(1. den schůze – 11.11.2020)

(Jednání zahájeno v 10.01 hodin.)

Předseda Senátu Miloš Vystrčil:  Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté, dámy a pánové. Dovolte, abych vás přivítal na 1. schůzi Senátu ve 13. funkčním období. Prosím vás, abyste zaujali svá místa, neboť na úvod našeho jednání zazní hymna České republiky. Prosím, abyste povstali. (Zní státní hymna.)

Děkuji, tímto jsme zahájili 1. schůzi Senátu PČR v novém, tj. 13. funkčním období.

Vítám mezi námi nově zvolené senátory, těm, kteří již ve výkonu funkce senátora nepokračují, ještě jednou děkuji za práci odvedenou v Senátu PČR ve prospěch ČR.

Obdobně jako na minulé schůzi i dnes budeme z důvodu zajištění dostatečných hygienických opatření všichni vystupovat v rozpravě ze svých lavic, samozřejmě můžete přijít i k řečništi, ale prosím, čiňte tak výjimečně. Do rozpravy se budeme hlásit obvyklým způsobem, stisknutím zeleného tlačítka. Poté vyčkejte na udělení slova. Zelené tlačítko již, prosím, následně netiskněte. Před každým důležitým hlasováním dá předsedající dostatečně dlouhou pauzu, aby se mohli všichni senátoři dostavit na hlasování do sálu, zpravidla bude spuštěna znělka. Vás, nově zvolené senátory, žádám, abyste do složení slibu, jímž se ujmete výkonu svého mandátu, prosím, nehlasovali.

Tuto schůzi svolal předseda Senátu na návrh organizačního výboru podle § 26 odst. 2 zákona o jednacím řádu Senátu. Pozvánka na dnešní schůzi vám byla zaslána v pondělí 2. listopadu 2020. Z dnešní schůze se omluvili senátoři Helena Pešatová a Karel Zitterbart.

Nyní stanovíme pořad první schůze Senátu. Návrh pořadu vám byl rozdán na lavice. Já se ptám, jestli někdo má k návrhu pořadu nějaký návrh na doplnění? Není tomu tak, takže končím rozpravu k pořadu jednání. My můžeme po fanfáře přistoupit k hlasování.

Takže děkuji a můžeme přistoupit k hlasování o pořadu jednání, jak ho máte na lavicích. Spouštím hlasování a prosím o vyjádření vašeho názoru. Kdo je pro, stiskněte tlačítko ANO a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko NE a zvedněte ruku.

Aktuálně přítomno 51 senátorek a senátorů, kvórum 26, hlasování č. 1, pro 51, návrh byl schválen. Děkuji.

Jako první bod je

 

Zpráva Mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byli jednotliví senátoři platně zvoleni

Chci připomenout, že se tak děje podle § 41 odst. 1 písm. a) jednacího řádu. Nyní již uděluji slovo zpravodaji MIV, panu senátorovi Jaroslavu Zemanovi. Prosím, pane senátore.

Senátor Jaroslav Zeman:  Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovoluji si vás informovat, že MIV přijal na své 15. schůzi konané dne 10. listopadu 2020 usnesení č. 18, s jehož obsahem vás nyní seznámím. Výbor

I. ověřil platnost volby senátora ve volebním obvodu č. 33, zvoleného v prvním kole voleb dne 2. a 3. října 2020 a platnost volby 24 senátorů zvolených ve druhém kole voleb dne 9. a 10. října 2020 ve volebních obvodech č. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 60, 63, 66, 72, 75, 78 a 81; ověření proběhlo v souladu s § 41 odst. 1 písm. a) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů,

II. nemohl ověřit platnost volby senátorů ve volebním obvodu č. 57 – Vyškov a č. 69 – Frýdek-Místek, neboť neměl k dispozici všechny potřebné podklady,

III. doporučuje Senátu PČR přijmout zjištění MIV, kterým se potvrzuje, že není překážek, aby nově zvolení senátoři, u nichž ověřil výbor platnost volby, složili ústavou předepsaný slib,

IV. pověřuje místopředsedu výboru Jaroslava Zemana seznámit s tímto usnesením Senát PČR.

Jaroslav Zeman, vlastní rukou, místopředseda výboru. Zdeněk Hraba, vlastní rukou, ověřovatel výboru.

Pro úplnost dodávám, že MIV měl pro svá zkoumání o platnosti volby nových senátorů k dispozici: doklad o ověření totožnosti nově zvolených senátorů, potvrzení o převzetí osvědčení o zvolení senátorem, usnesení Státní volební komise č. 245, včetně přílohy ze dne 5. října 2020, k souhrnným výsledkům prvního kola voleb do třetiny Senátu PČR, konaných ve dnech 2. a 3. října 2020, a k vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu PČR, konaných ve dnech 2. a 3. října 2020, ve volebním obvodu č. 33, sídlo Děčín, dále usnesení Státní volební komise č. 246, včetně přílohy ze dne 12. října 2020, k vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu PČR, konaných ve dnech 2. a 3. října 2020, první kolo, a ve dnech 9. a 10. října 2020, druhé kolo, dále čestné prohlášení senátorů o neslučitelnosti funkcí, dvě usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 1/2020 a č. j. Vol 2/2020, kterými soud zamítl návrhy na neplatnost hlasování ve volbách do třetiny Senátu PČR, konaných ve dnech 2. a 3. října 2020, první kolo, a 9. a 10. října 2020, druhé kolo, ve volebním obvodě č. 60 – Brno-město, dále usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 3/2020, kterým soud zamítl návrh na vyslovení neplatnosti hlasování, neplatnosti volby kandidáta a neplatnosti voleb do třetiny Senátu PČR, konaných ve dnech 2. a 3. října 2020, první kolo, a 9. a 10. října 2020, druhé kolo, ve volebním obvodě č. 24 – Praha 9, dále usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 4/2020, kterým soud zamítl návrh na vyslovení neplatnosti voleb do třetiny Senátu PČR, konaných ve dnech 2. a 3. října 2020, v prvním kole, a 9. a 10. října 2020, druhé kolo, ve volebním obvodu č. 12 – Strakonice, dále usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 5/2020, kterým soud odmítl stížnost na porušení práva volit ve volbách do třetiny Senátu PČR, konaných ve dnech 2. a 3. října 2020, první kolo, a ve dnech 9. a 10. října 2020, druhé kolo, usnesení Nejvyššího správního soudu č. Vol 6/2020, kterým soud zamítl návrh na vyslovení neplatnosti voleb do třetiny Senátu PČR ve volebním obvodě č. 24 – Praha 9, návrh na vyslovení neplatnosti voleb do třetiny Senátu PČR, návrh vyslovení neplatnosti voleb do třetiny Senátu PČR ve volebních obvodech č. 72 – Ostrava-město a č. 75 – Karviná, a návrh na vyslovení neplatnosti voleb do třetiny Senátu PČR ve volbách, konaných dne 2. a 3. října 2020, první kolo, a 9. a 10. října 2020, druhé kolo, dále usnesení Nejvyššího správního soudu č. 7/2020, kterým soud zamítl návrh na vyslovení neplatnosti hlasování, neplatnosti volby kandidáta a neplatnosti voleb do třetiny Senátu PČR, konaných ve dnech 2. a 3. října, to je první kolo, a 9. a 10. října 2020, druhé kolo, ve volebním obvodě č. 24 – Praha 9.

MIV Senátu nemohl ověřit platnost volby senátora Karla Zitterbarta ve volebním obvodě č. 57 – Vyškov a senátorky Heleny Pešatové ve volebním obvodě č. 69 – Frýdek-Místek, neboť neměl k dispozici všechny potřebné podklady.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil:  Děkuji, pane zpravodaji, prosím, abyste se posadil u stolku zpravodajů, otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím. Protože nikdo nepřišel ani neodešel, sděluji, že budeme hlasovat o usnesení tak, jak nám jej navrhl MIV, to znamená, abychom usnesení MIV vzali na vědomí. Teď vidím, že někdo přichází, radši tu znělku spustím.

Předpokládám, že zpravodaj se nechce k rozpravě vyjádřit, protože neproběhla. Jestli nás seznámí s usnesením, o kterém budeme hlasovat? Prosím.

Senátor Jaroslav Zeman:  Návrh usnesení Senátu zní: Senát bere na vědomí usnesení MIV č. 18 ze dne 10. listopadu 2020, k ověření platnosti volby senátorů zvolených ve volbách do Senátu PČR v říjnu 2020.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil:  Děkuji, spouštím hlasování. Prosím vás o vyjádření vašeho názoru. Aktuálně je přítomno 52 senátorek a senátorů s právem hlasovacím, kvórum 27. Kdo je pro, tlačítko ANO, zvedněte ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedněte ruku.

Při hlasování č. 2, aktuálně přítomno 52 senátorek a senátorů, kvórum 27, pro 52, návrh na usnesení byl schválen. My můžeme přistoupit k bodu 2, kterým je

 

Slib senátorů

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, nyní můžeme přistoupit k dalšímu bodu naší schůze. Podle čl. 23 Ústavy ČR skládá senátor slib na první schůzi Senátu, které se zúčastní. V souladu s jednacím řádem tak učiní pronesením slova „slibuji“ a podáním ruky tomu, do jehož rukou slib skládá. Složení slibu poté senátor stvrdí svým podpisem. V této souvislosti připomínám ještě čl. 25 Ústavy ČR, který řeší zánik mandátu. V něm je uvedeno, že mandát zaniká mj. odepřením slibu nebo složením slibu s výhradou.

Vlastní akt slibu proběhne takto. Nejmladší senátorka, paní Adéla Šípová, přednese ústavou předepsaný slib a jako první z nově zvolených senátorů jej složí do rukou předsedajícího 1. schůze Senátu ve 13. funkčním obdobu Senátu.

Poté bude číst jména nově zvolených senátorů podle čísel jejich volebních obvodů, ti budou postupně přistupovat k předsedajícímu, slib vykonají pronesením slova „slibuji“ a podáním ruky. Svůj slib poté stvrdí podpisem. Prosím vás, ruku si budeme podávat, pokud někdo potřebuje nějakým způsobem ochránit svoji ruku, může tak samozřejmě učinit pomocí rukavice.

Nyní vás prosím, abyste všichni povstali, zároveň prosím paní senátorku Adélu Šípovou, aby předstoupila před řečnický pult a přečetla slib daný Ústavou ČR. Prosím, paní senátorko.

Senátorka Adéla Šípová:  Slibuji věrnost ČR. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Slibuji.

Senátní obvod č. 3 – Cheb, pan senátor Miroslav Plevný.

Senátorka Adéla Šípová:  Senátní obvod č. 6 – Louny, pan senátor Ivo Trešl.

Senátorka Adéla Šípová:  Senátní obvod č. 9 – Plzeň-město, pan senátor Lumír Aschenbrenner.

Senátorka Adéla Šípová:  Senátní obvod č. 12 – Strakonice, pan senátor Tomáš Fiala.

Senátorka Adéla Šípová:  Senátní obvod č. 15 – Pelhřimov, pan senátor Jaroslav Chalupský.

Senátorka Adéla Šípová:  Senátní obvod č. 18 – Příbram, pan senátor Petr Štěpánek.

Senátor Petr Štěpánek:  Slibuji. Děkuji.

Senátorka Adéla Šípová:  Senátní obvod č. 21 – Praha 5, pan senátor Václav Láska.

Senátorka Adéla Šípová:  Senátní obvod č. 24 – Praha 9, pan senátor David Smoljak.

Senátorka Adéla Šípová:  Senátní obvod č. 27 – Praha 1, paní senátorka Miroslava Němcová.

Senátorka Adéla Šípová:  Senátní obvod č. 33 – Děčín, pan senátor Zbyněk Linhart.

Senátorka Adéla Šípová:  Senátní obvod č. 36 – Česká Lípa, pan senátor Jiří Vosecký.

Senátorka Adéla Šípová:  Senátní obvod č. 39 – Trutnov, pan senátor Jan Sobotka.

Senátorka Adéla Šípová:  Senátní obvod č. 42 – Kolín, pan senátor Pavel Kárník.

Senátorka Adéla Šípová:  Senátní obvod č. 45 – Hradec Králové, pan senátor Jan Holásek.

Senátorka Adéla Šípová:  Senátní obvod č. 48 – Rychnov nad Kněžnou, pan senátor Jan Grulich.

Senátorka Adéla Šípová:  Senátní obvod č. 51 – Žďár nad Sázavou, pan senátor Josef Klement.

Senátorka Adéla Šípová:  Senátní obvod č. 54 – Znojmo, pan senátor Tomáš Třetina.

Senátorka Adéla Šípová:  Senátní obvod č. 60 – Brno-město, pan senátor Roman Kraus.

Senátorka Adéla Šípová:  Senátní obvod č. 63 – Přerov, paní senátorka Jitka Seitlová.

Senátorka Adéla Šípová:  Senátní obvod č. 66 – Olomouc, pan senátor Marek Ošťádal.

Senátorka Adéla Šípová:  Senátní obvod č. 72 – Ostrava-město, pan senátor Ondřej Šimetka.

Senátorka Adéla Šípová:  Senátní obvod č. 75 – Karviná, pan senátor Ondřej Feber.

Senátorka Adéla Šípová:  Senátní obvod č. 78 – Zlín, pan senátor Tomáš Goláň.

Senátorka Adéla Šípová:  Senátní obvod č. 81 – Uherské Hradiště, pan senátor Josef Bazala.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil:  Blahopřeji senátorům, kteří právě úspěšně složili slib, tím pádem mohou plnohodnotně vykonávat svůj mandát. Těším se na spolupráci.

Dalším bodem je

 

Informace předsedy volební komise o ustavení volební komise a o volbě jejích funkcionářů

Členové volební komise se již sešli a provedli kroky předepsané v článku 1, bodu 4 volebního řádu. Tzn. že zvolili ze svého středu předsedu, místopředsedu a dva ověřovatele. Toto jsme již mohli pro urychlení našeho jednání učinit, neboť volební komisi Senát nevolí, pouze její ustavení skupinou senátorů bere na vědomí. Skupina senátorů byla vytvořena dvěma zástupci z každého senátorského klubu. Předsedou volební komise byl zvolen senátor Jan Tecl. Já vás, vážený pane senátore, prosím, abyste nás seznámil s jednotlivými členy komise, prosím.

Senátor Jan Tecl:  Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovoluji si vás informovat, že volební komise Senátu, kterou ustavila iniciativní skupina senátorů, zvolila na své 1. schůzi, konané dne 10. listopadu 2020, předsedou této komise mě. Mé jméno je Jan Tecl.

Zároveň bych vám rád představil místopředsedu komise, senátora Raduana Nwelatiho, a dva ověřovatele komise, senátory Miroslava Balatku a Jiřího Duška. Dále mi dovolte představit další členy volební komise. Jsou to senátoři Ladislav Kos, David Smoljak a Petr Šilar.

Na závěr vás seznámím s usneseními číslo 1 a číslo 2, které volební komise přijala na své 1. schůzi.

Volební komise Senátu.

1. usnesení z 1. schůze, konané dne 10. listopadu 2020, k volbě ověřovatelů volební komise. Komise zvolila ověřovateli komise senátora Miroslava Balatku a Jiřího Duška. Usnesení č. 2 z 1. schůze, konané dne 10. listopadu 2020, k volbě předsedy a místopředsedy volební komise.

Komise

I. zvolila předsedou komise senátora Jana Tecla,

II. zvolila místopředsedou komise senátora Raduana Nwelatiho,

III. pověřuje předsedu komise, senátora Jana Tecla, aby s tímto usnesením seznámil Senát. Děkuji za pozornost.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil:  Já vám také děkuji a prosím, abyste sečkal u stolku zpravodajů. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Protože se do rozpravy nikdo nehlásí, tak rozpravu uzavírám. Budeme hlasovat po znělce o usnesení, se kterým nás nyní seznámí pan předseda volební komise. Prosím, pane předsedo.

Senátor Jan Tecl:  Děkuji. Senát bere na vědomí ustavení volební komise v tomto složení: předseda – senátor Jan Tecl, místopředseda – senátor Raduan Nwelati, ověřovatelé – senátoři Miroslav Balatka a Jiří Dušek, členové – senátoři Ladislav Kos, David Smoljak a Petr Šilar.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil:  Děkuji, pane předsedo, já spouštím znělku.

V sále je přítomno 77 senátorek a senátorů, aktuální kvórum je 39. Zahajuji hlasování o předneseném usnesení.

Kdo je pro, stiskne tlačítko ANO a zvedněte ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedněte ruku.

Aktuálně je přítomno 77 senátorek a senátorů, kvórum 39, hlasování č. 3, pro 77, usnesení bylo schváleno. My přistupujeme k dalšímu bodu. A to je

 

Zřízení Mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu jeho členů

Návrh usnesení vám byl rozdán na lavice. Mandátový a imunitní výbor Senát zřizuje ze zákona. My navrhujeme, aby měl 11 členů. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, tzn. budeme hlasovat o tom, zda souhlasíme s tím, aby Mandátový a imunitní výbor měl 11 členů. Nebudu spouštět znělku a rovnou spouštím hlasování.

Nyní prosím o vyjádření vašeho názoru. Kdo souhlasí, že zřizujeme Mandátový a imunitní výbor a stanovíme, že Mandátový a imunitní výbor bude mít 11 členů, tlačítko ANO, zvedněte ruku. Kdo nesouhlasí, tlačítko NE a zvedněte ruku.

Přítomno 77 senátorek a senátorů, kvórum 39, pro 76. Návrh byl schválen. Mandátový a imunitní výbor úspěšně zřízen s počtem 11 členů.

A nyní je tady další bod

 

Ustavení Mandátového a imunitního výboru

Já dávám slovo předsedovi volební komise, aby nás seznámil s návrhem na ustavení Mandátového a imunitního výboru. Návrh na usnesení vám byl rozdán také na lavice. Prosím, pane předsedo.

Senátor Jan Tecl:  Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Dovoluji si vás informovat, že volební komise obdržela v souladu s článkem 4 volebního řádu od jednotlivých senátorských klubů následující návrhy na členy Mandátového a imunitního výboru Senátu.

Prosím, aby ten, koho budu číst, povstal, aby se všem senátorům představil. Jaroslav Doubrava. Zdeněk Hraba. Renata Chmelová, Václav Láska, Miroslava Němcová, Leopold Sulovský, Jan Tecl, to jsem já, Petr Vícha, Jiří Vosecký, Lukáš Wagenknecht a Jaroslav Zeman.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil:  Pane předsedo, děkuji za přednesení návrhu na usnesení a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím a po znělce budeme hlasovat o ustavení Mandátového a imunitního výboru ve složení, který vám byl přednesen.

V sále je přítomno 77 senátorek, senátorů, kvórum 39. Spouštím hlasování a prosím o vyjádření vašeho názoru.

Kdo je pro, stiskne tlačítko ANO, zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Při hlasování č. 5, kvórum 39, přítomno 77 senátorek a senátorů, pro 77. Návrh byl schválen.

A tím máme tento bod projednán.

Dalším bodem je

 

Volba předsedy Senátu

Já uděluji slovo předsedovi volební komise, aby přednesl návrh na kandidáty. Prosím, pane předsedo.

Senátor Jan Tecl:  Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovoluji si vás informovat, že volební komise Senátu ve stanovené lhůtě obdržela jediný návrh na předsedu Senátu PČR. Návrh senátorského klubu ODS a TOP 09, kterým tento klub navrhuje do funkce předsedy Senátu PČR pana senátora Miloše Vystrčila. Předávám slovo zpět předsedajícímu a po rozpravě si vás dovolím seznámit s průběhem volby.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil:  Já děkuji za přednesení návrhu na předsedu Senátu. Otevírám rozpravu, do které se tedy sám hlásím. S tím, že abych učinil zadost jednacímu řádu, v okamžiku, kdy předsedající podle našeho jednacího řádu opustí stolek předsedajícího, tak by mělo být naše jednání přerušeno. Tzn. pokud s tím budete souhlasit, respektive nevyjádříte nějakým způsobem nesouhlas, navrhuji, abychom se domluvili, že stolek předsedajícího bude tam, kde já budu. Tzn. pokud se přesunu nyní k řečništi, tak se řečniště stane stolkem předsedajícího.

Nevidím k tomu žádné připomínky, tak to považuji za souhlas. Já se tedy jako první hlásím do rozpravy.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil:  Vážené senátorky, vážení senátoři, dámy a pánové.

Když jsem přemýšlel, co mám při svém vystoupení říci jako první, odpověď byla nakonec jednoduchá. Nejdříve ze všeho vás chci pozdravit a chci vám poděkovat. Chci poděkovat jednak vám, senátorkám a senátorům, za důvěru, spolupráci, toleranci a podporu, potom, a to především, musím a chci poděkovat občanům České republiky. A to zejména těm, kteří český Senát trvale a někdy i výrazně a slyšitelně podporují a podporovali. Také chci poděkovat rodině, manželce, mamince, dcerám za trvalou podporu a pečlivý dohled, abych zůstal normální.

Postupné dlouholeté posilování významu Senátu v očích veřejnosti vnímám jako naši naději a povzbuzení a velmi si toho vážím. Cítím to také jako velký závazek nás senátorek a senátorů do budoucna a ještě jednou za to děkuji. Jsem totiž přesvědčen, že není možné mluvit o českém Senátu a o mé kandidatuře na předsedu Senátu, aniž bychom nejprve nepromluvili a nemluvili o naší zemi, o České republice.

Jsem přesvědčen, že český Senát je prostřednictvím svých senátorek a senátorů, tedy vaším, doslova srostlý s naší zemí jako žádná jiná instituce. Zkrátka, český Senát, horní komora českého parlamentu je institucí, která je tady pro Česko, pro občany České republiky. Právě tento fakt je a musí zůstat naším základním imperativem pro naši činnost, pro naše konání, pro naše chování a vystupování. Pro naši službu a naplňování role Senátu jako ochránce svobody, demokracie a vlády práva.

Věřím také, že je již všem jasné, že když používám spojení „český Senát“, mám na mysli přídavné jméno „český“, odvozené od slova „Česko“. A nikoli přídavné jméno „český“ odvozené od slova „Čechy“. Všichni víme a vidíme, že neprožíváme právě jednoduché období. Kromě debat souvisejících s různými názory na fungování naší parlamentní demokracie a na kvalitu výkonu veřejné moci prožíváme nyní období koronavirové pandemie, nebo, chcete-li, koronavirové krize. Proto považuji za nutné zdůraznit, že z krátkodobého pohledu není před námi v Senátu důležitějšího úkolu, než maximálně přispívat a přispět k překonání koronavirové krize.

Ve svobodných demokratických zemích je tomu totiž tak, že tou nejcennější hodnotou je lidský život. Proto musíme společně udělat vše, abychom lidských životů u nás v Česku ztratili co možná nejméně. Rovněž ale považuji za velmi důležité správně a spravedlivě nastavit v naší zemi také ekonomickou a sociální podporu tak, aby ji získali ti, co ji nejvíce potřebují. Na tom musíme pracovat. V tom musíme spolupracovat.

Na tomto místě znovu děkuji, věřím, že za nás za všechny, zdravotníkům, hasičům, policistům, vojákům a všem dalším, kteří pomáhají jakýmkoli způsobem při zdolávání koronavirové krize a jejích dopadů. Je tomu totiž tak, že nakonec nikdo jiný než obětaví a odpovědní občané krizi neporazí. Nikdo jiný.

Jsem hrdý na to, že také celá řada z vás, senátorek a senátorů, je dlouhodobě aktivně zapojena do úsilí zastavit šíření epidemie a do práce směřující k překonávání jejích důsledků. Děkuji vám za to. Je tady spousta starostů, spousta dalších lidí, kteří dnes a denně, bez toho aniž by se to vědělo, pracují pro občany, pro to, abychom krizi zvládli. Obdobně jako jednotlivé senátorky a senátoři se v současné době chová a musí nadále chovat i celý Senát. Přestože mě mrzí, že některá naše včasná varování týkající se koronavirové epidemie, vtělená dokonce do usnesení Senátu, vláda plně nevyslyšela, jsem přesvědčen, že je povinností Senátu v současné době maximálně s vládou a dalšími složkami veřejné moci a dalšími subjekty spolupracovat. Dnes není čas na sbírání politických bodů, ale je čas na spolupráci, čas na hledání řešení a poskytování konkrétní pomoci.

Pokud mám po popisu tohoto zásadního úkolu, aktuálního úkolu Senátu, promluvit také o roli Senátu v delším časovém období, musím se ze začátku vrátit na začátek letošního roku. Ve 2. polovině ledna nás zcela neočekávaně opustil předseda Senátu Jaroslav Kubera, který byl vůdčí osobností a nepřehlédnutelnou tváří Senátu. Sluší se na něj vzpomenout a znovu mu za jeho práci nejen pro Senát poděkovat. Také pracoval pro celou Českou republiku, i za to mu děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji, Jaroslave.

Máme za sebou necelý rok od odchodu Jaroslava Kubery, je tedy správné si položit otázku, zda jdeme správnou cestou. Zda není potřeba něco změnit, upravit, narovnat, posílit, nebo naopak utlumit. V životě je tomu občas tak, že v některých okamžicích není jednoduché poznat, která cesta je ta správná a která cesta je ta špatná.

Za těch 10 let v Senátu jsem nabyl přesvědčení, že Senát je institucí, která je sama o sobě nadána zkušeností a pokorou. Snad i díky tomu také talentem nebo schopností vybírat veskrze cesty správné. Považuji za velmi cenné, že je tak Senát schopen činit i v okamžiku, kdy si většina myslí něco jiného a chtěla by se třeba vydat na jinou cestu nebo dokonce někam jinam nebo dokonce třeba nikam nejet. Pravdou také je, že někdy nebývá schopnost Senátu volit správné cesty ostatními zrovna oceňována. Jindy se třeba na to i zapomíná. Pro naši budoucnost je přesto, nebo právě proto naprosto zásadní, aby Senát zkušenost a pokoru a s nimi spojené talent, vůli a sílu nacházet a prosazovat ty správné cesty neztratil. Jsem přesvědčen, že je to velmi důležité pro naši zemi, pro naši vlast, pro její prosperitu, suverenitu a svobodu.

Osobně si velmi přeji, aby Senát nikdy nepodléhal žádnému účelově orientovanému rádci, aby se nikdy neupínal k žádnému neomylnému a vševědoucímu vůdci. Přál bych si, aby Senát nadále zůstal hrdou lodí s vlastním kompasem. Pokud od vás dostanu důvěru pod vaším dozorem a spolu s vámi o loď zvanou Senát a její kompas pečovat, bude to pro mě velká čest a budu si toho velmi vážit.

Děkuji za pozornost.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil:  Děkuji, protože už nikdo jiný není do rozpravy přihlášen, rozpravu končím. Prosím pana předsedu volební komise, aby se k rozpravě vyjádřil a seznámil nás s dalším pořadem.

Senátor Jan Tecl:  Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nyní je na mne, abych vás seznámil s průběhem samotné volby předsedy Senátu. Pro naše nové kolegy uvádím, že volba se uskuteční v Prezidentském salonku, který se nachází po mé levé straně nedaleko prezence, kde jste se zapisovali po příchodu do jednacího sálu do prezenčních listin. Salonek nemůžete minout, protože se zpravidla před ním tvoří dlouhá fronta senátorů. Před salonkem jsou na stolech, u kterých sedí pracovnice Kanceláře Senátu, umístěny prezenční listiny, do kterých se, prosím, vždy před každou volbou podepište, teprve potom obdržíte hlasovací lístek, který v salonku za paravánem označíte a vhodíte do zapečetěné urny. Na hlasovacím lístku je pro první kolo volby předsedy Senátu uvedeno jméno navrženého senátora Miloše Vystrčila a před jeho jménem pořadové číslo 1, tak, jak to vyžaduje volební řád.

Nyní vás seznámím se způsobem označení hlasovacího lístku podle čl. 2 bod 9 volebního řádu, kde je uvedeno: Senátor volí předsedu Senátu tak, že na hlasovacím lístku vyjádří

a) souhlas s jedním z kandidátů zakroužkováním pořadového čísla před jeho jménem; pořadová čísla před jmény ostatních kandidátů přeškrtne písmenem X či křížkem,

b) nesouhlas se všemi kandidáty přeškrtnutím pořadového čísla před jmény všech kandidátů písmenem X či křížkem.

Z výše uvedeného pro naši volbu, kdy je navržen pouze jeden kandidát, vyplývá, že pořadové číslo 1 před jménem musí být označeno buď kroužkem, v případě vašeho souhlasu s navrženým kandidátem, nebo křížkem či písmenem X v případě vašeho nesouhlasu s tímto kandidátem. Neoznačený nebo jiným způsobem upravený lístek, než jak jsem nyní uvedl, způsobuje jeho neplatnost.

Dále si vás dovoluji informovat, že v prvním kole je předsedou Senátu zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu všech hlasů přítomných senátorů. Přítomný je ten, kdo si proti podpisu vyzvedne hlasovací lístek.

Nezíská-li kandidát nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů, koná se druhé kolo první volby. Do druhého kola postupuje neúspěšný kandidát z prvního kola. Ve druhém kole je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů. Nebyl-li předseda Senátu zvolen ani v druhém kole, koná se do 10 dnů nová volba podle volebního řádu.

Prosím kolegy z volební komise, aby se ihned odebrali do Prezidentského salonku tak, aby za dvě minuty po mém vystoupení mohla být zahájena volba. Vydávání hlasovacích lístků a samotná volba bude trvat 15 minut, sčítání lístků 10 minut. Dohromady tedy se jedná o 25 minut, které bych doporučil jako dobu přerušení schůze Senátu.

V důsledku stávající epidemiologické situace si vás dovoluji požádat o dodržení dvoumetrových rozestupů, dezinfekci rukou a při podpisu prezenční listiny a k vyplňování hlasovacích lístků použijte, prosím, vlastní propisovací pero. Děkuji.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil:  Já vám také, pane předsedo, děkuji. Vzhledem k tomu, že jste požadoval 2 minuty na přípravu, tak to znamená, že samotná volba a vydávání hlasovacích lístků může začít v 10:58 hodin. Žádal jste potom o to, aby bylo 15 minut na vydávání a na volbu a 10 minut na počítání, což je 25 minut. Takže já navrhuji, abychom se sešli, abychom to zaokrouhlili, v 11:25 hodin. Takže přerušuji schůzi do 11:25 hodin. Od 10:58 hodin je možné přijímat hlasovací lístky a volit.

(Jednání přerušeno v 10.57 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 11.25 hodin.)

Vážené dámy, vážení pánové, vážené paní senátorky, páni senátoři. Je 11:25, já zahajuji přerušené jednání a dávám slovo předsedovi volební komise, aby nás seznámil s výsledkem 1. kola 1. volby předsedy Senátu. Prosím, pane senátore, máte slovo.

Senátor Jan Tecl:  Děkuji za slovo, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Seznámím vás se zápisem o volbě předsedy Senátu PČR, konané dne 11. listopadu 2020, 1. volba, 1. kolo.

Počet vydaných hlasovacích lístků: 77. Počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků: 77. Z toho neplatných: 3. Počet neodevzdaných hlasovacích lístků: 0. Pro senátora Miloše Vystrčila bylo odevzdáno 73 hlasů. V 1. kole 1. volby byl zvolen senátor Miloš Vystrčil. Pane předsedo, já vám blahopřeji.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil:  Děkuji moc, velmi si toho vážím, je to pro mě velká čest. Prosím, abyste se ke mně chovali stejně jako doposud a byli ke mně sice vlídní, ale neúprosní, protože je to hrozně důležité. Děkuji moc, díky. (Potlesk.)

Předseda Senátu Miloš Vystrčil:  Dalším bodem programu je

 

Stanovení počtu místopředsedů Senátu

Navrhuji v souladu s § 30 jednacího řádu, aby Senát měl 4 místopředsedy, a otevírám k tomuto návrhu rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím. S tím, že spouštím znělku, po ní budeme hlasovat o návrhu na 4 místopředsedy.

V sále je přítomno 76 senátorek a senátorů, kvórum 39. Hlasujeme o návrhu, že Senát stanoví, že bude mít 4 místopředsedy. Spouštím hlasování a prosím vás o vyjádření vašeho názoru.

Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku.

V sále je aktuálně přítomno 77 senátorek a senátorů, kvórum 39.

Při hlasování č. 6, pro 77. Návrh byl schválen a Senát bude mít 4 místopředsedy ve 13. funkčním období.

Následuje

 

Volba místopředsedů Senátu

Já opět dávám slovo předsedovi volební komise, aby nás seznámil s návrhy na kandidáty. Současně prosím, aby kandidáti, kteří budou představeni, vždy povstali. Prosím, pane předsedo.

Senátor Jan Tecl:  Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si vás informovat, že volební komise obdržela následující návrhy na místopředsedy Senátu. Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí navrhuje senátorku Jitku Seitlovou. Senátorský klub ODS a TOP 09 navrhuje senátora Jiřího Oberfalzera. Senátorský klub Starostové a nezávislí navrhuje senátory Jana Horníka a Jiřího Růžičku.

Nyní předávám slovo zpět předsedovi a po ukončení rozpravy vás seznámím s průběhem volby místopředsedů Senátu.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil:  Já děkuji, pane předsedo volební komise, otevírám rozpravu k volbě místopředsedů. Do rozpravy se hlásí pan 1. místopředseda Senátu Jiří Růžička. Nebo pan bývalý 1. místopředseda, emeritní...

Senátor Jiří Růžička:  Dobré poledne, dámy a pánové, milé kolegyně, vážení kolegové.

Dnes ráno, když jsem se probudil, mně pípl mobil a na tom mobilu byla zpráva. Psal mi kamarád, který žije v horách nad Vancouverem, že gratuluje mně a dalším senátorům, kteří byli zvoleni, ať už do funkce předsedy nebo místopředsedů. Musel jsem se trošku zasmát, hned jsem mu odpověděl, že mám pocit, že žije ve stejném 24hodinovém pásmu jako my, že neslaví Nový rok o něco dříve než my a že má tedy zprávy, které ještě nejsou potvrzeny. A že ta volba proběhne teprve dneska. On mi odpověděl, že to vlastně nevadí, že to je asi zpráva jenom novinářů a že i tak je přesvědčený o tom, že současný Senát PČR mu dělá velkou radost a dělá velkou čest této zemi. Protože se chová zodpovědně, ctí zásady demokracie, je mu vlastní svoboda rozhodování a zároveň i zodpovědnost. To mě velice potěšilo, protože jsem o tom přesvědčený také, že to tak je.

Musím říct, že tomu tak bylo i v tom uplynulém volebním období, kdy jsem měl čest být 1. místopředsedou Senátu a pracovat ve vedení. Jsem si naprosto jist, že tomu bude i v následujícím volebním období, ať už v práci celého Senátu, nebo ve vedení Senátu.

Jména navržených místopředsedů jsou, alespoň pro mě, zárukou toho, co jsem tady už jmenoval, tedy svobody, demokracie, zodpovědnosti. Jsem si také jist, a mohu to vyjádřit i za své kolegy, kteří jsou do této funkce navrženi, že je nám velkou ctí a potěšením, že jsme do této funkce navrženi a že zcela nepochybně ty zásady, které jsem tady vyjmenoval, budeme dodržovat a zcela jistě budeme i v tomto směru oporou právě zvolenému předsedovi Miloši Vystrčilovi. Děkuji vám za pozornost.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil:  Také děkuji. A protože se do rozpravy už nikdo další nehlásí, rozpravu končím a předávám slovo panu předsedovi volební komise.

Senátor Jan Tecl:  Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Volba místopředsedů Senátu proběhne opět na stejném místě jako v případě volby předsedy Senátu. U prezence před Prezidentským salonkem obdržíte po podpisu hlasovací lístek připravený pro tuto volbu. Na hlasovacím lístku budou v abecedním pořadí uvedena jména navržených kandidátů s tím, že před jménem každého z nich je i pořadové číslo kandidáta. Konkrétně tedy pořadové č. 1 – senátor Jan Horník, pořadové č. 2 – senátor Jiří Oberfalzer, pořadové č. 3 – senátor Jiří Růžička a pořadové č. 4 – senátorka Jitka Seitlová.

Nyní vás seznámím s úpravou hlasovacích lístků podle volebního řádu, čl. 2, bod 10.

Senátor volí místopředsedy Senátu tak, že na hlasovacím lístku vyjádří

a) souhlas nejvýše s takovým počtem kandidátů, který byl stanoven pro obsazení místopředsedů Senátu, zakroužkováním pořadových čísel před jejich jménem; pořadová čísla před jmény ostatních kandidátů přeškrtne písmenem X či křížkem,

b) nesouhlas se všemi kandidáty přeškrtnutím pořadového čísla před jmény všech kandidátů písmenem X či křížkem.

Neplatný je ten hlasovací lístek, který je upraven jiným způsobem či je neoznačený. Stejně jako při předchozí volbě předsedy Senátu platí, že platný lístek je ten, na němž jsou označena všechna pořadová čísla.

Tedy zjednodušeně, pokud chcete, aby ten který kandidát byl zvolen místopředsedou Senátu, označte pořadové číslo před jeho jménem kroužkem, pokud nesouhlasíte s některým z kandidátů, označte pořadové číslo před jeho jménem písmenem X či křížkem.

Znovu připomínám, pokud chcete, aby váš hlasovací lístek byl platný, musíte označit všechna pořadová čísla kroužkem, ať už kroužkem nebo křížkem. Čili všechna pořadová čísla musí být označena.

Ještě si dovolím vás informovat, že v 1. kole jsou místopředsedy Senátu zvoleni ti kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů. Nezíská-li nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů tolik kandidátů, aby byl obsazen stanovený počet místopředsedů Senátu, koná se na neobsazená místa 2. kolo volby.

Do 2. kola postupují nezvolení kandidáti z 1. kola. Ve 2. kole jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu přítomných senátorů. Nebyla-li ani po 2. kole obsazena stanovená místa místopředsedů, koná se na neobsazená místa nová volba podle volebního řádu.

Prosím kolegy z volební komise, aby se ihned odebrali do Prezidentského salonku tak, aby za 2 minuty po mém vystoupení mohla být zahájena volba. Vydávání hlasovacích lístků a samotná volba bude trvat 15 minut. Sčítání lístků dalších 15 minut. Dohromady se tedy jedná o 30 minut, které bych doporučil jako dobu přerušení schůze Senátu.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil:  Já vám děkuji, pane předsedo, jenom zopakuji, tzn. nyní je 11:38 hodin, volba začne v 11:40 hodin, s tím, že bude trvat 15 minut, tzn. do 11:55 hodin. Následně 15 minut na sčítání, což je 12:10 hodin. To znamená, sejdeme se tady ve 12:10 hodin, proběhne vyhlášení výsledků 1. kola. Pokud bude zvoleno, budeme pokračovat schválením zasedacího pořádku a následně bude přestávka na oběd. Pokud nebude zvoleno, bude 2. kolo. Tzn. počítejte s tím, prosím, takto, že pokud bude zvoleno, tak ještě rychle projednáme zasedací pořádek a bude následovat přestávka na oběd. Sejdeme se ve 12:10 hodin.

(Jednání přerušeno v 11.38 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 12.10 hodin.)

Vážené dámy, vážení pánové, zahajuji přerušené jednání, neboť je 12:10 hodin. Dávám slovo předsedovi volební komise, aby nás informoval o výsledku 1. kola 1. volby místopředsedů Senátu. Prosím, pane senátore, máte slovo.

Senátor Jan Tecl:  Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych vás seznámil se zápisem o volbě místopředsedů Senátu PČR, konané dne 11. listopadu 2020, 1. volba, 1. kolo.

Počet vydaných hlasovacích lístků: 77. Počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků: 77. Z toho neplatných: 3. Počet neodevzdaných hlasovacích lístků: 0.

Pro senátora Jana Horníka bylo odevzdáno 71 hlasů. Pro senátora Jiřího Oberfalzera bylo odevzdáno 74 hlasů. Pro senátora Jiřího Růžičku bylo odevzdáno 69 hlasů. Pro senátorku Jitku Seitlovou bylo odevzdáno 65 hlasů.

V 1. kole 1. volby byli zvoleni senátoři Jan Horník, Jiří Oberfalzer, Jiří Růžička a Jitka Seitlová. Všem místopředsedům blahopřeji. (Potlesk.)

Předseda Senátu Miloš Vystrčil:  Já děkuji panu předsedovi volební komise za podanou zprávu a blahopřeji všem zvoleným místopředsedům Senátu a prosím je, aby zaujali místa tady vedle mne.

 

Schválení zasedacího pořádku

S tím, že další program bude takový, že máme před sebou ještě před polední pauzou schválení zasedacího pořádku. Tedy pokud si můžu dovolit zároveň při přesunu místopředsedů takto pokračovat, dovolím si říci, že § 51 stanoví, že každému senátorovi je v jednacím sále Senátu vyhrazeno stálé senátorské křeslo. Návrh vám byl rozdán na lavice.

Nyní, když ke mně paní místopředsedkyně a páni místopředsedové přicházejí, uvědomuji si, že jsem neučinil jednu věc. Sice jsem jim poblahopřál, ale nezeptal jsem se jich, zda některý z nich nechce něco říci? Ne, takže můžeme přistoupit ke schválení zasedacího pořádku. Návrh máte na lavicích, takže ho všichni vidíte. Je to návrh, který vznikl na základě domluv mezi jednotlivými senátorskými kluby a senátory, takže já si dovolím otevřít k tomu návrhu nyní rozpravu. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám a budeme hlasovat poté, co zazní znělka o tomto návrhu zasedacího pořádku.

Nyní budeme hlasovat o schválení zasedacího pořádku v té podobě, jak jste ho obdrželi na jednotlivé lavice. Spouštím hlasování a prosím vás o vyjádření vašeho názoru.

Kdo je pro, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Při hlasování č. 7, přítomno 76 senátorek a senátorů, kvórum 39, pro 74. Návrh byl schválen.

Ještě před vyhlášením polední pauzy mám dvě technické informace. První je, že konstatuji, že během polední pauzy, která za chvilku bude vyhlášena, se sejde Mandátový a imunitní výbor. Jeho řízením pověřuji senátora Jaroslava Zemana. Druhá poznámka je, polední pauza bude vyhlášena na hodinu, tzn. do 13:16 hodin. Po krátké, letmé domluvě s pány místopředsedy bych si vás dovolil, řekněme, na 13. hodinu pozvat všechny do senátní jídelny, abychom se tam společně ještě mohli neformálně pozdravit. Tzn. nyní polední pauza do 13:15 hodin, s tím, že, prosím, pokud bychom se nemohli ve 13 hodin v senátní jídelně společně sejít. Děkuji.

Prosím ještě jedna věc, budeme předělávat cedulky, takže si odneste všechny věci, nebo si je dejte někam stranou, aby v rámci předělávání cedulek nevadily pracovníkům... A MIV se sejde kde? (Zpovzdálí: Valdštejnova pracovna) Prosím vás, MIV se sejde ve Valdštejnově pracovně. Řídit ho bude pan senátor Jaroslav Zeman.

(Jednání přerušeno v 12.17 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 13.19 hodin.)

Vážené dámy, vážení pánové, čas určený k přestávce uplynul, my máme za úkol pokračovat dalším bodem. Tím dalším bodem je

 

Potvrzení volby předsedy Mandátového a imunitního výboru

Ten v polední přestávce zasedal. Poprosím pana senátora Jaroslava Zemana, aby nás seznámil s výsledkem volby předsedy Mandátového a imunitního výboru. Prosím, pane senátore Zemane, máte slovo.

Senátor Jaroslav Zeman:  Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovoluji si vás informovat, že Mandátový a imunitní výbor Senátu zvolil na své 1. schůzi v 13. funkčním období předsedou výboru senátora Petra Víchu, kterému gratuluji.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil:  Já vám děkuji a otvírám rozpravu k volbě. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu uzavírám a po znělce budeme hlasovat, abychom potvrdili předsedu Mandátového a imunitního výboru.

Aktuálně je přítomno 57 senátorek a senátorů, už 58, aktuální kvórum 30. Hlasujeme o usnesení: Senát potvrzuje ve funkci Mandátového a imunitního výboru senátora Petra Víchu. Spouštím hlasování a prosím o vyjádření vašeho názoru.

Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku.

Přítomno 66 senátorek a senátorů, kvórum 34, hlasování č. 8, pro 62. Senátor Vícha byl potvrzen předsedou Mandátového a imunitního výboru, já mu blahopřeji.

A dalším bodem je

 

Stanovení počtu ověřovatelů a schválení návrhu na jejich nominaci

V souladu s § 31 jednacího řádu rozhodne Senát o počtu ověřovatelů Senátu a o návrhu na jejich nominace. Ověřovatele Senátu nominují senátorské kluby na základě parity, podle čl. 3, bodu 1 volebního řádu, tak, aby Senát měl nejméně 10 ověřovatelů. Senátorské kluby navrhují, aby Senát měl právě 10 ověřovatelů. A já otvírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu uzavírám. Upozorňuji, že máme všichni na svých lavicích návrh na usnesení z 1. schůze, konané dne 11. listopadu, ke stanovení počtu ověřovatelů a schválení návrhu na jejich nominaci.

Protože to je jediné usnesení, tak o něm budeme hlasovat poté, co jej přečtu. Senát

I. stanoví, že bude mít 10 ověřovatelů Senátu,

II. schvaluje nominované ověřovatele Senátu v tomto složení: Bazala Josef, Grulich Jan, Holásek Jan, Hraba Zdeněk, Chalupský Jaroslav, Kunčar Patrik, Strnad Jaromír, Šípová Adéla, Štěpánek Petr, Větrovský Jaroslav.

Spouštím znělku a po znělce o tomto usnesení budeme hlasovat.

Aktuálně přítomno 74 senátorek a senátorů, kvórum 38. Hlasujeme o návrhu usnesení Senátu tak, jak bylo předneseno. Týká se ověřovatelů zápisu a jejich jmenného složení. Spouštím hlasování a prosím o vyjádření vašeho názoru.

Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku.

Aktuálně je přítomno 75 senátorek a senátorů, aktuální kvórum 38. Při hlasování č. 9, pro 71, návrh byl schválen, byl stanoven počet ověřovatelů a zároveň i jejich složení.

Dalším bodem je

 

Zřízení výborů Senátu a komisí Senátu

Zřízení výborů Senátu a komisí Senátu, Ze zákona Senát zřizuje organizační výbor a Mandátový a imunitní výbor. Dále navrhuji zřídit tyto výbory: ústavně-právní výbor, výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, výbor pro sociální politiku, výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, výbor pro záležitosti Evropské unie, výbor pro zdravotnictví.

Jednací řád dále hovoří o tom, že Senát při zřizování výborů určí, kterému výboru bude příslušet vyřizování peticí a kterému výboru bude příslušet stanovení některých náležitostí spojených s výkonem funkce senátora podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech, spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců.

Senát rovněž určí, kterému výboru bude příslušet schvalování návrhu rozpočtu Kanceláře Senátu a kontrola jejího hospodaření. Dále Senát určí, kterému výboru nebo výborům bude příslušet projednávání návrhu legislativních aktů a závazných opatření orgánů Evropské unie. Proto navrhuji určit, že

a) výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice přísluší vyřizování peticí,

b) výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu přísluší stanovení některých náležitostí spojených s výkonem funkce senátora podle zvláštního zákona schvalování návrhu rozpočtu Kanceláře Senátu a kontrola jejího hospodaření,

c) výboru pro záležitosti EU přísluší projednávání návrhů legislativních aktů a jiných dokumentů orgánů EU, vyjma těch, které spadají do oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky, předběžných stanovisek a informací vlády k nim a návrhů rozhodnutí, jejichž přijetí Českou republikou vyžaduje předchozí souhlas Senátu; vyjma rozhodování Evropské rady podle článku 31, odst. 3 Smlouvy o EU,

d) výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost přísluší projednávání návrhů závazných opatření a jiných dokumentů orgánů EU v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky, stanovisek a informací vlády k nim a návrhů rozhodnutí Evropské rady podle čl. 31, odst. 3 Smlouvy o EU.

Současně navrhuji, abychom zřídili tyto komise Senátu: Stálou komisi Senátu pro dohled nad poskytováním veřejných prostředků a pro analýzu kontrolních postupů Finanční správy, Stálou komisi Senátu pro krajany žijící v zahraničí, Stálou komisi Senátu pro práci Kanceláře Senátu, Stálou komisi Senátu pro rozvoj venkova, Stálou komisi Senátu pro sdělovací prostředky a Stálou komisi Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury a Stálou komisi Senátu voda – sucho.

Následně Senát stanoví dle § 43 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, úkoly jednotlivých komisí. Návrh usnesení vám byl rozdán na lavice. K tomuto bodu otevírám rozpravu. Do rozpravy se jako první hlásí pan senátor Lumír Kantor. Prosím, pane senátore. Už svítíte...

Senátor Lumír Kantor:  Já bych si dovolil uposlechnout pokynů a řekl bych věci z mého místa. Vážený pane předsedo a vážení kolegové, vážené kolegyně. Jenom cítím potřebu se vyjádřit k tomu rozložení našeho současného výboru, nebo teď už vlastně asi ne pomalu, pro zdravotnictví a sociální politiku.

Já si myslím, že, přirozeně uznávám, protože je to konsensus, vyšlo to tak z dohod, takže uznávám naprostou legitimitu. Myslím si, že to není až tak podstatné jako spíš to, že mám obavy o to, o čem my se bavíme tady roky, to je to takzvané zdravotně sociální pomezí. My jsme byli jediný útvar, dejme tomu, v politice, v Poslanecké sněmovně je zvlášť výbor pro sociální politiku, zvlášť výbor pro zdravotnictví. Naše ministerstva zdravotnictví i sociální politiky pracují v podstatě každý na svém a nejsou schopny nalézt to vzájemné prolínání. Čili to sociální a zdravotní pomezí, kdy my jsme tady v Senátu kolikrát žehrali na to, že to pomezí tady je, nefunguje to, atd.

Teď jsme udělali vlastně totéž a přidali jsme se k tomu trendu, protože to rozdělení senátního výboru je pro mě právě takovým způsobem...

Já bych si přál, nakonec i v tom časopise Senát, v tom mém článku, to bylo ještě v době, kdy o tom nebylo ještě ani vidu ani slechu, tady po sociálním výboru, tak bych si přál třeba v té době předtím, v době mého předsednictví a předchozích určitě také, aby bylo víc odborníků na sociální politiku ve zdravotnickém a sociálním výboru pro politiku. Nicméně to už teď po dlouhých letech končí a já bych si tedy přál, aby ty výbory spolupracovaly, jak to půjde. Bude to těžší, než když se to řešilo v rámci jednoho výboru. Víte, že jsem osobně, nebo i kolegové z našeho výboru konzultovali všechny věci. Podali jsme také několik pozměňovacích návrhů, podařilo se nám v sociální politice ledacos změnit.

Já tedy jenom prosím, aby ty další výbory, které přijdou, aby spolupracovaly, aby hledaly konsensus ve vzájemné spolupráci. Protože potom už ty útvary, které stojí rozkročeny na sociálním a zdravotním pomezí, jako jsou různé sociální, zdravotní služby, tak málokde už potom najdou takovou odezvu, jaká třeba byla ve výboru pro sociální a zdravotní politiku. Takže to je jedna věc.

A druhá věc, chtěl jsem poděkovat po těch dvou letech a určitě i za předchozí předsedy za to, že ten výbor fungoval, za to, že nám pomáhali lidé, včetně tajemnice a asistentky, včetně podpory vedení Senátu, podpory paní kancléřky a také podpory těch, kteří přicházeli se zákony. Vždycky jsme se velmi dobře snažili domluvit a hledali jsme k sobě cestu, než abychom se rozdělovali. Takže všem těmto lidem a vám všem tady kolegům děkuji za podporu a budu se těšit na další práci. Děkuji vám.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil:  Já také děkuji panu senátorovi Kantorovi. Nikdo další se už nehlásí, rozpravu uzavírám s konstatováním, že vždycky když něco získáte, zpravidla i něco ztratíte. My máme před sebou návrh na usnesení Senátu z 1. schůze, které je ke zřízení výborů Senátu a komisí. Vy ho všichni máte na lavicích a já jsem celé znění toho usnesení přečetl v rámci své úvodní zprávy k tomuto bodu. Nyní bych si před hlasováním ještě dovolil navrhnout, abychom k tomuto usnesení přidali ještě jeden bod, a to je bod, že zároveň s tímto usnesením bychom hlasovali ještě o dalším usnesení, kde bychom ověřovatelem této 1. schůze Senátu zvolili, nebo souhlasili s tím, aby byli senátoři Jaroslav Větrovský a Patrik Kunčar.

To znamená, nyní bychom hlasovali o dvou usneseních najednou. Jednak o tom usnesení, které se týká zřízení výborů Senátu a komisí Senátu. A potom o druhém, kdy ověřovateli 1. schůze Senátu volíme senátory nebo určujeme senátory Jaroslava Větrovského a Patrika Kunčara, přičemž paní ředitelka spíná ruce, tak prosím... (Paní ředitelka mluví mimo mikrofon.)

Tak to, paní ředitelko, bude následná věc. Zeptám se, jestli někdo chce hlasovat o těch usneseních odděleně? Není tomu tak, takže můžeme hlasovat společně. Čili já prvně spouštím znělku.

Nyní po znělce vám sděluji, že ten, kdo chce hlasovat odděleně, jsem já. Protože to usnesení by vypadalo velmi hloupě, kdyby bylo na jednom papíru. Takže nejprve budeme hlasovat o zřízení výborů Senátu a o komisích. Spouštím hlasování a prosím o vyjádření vašeho názoru.

Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku.

Aktuálně přítomno 76, kvórum 39, hlasování č. 10, pro 74. Návrh byl schválen.

A nyní druhé usnesení, a to je, že určujeme ověřovateli zápisu 1. schůze Senátu senátory Jaroslava Větrovského a Patrika Kunčara. Spouštím hlasování a prosím o vyjádření vašeho názoru.

Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku.

Aktuálně přítomno 76 senátorek a senátorů, kvórum 39. Při hlasování č. 11, pro 74. I toto druhé usnesení bylo schváleno.

Já ukončím projednávání tohoto bodu. Dalším bodem je

 

Stanovení počtu členů výborů Senátu a komisí Senátu

Stanovení počtu členů výborů Senátu a komisí Senátu bude následující. Z jednání senátorských klubů vzešel návrh, se kterým vás teď nyní seznámím.

Navrhuji tedy, že organizační výbor bude mít 12 členů, ústavně-právní výbor bude mít 8 člen, výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu bude mít 10 členů, výbor pro sociální politiku bude mít 9 členů, výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí bude mít 9 členů, výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice bude mít 11 členů, výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost bude mít 11 členů, výbor pro záležitosti EU bude mít 9 členů, výbor pro zdravotnictví bude mít 7 členů, Stálá komise Senátu pro dohled nad poskytováním veřejných prostředků a pro analýzu kontrolních postupů Finanční správy bude mít 10 členů, Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí bude mít 8 členů, Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu bude mít 7 členů, Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova bude mít 14 členů, Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky bude mít 10 členů, Stálá komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury bude mít 12 členů, Stálá komise voda – sucho bude mít 17 členů.

Tolik návrh a otevírám rozpravu. Do rozpravy se hlásí pan senátor Raduan Nwelati, prosím, pane senátore.

Senátor Raduan Nwelati:  Pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, jenom mám dotaz, jestli počet členů výboru pro zdravotnictví má být 7, nebo 8? Já v tabulkách mám 8, ale mám pocit, že tady bylo řečeno, že jich má být 7. Tak jenom, abychom si to upřesnili.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil:  Děkuji. Padl tady dotaz, jestli padne na úrodnou půdu, to se možná za chvilku dozvíme. Kdo se hlásí, je pan senátor Hynek Hanza.

Senátor Hynek Hanza:  Dobré odpoledne. Postřehl jsem také, mám připomínku k počtu členů VÚZP, kde bylo řečeno 9, já mám 10.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil:  Děkuji. Dotazy padly na úrodnou půdu. A protože nemáme zpravodaje, tak si dovolím jako předsedající odpovědět, byť bych se do toho neměl míchat.

Situace je taková, že dva senátoři jsou z dnešního jednání omluveni. Jsou to senátoři, kteří jsou novými senátory, tudíž nemohou vykonávat svůj mandát, tudíž nemohou být ani voleni. V jednom případě chybí v tom výboru pro zdravotnictví a jednou chybí v tom výboru pro územní rozvoj a veřejnou správu. Tzn. jejich dovolba proběhne poté, až budou moci vykonávat mandát, což v tuto chvíli není možné. Jedná se o senátory Zitterbarta a paní Pešatovou. Takže tolik ode mě.

Do rozpravy se hlásí ještě někdo další? Není tomu tak, rozpravu uzavírám, spouštím znělku a poté budeme hlasovat.

Aktuálně je přítomno 76 senátorek, senátorů, aktuální kvórum 39. Hlasujeme o stanovení počtu ve výborech Senátu a v komisích tak, jak bylo předneseno předsedajícím v úvodu projednávání tohoto bodu. Spouštím hlasování a prosím o vyjádření vašeho názoru.

Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku.

Aktuálně přítomno 76, kvórum 39, hlasování č. 12, pro 75, návrh byl schválen.

Jednání bodu končím a dalším bodem je

 

Ustavení výborů Senátu

Já dávám slovo předsedovi volební komise, aby nás seznámil s návrhem na ustavení výborů. Návrhy, které vzešly z jednání senátorských klubů, vám byly rozdány. Jan Tecl, předseda volební komise, přichází k řečništi.

Senátor Jan Tecl:  Pane předsedo, děkuji za slovo, milé kolegyně, vážení pánové, kolegové, dovoluji si vás informovat, že volební komise obdržela v souladu s článkem 4 volebního řádu od jednotlivých senátorských klubů následující návrhy na členy výborů.

Organizační výbor: Tomáš Czernin, Jiří Drahoš, Petr Holeček, Jan Horník, Šárka Jelínková, Václav Láska, Zdeněk Nytra, Jiří Oberfalzer, Jiří Růžička, Jitka Seitlová, Jaroslav Větrovský, Miloš Vystrčil.

Ústavně-právní výbor: Michael Canov, Martin Červíček, Ondřej Feber, Tomáš Goláň, Jan Holásek, Zdeněk Hraba, Anna Hubáčková, Pavel Kárník.

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu: Lumír Aschenbrenner, Michal Kortyš, Ladislav Kos, Herbert Pavera, Jaromír Strnad, Leopold Sulovský, Petr Šilar, Jaroslav Větrovský, Ladislav Vilímec, Hana Žáková.

Výbor pro sociální politiku: Miroslav Adámek, Marek Hilšer, Miluše Horská, Jitka Chalánková, Šárka Jelínková, Pavel Karpíšek, Rostislav Koštial, Adéla Šípová, Jiří Vosecký.

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí: Josef Bazala, Hynek Hanza, Petr Holeček, Jaroslav Chalupský, Renata Chmelová, Zbyněk Linhart, Tomáš Třetina, Petr Vícha, Lukáš Wagenknecht.

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice: Jiří Cieńciała, Jiří Drahoš, Jan Grulich, Václav Chaloupek, Ladislav Chlupáč, Josef Klement, Miroslava Němcová, Miroslav Plevný, Přemysl Rabas, Jan Tecl, Jaromíra Vítková.

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost: Miroslav Balatka, Tomáš Czernin, Ladislav Faktor, Pavel Fischer, Tomáš Jirsa, Patrik Kunčar, Václav Láska, Marek Ošťádal, Jan Sobotka, Ladislav Václavec, Jaroslav Zeman.

Výbor pro záležitosti EU: Mikuláš Bek, Jiří Čunek, Jaroslav Doubrava, Jiří Dušek, Raduan Nwelati, Zdeněk Nytra, Petr Orel, David Smoljak, Petr Štěpánek.

Výbor pro zdravotnictví: Alena Dernerová, Tomáš Fiala, Lumír Kantor, Roman Kraus, Ondřej Šimetka, Ivo Trešl a Jan Žaloudík.

Pane předsedo, vracím vám slovo.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil:  Děkuji a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, rozpravu uzavírám. My přistoupíme k hlasování. S tím, že budeme hlasovat o předneseném usnesení, což je návrh Senátu k ustavení výborů Senátu v té podobě, jak bylo předneseno předsedou volební komise. Spouštím znělku.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení Senátu k ustavení výborů tak, jak bylo představenou předsedou volební komise. Spouštím hlasování a prosím o vyjádření vašeho názoru.

Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku.

Aktuálně přítomno 77, kvórum 39 senátorek a senátorů, při hlasování č. 13, pro 76. Konstatuji, že Senát ustavil své výbory.

Nyní přerušíme schůzi, a to do 14:15 hodin. Já vás prosím, abyste v rámci přerušení schůze zorganizovali schůzky výborů a jejich ustavující schůze. Řízením ústavně-právního výboru pověřuji pana senátora Tomáše Goláně. Ustavující schůze výboru se bude konat v Zeleném salonku. Řízením výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu pověřuji pana kolegu Vladislava Vilímce. Výbor se sejde ve Valdštejnově pracovně. Řízením výboru pro sociální politiku pověřuji pana kolegu Rostislava Koštiala. Ustavující schůze výboru se uskuteční v místnosti č. 352 VP-C. Řízením výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí pověřuji pana senátora Petra Holečka. Schůze výboru se bude konat ve Frýdlantském salonku. Řízením výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice pověřuji pana kolegu Jiřího Drahoše. Schůze výboru se uskuteční v Jičínském salonku. Řízením výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost pověřuji pana senátora Pavla Fischera. Výborová schůze se uskuteční v Růžovém salonku. Řízením výboru pro záležitosti EU pověřuji pana senátora Mikuláše Beka. Schůze proběhne v Černínském salonku. Řízením výboru pro zdravotnictví pověřuji pana kolegu Lumíra Kantora, ustavující schůze výboru se uskuteční v Zaháňském salonku.

V této souvislosti upozorňuji na rozdíl mezi volbou předsedy výboru výborem a volbou předsedy výboru Senátem. V případě nastávající volby předsedy výboru Senátu organizaci volby zajišťuje výbor sám. Tzn. že návrhy kandidátů předkládají senátoři jménem svých senátorských klubů přímo na schůzi výboru. Přerušuji současnou schůzi do 14:15 hodin. Děkuji.

(Jednání přerušeno v 13.47 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 14.23 hodin.)

Vážené senátorky, vážení senátoři, dalším bodem, který máme nyní po ukončení přerušení schůze Senátu, je bod

 

Potvrzení volby předsedů výborů Senátu

Výbory, které jsme ustavili, se sešly a zvolily si své předsedy. Žádám postupně senátory, kteří řídili schůzi jednotlivých výborů, aby nám je představili, ty předsedy. Na úvod nyní prosím pana senátora Tomáše Goláně, aby nás seznámil s výsledkem volby ústavně-právního výboru. Prosím, pane senátore.

Senátor Tomáš Goláň:  Ústavně-právní výbor konstatuje, že v tajném hlasování zvolil senátora Tomáše Goláně předsedou ústavně-právního výboru, pověřil senátora Tomáše Goláně, aby s tímto usnesením seznámil plénum Senátu PČR. Dále výbor po rozpravě stanovil, že výbor bude mít 4 místopředsedy, zvolil senátory Michaela Canova, Martina Červíčka, Zdeňka Hrabu, Annu Hubáčkovou místopředsedy ústavně-právního výboru a pověřil senátora Tomáše Goláně, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu PČR.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil:  Děkuji, prosím o slovo pana senátora Vladislava Vilímce, aby nás seznámil s výsledkem jednání výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

Senátor Vladislav Vilímec:  Děkuji, vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové. Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu zvolil ve veřejném hlasování do funkce předsedy výboru senátora Vladislava Vilímce a zároveň pověřil senátora Vladislava Vilímce, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu PČR. Výbor dále rozhodl o 4 místopředsedech výboru. Ve veřejném hlasování do funkce místopředsedů výboru zvolil senátora Lumíra Aschenbrennera, senátora Ladislava Kosa, senátora Jaromíra Strnada a senátorku Hanu Žákovou. Dále pověřil senátora Vladislava Vilímce, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu PČR. Děkuji.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil:  Také děkuji, dále prosím pana senátora Rostislava Koštiala, aby nás seznámil s výsledkem volby výboru pro sociální politiku.

Senátor Rostislav Koštial:  13. funkční období, výbor pro sociální politiku, druhé usnesení z 1. schůze konané dne 11. listopadu 2020, k volbě předsedkyně výboru. Výbor pro sociální politiku Senátu PČR podle § 38 odst. 2 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, a po rozpravě zvolil pro 13. funkční období Senátu předsedkyní výboru pro sociální politiku senátorku Miluši Horskou, pověřuje senátora Rostislava Koštiala, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu PČR. Pověřený řízením schůze výboru. Děkuji.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil:  Také děkuji, prosím, aby o výsledku jednání výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí nás informoval pan senátor Petr Holeček, prosím.

Senátor Petr Holeček:  Děkuji za slovo, pane předsedo, sděluji vám, že výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

I. zvolil pro 13. funkční období Senátu předsedou výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí senátora Zbyňka Linharta,

II. zvolil pro toto období 4 místopředsedy, senátory Hanzu, Holečka, Chalupského a senátorku Chmelovou,

III. rozhodl o založení podvýboru pro regiony v transformaci a zvolil předsedou senátora Miroslava Balatku,

IV. pověřil mě, abych toto usnesení předložil vám, pane předsedo.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil:  Děkuji, dalším je výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Poprosím pana senátora Drahoše, aby nás seznámil s výsledkem volby.

Senátor Jiří Drahoš:  Děkuji, pane předsedo, druhé usnesení z 1. schůze výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice k volbě předsedy výboru, po úvodním slovu předsedajícího Jiřího Drahoše a po rozpravě výbor

I. zvolil pro 13. funkční období Senátu předsedou výboru senátora Jiřího Drahoše,

II. pověřil téhož toto usnesení předložit předsedovi Senátu PČR,

III. doporučuje Senátu PČR, aby tuto volbu potvrdil.

Děkuji.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil:  Také děkuji, prosím pana senátora Pavla Fischera, aby nás seznámil s výsledkem jednání výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

Senátor Pavel Fischer:  Děkuji za slovo. Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR měl svoji první schůzi. Určovali jsme zpravodaje, volili jsme předsedu, místopředsedy a ustavili podvýbor, zvolili předsedou Pavla Fischera, o tom jsem dostal za úkol vás informovat, pane předsedo. Máme 4 místopředsedy pro 13. funkční období, a sice senátory Tomáše Jirsu, Patrika Kunčara, Jana Sobotku a Ladislava Václavce. Nakonec jsme svým 4. usnesením zřídili podvýbor pro vnitřní bezpečnost, integrovaný záchranný systém a ochranu soukromí a zvolili jsme předsedou podvýboru pana senátora Raduana Nwelatiho. To je vše. Děkuji.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil:  Také děkuji, prosím pana senátora Mikuláše Beka, aby nás seznámil s výsledkem jednání výboru pro záležitosti EU.

Senátor Mikuláš Bek:  Vážený pane předsedo, vážené paní senátorky, páni senátoři, výbor pro záležitosti EU na své 1. schůzi v 13. funkčním období

I. zvolil předsedou výboru Mikuláše Beka,

II. stanovil počet místopředsedů na čtyři,

III. zvolil ve veřejném hlasování místopředsedy výboru, Jiřího Čunka, Jiřího Duška, Petra Orla a Davida Smoljaka,

IV. pověřil mne, abych s tímto usnesením seznámil, pane předsedo, vás.

Děkuji.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil:  Děkuji, prosím pana senátora Lumíra Kantora, aby nás seznámil s výsledkem volby výboru pro zdravotnictví.

Senátor Lumír Kantor:  Děkuji za pozornost, vyzvání. U nás na první schůzi jsme zvolili veřejnou volbou pro 13. funkční období předsedou výboru pro zdravotnictví pana senátora Romana Krause.

Dále byli zvoleni 4 místopředsedové: Alena Dernerová, Tomáš Fiala, Jan Žaloudík a Lumír Kantor. Byl jsem pověřen vám o tom předat informaci, což tak činím. Děkuji.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil:  Také děkuji. A protože už promluvili všichni, kteří byli určeni, aby přednesli zprávu za jednání výboru, otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, tak ji uzavírám. Nyní budeme hlasovat o potvrzení všech předsedů výborů. Navrhuji, abychom hlasovali o potvrzení u všech předsedů výborů najednou. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak, takže než přikročíme k hlasování a já přednesu návrh na usnesení, spustím znělku.

Návrh na usnesení, o kterém budeme hlasovat, zní následovně: Senát potvrzuje ve funkci předsedy ústavně-právního výboru senátora Tomáše Goláně, výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu senátora Vladislava Vilímce, výboru pro sociální politiku senátorku Miluši Horskou, výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí senátora Zbyňka Linharta, výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice senátora Jiřího Drahoše, výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost senátora Pavla Fischera, výboru pro záležitosti EU senátora Mikuláše Beka, výboru pro zdravotnictví senátora Romana Krause.

Tolik návrh na usnesení. V sále je teď přítomno 71 senátorek a senátorů, kvórum je 36. Spouštím hlasování, prosím o vyjádření vašeho názoru.

Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedněte ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedněte ruku.

Aktuálně je přítomno 74 senátorek a senátorů, kvórum 38, hlasování č. 14, pro 70. Návrh byl schválen a konstatuji, že Senát potvrdil předsedy výborů tak, jak bylo navrženo.

Dalším bodem je

 

Ustavení komisí Senátu

Já dávám slovo předsedovi volební komise Janu Teclovi, aby nás seznámil s návrhem na ustavení komisí Senátu. Návrhy, které předložily senátorské kluby, vám byly rozdány.

Senátor Jan Tecl:  Pane předsedo, já vám děkuji za slovo. Milé dámy, vážení pánové, dovolte mi vás informovat, že volební komise obdržela v souladu s článkem 4 volebního řádu od jednotlivých senátorských klubů následující návrhy na členy komisí Senátu.

Stálá komise Senátu pro dohled nad poskytováním veřejných financí a pro analýzu kontrolních postupů Finanční správy: Senátoři Miroslav Adámek, Mikuláš Bek, Michael Canov, Tomáš Goláň, Renata Chmelová, Zdeněk Nytra, Lukáš Wagenknecht a dále Milan Eibl, Jakub Hajdučík a Ondřej Lichnovský.

Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí: senátoři Mikuláš Bek, Tomáš Czernin, Patrik Kunčar, Raduan Nwelati, Jiří Oberfalzer, Ladislav Václavec, Miloš Vystrčil, Jaroslav Zeman.

Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu: senátoři Jaroslav Doubrava, Petr Holeček, Anna Hubáčková, Pavel Kárník, Jitka Seitlová, Jaromír Strnad, Jan Tecl.

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova: senátoři Miroslav Adámek, Pavel Fischer, Petr Holeček, Ladislav Chlupáč, Rostislav Koštial, Herbert Pavera, Přemysl Rabas, Petr Šilar, Petr Štěpánek, Jaromíra Vítková, Jiří Vosecký a dále Zdeňka Hamousová, Radko Martínek a Miroslav Nenutil.

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky: senátoři Mikuláš Bek, Ladislav Faktor, Marek Hilšer, Miluše Horská, Václav Chaloupek, Miroslava Němcová, David Smoljak, Lukáš Wagenknecht, Jan Žaloudík a dále Petr Bratský.

Stálá komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury: senátoři Miroslav Adámek, Michael Canov, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Jan Holásek, Miluše Horská, Zdeněk Hraba, Šárka Jelínková, Miroslava Němcová, Miloš Vystrčil a dále Jiří Dienstbier a Jiří Šesták.

Stálá komise Senátu voda – sucho: senátoři Jiří Dušek, Tomáš Fiala, Jan Horník, Anna Hubáčková, Jaroslav Chalupský, Rostislav Koštial, Petr Orel, Jitka Seitlová, Jan Sobotka, Petr Šilar, Adéla Šípová, Tomáš Třetina a dále Ivo Bárek, Jiří Burian, Petr Kubala, Pavel Punčochář a Lukáš Záruba.

Pane předsedo, vracím vám slovo.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil:  Děkuji za navrácení slova, pane předsedo volební komise, já otevírám rozpravu k přednesenému návrhu. Nikdo se nehlásí, rozpravu uzavírám a opět před hlasováním spouštím znělku.

Budeme hlasovat o usnesení, které zní, že Senát ustavuje komise Senátu ve složení, se kterým nás seznámil předseda volební komise. Spouštím hlasování a prosím vás o vyjádření vašeho názoru.

Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku.

Aktuálně je přítomno 77 senátorek a senátorů, kvórum 39, hlasování č. 15, pro 75. Ustavení komisí bylo schváleno.

Dalším bodem je

 

Volba předsedů komisí Senátu

Já opět dávám slovo předsedovi volební komise Janu Teclovi, aby nám sdělil návrhy na kandidáty. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Senátor Jan Tecl:  Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Dovoluji si vás informovat, že volební komise obdržela tyto návrhy kandidátů na předsedy komisí Senátu.

Na předsedu Stálé komise Senátu pro dohled nad poskytováním veřejných financí a pro analýzu kontrolních postupů Finanční správy je navržen senátor Lukáš Wagenknecht. Návrh předložil klub SEN 21 a Piráti.

Na předsedu Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí je navržen senátor Tomáš Czernin. Návrh předložil senátní klub ODS a TOP 09.

Na předsedkyni Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu je navržena senátorka Anna Hubáčková. Návrh předložil senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí.

Na předsedu Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova je navržen senátor Jiří Vosecký. Návrh předložil senátorský klub Starostové a nezávislí.

Na předsedu Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky je navržen senátor Václav Chaloupek. Návrh předložil senátorský klub Starostové a nezávislí.

Na předsedu Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury je navržen senátor Zdeněk Hraba. Návrh předložil senátorský klub Starostové a nezávislí.

A na předsedu Stálé komise Senátu voda – sucho je navržen senátor Rostislav Koštial. Návrh předložil senátorský klub ODS a TOP 09.

Předávám slovo zpět panu předsedajícímu a po ukončení rozpravy si vás dovolím seznámit s průběhem volby.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil:  Já děkuji a otevírám rozpravu k návrhu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, rozpravu uzavírám a uděluji slovo předsedovi volební komise, aby přednesl další pokyny ke konání volby.

Senátor Jan Tecl:  Děkuji za slovo. Způsob volby předsedů komisí upravuje článek 2, bod 11 volebního řádu, který říká: Senátor volí předsedu výboru nebo komise tak, že na hlasovacím lístku vyjádří

a) souhlas s jedním z kandidátů zakroužkováním pořadového čísla před jeho jménem; pořadová čísla před jmény ostatních kandidátů přeškrtne písmenem X nebo křížkem,

b) nesouhlas se všemi kandidáty přeškrtnutím pořadového čísla jmény všech kandidátů písmenem X nebo křížkem.

Tedy konkrétněji, u každé z komisí Senátu je uvedeno pouze jedno pořadové číslo. Toto pořadové číslo 1 před každým jménem zakroužkujte v případě, že souhlasíte s tím, aby se kandidát stal předsedou té které komise. V případě nesouhlasu pořadové č. 1 přeškrtněte písmenem X nebo křížkem.

Je tedy třeba označit všech 7 čísel, ať kroužkem nebo přeškrtnutím písmenem X nebo křížkem. Pokud nebude lístek označen tímto způsobem, bude neplatný. Čili chci jenom uvést, že neplatný je i lístek, kdy zakroužkujete jedním kroužkem všechny jedničky. Na to chci upozornit. Pro vaši informaci uvádím, že v 1. kole je předsedou komise zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů. Nezíská-li kandidát nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů, koná se 2. kolo volby, do kterého postupuje nezvolený kandidát. Ve 2. kole je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů.

Nebyl-li předseda komise Senátu zvolen ani ve 2. kole, koná se nová volba podle volebního řádu. Prosím členy volební komise, aby se dostavili do Prezidentského salonku, kde volba proběhne. Volba může začít za 2 minuty. Vydávání lístků a samotná volba bude trvat 15 minut, sčítání hlasovacích lístků 20 minut, celkem tedy 35 minut. Děkuji za pozornost.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil:  Já také děkuji, pane předsedo. Protože máme v tuto chvíli 14:42 hodin, volby můžou začínat tedy v 14:45 hodin, potřebujeme k tomu 35 minut, tak 14:45 a 30 minut je 15:20. Takže přerušuji jednání na volbu, a to do 15:20 hodin, s tím, že volbu je možné realizovat do 15 hodin.

(Jednání přerušeno v 14.42 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 15.20 hodin.)

Vážené senátorky, vážení senátoři, vážené dámy, vážení pánové, je 15:20 hodin, já zahajuji přerušené jednání a uděluji slovo předsedovi volební komise Janu Teclovi, aby nás informoval o výsledku tajné volby předsedů komisí Senátu. Prosím, pane předsedo.

Senátor Jan Tecl:  Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil se zápisem o volbě předsedů komisí Senátu PČR, 1. volba, 1. kolo.

Počet vydaných hlasovacích lístků: 76. Počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků: 76. Z nich neplatné: 2. Počet neodevzdaných hlasovacích lístků: 0.

Pro senátora Lukáš Wagenknechta bylo odevzdáno 72 hlasů. Pro senátora Tomáše Czernina bylo odevzdáno 71 hlasů. Pro senátorku Annu Hubáčkovou bylo odevzdáno 74 hlasů. Pro senátora Jiřího Voseckého bylo odevzdáno 69 hlasů. Pro senátora Václava Chaloupka bylo odevzdáno 73 hlasů. Pro senátora Zdeňka Hrabu bylo odevzdáno 70 hlasů. Pro senátora Rostislava Koštiala bylo odevzdáno 72 hlasů.

V 1. kole 1. volby byli zvoleni:

Předsedou Stálé komise Senátu pro dohled nad poskytováním veřejných financí a pro analýzu kontrolních postupů Finanční správy senátor Lukáš Wagenknecht.

Předsedou Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí senátor Tomáš Czernin.

Předsedkyní Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu senátorka Anna Hubáčková.

Předsedou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova senátor Jiří Vosecký.

Předsedou Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky senátor Václav Chaloupek.

Předsedou Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury senátor Zdeněk Hraba.

Předsedou Stálé komise Senátu voda – sucho senátor Rostislav Koštial.

Všem zvoleným předsedům komisí blahopřeji.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil:  Děkuji předsedovi volební komise za podanou zprávu a konstatuji, že zvolil předsedou Stálé komise Senátu pro dohled nad poskytováním veřejných prostředků a pro analýzu kontrolních postupů Finanční správy pana senátora Lukáše Wagenknechta, předsedou Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí pana senátora Tomáše Czernina, předsedkyní Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu paní senátorku Annu Hubáčkovou, předsedou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova pana senátora Jiřího Voseckého, předsedou Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky pana senátora Václava Chaloupka, předsedou Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury pana senátora Zdeňka Hrabu a předsedou Stálé komise Senátu voda – sucho pana senátora Rostislava Koštiala.

Všem zvoleným předsedům komisí blahopřeji.

Tím máme za sebou další bod jednání s názvem Volba předsedů komisí Senátu. Přichází na řadu další bod, který má název

 

Stanovení počtu senátorů ve stálých delegacích Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací

Návrhy, které vzešly ze senátorských klubů, vám byly rozdány na lavice. Pro úplnost vám návrhy zopakuji.

Senát schvaluje obsazení míst ve stálých delegacích takto:

a) do Parlamentního shromáždění Rady Evropy zvolí Senát dva členy, a to jednoho navrženého senátorským klubem ODS a TOP 09 a jednoho navrženého senátorským klubem Starostové a nezávislí, a dále dva náhradníky, a to jednoho navrženého senátorským klubem pro region a jednoho navrženého senátorským klubem Senátor 21 a Piráti, zároveň upozorňuji, že v Parlamentním shromáždění Rady Evropy jsme v kontaktu s Poslaneckou sněmovnou a diskutujeme s ní o možnosti, aby náš zástupce vedl naši delegaci,

b) do Parlamentního shromáždění NATO zvolí Senát dva členy, a to jednoho navrženého senátorským klubem ODS a TOP 09 a jednoho navrženého senátorským klubem Starostové a nezávislí, a dva náhradníky, a to jednoho navrženého senátorským klubem KDU-ČSL a nezávislí a jednoho navrženého senátorským klubem ODS a TOP 09,

c) do Parlamentní unie zvolí Senát čtyři senátory, a to jednoho navrženého senátorským klubem pro region, jednoho navrženého senátorským klubem KDU-ČSL a nezávislí a dva navržené senátorským klubem ODS a TOP 09,

d) do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě zvolí Senát dva senátory, a to jednoho navrženého senátorským klubem Starostové a nezávislí, jednoho navrženého senátorským klubem pro region, a jednoho náhradníka navrženého senátorským klubem pro region,

e) do Středoevropské iniciativy zvolí Senát dva členy, a to dva navržené senátorským klubem ODS a TOP 09, a jednoho náhradníka navrženého senátorským klubem KDU-ČSL a nezávislí,

f) do Parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří zvolí Senát jednoho člena navrženého senátorským klubem ODS a TOP 09.

K tomuto bodu otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže můžeme přikročit k hlasování. Spouštím znělku.

V sále je přítomno 77 senátorek a senátorů, kvórum je 39. My budeme hlasovat s návrhem v té podobě a v těch počtech, jak jsem ho přednesl. Spouštím hlasování a prosím o vyjádření vašeho názoru.

Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedněte ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedněte ruku.

Přítomno 78 senátorek, senátorů, kvórum 40, hlasování č. 16, pro 76, návrh byl schválen. My jsme stanovili počty senátorů ve stálých delegacích Parlamentu ČR do meziparlamentních organizací tak, jak bylo předneseno předsedajícím.

Tím končím projednávání tohoto bodu. Dalším bodem je

 

Volba členů stálých delegací Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací za Senát

Já uděluji slovo předsedovi volební komise, aby nás seznámil s návrhem na volbu členů jednotlivých delegací. Návrhy vám byly rozdány. Prosím, pane předsedo.

Senátor Jan Tecl:  Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Vzhledem k tomu, že do všech delegací byly navrženy potřebné počty členů, navrhuji jako předseda volební komise po dohodě s ostatními členy komise, aby volba členů a náhradníků delegací proběhla aklamací en bloc. Prosím pana předsedu, aby o tomto mém návrhu nechal hlasovat.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil:  Já děkuji panu předsedovi volební komise za procedurální návrh. S tím, že všichni jsme zde přítomni, takže si dovolím bez znělky rovnou spustit hlasování o tom, zda souhlasíme s volbou aklamací. Spouštím hlasování a prosím o vyjádření vašeho názoru.

Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku.

Aktuálně je v sále přítomno 77 senátorek a senátorů, kvórum je 39, hlasování č. 17, pro 78, návrh byl schválen.

Pane předsedo, můžete pokračovat.

Senátor Jan Tecl:  Děkuji. Nyní vás seznámím s návrhy, které obdržela volební komise Senátu:

a) na dva členy Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy byli navrženi senátoři Petr Holeček a Miroslava Němcová, na dva náhradníky byli navrženi senátoři Miroslav Adámek a Jan Holásek,

b) na dva členy Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění NATO byli navrženi senátoři Miroslav Balatka a Tomáš Jirsa, na dva náhradníky pak senátoři Tomáš Czernin a Patrik Kunčar,

c) na 4 členy Stálé delegace Parlamentu ČR do Meziparlamentní unie byli navrženi senátoři Pavel Fischer, Miluše Horská, Zdeněk Nytra, Ladislav Václavec,

d) na 2 členy Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě byli navrženi senátoři Jan Horník a Jan Žaloudík, na náhradníka senátor Ladislav Václavec,

e) na 2 členy Stálé delegace Parlamentu ČR do Středoevropské iniciativy byli navrženi senátoři Jitka Chalánková a Tomáš Třetina, jako náhradník byla navržena senátorka Jitka Seitlová,

f) jako 1 člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří byl navržen senátor Raduan Nwelati.

Toto jsou tedy návrhy, o kterých bude možné po rozpravě hlasovat. Zároveň připomínám, že jména jsou součástí návrhu usnesení Senátu, které vám bylo rozdáno do lavic.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil:  Takže já, pane předsedo, děkuji a otevírám rozpravu k návrhu, který byl panem předsedou volební komise přednesen. Nikdo se nehlásí, takže rozpravu uzavírám. K dispozici máme návrh usnesení Senátu, o kterém po zaznění znělky budeme hlasovat.

Nyní budeme hlasovat o návrhu na usnesení k volbě členů stálých delegací Parlamentu ČR do meziparlamentních organizací za Senát, tak, jak bylo předneseno předsedou volební komise Janem Teclem. Spouštím hlasování a prosím o vyjádření vašeho názoru.

Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku.

Při hlasování č. 18, kvórum 40, přítomno 78, pro 77. Návrh byl schválen a volba členů stálých delegací Parlamentu ČR byla úspěšně naplněna.

V tuto chvíli, vážené kolegyně, kolegové, senátorky, senátoři, dámy a pánové, jsme vyčerpali pořad dnešní schůze. S tím, že já na závěr ještě mám několik technických věcí. Zaprvé, někteří předsedové komisí už mě požádali, aby mohli sdělit případně sdělení pro své členy komise. Vidím, že jako první se hlásí pan senátor Jiří Vosecký, předseda komise pro rozvoj venkova, prosím, pane senátore.

Senátor Jiří Vosecký:  Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych prosil po skončení schůze za 10 minut do Zeleného salonku. Komise rozvoje venkova.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil:  Já děkuji, ptám se, jestli někdo ještě z dalších nově zvolených má nějaké technické sdělení. Pokud tomu tak není, tak já, než ukončím zasedání této 1. schůze Senátu ve 13. funkčním období, vám poděkuji za účast. Sděluji vám, že zítra začíná 2. schůze, která začíná už v 9 hodin ráno, bude ve čtvrtek a pátek. Následně se předpokládá, že bude pokračovat, a teď pozor, je tam změna, na návrh organizačního výboru, který zasedal včera, bude schůze pokračovat od 9 hodin 19. listopadu. Proto, aby bylo více času na projednání tisků, které zřejmě doputují nejpozději v pátek z Poslanecké sněmovny. Také upozorňuji, že v pátek po skončení části 2. schůze, poté, co bude přerušena, se ještě bude konat organizační výbor.

Tolik v tuto chvíli ode mě. Ještě jednou vám děkuji, přeji vám hezký zbytek dnešního dne a tuto schůzi končím.

(Jednání ukončeno v 15.34 hodin.)