(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 10. schůze Senátu v 5. funkčním období


 1. Návrh zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 264/Stenozáznam  (zamítnuto)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.
  /senátní tisk č. 277/Stenozáznam  (schváleno)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., a zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 274/Stenozáznam  (nezabývat se)
 4. Návrh zákona o poskytování informací o kvalitě péče ve zdravotnických zařízeních
  /senátní tisk č. 273/Stenozáznam  (zamítnuto)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 270/Stenozáznam  (schváleno)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 280/Stenozáznam  (nezabývat se)
 7. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna článku 1 Úmluvy ze dne 10. října 1980 o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky, přijatá v Ženevě dne 21. prosince 2001, a Protokol o výbušných zbytcích války (Protokol V), přijatý v Ženevě dne 28. listopadu 2003
  /senátní tisk č. 217/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 8. Sdělení Komise: Plné využití možností Evropy Legislativní a pracovní program Komise pro rok 2006
  /evropský senátní tisk č. K 050/05/Stenozáznam  (konstatuje)
 9. Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2005 a jejím dalším rozvoji
  /senátní tisk č. 261/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 10. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o potlačování činů jaderného terorismu, podepsaná dne 15. září 2005 v New Yorku
  /senátní tisk č. 187/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 11. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská charta regionálních či menšinových jazyků (ETS 148), otevřená k podpisu členským státům Rady Evropy ve Štrasburku dne 5. listopadu 1992
  /senátní tisk č. 194/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 12. Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Spolupráce mezi EU a Palestinou po stažení, pokrok směrem k vytvoření dvou států
  /evropský senátní tisk č. K 048/05/Stenozáznam  (konstatuje)
 13. Informace vlády ČR o pořadu a jednání Evropské rady konaném ve dnech 23. a 24. března 2006 v Bruselu a o pozicích České republiky
   (vzato na vědomí)
 14. Návrh zákona o střetu zájmů
  /senátní tisk č. 266/Stenozáznam  (nezabývat se)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 267/Stenozáznam  (schváleno)
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 269/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 17. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na zachování výhrady k Trestněprávní úmluvě o korupci, sjednané ve Štrasburku dne 27. ledna 1999
  /senátní tisk č. 216/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
  /senátní tisk č. 265/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 271/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 20. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2004
  /senátní tisk č. 151/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 21. Návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou od mezinárodní finanční instituce na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací
  /senátní tisk č. 278/Stenozáznam  (zamítnuto)
 22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 268/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 23. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 272/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 24. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
  /senátní tisk č. 276/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 25. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 24. listopadu 2005
  /senátní tisk č. 191/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 26. Návrh zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů
  /senátní tisk č. 275/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 27. Návrh zákona o zřízení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
  /senátní tisk č. 279/Stenozáznam  (nezabývat se)
 28. Návrh zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví)
  /senátní tisk č. 286/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 29. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 289/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 30. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 282/Stenozáznam  (schváleno)
 31. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 281/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 32. Návrh zákoníku práce
  /senátní tisk č. 290/Stenozáznam  (zamítnout)
 33. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
  /senátní tisk č. 291/Stenozáznam  (zamítnuto)
 34. Návrh zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
  /senátní tisk č. 293/Stenozáznam  (zamítnut)
 35. Návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
  /senátní tisk č. 294/Stenozáznam  (zamítnut)
 36. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., a některé další zákony
  /senátní tisk č. 297/Stenozáznam  (schváleno)
 37. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 299/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 38. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 284/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 39. Návrh na prodloužení doby pro projednání návrhu senátního návrhu zákona senátora Jiřího Lišky, Josefa Pavlaty, Aleny Palečkové, Václava Jehličky, Martina Mejstříka a dalších senátorů o Ústavu paměti národa a změně některých dalších zákonů ve výborech Senátu
  /senátní tisk č. 185/Stenozáznam  (Lhůta prodloužena do 25. května 2006)
 40. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, a o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 285/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 41. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 287/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 42. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 300/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 43. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 283/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 44. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 295/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 45. Návrh zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
  /senátní tisk č. 298/Stenozáznam  (schváleno Návrh zákona byl znovu postoupen 24. března 2003)
 46. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 296/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 47. Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel
  /senátní tisk č. 302/Stenozáznam  (nezabývat se)
 48. Návrh zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
  /senátní tisk č. 288/Stenozáznam  (schváleno)
 49. Návrh na zřízení "Komise pro zjištění osob z politických důvodů zadržených, vězněných a jinak perzekuovaných běloruským režimem"
   (komise ustavena)
 50. 10. schůze

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   4.den   5.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.