(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 6. schůze Senátu v 10. funkčním období


 1. Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala dne 12. února 2015
  /senátní tisk č. 30/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 2. Sdělení Komise Roční analýza růstu 2015
  /evropský senátní tisk č. K 002/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 3. Sdělení Komise Investiční plán pro Evropu
  /evropský senátní tisk č. K 003/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 4. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013
  /evropský senátní tisk č. N 005/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 5. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny článků Stanov Světové organizace cestovního ruchu a Stanovy Světové organizace cestovního ruchu
  /senátní tisk č. 384/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 6. Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 20/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 7. Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 331/Stenozáznam  (odročuje jednání)
 8. Petice pro korunu
  /senátní tisk č. 292/Stenozáznam  (schválen návrh VVVK)
 9. Návrh na uspořádání veřejného slyšení Senátu na téma "Science centra a jejich význam pro rozvoj ČR"
  Stenozáznam  (schváleno)
 10. Návrh na zrušení usnesení Senátu přijatých podle §1 odst. 2 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
  Stenozáznam  (schváleno)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.