(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 19. schůze Senátu v 10. funkčním období


 1. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 18. - 19. února 2016
  /senátní tisk č. 209/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 2. Sdělení Komise o krocích k dokončení hospodářské a měnové unie
  /evropský senátní tisk č. K 043/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 3. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2014
  /senátní tisk č. 170/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 4. Balíček k oběhovému hospodářství
  /evropský senátní tisk č. N 053/10N 054/10N 055/10N 056/10K 058/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ostatní volební zákony
  /senátní tisk č. 190/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou o trojstátním hraničním bodu Dyje - Morava, podepsaná dne 29. září 2015 ve Vídni
  /senátní tisk č. 147/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 7. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení nařízení (ES) č. 2007/2004, nařízení (ES) č. 863/2007 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES
  /evropský senátní tisk č. N 067/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 8. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení č. 562/2006 (ES), pokud jde o posílení kontrol na vnějších hranicích na základě příslušných databází
  /evropský senátní tisk č. N 066/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé
  /senátní tisk č. 152/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 10. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené, podepsaná dne 7. října 2015 v Praze
  /senátní tisk č. 162/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 11. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie rozšíření EU
  /evropský senátní tisk č. K 046/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 12. Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Přezkum evropské politiky sousedství
  /evropský senátní tisk č. K 047/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 191/Stenozáznam  (schválen)
 14. Návrh doporučení Rady o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce
  /evropský senátní tisk č. J 038/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 193/Stenozáznam  (schválen)
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 192/Stenozáznam  (schválen)
 17. Návrh zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
  /senátní tisk č. 194/Stenozáznam  (schválen)
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 195/Stenozáznam  (schválen)
 19. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zlepšování jednotného trhu: více příležitostí pro lidi a podniky
  /evropský senátní tisk č. K 044/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 20. Návrh senátního návrhu zákona senátora Václava Lásky a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 129/Stenozáznam  (zamítnut)
 21. Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek (stykový zákon)
  /senátní tisk č. 165/Stenozáznam  (schválen)
 22. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Šestáka a dalších senátorů o veřejných kulturních institucích a o změně a doplnění některých zákonů
  /senátní tisk č. 183/Stenozáznam  (přikázán)
 23. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské, senátora Zbyňka Linharta a dalších, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 189/Stenozáznam  (přikázán)
 24. Návrh senátního návrhu zákona Aleny Dernerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 196/ (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 25. Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2015
  /senátní tisk č. 210/
 26. Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2015 a Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2015
  /senátní tisk č. 197/
 27. Rozprava a návrh usnesení k jednání a výrokům prezidenta republiky

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.