(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 15. schůze Senátu v 5. funkčním období


 1. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda, kterou se mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na straně jedné a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000
  /senátní tisk č. 368/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 2. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Dohoda o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací
  /senátní tisk č. 374/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 574/2002 Sb., o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002
  /senátní tisk č. 390/Stenozáznam  (nezabývat se)
 4. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, která byla podepsána v Praze dne 8. června 2006
  /senátní tisk č. 375/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 5. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Ammánu dne 10. dubna 2006
  /senátní tisk č. 377/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
  /senátní tisk č. 401/Stenozáznam  (nezabývat se)
 7. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování
  /senátní tisk č. 331/Stenozáznam  (schválen)
 8. Ustavení Dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti Komunistické strany Čech a Moravy
   (ustavena)
 9. Volba předsedy Dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti Komunistické strany Čech a Moravy
   (zvolen)
 10. Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o změně směrnice Rady 93/13/ES (předložený Komisí podle čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES)
  /evropský senátní tisk č. N 044/05/Stenozáznam  (kontatuje)
 11. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci
  /evropský senátní tisk č. N 071/05/Stenozáznam  (konstatuje)
 12. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání
  /senátní tisk č. 370/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 399/Stenozáznam  (schválen)
 14. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Druhá dodatková úmluva o vydávání mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými a Dodatková úmluva o vzájemné právní pomoci v trestních věcech mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými (Praha, 16. května 2006) a Dohoda o vydávání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a Dohoda o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými (Washington, 25. června 2003)
  /senátní tisk č. 376/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 15. Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2006
  /senátní tisk č. 403/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 16. Informace stálých delegací Parlamentu České republiky o činnosti za 5. funkční období
  /senátní tisk č. 402/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 17. Zpráva předsedy Senátu o činnosti Senátu v 5. funkčním období
   (vzato na vědomí)

Stenozáznamy: 1.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.