(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 4. schůze Senátu v 11. funkčním období


 1. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ze dne 15. prosince 2016
  /senátní tisk č. 39/Stenozáznam  (vzato na vědomé)
 2. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise na rok 2017 pro Evropu, která chrání, posiluje a brání
  /evropský senátní tisk č. K 125/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 3. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zahájení veřejné konzultace o evropském pilíři sociálních práv
  /evropský senátní tisk č. K 079/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 4. Sdělení Komise Roční analýza růstu na rok 2017
  /evropský senátní tisk č. K 002/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 5. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2016
  /evropský senátní tisk č. K 003/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 6. Volba místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu 2. volba I. kolo
  /senátní tisk č. 41/ (nikdo nebyl zvolen)
 7. Volba místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu 2. volba II. kolo
  /senátní tisk č. 41/Stenozáznam  (zvolen senátor Karel Kratochvíle)
 8. Volba kandidátů na členy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 1. volba I. kolo
  /senátní tisk č. 18/Stenozáznam  (za Senát byl zvolen Tomáš Hudeček, za PS pan Jiří Navrátil, ve druhém kole bude volen 1 člen za NKÚ a 1 člen za PS)
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 25/Stenozáznam  (6. bod jednání)
 10. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2015
  /senátní tisk č. 305/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 35/Stenozáznam  (schválen)
 12. Volba členů Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu 1. volba I. kolo
  /senátní tisk č. 40/Stenozáznam  (Senát zvolil pana Petra Blažka a pana Miloše Rejchrta za členy Etické komise)
 13. Volba kandidátů na členy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 1. volba II. kolo
  /senátní tisk č. 18/Stenozáznam  (Ve druhém kole byl za PS zvolen pan František Sivera, NKÚ bude muset předložit nové návrhy na člena Úřadu)
 14. Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
  /senátní tisk č. 28/Stenozáznam  (schválen)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 24/Stenozáznam  (schválen)
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 26/Stenozáznam  (zamítnut)
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
  /senátní tisk č. 27/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 36/Stenozáznam  (schválen)
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 37/Stenozáznam  (schválen)
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 29/Stenozáznam  (schválen)
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 30/Stenozáznam  (schválen)
 22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 34/Stenozáznam  (schválen 55/2017)
 23. Návrh zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 31/Stenozáznam  (schválen)
 24. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony
  /senátní tisk č. 32/Stenozáznam  (schválen)
 25. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 33/Stenozáznam  (schválen)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.