(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 4. schůze Senátu v 5. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 31/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 32/Stenozáznam  (nezabývat se)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 27/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 28/Stenozáznam  (schváleno)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 30/Stenozáznam  (schváleno)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 29/Stenozáznam  (nezabývat se)
 7. Návrh zákona o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)
  /senátní tisk č. 24/Stenozáznam  (zamítnuto)
 8. Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2005 a 2006
  /senátní tisk č. 26/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 9. Návrh zákona o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti a o změně zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 25/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 10. Vládní návrh, kterým se předkládá Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na změnu Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj spočívající v zařazení Mongolska mezi země, ve kterých EBRD působí
  /senátní tisk č. 5/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 11. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
  /senátní tisk č. 460/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 12. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb. a zákona č. 418/2004 Sb. a zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb.
  /senátní tisk č. 436/Stenozáznam  (přerušeno do 31.3. 2005)
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 23/Stenozáznam  (schváleno)
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
  /senátní tisk č. 33/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 15. Návrh zákona o inspekci práce
  /senátní tisk č. 35/Stenozáznam  (zamítnuto)
 16. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce
  /senátní tisk č. 36/Stenozáznam  (zamítnuto)
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 37/Stenozáznam  (zamítnuto)
 18. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) , ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 262/Stenozáznam  (vrácen výborům k novému projednání)
 19. Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátorů Tomáše Julínka, Jiřího Lišky, Jaroslava Mitlenera a dalších senátorů o referendu o souhlasu České republiky se Smlouvou o Ústavě pro Evropu, podepsanou v Římě dne 29. října 2004, včetně protokolů k ní připojených a jejích příloh a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
  /senátní tisk č. 13/Stenozáznam  (schváleno)
 20. Návrh na vyslovení souhlasu se zřízením Podvýboru pro cestovní ruch Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
   (vysloven souhlas)
 21. Vládní návrh kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda), podepsaná v Praze dne 12. listopadu 2004
  /senátní tisk č. 1/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 22. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s její výpovědí Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství ze dne 9. července 1984
  /senátní tisk č. 17/Stenozáznam  (vysloven souhlas s výpovědí)
 23. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu, podepsaná dne 11. října 2004 v Praze
  /senátní tisk č. 473/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 24. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady konaném ve dnech 22. a 23. března 2005 v Bruselu a o pozicích České republiky
   (vzato na vědomí)
 25. Lisabonská strategie
   (bere na vědomí)
 26. Strategie udržitelného rozvoje České republiky
  /senátní tisk č. 12/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 27. Návrh na zřízení Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky a stanovení počtu jejích členů
   (zřízena)
 28. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb. a zákona č. 418/2004 Sb. a zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb.
  /senátní tisk č. 436/Stenozáznam  (schváleno)
 29. Návrh zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)
  /senátní tisk č. 40/Stenozáznam  (schváleno)
 30. Ustavení Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky
   (ustavena)
 31. Volba předsedy Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky
   (zvolen)
 32. Závěrečná doporučení Výboru proti mučení - kontrolního orgánu Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
  /senátní tisk č. 2/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 33. Návrh senátního návrhu zákona Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb.,o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 47/Stenozáznam  (přikázán)
 34. Návrh senátního návrhu zákona Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 46/Stenozáznam  (přikázán)
 35. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 34/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 36. Návrh zákona, kterým se mění zákon č.353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 38/Stenozáznam  (pozměńovací návrhy)
 37. Návrh zákona o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky
  /senátní tisk č. 39/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 38. Návrh Nařízení Evropské parlamentu a Komise vytvářející Evropský institut rovnosti pohlaví
  /evropský senátní tisk č. N 009/05/Stenozáznam  (Doporučuje vládě zamítnout)
 39. 4. schůze Senátu

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.