(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 9. schůze Senátu v 12. funkčním období


 1. Informace vlády ČR o výsledcích jednání neformálního zasedání hlav států a předsedů vlád EU, které se konalo dne 9. května 2019 v Sibiu
  /senátní tisk č. 87/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 2. Informace vlády ČR o programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 20. - 21. června 2019
  /senátní tisk č. 88/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 3. Informace vlády ČR o výsledcích summitu EU - Čína, který se uskutečnil dne 9. dubna 2019
  /senátní tisk č. 93/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 4. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě podepsaný 6. února 2019 v Bruselu
  /senátní tisk č. 60/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 84/Stenozáznam  (schválen)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 83/Stenozáznam  (schválen)
 7. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2018
  /senátní tisk č. 76/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 8. Volba místopředsedy Úřadu na ochranu osobních údajů
  /senátní tisk č. 79/Stenozáznam  (J. Prokeš zvolen místopředsedou ÚOOÚ)
 9. Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
  /senátní tisk č. 78/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 82/Stenozáznam  (schválen)
 11. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé, podepsaná dne 15. října 2018 v Lucemburku všemi členskými státy Evropské unie a dne 19. října 2018 v Bruselu za Evropskou unii a Singapur
  /senátní tisk č. 33/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 12. Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí na léta 2020-2022 a Konvergenční program České republiky (duben 2019)
  /senátní tisk č. 81/Stenozáznam  (projednáno)
 13. Návrh na vyslovení souhlasu Parlamentu České republiky s vysíláním sil a prostředků Vzdušných sil Armády České republiky do vzdušného prostoru Slovenské republiky a s přijímáním sil a prostředků Vzdušných sil Ozbrojených sil Slovenské republiky ve vzdušném prostoru České republiky za účelem provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru
  /senátní tisk č. 59/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 14. Návrh senátního návrhu ústavního zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
  /senátní tisk č. 92/Stenozáznam  (přikázán)
 15. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
  /senátní tisk č. 74/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 16. Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2018
  /senátní tisk č. 58/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 17. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jana Horníka, Marka Hilšera, Petra Holečka, Davida Smoljaka a Jiřího Růžičky, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 94/Stenozáznam  (přikázán)
 18. Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
  /senátní tisk č. 89/Stenozáznam  (schváleno)
 19. Vyjádření nesouhlasu s postupem Dumy Ruské Federace, která chce legitimizovat invazi vojsk Varšavské smlouvy na území Československa v srpnu 1968
  Stenozáznam  (přijato)
 20. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2018
  /senátní tisk č. 56/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 21. Návrh na zřízení Dočasné komise Senátu k návrhům auditních zpráv a stanovení počtu jejích členů
  Stenozáznam  (komise byla zřízena)
 22. Ustavení Dočasné komise Senátu k návrhům auditních zpráv
  Stenozáznam  (komise byla ustavena)
 23. Volba předsedy Dočasné komise Senátu k návrhům auditních zpráv
  Stenozáznam  (předsedou komise byl zvolen Zdeněk Nytra)
 24. Volba člena Rady ÚSTR - II. kolo
  /senátní tisk č. 78/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 25. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Chilskou republikou o letecké dopravě
  /senátní tisk č. 54/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 26. Petice Braňme média veřejné služby!
  /senátní tisk č. 283/Stenozáznam  (schváleno)
 27. Petice Zdravé a prosperující lesy pro příští generace
  /senátní tisk č. 53/Stenozáznam  (schváleno)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.