(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 4. schůze Senátu v 12. funkčním období


 1. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program InvestEU
  /evropský senátní tisk č. N 167/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 2. Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na základě Smlouvy o Euratomu
  /evropský senátní tisk č. N 176/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
  /senátní tisk č. 4/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 4. Balíček nařízení o fondech v prostoru svobody, bezpečnosti a práva
  /evropský senátní tisk č. N 173/11N 174/11N 175/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 5. Novela návratové směrnice a nařízení o Agentuře EU pro azyl a Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž
  /evropský senátní tisk č. N 178/11N 179/11N 180/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 6. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci šíření teroristického obsahu online - Příspěvek Evropské komise k zasedání vedoucích představitelů v Salcburku ve dnech 19. - 20. září 2018
  /evropský senátní tisk č. N 181/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 7. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, pokud jde o postup ověřování v případě porušení pravidel ochrany osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu
  /evropský senátní tisk č. N 182/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 8. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021-2027
  /evropský senátní tisk č. N 169/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 9. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní
  /senátní tisk č. 336/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízení soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 12/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 11. Návrh na změnu zasedacího pořádku
  Stenozáznam  (schváleno)
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 5/Stenozáznam  (schválen)
 13. Sdělení Komise Evropa jako ochránce: iniciativa za účelem rozšíření pravomocí Úřadu evropského veřejného žalobce na přeshraniční teroristické trestné činy
  /evropský senátní tisk č. J 183/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 14. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ukončují sezónní změny času a zrušuje směrnice 2000/84/ES
  /evropský senátní tisk č. N 177/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 8/Stenozáznam  (schválen)
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 9/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 17. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o filmové koprodukci v revidovaném znění (Rotterdam, 30. 1. 2017)
  /senátní tisk č. 326/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 18. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 13. - 14. prosince 2018
  /senátní tisk č. 17/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 19. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu na podporu reforem
  /evropský senátní tisk č. N 159/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 7/Stenozáznam  (schválen)
 21. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 205 o zaměstnanosti a důstojné práci pro mír a odolnost, přijaté na 106. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2017 spolu se stanoviskem vlády k němu
  /senátní tisk č. 323/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 6/Stenozáznam  (schválen)
 23. Výzva Senátu PČR nejvyšším ústavním činitelům
  Stenozáznam  (schváleno)
 24. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 16/Stenozáznam  (schválen)
 25. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 11/Stenozáznam  (zamítnut)
 26. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
  /senátní tisk č. 10/Stenozáznam  (schválen)
 27. Vládní návrh, kterým se předkládá Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii
  /senátní tisk č. 271/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 28. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám, která byla podepsána v Paříži dne 7. června 2017
  /senátní tisk č. 320/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 29. Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2019
  /senátní tisk č. 20/Stenozáznam  (schváleno)
 30. Vyslovení souhlasu Senátu se zřízením podvýborů výborů Senátu
  Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 31. Návrh na uspořádání veřejného slyšení Senátu na téma "Situace ve strukturálně postižených regionech"
  Stenozáznam  (schválen)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.