(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 3. schůze Senátu v 11. funkčním období


 1. Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 15. - 16. prosince 2016
  /senátní tisk č. 17/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 2. Nová agenda pro dovednosti pro Evropu
  /evropský senátní tisk č. K 097/10J 098/10J 099/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 3. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
  /senátní tisk č. 321/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 4. Volba místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
  /senátní tisk č. 19/ (v 1. kole nebyl nikdo zvolen)
 5. Volba kandidáta ke jmenování do funkce předsedy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
  /senátní tisk č. 18/Stenozáznam  (kandidátem senátu byl zvolen pan Jan Outlý)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 1/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 7. Volba místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
  /senátní tisk č. 19/ (Ani ve 2. kole nebyl nikdo zvolen, Organizační výbor vyhlásí novou lhůtu pro podávání návrhů)
 8. Balíček dokumentů k elektronickým komunikacím
  /evropský senátní tisk č. N 115/10N 116/10N 117/10K 119/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 7/Stenozáznam  (schválen)
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 8/Stenozáznam  (schválen)
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
  /senátní tisk č. 2/Stenozáznam  (nezabývat se)
 12. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi (Varšava, 16. května 2005)
  /senátní tisk č. 327/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 6/Stenozáznam  (schválen)
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
  /senátní tisk č. 3/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 4/Stenozáznam  (zamítnut)
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 5/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 9/Stenozáznam  (schválen 33/2017)
 18. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Ivo Valenty, Miloše Vystrčila, Jana Horníka a dalších senátorů, který zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb, a mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  /senátní tisk č. 16/Stenozáznam  (zamítnuto)
 19. Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2017
  /senátní tisk č. 15/Stenozáznam  (schváleno)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.