Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
3. schůze Senátu v 5. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 4 - Zákon o elektronických komunikacích
 • 7 - Zákon o veřejném zdravotním pojištění
 • 8 - Biocidní přípravky
 • 9 - Zákon o azylu
 • 10 - Zákon o státní sociální podpoře

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 465 - Zákon o střetu zájmů

senátní návrh zákona

 • 13 - Referendum o Ústavě EU - senátní návrh
 • 232 - Novela Ústavy ČR - imunita
 • 233 - Novela Ústavy - související
 • 436 - Zákon o volbách - korespondenční volby

mezinárodní smlouva

 • 422 - Dohoda ČR - Bulharsko o předávání osob
 • 424 - Úmluva o potlačování obchodu s lidmi - výpověď
 • 425 - dohoda ČR - Izrael GNSS
 • 438 - Smlouva ČR - Moldavsko dvojí zdanění
 • 439 - Smlouva ČR - Norsko dvojí zdanění
 • 440 - Úmluva o statutu Evropských škol

jiný

 • 14 - Irák - prodloužení pobytu AČR
 • 15 - Kandidáti na mpř SZIF
 • 18 - Petice v roce 2004
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
4

Návrh zákona o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

4/1 VHZD
 • pozměňovací návrhy
4/2 VEU
 • pozměňovací návrhy
4/3 VZOB
 • pozměňovací návrhy
4/4 VVVK
 • pozměňovací návrhy
4/5
 • souhrnné pozměňovací návrhy
Vladimír Mlynář(ministr informatiky)František Kopecký (VHZD) (PN) Miroslav Škaloud (VEU) Jan Hálek (VVVK) Ladislav Svoboda (VZOB) 3. schůze č.44  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 127/2005 Sb. informatika a průmysl zpracování dat, komunikační systém, veřejná správa, informační systém, telematika, zpřístupňování informací, elektronická správa, telekomunikace, služba ve veřejném zájmu
7

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

7/1 VZSP
 • schvaluje
7/2 VEU
 • schvaluje
Milada Emmerová(ministr zdravotnictví)Vítězslav Vavroušek (VZSP) Karel Tejnora (VEU) 3. schůze č.51  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 123/2005 Sb. pojišťovna, informační systém, bezplatná zdravotní péče, všeobecné zdravotní pojištění, databáze, zdravotní pojištění
8

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé další zákony, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

8/1 VZSP
 • pozměňovací návrhy
Milada Emmerová(ministr zdravotnictví)Karel Barták (VZSP) 3. schůze č.52  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 125/2005 Sb. přípravky ochrany rostlin, kontrola dovozu, kontrola vývozu, insekticidy, herbicidy, obchodní licence
9

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

9/1 VZOB
 • schvaluje
9/2 VEU
 • schvaluje
9/3 VVVK
 • schvaluje
František Bublan(ministr vnitra)Jaromír Štětina (VZOB) Jan Hadrava (VEU) Martin Mejstřík (VVVK) 3. schůze č.45  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 57/2005 Sb. životní úroveň, pomoc uprchlíkům, migrační politika, nezletilost, cizí státní občan, povolení k pobytu, kontrola migrací, azylové právo
10

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

10/1 VZSP
 • pozměňovací návrhy
10/2 VHZD
 • pozměňovací návrhy
Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Daniela Filipiová (VZSP) Ivo Bárek (VHZD) 3. schůze č.54  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 124/2005 Sb. sociální zabezpečení, vedlejší příjmy, sociální dávky, sociální příspěvek
13

Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátorů Tomáše Julínka, Jiřího Lišky, Jaroslava Mitlenera a dalších senátorů o referendu o souhlasu České republiky se Smlouvou o Ústavě pro Evropu, podepsanou v Římě dne 29. října 2004, včetně protokolů k ní připojených a jejích příloh a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

13/1 UPV
 • schvaluje
13/2 VEU
 • pozměňovací návrhy
13/3 SKUCR
 • konstatuje
Tomáš Julínek (senátor)Jiří Liška (senátor)Jaroslav Mitlener (senátor)Ivan Adamec (senátor)Milan Balabán (senátor)Milan Bureš (senátor)Pavel Eybert (senátor)Jan Hálek (senátor)Zdeněk Janalík (senátor)Jaroslav Kubera (senátor)Bedřich Moldan (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Alena Palečková (senátorka)Josef Pavlata (senátor)Miloslav Pelc (senátor)Jiří Pospíšil (senátor)František Příhoda (senátor)Václav Roubíček (senátor)Vlastimil Sehnal (senátor)Přemysl Sobotka (senátor)Jiří Stříteský (senátor)Pavel Sušický (senátor)Jiří Šneberger (senátor)Karel Tejnora (senátor)Vítězslav Vavroušek (senátor)Alena Venhodová (senátorka)Jaromír Volný (senátor)Jiří Žák (senátor)Jiří Stodůlka (UPV) Helena Rögnerová (VEU) Jiří Stodůlka (SKUCR) 3. schůze č.60  - přikazuje
Podán: evropská ústava, referendum
14

Vládní návrh na prodloužení doby působení kontingentu Armády České republiky v Iráku v roce 2005

14/1 VZOB
 • vyslovuje souhlas
Karel Kühnl(ministr obrany)
  Jiří Pospíšil (VZOB) 3. schůze č.49  - vyslovuje souhlas
  Podán:
  15

  Kandidáti pro volbu místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

   
   3. schůze č.48  - volí
   Podán:
   18

   Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2004 a výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2004

   Václav Jehlička(zástupce výboru Senátu)
    3. schůze č.63  - bere na vědomí
    Podán:
    232

    Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátorů Jana Hadravy a dalších, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

    232/1 UPV
    • odročuje jednání
    232/2 SKUCR
    • doporučuje
    232/3 VVVK
    • záznam z jednání
    232/4 MIV
    • odročuje jednání
    Jan Hadrava (senátor)Petr Fejfar (senátor)Helena Rögnerová (senátorka)Václava Domšová (senátorka)Josef Zoser (senátor)Jiří Zlatuška (senátor)Soňa Paukrtová (senátorka)Martin Mejstřík (senátor)Zdeněk Bárta (senátor)
     Jaromír Volný (UPV) Jiří Stodůlka (SKUCR) Jiří Zlatuška (VVVK) Soňa Paukrtová (MIV) 3. schůze č.61  - zamítá senátní návrh zákona
     Podán: Lhůta pro výbory:
     233

     Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jana Hadravy a dalších, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím ústavního zákona č. ?.., kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

     233/1 UPV
     • odročuje jednání
     233/2 VVVK
     • odročuje jednání
     233/3 MIV
     • odročuje jednání
     Jan Hadrava (senátor)Petr Fejfar (senátor)Helena Rögnerová (senátorka)Václava Domšová (senátorka)Josef Zoser (senátor)Jiří Zlatuška (senátor)Soňa Paukrtová (senátorka)Martin Mejstřík (senátor)Zdeněk Bárta (senátor)
      Jaromír Volný (UPV) Jiří Stodůlka (SKUCR) Jiří Zlatuška (VVVK) Soňa Paukrtová (MIV) 3. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro výbory:
      422

      Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o předávání a zpětném přebírání osob podepsaná dne 9. dubna 1998 v Sofii a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky, kterou se mění a doplňuje Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o předávání a zpětném přebírání osob podepsaná dne 9. dubna 1998 v Sofii, podepsaná dne 27. července 2004 v Sofii

      422/1 VZOB
      • dává souhlas k ratifikaci
      422/2 VVVK
      • dává souhlas k ratifikaci
      František Bublan(ministr vnitra)Josef Zoser (VZOB) Martin Mejstřík (VVVK) 3. schůze č.46  - dává souhlas k ratifikaci
      Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Bulharsko, policejní spolupráce, vyhoštění, nelegální migrace
      424

      Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s její výpovědí Úmluva o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob a její závěrečný protokol ze dne 21. března 1950

      424/1 VVVK
      • vyslovuje souhlas
      424/2 VZOB
      • záznam z jednání
      424/3 UPV
      • odročuje jednání
      František Bublan(ministr vnitra)Zdeněk Bárta (VVVK) Josef Zoser (VZOB) Ladislav Macák (UPV) 3. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení č.47  - odročuje jednání
      Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, vypovědění smlouvy, prostituce, obchodování s lidmi
      425

      Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Státem Izrael o civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS)

      425/1 VHZD
      • dává souhlas k ratifikaci
      425/2 VZOB
      • dává souhlas k ratifikaci
      Milan Šimonovský(ministr dopravy)František Kopecký (VHZD) Petr Smutný (VZOB) 3. schůze č.56  - dává souhlas k ratifikaci
      Podán: Lhůta pro výbory: členský stát EU, Izrael, navigační zařízení, satelitní navigace
      436

      Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb. a zákona č. 418/2004 Sb. a zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb.

      436/1 UPV
      • odročuje jednání
      436/7 UPV
      • doporučuje
      436/2 VVVK
      • odročuje jednání
      436/3 VUZP
      • doporučuje Senátu odročit
      436/4 SKKZ
      • odročuje jednání
      436/5 VZOB
      • odročuje jednání
      436/6 VZOB
      • doporučuje
      Jitka Seitlová (senátorka)Jiří Liška (senátor)Karel Tejnora (senátor)František Kopecký (senátor)Alexandr Novák (senátor)Jiří Pospíšil (senátor)Luděk Sefzig (senátor)Pavel Eybert (senátor)Ivan Adamec (senátor)Tomáš Julínek (senátor)Zdeněk Bárta (senátor)Václava Domšová (senátorka)Jan Ruml (senátor)Josef Jařab (senátor)Martin Mejstřík (senátor)Karel Barták (senátor)Jaroslav Šula (senátor)Petr Pithart (senátor)Jaroslava Moserová (senátorka)Jiří Stodůlka (UPV) Jiří Brýdl (VUZP) Jan Hadrava (SKKZ) Josef Zoser (VZOB) Josef Pavlata (VVVK) 3. schůze č.62  - odročuje jednání
      Podán: Lhůta pro výbory: hlasování, rozdělení na volební kraje, korespondenční hlasování, parlamentní volby, konečný volební seznam
      438

      Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol ke Smlouvě mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

      438/1 VHZD
      • dává souhlas k ratifikaci
      438/2 VZOB
      • vyslovuje souhlas
      Bohuslav Sobotka(ministr financí)Ivo Bárek (VHZD) Alexandr Novák (VZOB) 3. schůze č.57  - dává souhlas k ratifikaci
      Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Moldavsko, daňová úmluva
      439

      Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Norského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

      439/1 VHZD
      • dává souhlas k ratifikaci
      439/2 VZOB
      • vyslovuje souhlas
      Bohuslav Sobotka(ministr financí)Robert Kolář (VHZD) Vlastimil Sehnal (VZOB) 3. schůze č.58  - dává souhlas k ratifikaci
      Podán: Lhůta pro výbory: Norsko, Česká republika, daňová úmluva
      440

      Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Úmluvě o statutu Evropských škol, podepsané dne 21. června 1994 v Lucemburku

      440/1 VVVK
      • vyslovuje souhlas
      440/2 VEU
      • dává souhlas k ratifikaci
      440/3 VZOB
      • dává souhlas k ratifikaci
      Petra Buzková(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Jiří Zlatuška (VVVK) Alena Gajdůšková (VEU) Josef Jařab (VZOB) 3. schůze č.59  - dává souhlas k ratifikaci
      Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, evropský úředník, školní vzdělávání, síť škol, školský systém, škola v zahraničí, evropská škola, Evropské společenství, dítě
      465

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů

      465/1 UPV
      • zamítá
      465/2 MIV
      • zamítá
      465/3 VUZP
      • zamítá
      465/4 VVVK
      • zamítá
      Miloslav Kala(zástupce skupiny poslanců)Ondřej Feber (UPV) Petr Fejfar (VUZP) Zdeněk Bárta (VVVK) Jan Hadrava (MIV) 3. schůze č.55  - zamítá
      Podán: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 96/2005 Sb. veřejná funkce, neslučitelnost, nemzdové příjmy, profesní etika, ústřední orgány státní správy, zneužití pravomoci
      Tisky EU
      Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
      Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky