(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 24. schůze Senátu v 12. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 201/Stenozáznam  (schválen)
 2. Bílá kniha o umělé inteligenci - evropský přístup k excelenci a důvěře
  /evropský senátní tisk č. K 040/12K 041/12/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 3. Návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 268/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
  /senátní tisk č. 270/Stenozáznam  (schválen)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 261/Stenozáznam  (schválen)
 6. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Stanovy Mezinárodního centra pro registraci seriálových publikací
  /senátní tisk č. 212/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 7. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima)
  /evropský senátní tisk č. N 043/12/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 8. Zpráva o životním prostředí České republiky 2018
  /senátní tisk č. 190/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 9. Návrh usnesení Senátu k naplňování strategického záměru pro ochranu před následky sucha pro území České republiky
  Stenozáznam  (přijato)
 10. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2019
  /senátní tisk č. 221/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 11. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Posílení procesu přistoupení - přesvědčivá perspektiva EU pro západní Balkán
  /evropský senátní tisk č. K 038/12/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 12. Informace vlády ČR o programu jednání a pozici vlády na jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 18. - 19. června 2020
  Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 13. Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Politika Východního partnerství po roce 2020 Posilování odolnosti - Východní partnerství, které je přínosné pro všechny
  /evropský senátní tisk č. K 048/12/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 14. Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátora Martina Červíčka a dalších senátorů, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
  /senátní tisk č. 135/Stenozáznam  (schvaluje senátní návrh zákona)
 15. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s přijetím Prohlášení některých evropských vlád o fázi využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guyana ve znění změn přijatých dne 4. prosince 2017
  /senátní tisk č. 187/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 16. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři, 1972 (COLREG), ve znění pozdějších rezolucí
  /senátní tisk č. 188/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 17. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o vyměřování lodí (TONNAGE), 1969, ve znění pozdějších rezolucí
  /senátní tisk č. 189/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 18. Sdělení Komise Pokyny pro členské státy týkající se přímých zahraničních investic a volného pohybu kapitálu ze třetích zemí a ochrany evropských strategických aktiv před začátkem používání nařízení (EU) 2019/452 (nařízení o prověřování přímých zahraničních investic)
  /evropský senátní tisk č. K 049/12/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 19. Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2
  /senátní tisk č. 267/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 269/Stenozáznam  (schválen)
 21. Návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020
  /senátní tisk č. 272/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 22. Návrh na uspořádání veřejného slyšení Senátu Parlamentu ČR na téma "Světlo - dobrý sluha, zlý pán"
  Stenozáznam  (schváleno)
 23. Návrh na uspořádání veřejného slyšení Senátu na téma "Poštovní služby pro stát nebo pro společnost?"
  Stenozáznam  (schváleno)
 24. Návrh na uspořádání veřejného slyšení Senátu na téma - "Pandemie v kontextu bezpečnosti osobních dat a informačních systémů"
  Stenozáznam

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.