(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 4. schůze Senátu v 4. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 501/2001 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 40/Stenozáznam  (nezabývat se)
 2. Návrh usnesení Senátu k senátnímu tisku č. 40
   (schváleno)
 3. Návrh usnesení Senátu k postavení a roli českého praporu v iráckém  konfliktu
   (schváleno)
 4. Návrh na konání 5. veřejného slyšení Senátu
   (schváleno)
 5. Návrh na změnu Pravidel hospodaření senátorských klubů pro rok 2003
   (schváleno)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 46/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
  /senátní tisk č. 49/Stenozáznam  (schváleno)
 8. Návrh senátního návrhu senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 337/Stenozáznam  (přerušeno do 17. dubna 2003)
 9. Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2001 a na úhradu neuhrazené části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2000
  /senátní tisk č. 41/Stenozáznam  (nezabývat se)
 10. Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2003 a 2004
  /senátní tisk č. 42/Stenozáznam  (nezabývat se)
 11. Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2003
  /senátní tisk č. 43/Stenozáznam  (nezabývat se)
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 44/Stenozáznam  (schváleno)
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
  /senátní tisk č. 45/Stenozáznam  (schváleno)
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 48/Stenozáznam  (schváleno)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 50/Stenozáznam  (nezabývat se)
 16. návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 51/Stenozáznam  (nezabývat se)
 17. Návrh zákona o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů)
  /senátní tisk č. 52/Stenozáznam  (schváleno)
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 53/Stenozáznam  (nezabývat se)
 19. Návrh zákona o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)
  /senátní tisk č. 56/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 206/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 47/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 19/1993 Sb.
  /senátní tisk č. 57/Stenozáznam  (nezabývat se)
 22. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Martina Mejstříka a dalších, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 34/Stenozáznam  (Jednání přerušeno do 17. dubna 2003)
 23. Návrh na vyslovení souhlasu se zřízením podvýboru výboru Senátu
   (vysloven souhlas)
 24. Návrh usnesení Senátu k doživotnímu propůjčení státních vyznamenání prezidentu Václavu Havlovi
   (schváleno)
 25. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 54/Stenozáznam  (schváleno)
 26. Návrh zákona o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)
  /senátní tisk č. 55/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 27. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dodatek č. 1 k Memorandu o porozumění o účasti v Západoevropské organizaci pro vyzbrojování a zásadách její činnosti a řízení, podepsanému dne 19. listopadu 1996 v Ostende, který upravuje přístup nových účastníků a zdokonalení Memoranda, podepsaný dne 16. května 2002 v Římě, a Doprovodný dopis České republiky, týkající se aplikace Dohody o postavení Západoevropské unie, zástupců států a mezinárodního personálu, podepsané v Paříži dne 11. května 1955
  /senátní tisk č. 74/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 28. Informace vlády ČR o rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v době od 1. ledna do 31. prosince 2003, na které se vztahuje rozhodovací pravomoc vlády ve smyslu čl. 43 odst. 5 písm. a) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
  /senátní tisk č. 26/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 29. Informace vlády ČR o nasazení 6. polní nemocnice v Afghánistánu v rámci mise Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil ISAF
  /senátní tisk č. 32/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 30. Informace vlády ČR o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj za období duben ? září 2002
  /senátní tisk č. 35/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 31. Rozhodnutí vlády ČR o přeletech letadel ozbrojených sil jiných států nad územím ČR a pobytu ozbrojených sil jiných států na území ČR
  /senátní tisk č. 39/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 32. Informace vlády ČR o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj a období říjen - prosinec 2002
  /senátní tisk č. 75/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 33. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Martina Mejstříka a dalších, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 34/Stenozáznam  (odročeno do 30. června 2003)
 34. Zpráva o činnosti delegáta Senátu a jeho náhradníka v Konventu EU
   (vzato na vědomí a doprovodné usnesení)
 35. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (č. 108), který byl za Českou republiku podepsán ve Štrasburku 10. dubna 2002
  /senátní tisk č. 60/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 36. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Tamperská úmluva o poskytování telekomunikačních zdrojů pro zmírňování následků katastrof a záchranné práce, podepsaná v New Yorku dne 4. září 2002
  /senátní tisk č. 61/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 37. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Bratislavě dne 26. března 2002
  /senátní tisk č. 62/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 38. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 9. dubna 2002 ve Vallettě
  /senátní tisk č. 63/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 39. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Roční finanční dohoda pro rok 2001 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství, podepsaná dne 30. října 2002
  /senátní tisk č. 64/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 40. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Občanskoprávní úmluva o korupci, sjednaná ve Štrasburku dne 9. září 1999
  /senátní tisk č. 65/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 41. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o právní pomoci a právních vztazích v občanských a trestních věcech, sjednaná v Taškentu dne 18. ledna 2002
  /senátní tisk č. 66/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 42. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu oznámení podle článku 22 písm. b) Evropské úmluvy o státním občanství ze dne 6. listopadu 1997
  /senátní tisk č. 67/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 43. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích, podepsaná dne 2. července 2002 v Bratislavě
  /senátní tisk č. 68/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 44. Návrh zákona o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda)
  /senátní tisk č. 80/Stenozáznam  (schváleno)
 45. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném vlastnictví, hospodaření a užívání výstavního pavilonu v Benátkách, která byla podepsána
  /senátní tisk č. 70/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 46. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Španělským královstvím, podepsaná ve Valencii dne 13. května 2002
  /senátní tisk č. 71/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 47. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rumunskem o sociálním zabezpečení, podepsaná v Bukurešti dne 24. září 2002
  /senátní tisk č. 72/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 48. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda v oblasti sociálního zabezpečení mezi vládou České republiky a vládou Quebeku, podepsaná dne 19. února 2002 v Quebeku
  /senátní tisk č. 73/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 49. Návrh senátního návrhu senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 337/Stenozáznam  (schváleno)
 50. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Divoká Orlice na hraničním přechodu Orlické Záhoří - Mostowice, podepsaná dne 20. března 2002 ve Varšavě
  /senátní tisk č. 58/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 51. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu z 3. června 1999 o změně Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) z 9. května 1980
  /senátní tisk č. 59/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 52. Návrh na změnu v nominaci pozorovatelů účastních se jednání Evropského parlamentu za Senát
   (bere na vědomí)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   4.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.