(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 14. schůze Senátu v 11. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 256/Stenozáznam  (schváleno 90/2018)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 260/Stenozáznam  (schváleno)
 3. Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla, jako součást integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel, a kterým se mění nařízení (ES) č.715/2007
  /evropský senátní tisk č. N 084/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 4. Návrh nař. EP a Rady, kterým se stanoví pravidla a postupy pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků a kterým se mění nař. EP a Rady(EU) 305/2011,(EU) 528/2012, atd. a směrnice EP a Rady 2004/42/ES atd.
  /evropský senátní tisk č. N 098/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 5. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě
  /evropský senátní tisk č. N 099/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé
  /senátní tisk č. 231/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 259/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 8. Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
  /senátní tisk č. 208/Stenozáznam  (senátní návrh zákona byl schválen)
 9. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Ivo Valenty, Jana Horníka, Jiřího Voseckého a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 261/Stenozáznam  (přikázán)
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů
  /senátní tisk č. 257/Stenozáznam  (schváleno)
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 258/Stenozáznam  (zamítnut)
 12. Balíček k sazbě DPH a režimu pro malé a střední podniky
  /evropský senátní tisk č. N 103/11N 104/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 13. Pozměněný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o opatření k posílení správní spolupráce v oblasti daně z přidané hodnoty
  /evropský senátní tisk č. N 088/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 14. Informace vlády o přípravě Konvergenčního programu a Rozpočtové strategie sektoru veřejných institucí České republiky
  Stenozáznam  (vzato na vědom)
 15. Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro posílení rozpočtové odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státech
  /evropský senátní tisk č. N 092/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 16. Návrh nařízení Rady o zřízení Evropského měnového fondu
  /evropský senátní tisk č. N 093/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.