(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 27. schůze Senátu v 12. funkčním období


 1. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 Navrácení přírody do našeho života
  /evropský senátní tisk č. K 061/12/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 2. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh A a B Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijaté v Ženevě dne 10. května 2019
  /senátní tisk č. 264/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 3. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků přijaté v Durbanu dne 8. prosince 2018
  /senátní tisk č. 295/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 4. Mimořádné zasedání Evropské rady (1. a 2. října 2020) - závěry
  /senátní tisk č. 311/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 5. Informace vlády o programu jednání a pozici vlády na jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 15. - 16. října 2020
  Stenozáznam  (schváleno)
 6. Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2019 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty
  /evropský senátní tisk č. K 066/12/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 7. Návrh na přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil "Takuba", sjednaného výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 6. března 2020 a v Kouloubě dne 10. března 2020, k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující status sil "Serval", sjednané výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 7. března 2013 a v Kouloubě dne 8. března 2013
  /senátní tisk č. 278/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 308/Stenozáznam  (schválen)
 9. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k informaci Změny z roku 2018 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006, přijaté na 107. Mezinárodní konferenci práce v roce 2018
  /senátní tisk č. 293/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 10. Usnesení Senátu k závěrům 21. veřejného slyšení Senátu na téma "Světlo - dobrý sluha, zlý pán", které se konalo 14. září 2020
  Stenozáznam  (schváleno)
 11. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2019
  /senátní tisk č. 266/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 12. Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek za rok 2019
  /senátní tisk č. 274/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 13. Návrh na prodloužení lhůty pro projednání návrhu senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 199) ve výborech Senátu
  /senátní tisk č. 199/Stenozáznam  (schváleno)
 14. Návrh na pověření dalších senátorů odůvodněním senátních návrhů zákonů (sněmovní tisky č. 338, 560, 568) v Poslanecké sněmovně
  Stenozáznam  (schválen)
 15. Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2020
  /senátní tisk č. 313/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 16. Informace stálých delegací Parlamentu České republiky o činnosti za 12. funkční období
  /senátní tisk č. 314/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 17. Návrh usnesení Senátu k závěrečné zprávě Dočasné komise Senátu k návrhům auditních zpráv
  Stenozáznam  (schváleno)
 18. Zpráva předsedy Senátu o činnosti Senátu ve 12. funkční období
  /senátní tisk č. 315/Stenozáznam  (vzato na vědomí)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.