(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 6. schůze Senátu v 11. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 81/Stenozáznam  (schválen)
 2. Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2016
  /senátní tisk č. 69/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 3. Vládní návrh na vyslovení předchozího souhlasu s návrhem rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2018 - 2022
  /senátní tisk č. 88/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 77/Stenozáznam  (schválen)
 5. Návrh zákona o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
  /senátní tisk č. 84/Stenozáznam  (schválen)
 6. Sdělení Komise Právo EU: lepší výsledky díky lepšímu uplatňování
  /evropský senátní tisk č. J 030/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 7. Závěry ze zasedání Evropské rady, které se konalo ve dnech 9. a 10. března 2017
  /senátní tisk č. 74/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 8. Prohlášení vedoucích představitelů 27 členských států, Evropské rady, Evropského parlamentu a Evropské komise - Římské prohlášení (25. března 2017)
  /senátní tisk č. 86/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 9. Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná dne 29. dubna 2017
  Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 10. Návrh směrnice Rady, kterou se mění Směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu
  /evropský senátní tisk č. N 027/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 11. Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
  /senátní tisk č. 72/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.
  /senátní tisk č. 79/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 82/Stenozáznam  (schválen)
 14. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda
  /senátní tisk č. 337/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci )
 15. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU
  /evropský senátní tisk č. N 005/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 16. Balíček pro boj proti finanční trestné činnosti a financování terorismu
  /evropský senátní tisk č. N 022/11N 023/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 17. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu (Varšava, 16. května 2005)
  /senátní tisk č. 43/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 18. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu (Riga, 22. 10. 2015)
  /senátní tisk č. 44/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 19. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány (Santiago de Compostela, 25. 3. 2015)
  /senátní tisk č. 46/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 78/Stenozáznam  (schválen)
 21. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé
  /senátní tisk č. 38/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 22. Návrh nař. EP a Rady, kterým se mění nař. (EU)2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy EU, a nař. (EU)2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU
  /evropský senátní tisk č. N 001/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 23. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích)
  /evropský senátní tisk č. N 029/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 24. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti
  /evropský senátní tisk č. N 009/11N 010/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 25. Balíček obnovitelné zdroje a správa energetické unie
  /evropský senátní tisk č. N 011/11N 012/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 26. Balíček pro trh s elektřinou
  /evropský senátní tisk č. N 013/11N 014/11N 015/11N 016/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 27. Návrh kandidáta na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
  /senátní tisk č. 72/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 28. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 76/Stenozáznam  (schválen)
 29. Petice za zachování svépomocné rodičovské ubytovny spravované neziskovými organizacemi Nadačním fondem Klíček a Sdružením Klíček ve Fakultní nemocnici v Motole
  /senátní tisk č. 14/Stenozáznam  (přijato doporučení VVVK)
 30. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 80/Stenozáznam  (schválen)
 31. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 83/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 32. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 85/Stenozáznam  (nezabývat se)
 33. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 10/Stenozáznam  (schválen)
 34. Návrh usnesení Senátu Parlamentu České republiky k poskytnutí pomoci krajanům ze Srbska
  Stenozáznam  (schválen)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.