(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 17. schůze Senátu v 13. funkčním období


 1. Zpráva o životním prostředí České republiky 2019
  /senátní tisk č. 62/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 152/Stenozáznam  (schválen)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 154/Stenozáznam  (schválen)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 155/Stenozáznam  (schválen)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 156/Stenozáznam
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 158/Stenozáznam  (schválen)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 153/Stenozáznam  (schválen)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 157/Stenozáznam  (zamítnut Poslanecká sněmovna do konce svého volebního období neprojednala vrácený zákon.)
 9. Návrh senátního návrhu zákona senátora Lumíra Kantora a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 107/Stenozáznam  (schválen)
 10. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
  /senátní tisk č. 205/Stenozáznam  (zamítnut)
 11. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
  /senátní tisk č. 124/Stenozáznam  (zamítnut)
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 125/Stenozáznam  (zamítnut)
 13. Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 199/Stenozáznam  (schválen)
 14. Návrh na prodloužení lhůty pro projednání návrhu senátního návrhu zákona senátorky Renaty Chmelové a dalších senátorů, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 312) ve výborech Senátu
  /senátní tisk č. 312/Stenozáznam  (schválen)
 15. Návrh senátního návrhu zákona senátora Marka Hilšera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 111/Stenozáznam  (schválen )
 16. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jana Holáska a Marka Hilšera, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 151/Stenozáznam  (přikázán)
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 163/Stenozáznam  (zamítnut Poslanecká sněmovna do konce svého volebního období neprojednala vrácený zákon.)
 18. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o spotřebitelských úvěrech
  /evropský senátní tisk č. N 057/13/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 19. Balíček k přechodu k udržitelnému hospodářství a zeleným dluhopisům
  /evropský senátní tisk č. N 059/13K 060/13/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 20. Volba osoby navrhované Senátem ke zvolení do funkce člena Národní rozpočtové rady
  /senátní tisk č. 164/Stenozáznam  (kandidátem Senátu se stal M. Hampl)
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 159/Stenozáznam  (schválen)
 22. Sdělení Komise EP, Radě, EHSV a Výboru regionů Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti EU - na cestě k posílenému, propojenému, odolnému a prosperujícímu venkovu do roku 2040
  /evropský senátní tisk č. K 058/13/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 23. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 162/Stenozáznam  (přikázán)
 24. Návrh směrnice Rady, kterou se mění struktura rámcových předpisů Unie o zdanění energetických produktů a elektřiny (přepracované znění)
  /evropský senátní tisk č. N 067/13/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 25. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 21. - 22. října 2021
  /senátní tisk č. 165/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 26. Balíček Fit for 55 - pravidla pro sektor automobilové dopravy a infrastrukturu pro alternativní paliva
  /evropský senátní tisk č. N 064/13N 065/13/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 27. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Sociální fond pro klimatická opatření
  /evropský senátní tisk č. N 066/13/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 28. Balíček Fit for 55 - podpora energie z obnovitelných zdrojů a energetická účinnost
  /evropský senátní tisk č. N 068/13N 069/13/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 29. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích
  /evropský senátní tisk č. N 073/13/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 30. Balíček Fit for 55 - pravidla pro sektor letecké dopravy
  /evropský senátní tisk č. N 062/13N 063/13/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 31. Balíček Fit for 55 - revize systému EU ETS
  /evropský senátní tisk č. N 074/13N 075/13/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 32. Balíček Fit for 55 - sdílení úsilí, sektor LULUCF a nová lesní strategie EU
  /evropský senátní tisk č. N 070/13N 071/13K 072/13/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.