(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 10. schůze Senátu v 12. funkčním období


 1. Zasedání Evropské rady (20. června 2019) - závěry
  /senátní tisk č. 103/ (1. bod dopoledního jednání)
 2. Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2018
  /senátní tisk č. 95/ (2. bod dopoledního jednání)
 3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů
  /senátní tisk č. 110/ (3. bod dopoledního jednání)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 107/ (4. bod dopoledního jednání)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 104/ (5. bod dopoledního jednání)
 6. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství přijaté na 66. a 67. zasedání Mezinárodní velrybářské komise (Portorož, Slovinsko, 20. - 28. října 2016; Florianópolis, Brazílie, 4. - 14. září 2018)
  /senátní tisk č. 46/ (1. bod odpoledního jednání ve středu 24. července)
 7. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí 2019: Evropa, která chrání své občany a zlepšuje kvalitu jejich života
  /evropský senátní tisk č. K 023/12/ (2. bod odpoledního jednání ve středu 24. července)
 8. Diskusní dokument Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030
  /evropský senátní tisk č. K 013/12/ (3. bod odpoledního jednání ve středu 24. července)
 9. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategický přístup Evropské unie k léčivým přípravkům v životním prostředí
  /evropský senátní tisk č. K 018/12/ (4. bod odpoledního jednání ve středu 24. července)
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 112/ (5. bod odpoledního jednání ve středu 24. července)
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 113/ (6. bod odpoledního jednání ve středu 24. července)
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 114/
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
  /senátní tisk č. 108/
 14. Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2018
  /senátní tisk č. 57/
 15. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2018
  /senátní tisk č. 86/
 16. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2018
  /senátní tisk č. 98/
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 111/ (1. bod dopoledního jednání ve čtvrtek 25. července)
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 106/ (2. bod dopoledního jednání ve čtvrtek 25. července)
 19. Sdělení Komise Efektivnější a demokratičtější rozhodování v politice EU v oblasti energetiky a klimatu
  /evropský senátní tisk č. K 020/12/ (3. bod dopoledního jednání ve čtvrtek 25. července)
 20. Doporučení pro doporučení Rady k Národnímu programu reforem České republiky na rok 2019 a stanovisko Rady ke Konvergenčnímu programu České republiky z roku 2019
  /evropský senátní tisk č. J 028/12/ (4. bod dopoledního jednání ve čtvrtek 25. července)
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 319/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 121/ (5. bod dopoledního jednání ve čtvrtek 25. července)
 22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 109/ (6. bod dopoledního jednání ve čtvrtek 25. července)
 23. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 105/ (7. bod dopoledního jednání ve čtvrtek 25. července)
 24. Návrh nařízení Evropského parlamentu, kterým se stanoví pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statutu evropského veřejného ochránce práv) a zrušuje rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom
  /evropský senátní tisk č. N 019/12/ (8. bod dopoledního jednání ve čtvrtek 25. července)
 25. Vládní návrh, kterým se předkládá Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně
  /senátní tisk č. 116/ (1. bod odpoledního jednání ve čtvrtek 25. července)
 26. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 120/ (2. bod odpoledního jednání ve čtvrtek 25. července)
 27. 27. Návrh na zkrácení lhůty k projednání ve výborech návrhu senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 94)
 28. Návrh senátního návrhu ústavního zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
  /senátní tisk č. 92/
 29. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jana Horníka, Marka Hilšera, Petra Holečka, Davida Smoljaka a Jiřího Růžičky, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 94/
 30. Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a senátorky Aleny Dernerové, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 225/ (návrh na vyřazení z pořadu jednání)
 31. Volba členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
  /senátní tisk č. 118/ (poslední bod před polední pauzou ve středu 24. července 2019)
 32. Návrh senátorů Parlamentu České republiky dle ust. § 137 odst. 1 až 3 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu na podání ústavní žaloby Senátu Ústavnímu soudu proti prezidentu republiky Ing. Milošovi Zemanovi pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku dle ust. čl. 65 odst. 2 Ústavy České republiky a dle ust. § 97 an. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu
  /senátní tisk č. 128/ (Středa 24. července v 17 hodin)

Stenozáznamy:

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.