(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 1. schůze Senátu v 11. funkčním období


 1. Zpráva Mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byli jednotliví senátoři platně zvoleni
  Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 2. Slib senátorů
   (všichni senátoři složili slib bez výhrad)
 3. Informace předsedy volební komise o ustavení volební komise a o volbě jejích funkcionářů
  Stenozáznam  (volební komise byla ustavena)
 4. Zřízení Mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu jeho členů
  Stenozáznam  (MIV zřízen a byl stanoven počet jeho členů)
 5. Ustavení Mandátového a imunitního výboru
  Stenozáznam  (byl ustaven MIV )
 6. Volba předsedy Senátu
  Stenozáznam  (Milan Štěch zvolen předsedou Senátu)
 7. Stanovení počtu místopředsedů Senátu
  Stenozáznam  (Senát bude mít 4 místopředsedy)
 8. Volba místopředsedů Senátu
  Stenozáznam  (místopředsedy Senátu jsou Ivo Bárek, Miluše Horská, Jaroslav Kubera a Jiří Šesták)
 9. Schválení zasedacího pořádku
  Stenozáznam  (schválen)
 10. Potvrzení volby předsedy Mandátového a imunitního výboru
  Stenozáznam  (schváleno)
 11. Stanovení počtu ověřovatelů a schválení návrhu na jejich nominaci
  Stenozáznam  (schválena nominace ověřovatelů)
 12. Zřízení výborů Senátu a komisí Senátu
  Stenozáznam  (komisea výbory zřízeny)
 13. Stanovení počtu členů výborů Senátu a komisí Senátu
  Stenozáznam  (stanoveny počty)
 14. Ustavení výborů Senátu
  Stenozáznam  (výbory ustaveny)
 15. Potvrzení volby předsedů výborů Senátu
  Stenozáznam  (schvaluje)
 16. Ustavení komisí Senátu
  Stenozáznam  (komise ustaveny)
 17. Volba předsedů komisí Senátu
  Stenozáznam  (zvoleni předsedové komisí)
 18. Stanovení počtu senátorů ve stálých delegacích Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací
  Stenozáznam  (stanoveno)
 19. Volba členů stálých delegací Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací za Senát
  Stenozáznam  (zvoleni členové stálých delegací)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.