Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
10. schůze Senátu v 6. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 125 - Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • 126 - Trestní řád
 • 127 - Obchodní zákoník
 • 128 - Zákon o pobytu cizinců
 • 129 - Zákon o hospodaření energií
 • 130 - Zákon o ochraně označení původu
 • 131 - Zákon o léčivech
 • 132 - Zákon o hornické činnosti
 • 133 - Exekuční řád
 • 134 - Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
 • 135 - Zákon o zaměstnanosti
 • 140 - Zákon o rozpočtovém určení daní
 • 141 - Zákoník práce

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 136 - Zákon o Policii České republiky
 • 137 - Školský zákon
 • 138 - Zákon o účetnictví

senátní návrh zákona

 • 97 - Návrh senátního návrhu zákona o tlumočnících
 • 105 - Návrh senátního návrhu zákona - pozemní komunikace
 • 145 - Zákoník práce - senátní návrh zákona

návrh zákona zastupitelstva VÚSC

 • 139 - Zákon o hlavním městě Praze

mezinárodní smlouva

 • 104 - Zamezení dvojímu zdanění
 • 120 - Přidružení Šýcarska k Schengenu

jiný

 • 142 - Aktivity AČR v roce 2008
 • 146 - Návrhy kandidátů do rady ÚSTR
 • 149 - Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2008
 • 150 - Informace komise

senátní návrh vrácený k dopracování

 • 79 - Novela Ústavy - vráceno k dopracování
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
79

Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování

79/1 UPV
 • pozměňovací návrhy
79/2 MIV
 • pozměňovací návrhy
Jiří Pospíšil (zástupce Senátu)Jiří Oberfalzer (zástupce Senátu)Jaroslav Kubera (zástupce Senátu)Jiří Oberfalzer (UPV) Daniela Filipiová (MIV) 10. schůze č.250  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát:
97

Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Zlatušky, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů

97/1 VVVK
 • zamítá
Jiří Zlatuška (senátor)
  Karel Barták (VVVK) 10. schůze č.251  - zamítá
  Podán: Lhůta pro výbory:
  104

  Vládní návrh,kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Etiopskou federativní demokratickou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Addis Abebě dne 25. července 2007

  104/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  104/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Miroslav Kalousek(ministr financí)Vítězslav Jonáš (VHZD) Richard Sequens (VZOB) 10. schůze č.261  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  105

  Návrh senátního návrhu zákona Ústavně-právního výboru, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

  105/1 VHZD
  • pozměňovací návrhy
  105/2 VUZP
  • doporučuje Senátu odročit
  Jaroslav Kubera (zástupce výboru Senátu)Soňa Paukrtová (VHZD) Václava Domšová (VUZP) 10. schůze č.271  - schvaluje senátní návrh zákona
  Podán: Lhůta pro výbory:
  120

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis

  120/1 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Ivan Langer(ministr vnitra)Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Josef Zoser (VZOB) 10. schůze č.242  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  125

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

  125/1 VHZD
  • záznam z jednání
  Aleš Řebíček(ministr dopravy)Jiří Nedoma (VHZD) 10. schůze č.272  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 374/2007 Sb.
  126

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  126/1 UPV
  • schvaluje
  Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Jaromír Volný (UPV) 10. schůze č.253  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 345/2007 Sb.
  127

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

  127/1 UPV
  • schvaluje
  Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Jiřina Rippelová (UPV) 10. schůze č.254  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 344/2007 Sb.
  128

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  128/1 VZOB
  • schvaluje
  128/2 VZSP
  • schvaluje
  128/3 VEU
  • schvaluje
  128/4 UPV
  • schvaluje
  Ivan Langer(ministr vnitra)Richard Svoboda (VZOB) Tomáš Grulich (VEU) Alena Palečková (VZSP) Ladislav Macák (UPV) 10. schůze č.241  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 379/2007 Sb.
  129

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

  129/1 VHZD
  • schvaluje
  129/2 VUZP
  • schvaluje
  Martin Říman(ministr průmyslu a obchodu)Jan Nádvorník (VHZD) Ivo Bárek (VUZP) 10. schůze č.267  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 393/2007 Sb.
  130

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

  130/1 VHZD
  • schvaluje
  Martin Říman(ministr průmyslu a obchodu)Soňa Paukrtová (VHZD) 10. schůze č.268  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 375/2007 Sb.
  131

  Návrh zákona o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)

  131/1 VZSP
  • schvaluje
  Tomáš Julínek(ministr zdravotnictví)Pavel Sušický (VZSP) 10. schůze č.257  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 378/2007 Sb.
  132

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

  132/1 VHZD
  • schvaluje
  Martin Říman(ministr průmyslu a obchodu)František Kopecký (VHZD) 10. schůze č.269  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 376/2007 Sb.
  133

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  133/1 UPV
  • schvaluje
  Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Jiří Oberfalzer (UPV) 10. schůze č.255  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 347/2007 Sb.
  134

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  134/1 UPV
  • schvaluje
  Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Jaromír Volný (UPV) 10. schůze č.256  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 346/2007 Sb.
  135

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

  135/1 VZSP
  • pozměňovací návrhy
  Petr Nečas(ministr práce a sociálních věcí)Božena Sekaninová (VZSP) 10. schůze č.263  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 57/2008 Sb.
  136

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů

  136/1 VZOB
  • schvaluje
  Jan Klas(poslanec)Tomáš Töpfer (VZOB) 10. schůze č.244  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 380/2007 Sb.
  137

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  137/1 VVVK
  • pozměňovací návrhy
  Miloslav Soušek(zástupce skupiny poslanců)Zdeněk Janalík (VVVK) 10. schůze č.243  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 58/2008 Sb.
  138

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

  Michal Hašek(zástupce skupiny poslanců)Jiří Stříteský (VHZD) 10. schůze č.246  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 348/2007 Sb.
  139

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

  139/1 VUZP
  • zamítá
  Rudolf Blažek(zástupce Hlavního města Prahy)Miloslav Pelc (VUZP) 10. schůze č.247  - zamítá
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 66/2008 Sb.
  140

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů

  140/1 VHZD
  • schvaluje
  140/2 VUZP
  • schvaluje
  Miroslav Kalousek(ministr financí)Ivan Adamec (VHZD) Václava Domšová (VUZP) 10. schůze č.260  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 377/2007 Sb.
  141

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  141/1 VZSP
  • schvaluje
  Petr Nečas(ministr práce a sociálních věcí)Pavel Čáslava (VZSP) 10. schůze č.264  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 362/2007 Sb.
  142

  Vládní návrh působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2008

  142/1 VZOB
  • vyslovuje souhlas
  Vlasta Parkanová(ministr obrany)Richard Sequens (VZOB) 10. schůze č.245  - vyslovuje souhlas
  Podán:
  145

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Tomáše Julínka, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  145/1 VZSP
  • pozměňovací návrhy
  145/2 VEU
  • pozměňovací návrhy
  Tomáš Julínek (senátor)Pavel Čáslava (VZSP) Adolf Jílek (VEU) 10. schůze č.259  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory:
  146

  Návrhy kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

   
   10. schůze č.266  - volí
   Podán:
   149

   Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2008

   Ivan Adamec(zástupce výboru Senátu)
    10. schůze č.249  - schvaluje
    Podán:
    150

    Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2007

     
     10. schůze č.273  - bere na vědomí
     Tisky EU
     Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
     K 040/06
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Dárcovství orgánů a transplantace - tvorba politik na úrovni EU

     (9834/07)
     KOM (2007) 275

     Anglická verze
     doručena dne 18.6.2007
     Česká verze
     doručena dne 18.6.2007
     Historie tisku EU
     VEU
     Karel Tejnora

     7.11.2007
     K 040/06/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo zdravotnictví 10. schůze
     č. 258 - závěrečné usnesení přijato
     6.12.2007
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis     kampaň na získání veřejnostiprogram Společenstvípolitika spoluprácečlenský stát EUtransplantace orgánůzdravotní politika
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     K 041/06
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Směrem k společným principům flexicurity: Větší počet a vyšší kvalita pracovních míst prostřednictvím flexibility a jistoty

     (10255/07)
     KOM (2007) 359

     Anglická verze
     doručena dne 4.7.2007
     Česká verze
     doručena dne 4.7.2007
     Historie tisku EU
     VEU
     Adolf Jílek

     7.11.2007
     K 041/06/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo práce a sociálních věcíVZSP
     • Usnesení přijato
     • 24.10.2007

      
     10. schůze
     č. 265 - závěrečné usnesení přijato
     6.12.2007
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis     financování Společenstvíprofesní mobilitakomunitární politika zaměstnanostiflexibilita pracovní sílypracovní smlouvapracovní vztahysociální zabezpečeníorganizace práce
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     N 049/06
     Návrh rozhodnutí Rady, kterým se provádí nařízení (ES) č. 168/2007 přijetím víceletého rámce na roky 2007-2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva

     (13025/07)
     KOM (2007) 515

     Česká verze
     doručena dne 20.9.2007
     Historie tisku EU
     VEU
     Tomáš Grulich

     28.11.2007
     N 049/06/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Úřad vlády 10. schůze
     č. 270 - závěrečné usnesení přijato
     6.12.2007
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis     národní implementace práva Společenstvípráva jednotlivcelidská právačinnost orgánupříslušnost Společenstvíorgán nebo agentura EU
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP