(1. den schůze – 19.11.2014)

(Jednání zahájeno v 9.59 hodin.)

Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach:  Vážené kolegyně a kolegové, zaujměte, prosím, svá místa, abychom mohli zahájit naši ustavující schůzi... (Senátoři přicházejí do Jednacího sálu.)

Vážené paní senátorky, páni senátoři, (pane senátore Kubero), zaujměte, prosím, svá místa, abychom mohli zahájit naši ustavující schůzi.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí hosté, dovolte, abych vás přivítal na 1. schůzi Senátu v 10. funkčním období.

Na úvod našeho jednání zazní hymna České republiky.

Tímto jsme zahájili 1. schůzi Senátu Parlamentu České republiky v novém funkčním období. Vítám mezi námi nově zvolené senátorky a senátory a těm, kteří již mezi námi nesedí, ještě jednou děkuji za jejich odvedenou práci v Senátu Parlamentu České republiky.

Tuto schůzi svolal předseda Senátu na návrh Organizačního výboru - podle § 26 odst. 2 zákona o jednacím řádu Senátu.

Pozvánka na dnešní schůzi vám byla zaslána v pondělí 3. listopadu 2014. Z dnešní schůze se omluvil pan senátor Jaroslav Zeman. Žádné další omluvy jsem nezaregistroval.

Dovolte mi, abych ještě jednou uvítal nově zvolené senátory a senátorky, které nyní žádám, aby se do složení slibu, jímž se ujmou výkonu svého mandátu, zatím neúčastnili hlasování.

Prosím, abyste, pokud máte kartičky, abyste je zatím nezasouvali do hlasovacího zařízení. Pouze ti, kteří přešli z minulého volebního období, budou v tuto chvíli hlasovat do doby složení slibu.

Nyní stanovíme pořad 1. schůze Senátu. Návrh pořadu vám byl rozdán na lavice. Zeptám se, zda má někdo návrh na změnu či doplnění pořadu. Hlásí se pan senátor Petr Vícha. Prosím, pane senátore, máte slovo.

Senátor Petr Vícha:  Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, také se připojuji k uvítání nových kolegů. Omlouvám se, že vystupuji teď, ale rád bych zdůvodnil pořad jednání, který máte dnes na svých lavicích, protože on reflektuje určitou skutečnost, která nastala, a to je to, že správní soud nerozhodl ještě ve věci mandátu pana senátora Antla, který dnes nemůže složit slib. Soud by měl rozhodnout zítra, kdy končí lhůta, a proto k návrhu pořadu jednání.

Navrhuji, aby tak, jak to máte dnes na svých lavicích, za bodem číslo 13, bylo dnešní jednání přerušeno do pátku 9.00 hodin.

Jak jste si všimli, je tam zařazeno zřízení MIV a věci, které s tím souvisí, protože tento výbor dnes ustaven být musí kvůli tomu, aby ověřil po zítřejším rozhodnutí soudu mandát pana senátora Antla. On by v pátek složil slib, a my bychom pokračovali ustaveními výborů a komisí.

Rád bych řekl, že takto se dnes dohodli i předsedové všech 7 klubů. Já všem děkuji za vstřícnost nejen v této dohodě, ale i v tom, že se nám podařilo dohodnout uspořádání tady v Senátu. Na rozdíl od Poslanecké sněmovny si tady nehrajeme na opozici a koalici, ale snažíme se jednat v maximální shodě.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach:  Děkuji, pane senátore. Pokud není žádný další návrh, pak rozpravu k návrhu programu končím. V tuto chvíli budeme hlasovat o návrhu tak, jak jej přednesl pan senátor Petr Vícha o doplnění programu, potom budeme hlasovat o programu jako celku.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem tak, jak byl přednesen, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo je proti tomuto návrhu, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko NE. Děkuji. Hlasování skončilo.

Já mohu konstatovat, že v hlasování č. 1 se z 51 přítomných senátorek a senátorů při kvóru 26 pro vyslovilo 46, proti byl 1, návrh byl přijat.

Tím jsme vyčerpali pozměňovací návrhy.

Nyní budeme hlasovat o návrhu programu jako celku.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo je proti tomuto návrhu, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko NE. Děkuji. Hlasování skončilo.

Já mohu konstatovat, že v hlasování č. 2 se z 51 přítomných senátorek a senátorů při kvóru 26 pro vyslovilo 51, proti nebyl nikdo, návrh byl přijat.

Zároveň padl procedurální návrh na přerušení naší schůze, a to po projednání bodu 13, a to do 9.00 hodin do pátku.

Je to procedurální návrh, o kterém se hlasuje bez rozpravy.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo je proti tomuto návrhu, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko NE. Děkuji. Hlasování skončilo.

Já mohu konstatovat, že v hlasování č. 3 se z 51 přítomných senátorek a senátorů při kvóru 26 pro vyslovilo 41, proti byli 2, návrh byl přijat.

Nyní můžeme přistoupit k 1. bodu našeho schváleného programu jednání, a tím je

 

Zpráva mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byli jednotliví senátoři platně zvoleni

Chci připomenout znění § 41 odst. 1, písm. a) jednacího řádu, podle něhož MIV zkoumá, zda jednotliví senátoři byli platně zvoleni a svá zjištění předkládá Senátu.

Nyní již uděluji slovo zpravodaji MIV a žádám ho, aby nás informoval o závěrech jednání výboru. Pan senátor Jiří Oberfalzer má slovo, prosím, pane slovo, máte slovo.

Senátor Jiří Oberfalzer:  Děkuji, pane předsedající, vážené kolegyně a vážení kolegové. MIV na své 15. schůzi konané včera, 18. listopadu, zkoumal, zda byli jednotliví senátoři platně zvoleni.

Pro tento účel měl k dispozici následující podklady: doklad o ověření totožnosti nově zvolených senátorů, potvrzení o převzetí osvědčení o zvolení senátorem, dále (v případě doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 22) usnesení státní volební komise ze dne 22. září 2014 č. 162 k souhrnným výsledkům 1. kola, dále usnesení státní volební komise ze dne 29. září 2014 pod č. 164 k vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb v 1. i v 2. kole. Dále měl k dispozici usnesení NSS pod číslem jednacím Vol 18/2014-41. V případě voleb do Senátu konaných v říjnu tohoto roku pak usnesení státní volební komise ze dne 13. října 2014 č. 165 k souhrnným výsledkům 1. kola, dále usnesení státní volební komise ze dne 20. října 2014 č. 167 k vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků z 1. i 2. kola doplňovacích voleb.

K tomu ještě čestné prohlášení všech zvolených senátorů o neslučitelnosti funkcí.

Ke svému zkoumání přijal výbor tato usnesení. Dovolte, abych vás s nimi seznámil.

Usnesení č. 22. Výbor

I. ověřil platnost volby senátora ve volebním obvodu č. 22 se sídlem v Praze 10 zvoleného v 2. kole doplňovacích voleb do Senátu PČR ve dnech 26. – 27. září 2014. Pověření proběhlo v souladu s § 41 odst. 1, písm. a) zákona číslo 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů;

II. doporučuje Senátu PČR přijmout zjištění MIV, kterým se potvrzuje, že není překážek, aby nově zvolená senátorka Ivana Cabrnochová složila Ústavou předepsaný slib;

III. pověřuje předsedu výboru senátora Jiřího Oberfalzera seznámit s tímto usnesením Senát PČR.

Tolik tedy usnesení k zářijové volbě. Nyní 23. usnesení k říjnové doplňovací volbě.

Výbor

I. ověřil platnost volby 26 senátorů zvolených v 2. kole voleb dne 17. a 18. října 2014 ve volebních obvodech č. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 51, 54, 57, 60, 63, 69, 66, 72, 75, 78 a 81.

Ověření proběhlo v souladu s § 41 odst. 1, písm. a) zákona číslo 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů;

II. doporučuje Senátu PČR přijmout zjištění MIV, kterým se potvrzuje, že není překážek, aby nově zvolení senátoři složili Ústavou předepsaný slib;

III. nemohl ověřit platnost volby senátora ve volebním obvodu č. 48 se sídlem v Rychnově nad Kněžnou s ohledem na skutečnost, že Nejvyšší správní soud dosud nerozhodl o podaném návrhu na neplatnost volby kandidáta v tomto volebním obvodu;

IV. pověřuje předsedu výboru senátora Jiřího Oberfalzera seznámit s tímto usnesením Senát PČR.

Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach:  Děkuji, pane senátore, zaujměte, prosím, místo u stolku zpravodajů. Já otevírám rozpravu k tomuto bodu. Zeptám se, zda se někdo hlásí.

Nikdo se nehlásí, rozpravu uzavírám. Zeptám se pana zpravodaje, zda si přeje vystoupit? Myslím, že není nutno. Nyní tedy usnesení tak, jak bylo přečteno, budeme hlasovat. Prosím, pane senátore, o návrh na usnesení.

Senátor Jiří Oberfalzer:  Děkuji. Dovolím si tedy předložit návrh usnesení Senátu k tomuto bodu.

Senát

I. bere na vědomí usnesení MIV č. 22 ze dne 18. listopadu 2014 k ověření platnosti volby senátora zvoleného v doplňovacích volbách do Senátu PČR v září 2014;

II. bere na vědomí usnesení MIV č. 23 ze dne 18. listopadu 2014 k ověření platnosti senátorů ve volbách do Senátu PČR v říjnu 2014.

Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach:  Děkuji, pane senátore. O tomto návrhu budeme nyní hlasovat.

V sále je přítomno 51 senátorek a senátorů, potřebné kvórum je 26. Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo je proti tomuto návrhu, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko NE. Děkuji. Hlasování skončilo.

Já mohu konstatovat, že v hlasování č. 4 se z 51 přítomných senátorek a senátorů při kvóru pro vyslovilo 51, proti nebyl nikdo, návrh byl přijat.

Děkuji panu zpravodaji. Tím končí projednávání tohoto bodu.

Můžeme přistoupit k dalšímu bodu našeho programu, tím je

 

Slib senátorů

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, nyní můžeme přistoupit k dalšímu bodu naší schůze. Podle čl. 23 Ústavy ČR skládá senátor slib na 1. schůzi Senátu, které se zúčastní. V souladu s jednacím řádem tak učiní pronesením slova "slibuji" a podáním ruky tomu, do jehož rukou slib skládá. Složení slibu poté senátor stvrdí svým podpisem. V této souvislosti připomínám ještě čl. 25 Ústavy ČR, který řeší zánik mandátu. V něm je uvedeno, že mandát zaniká mimo jiné odepřením slibu nebo složením slibu s výhradou.

Vlastní akt slibu proběhne takto. Nejmladší senátorka Senátu, paní Ivana Cabrnochová, přednese Ústavou podepsaný slib a jako první z nově zvolených senátorů jej složí do rukou předsedající 1. schůze Senátu v 10. funkčním období Senátu. Poté paní senátorka Ivana Cabrnochová bude číst jména nově zvolených senátorů podle čísel jejich volebních obvodů, ti budou postupně přistupovat k předsedajícímu. Slib vykonají pronesením slova "slibuji" a podáním ruky. Svůj slib poté potvrdí podpisem.

Nyní vás žádám, abyste všichni povstali a zároveň prosím paní senátorku Ivanu Cabrnochovou, aby předstoupila před řečnický pult a přečetla slib daný Ústavou ČR.

Senátorka Ivana Cabrnochová:  Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Slibuji.

(Všichni jmenovaní senátoři postupně přicházejí před řečnický stůl a skládají do rukou místopředsedy Senátu Zdeňka Škromacha slib.)

Pan senátor Miroslav Nenutil.

Paní senátorka Zdeňka Hamousová.

Pan senátor Lumír Aschenbrenner.

Pan senátor Karel Kratochvíle.

Pan senátor Milan Štěch.

Pan senátor Jiří Burian.

Pan senátor Václav Láska.

Paní senátorka Zuzana Baudyšová.

Pan senátor Václav Hampl.

Pan senátor Jiří Dienstbier.

Pan senátor Zbyněk Linhart.

Pan senátor Jiří Vosecký.

Pan senátor Jiří Hlavatý.

Paní senátorka Emilie Třísková.

Pan senátor Jaroslav Malý.

Pan senátor František Bradáč.

Pan senátor Pavel Štohl.

Pan senátor Ivo Bárek.

Pan senátor Zdeněk Papoušek.

Paní senátorka Jitka Seitlová.

Paní senátorka Alena Šromová.

Pan senátor Jiří Carbol.

Pan senátor Peter Koliba.

Pan senátor Radek Sušil.

Pan senátor František Čuba.

Pan senátor Ivo Valenta.

Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach:  Prosím, posaďte se.

Dovolte nyní, abych blahopřál a konstatoval, že od tohoto okamžiku jsou právoplatnými členy Senátu Parlamentu České republiky.

Nyní, abychom se mohli účastnit dalšího hlasování, je třeba aktualizovat databázi senátorů. Vyhlašuji tudíž 15minutovou přestávku.

(Jednání přerušeno v 10.35 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 10.50 hodin.)

Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach:  Vážené paní senátorky, páni senátoři, zaujměte, prosím, svá místa. U senátorek a senátorů, kteří složili slib, tak bych je požádal, aby se zaregistrovali svými kartičkami. Případně zkušenější kolegyně a kolegy bych požádal, aby poradili svým sousedům. Mělo by svítit modré světýlko vedle kartičky, abyste byli zaregistrovaní.

Takže, vážené paní senátorky, páni senátoři, budeme pokračovat dalším bodem, a tím je

 

Informace předsedy volební komise o ustavení volební komise a o volbě jejích funkcionářů

Skupina senátorů delegovaná senátorskými kluby na základě parity ustavila podle § 48 odst. 2 jednacího řádu dle návrhu senátorských klubů volební komisi. Členové volební komise se již sešli a provedli kroky předepsané v čl. 1 bodu 4 volebního řádu, tzn., že zvolili ze svého středu předsedu, místopředsedu a 2 ověřovatele.

Toto jsme již mohli pro urychlení našeho jednání učinit, neboť volební komisi Senát nevolí, pouze její ustanovení skupinou senátorů bere na vědomí.

Předsedou volební komise byl zvolen pan senátor Luděk Jeništa. Vážený pane senátore, seznamte nás, prosím, s jednotlivými členy komise, které žádám, aby po přečtení svého jména povstali.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Senátor Luděk Jeništa:  Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovoluji si vás informovat, že volební komise Senátu, kterou ustavila delegovaná skupina senátorů zvolila na své 1. schůzi konané dne 18. listopadu 2014 předsedou této komise mě. Mé jméno je Luděk Jeništa. Zároveň bych vám chtěl představit další členy komise, které prosím, aby se představili povstáním.

Místopředsedou komise byl zvolen senátor Jaromír Strnad. 2 ověřovateli komise byli zvoleni senátoři František Bradáč a Peter Koliba. Dalšími členy komise jsou senátorka Zdeňka Hamousová a senátoři Pavel Eybert, Libor Michálek, Zdeněk Papoušek a Martin Tesařík. Děkuji.

Nyní vás ještě seznámím s usnesením č. 1 a 2, které volební komise přijala na své 1. schůzi.

První usnesení k volbě ověřovatelů volební komise – komise zvolila ověřovateli komise senátora Františka Bradáče a senátora Petera Kolibu.

Druhé usnesení z této komise k volbě předsedy a místopředsedy volební komise – komise

I. zvolila předsedou komise senátora Luďka Jeništu;

II. zvolila místopředsedou komise senátora Jaromíra Strnada;

III. pověřuje předsedu komise, aby s tímto usnesením seznámil Senát, což tímto také činím.

Děkuji.

Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach:  Děkuji, pane předsedo, zaujměte, prosím, místo u stolku zpravodajů. Já otevírám rozpravu k tomuto bodu, do které se nikdo nehlásí, takže rozpravu uzavírám. Dříve než přistoupíme k hlasování, ještě bych znova požádal předsedu volební komise, aby nám přečetl návrh na usnesení.

Senátor Luděk Jeništa:  Takže návrh na usnesení zní: Senát bere na vědomí ustavení volební komise v tomto složení. Předseda – senátor Luděk Jeništa, místopředseda – senátor Jaromír Strnad, ověřovatelé – senátoři František Bradáč a Peter Koliba, členové – senátoři Pavel Eybert, Libor Michálek, Zdeněk Papoušek, Martin Tesařík a senátorka Zdeňka Hamousová.

Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach:  Děkuji, pane předsedo. Můžeme přistoupit k hlasování.

V sále je v tuto chvíli přítomno 77 senátorek a senátorů, potřebné kvórum je 39.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo je proti tomuto návrhu, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko NE. Děkuji. Hlasování skončilo.

Já mohu konstatovat, že v hlasování č. 5 se z 77 přítomných senátorek a senátorů při kvóru 39 pro vyslovilo 73, proti nebyl nikdo, návrh byl přijat.

Děkuji panu předsedovi.

Tím končíme tento bod a můžeme přistoupit k dalšímu bodu našeho programu, a tím je

 

Volba předsedy Senátu

Nyní bych udělil slovo předsedovi volební komise, aby přednesl návrh na kandidáty. Pan senátor Luděk Jeništa, prosím, pane senátore, máte slovo.

Senátor Luděk Jeništa:  Děkuji vám, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovoluji si vás informovat, že volební komise Senátu ve stanovené lhůtě obdržela jediný návrh na předsedu Senátu PČR. Jedná se o návrh senátorského klubu ČSSD, který navrhuje do funkce předsedy Senátu PČR pana senátora Milana Štěcha. Předávám nyní slovo zpět předsedajícímu a po rozpravě si vás dovolím seznámit s průběhem volby.

Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach:  Děkuji, pane předsedo, zaujměte, prosím, místo u stolku zpravodajů. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, do které se hlásí pan senátor Petr Vícha. Prosím, pane senátore, máte slovo.

Senátor Petr Vícha:  Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. Nelekejte se, to není dlouhý projev, který mám připraven pro tuto chvíli. To je koaliční dohoda, takto bych to nazval, kterou dnes podepsalo všech 7 předsedů klubů. Je to dohoda o tom, jak tady budeme další 2 roky vycházet, dohoda o předsedovi, místopředsedech Senátu, o předsedech výborů, komisí atd.

Představovat zde v tuto chvíli Milana Štěcha je asi zbytečné, protože přestože nás je tady 1/3 nových, tak je to člověk, který je všeobecně znám. Je v Senátu od samého začátku, od roku 1996. Je to jeden z 3 našich kolegů, kteří tady od té doby jsou. Předsedu Senátu dělal dvě 2letá období a má samozřejmě velké předchozí zkušenosti s vedením odborové organizace. Myslím si, že jej všichni známe jako velmi slušného člověka. Je kandidátem klubu ČSSD, ale já vás samozřejmě žádám o podporu napříč politickým spektrem.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach:  Děkuji, pane senátore. A dále se do rozpravy už nehlásí nikdo, takže rozpravu uzavírám. Požádal bych nyní pana předsedu volební komise, aby nás seznámil s pokyny pro konání volby.

Senátor Luděk Jeništa:  Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Nyní bych vás chtěl seznámit s průběhem samotné volby předsedy Senátu. Pro naše nové kolegy uvádím, že volba se uskuteční v prezidentském salonku, který se nachází po mé levé straně nedaleko prezence. Před salonkem jsou na stolech, u kterých sedí pracovnice Kanceláře Senátu, umístěny prezenčních listiny, do kterých se, prosím, vždy před každou volbou podepište. Teprve poté obdržíte hlasovací lístek, který v salonku za paravanem označíte a vhodíte do zapečetěné urny.

Na hlasovacím lístku pro 1. kolo 1. volby předsedy Senátu je uvedeno pouze jedno jméno, před kterým je pořadové číslo tak, jak to vyžaduje volební řád. Pod číslem 1. je uveden jediný kandidát na předsedu Senátu, a to senátor Milan Štěch.

Nyní vás seznámím se způsobem označení hlasovacího lístku podle čl. 2 bod 9 volebního řádu, kde je uvedeno: Senátor volí předsedu Senátu tak, že na hlasovacím lístku vyjádří

a) buď souhlas s jedním z kandidátů zakroužkováním pořadového čísla před jeho jménem; pořadová čísla před jmény ostatních kandidátů přeškrtne písmenem "x" či křížkem; nebo

b) nesouhlas se všemi kandidáty přeškrtnutím pořadového čísla před jmény všech kandidátů písmenem "x" či křížkem.

Z výše uvedeného pro naši volbu vyplývá, že pořadové číslo 1 musí být vždy označeno. Platným hlasovacím lístkem je tedy takový, na kterém bude pořadové číslo před jménem kandidáta označeno v případě souhlasu kroužkem, v případě vašeho nesouhlasu s tímto kandidátem bude toto pořadové číslo přeškrtnuto písmenem "x" nebo křížkem. Neoznačený nebo jiným způsobem upravený lístek, než jak jsem nyní uvedl, způsobuje jeho neplatnost. Dále si vás dovoluji informovat, že v 1. kole je předsedou Senátu zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů. Přítomný je ten, kdo si proti podpisu vyzvedne hlasovací lístek. Nezíská-li tento kandidát nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů, koná se 2. kolo 1. volby, do kterého tento kandidát postupuje. Ve 2. kole je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů. Nebyl-li předseda Senátu zvolen ani ve 2. kole, koná se do 10 dnů nová volba podle volebního řádu.

Prosím nyní kolegy z volební komise, aby se ihned odebrali do Prezidentského salonku tak, aby za 2 minuty po mém vystoupení mohla být zahájena volba. Vydávání hlasovacích lístků a samotná volba bude trvat 15 minut. Sčítání lístků 10 minut. Dohromady se tedy jedná o 25 minut, které bych doporučil jako dobu přerušení schůze Senátu.

Děkuji.

Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach:  Děkuji, pane předsedo. V tuto chvíli přerušuji jednání pro konání volby předsedy Senátu, a to do 11.30 hodin.

(Jednání přerušeno v 11.03 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 11.31 hodin.)

Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach:  Vážené paní senátorky, páni senátoři, zahajuji přerušené jednání. Požádal bych předsedu volební komise, aby nás seznámil s výsledky tajné volby předsedy Senátu. Prosím, pane senátore, máte slovo.

Senátor Luděk Jeništa:  Děkuji vám, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovoluji si vás seznámit s výsledky volby předsedy Senátu PČR. V této volbě bylo vydáno hlasovacích lístků 78, odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 78, z toho neplatných 2 lístky, počet neodevzdaných hlasovacích lístků 0. Pro senátora Milana Štěcha bylo odevzdáno 70 hlasů. Dovoluji si konstatovat, že předsedou Senátu PČR pro 10. funkční období byl zvolen senátor Milan Štěch. Pane předsedo, gratuluji vám.

Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach:  Děkuji, já bych poblahopřál panu předsedovi ke zvolení do funkce předsedy Senátu a zároveň jsem registroval jeho žádost o vystoupení. Takže prosím, pane předsedo, máte slovo.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Vážený pane místopředsedo, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, vážení hosté, dámy a pánové. Předně chci poděkovat za důvěru, kterou jste projevili v předchozím hlasování, velmi si toho vážím. Samozřejmě jsem připraven plnit všechny úkoly, které stanovuje jak Ústava, jednací řád Senátu, tak i další zákony ve prospěch ČR, občanů ČR, ve prospěch dobrého jména Senátu.

Moc bych si přál, aby atmosféra v Senátu, která tady od samého počátku, v roce 1996 možná s malými výkyvy, byla nastolena, která tu celou dobu existuje, aby zůstala zachovaná. Myslím si, že Senát přes všechny problémy, které prováží českou politickou scénu je právě tím tělesem, které ukazuje, že se nechá politika dělat kultivovaně, slušně, tak, že si nasloucháme, ale nakonec samozřejmě padne rozhodnutí demokratickým hlasováním.

Já vám mohu slíbit, že tak, jako doposud, samozřejmě budu mít své názory, budu je prezentovat, budu se snažit, aby průběh jednání Senátu po organizační stránce, po stránce přípravy a samotný průběh schůzí byl v duchu demokratických principů, aby každý mohl využít plně své právo, které mu svěřili občané, abychom zejména v jednáních výborů na různých seminářích, konferencích, se pokusili nalézt taková řešení, která budou dlouhodobě pro ČR výhodná.

Senát je pojistka parlamentní demokracie. Já si myslím, že jsme to v minulosti dokázali potvrdit, že jsme nezneužili vládní krize v předchozím období, zákonná opatření byla používána opravdu jenom v nezbytně nutném rozsahu. Jsou všechny předpoklady skladbou vás, paní senátorek a pánů senátorů, aby tento ráz Senátu zůstal zachován i v dalším období. Vím, že jste všechno osobnosti, které uspěly ve svých volebních obvodech. Každý z vás je vítězem ve svém volebním obvodě. Také takto k vám budu přistupovat a každé vystoupení, každé vyjádření, bude jistě pro nás poučením, bude pro nás přínosem. Věřím, že tady v takovém duchu budeme pracovat celé funkční období.

Ještě jednou vám děkuji, těším se na spolupráci. A samozřejmě – budete-li cokoli potřebovat, některé věci se mnou projednat, dveře v kanceláři jsou otevřené pro každého z vás.

Ještě jednou děkuji, přeji hezký den.

Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach:  Děkuji, pane předsedo.

Tím končím tento bod a předávám řízení schůze nově zvolenému předsedovi.

Předseda Senátu Milan Štěch:  (Znělka.) – Pardon, to je znělka. – Tak, už je to v pořádku.

Dalším bodem našeho jednání je

 

Stanovení počtu místopředsedů Senátu

Navrhuji v souladu s § 30 jednacího řádu, aby Senát měl 4 místopředsedy. Je to stav z minulého období, který navrhujeme zachovat. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Kdo se hlásí do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu uzavírám. Přistoupíme tedy k hlasování.

Zopakuji, že vám předkládám návrh usnesení, že Senát stanoví, že bude mít 4 místopředsedy. V sále je přítomno v tuto chvíli 74 senátorek a senátorů, kvórum je 38. Přizvu k hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám.

Hlasování č. 6, registrováno 78, kvórum 40, pro návrh 70, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Konstatuji, že Senát bude mít 4 místopředsedy.

Dalším bodem je

 

Zřízení mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu jeho členů

Ze zákona Senát zřizuje MIV. Navrhuji, aby tento výbor měl 11 členů. Návrh usnesení vám byl rozdán na vaše lavice. K tomuto bodu otevírám rozpravu. Kdo se hlásí do rozpravy? Vzhledem k tomu, že není zájem vystoupit v rozpravě, rozpravu uzavírám. Přistoupíme k hlasování.

Budeme hlasovat o předloženém usnesení, které máte k dispozici. Vzhledem k tomu, že uplynula krátká doba, nebudu spouštět znovu znělku. Budeme hlasovat o usnesení tak, jak bylo předloženo.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám.

Konstatuji, že při hlasování č. 7 bylo registrováno 78 senátorek a senátorů, kvórum 40, pro návrh 69, proti nikdo.

Návrh byl přijat.

Projednávání tohoto bodu je ukončeno.

Nyní projednáme

 

Ustavení mandátového a imunitního výboru

Dávám slovo předsedovi volební komise, aby nás seznámil s návrhem na ustavení MIV. Návrh usnesení Senátu vám byl rozdán na vaše lavice. Pane předsedo, prosím, ujměte se slova.

Senátor Luděk Jeništa:  Děkuji vám, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Dovoluji si vás informovat, že volební komise obdržela v souladu s čl. 4 volebního řádu od jednotlivých senátorských klubů následující návrh na členy MIV.

Prosím, pro představení, aby jednotliví členové povstali.

Senátor Zdeněk Besta, senátor Jiří Carbol, senátor Jaroslav Kubera, senátor Jan Látka, senátor Jaroslav Malý, senátor Miloš Malý, senátor Jiří Oberfalzer, senátor Jaroslav Palas (není přítomen), senátor Leopold Sulovský a senátor Jaroslav Zeman (je omluven).

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji vám, pane předsedo, a otevírám rozpravu. Kdo se hlásí do rozpravy? Je zájem? Pan senátor Petr Vícha.

Senátor Petr Vícha:  Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové. Omlouvám se, že vystupuji dnes už potřetí. Já jen na vysvětlení, protože jsem tady zaznamenal, že jsme schválili, že výbor bude mít 11 členů, je tam 10 jmen, jedenáctý by měl být podle uzavřené dohody kolega Miroslav Antl, který však bude skládat slib až v pátek.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji za vysvětlení. Kdo další se hlásí do rozpravy? Nikdo se nehlásí, rozpravu uzavírám. Přistoupíme k hlasování.

V sále je přítomno 78 senátorek a senátorů, kvórum je 40. Budeme hlasovat o návrhu tak, jak jej předložil pan předseda MIV a jak máme v písemném návrhu k dispozici.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji.

Hlasování č. 8, registrováno 78, kvórum 40, pro návrh 69, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Mám přihlášeného pana senátora Jiřího Oberfalzera. To je omyl, ano.

Konstatuji, že Senát ustanovil MIV. Řízením následující 1. schůze MIV pověřuji pana senátora Jiřího Oberfalzera.

Schůze výboru se bude konat ve Valdštejnově pracovně. Schůze výboru se bude konat po ukončení volby místopředsedů, což je další bod našeho schváleného programu. Zasedání bude samozřejmě ještě po přestávce, která bude určena právě na samotnou volbu místopředsedů. Takže děkuji.

Přistupuje k dalšímu bodu, kterým je

 

Volba místopředsedů Senátu

Dávám slovo předsedovi volební komise, aby nám sdělil návrhy na kandidáty. Současně prosím, aby kandidáti, kteří budou představeni, povstali.

Senátor Luděk Jeništa:  Děkuji vám, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovoluji si vás informovat, že volební komise obdržela následující návrhy na místopředsedy Senátu.

Senátorský klub ČSSD navrhuje senátora Ivo Bárka, senátora Zdeňka Škromacha. Senátorský klub ODS navrhuje senátora Přemysla Sobotku. Senátorský klub KDU-ČSL a Nezávislí navrhuje senátorku Miluši Horskou.

Nyní předávám slovo zpět panu předsedovi a po ukončení rozpravy vás seznámím s průběhem volby.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu. Kdo se hlásí do rozpravy k předloženým návrhům? Nikdo se nehlásí, rozpravu uzavírám. Ještě jednou uděluji slovo panu předsedovi volební komise.

Senátor Luděk Jeništa:  Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Volba místopředsedů Senátu proběhne opět na stejném místě, jako v případě volby předsedy Senátu. U prezence před prezidentským salonkem obdržíte po podpisu hlasovací lístek připravený pro tuto volbu. Na hlasovacím lístku budou v abecedním pořadí uvedena jména navržených kandidátů s tím, že před jménem každého z nich je i pořadové číslo kandidáta. Konkrétně tedy pořadové číslo 1 – senátor Ivo Bárek, pořadové číslo 2 – senátorka Miluše Horská, pořadové číslo 3 – senátor Přemysl Sobotka a pořadové číslo 4 – senátor Zdeněk Škromach.

Nyní vás seznámím s úpravou hlasovacích lístků podle volebního řádu, čl. 2, bod 10. Senátor volí místopředsedy Senátu tak, že na hlasovacím lístku vyjádří buď:

a) souhlas nejvýše s takovým počtem kandidátů, který byl stanoven pro obsazení místopředsedů Senátu zakroužkováním pořadových čísel před jejich jmény, pořadová čísla před jmény ostatních kandidátů přeškrtne písmenem "x" nebo křížkem; nebo

b) nesouhlas se všemi kandidáty přeškrtnutím pořadového čísla před jmény všech kandidátů písmenem "x" nebo křížkem.

Neplatným je ten hlasovací lístek, který je upraven jiným způsobem či je neoznačený.

Stejně jako při předchozí volbě předsedy Senátu platí, že platný lístek je ten, na němž jsou označena všechna pořadová čísla, tedy zjednodušeně, pokud chcete, aby ten který kandidát byl zvolen místopředsedou Senátu, označíte pořadové číslo před jeho jménem kroužkem. Pokud nesouhlasíte s některým z kandidátů, označíte pořadové číslo před jeho jménem písmenem "x" či křížkem.

Znovu připomínám, pokud chcete, aby byl váš hlasovací lístek platný, musíte označit všechna pořadová čísla, ať kroužkem či křížkem.

U předchozí volby se nám stalo, že u jednoho lístku byl označen kroužek vedle čísla 1, což je neplatný hlas. Musí být zakroužkovaná jednička, prosím vás, zdůrazňuji.

Ještě si vás dovoluji informovat, že v 1. kole jsou místopředsedy Senátu zvoleni ti kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů. Pokud obdrží nadpoloviční většinu více kandidátů, než je počet obsazovaných míst, což u nás nepřipadá v úvahu, ale musím vás s tím seznámit, jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Nastane-li rovnost hlasů pro kandidáty na volitelných místech a mimo ně, opakuje se mezi nimi volba. Není-li ani tak rozhodnuto, rozhoduje los.

Nezíská-li nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů tolik kandidátů, aby byl obsazen stanovený počet místopředsedů Senátu, koná se na neobsazená místa druhé kolo volby. Do druhého kola postupují nezvolení kandidáti z prvého kola, kteří mezi nezvolenými získali v prvém kole nejvyšší počet hlasů. Nejvýše však dvojnásobný počet kandidátů, než je počet neobsazených míst. Při rovnosti hlasů postupují všichni kandidáti se stejným počtem hlasů. Ve druhém kolem jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů. Pokud obdrží nadpoloviční většinu více kandidátů, než je počet obsazovaných míst, jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Nastane-li rovnost hlasů pro kandidáty na volitelných místech a mimo ně, opakuje se volba mezi nimi. Není-li ani tak rozhodnuto, rozhoduje los. Nebyla-li ani po druhém kole obsazena stanovená místa místopředsedů, koná se na neobsazená místa nová volba podle volebního řádu.

Prosím nyní kolegy z volební komise, aby se ihned odebrali do Prezidentského salonku tak, aby za dvě minuty po mém vystoupení mohla být zahájena volba. Vydávání hlasovacích lístků a samotná volba bude trvat 20 minut, sčítání lístků dalších 40 minut. Dohromady se tedy jedná o 40 minut, které bych doporučil jako dobu přerušení schůze, pokud ovšem nenastane prodloužení vzhledem k tomu, že se sejde mandátový a imunitní výbor, což již je na předsedovi. Děkuji.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Pane předsedo, děkuji. Ano, bude to přesně tak. Takže zopakuji – vydávání hlasovacích lístků bezprostředně teď po přerušení, 20 minut na volbu, poté ponecháme 20 minut volební komisi. A jak bylo avizováno, 20 minut mandátnímu a imunitnímu výboru.

Takže schůze bude pokračovat ve 12.50 hodin.

(Jednání přerušeno v 11.51 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 12.52 hodin.)

Předseda Senátu Milan Štěch:  Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, zahajuji přerušené jednání a dávám slovo předsedovi volební komise, aby nás informoval o výsledku prvého kola prvé volby místopředsedů Senátu.

Senátor Luděk Jeništa:  Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s výsledky volby místopředsedů Senátu PČR. Takže volební fakta.

Počet vydaných hlasovacích lístků 79, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 79, z toho neplatné dva hlasovací lístky. Počet neodevzdaných hlasovacích lístků 0.

Pro senátora Ivo Bárka bylo odevzdáno 73 hlasů, pro senátorku Miluši Horskou bylo odevzdáno 70 hlasů, pro senátora Přemysla Sobotku bylo odevzdáno 71 hlasů, pro senátora Zdeňka Škromacha bylo odevzdáno 66 hlasů.

Mohu tedy konstatovat, že do funkcí místopředsedů Senátu PČR pro 10. funkční období byli zvoleni: senátorka Miluše Horská, senátor Ivo Bárek, senátor Přemysl Sobotka a senátor Zdeněk Škromach. Blahopřeji. (Potlesk.)

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji předsedovi volební komise za podanou zprávu. Blahopřeji všem zvoleným místopředsedům Senátu a prosím je, aby zaujali místa vedle mne zde u řídícího stolu. O vystoupení se přihlásil pan místopředseda Přemysl Sobotka.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:  Dobré popolední. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové. Nejprve blahopřání staronovému předsedovi Senátu i svým kolegům na pozici místopředsedů. Já vám velmi děkuji za důvěru, kterou jste mi dali, a věřte, že jsem člověk konzervativní, a teď to nemyslím politicky, takže budu dodržovat dále své zásady, které jsem v politické práci měl. Věřte, že parlamentní demokracie je pro mě obrovská záležitost, a protože Senát je jednou ze záruk parlamentní demokracie, tak budu stále bojovat o to, aby Senát nebyl zpochybňován, aby nebyl vyhladověn, jak jsme zachytili informaci, naopak, aby mezi občany se dostal do fáze, že je vnímán jako opravdu pojistka demokracie i pojistka parlamentní demokracie.

To, že v zahraniční politice jsem celou svoji kariéru měl na sobě nejprve dres České republiky, pod tím Senát, pod tím své jméno, a teprve vespod politické tričko, to považuji za zásadu, kterou bychom měli dodržovat všichni. A myslím, že ti, co se mnou absolvovali zahraniční cesty, tak musí potvrdit, že to tak je.

Zároveň bych chtěl říct, že bychom měli ještě prohloubit, ale ne devalvovat, náš prostor tím, že tady budeme mít konference, semináře apod. na závažná témata, ne na témata, která jsou pouze úzce zaměřena a jsou v podstatě tématem, které je okrajové. Otvírání veřejnosti – já myslím, že už více Senát ve svých prostorách nemůže udělat, protože to tak je.

Takže ještě jednou díky za důvěru. Jsem rád, že mohu pokračovat ve své práci. (Potlesk.)

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji, pane místopředsedo. O slovo požádala paní místopředsedkyně Miluše Horská. Prosím.

Místopředsedkyně Senátu Miluše Horská:  Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte i mně, abych poděkovala za vaši důvěru a věřte, že svoji volbu beru s velikou pokorou. Myslím si, že našich dohovorů – rozumných, jistě politických, ale hlavně těch věcných – tady bude potřeba. Já se těším, že mé závěrečné období do plného senátního mandátu je právě ve složení, které slovutnému Senátu bude slušet, že vlastně nepřevažuje žádná část politického spektra, ale budeme se muset domlouvat. A já vás velmi prosím o ta témata, která tady budeme společně zvedat, že to budou ta meziresortní, protože problémy lidské nejdou podle ministerských resortů, ale podle toho, jak jde život. Ale bohužel jednotlivá ministerstva, tak jak je máme, a my nastavujeme legislativu, to k dohodě vždycky ve prospěch zdravého rozumu a občana, který nám důvěru dává – takto nebývá. Já se těším na pracovní setkání, která nás všechny obohatí, ale hlavně budou potom sloužit těm, kterým jsou určena. Ještě jednou děkuji za důvěru. (Potlesk.)

Předseda Senátu Milan Štěch:  Nyní požádal o slovo pan místopředseda Zdeněk Škromach. Prosím.

Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach:  Vážený pane předsedo, vážené paní senátorky, páni senátoři, velmi rád bych vám poděkoval za důvěru a věřím tomu, že v tom dalším volebním období budeme dobře spolupracovat. Já samozřejmě nabízím pomyslnou ruku i těm klubům, které v tuto chvíli nemají ve vedení Senátu zastoupení, ve spolupráci, tak jak to bylo ve zvyku i v minulosti, protože jsem přesvědčen o tom, že můžeme mít různé politické názory, ale že na druhé straně je tady nutná určitá politická korektnost a spolupráce v oblasti fungování Senátu a samozřejmě i ve způsobu komunikace. Takže těším se na další spolupráci a děkuji moc za důvěru. (Potlesk.)

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji. Nyní ještě požádal o slovo pan místopředseda Ivo Bárek.

Místopředseda Senátu Ivo Bárek:  Milé kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vám také poděkovat za důvěru i za vaše hlasy. Já s úctou k vám jsem přenechal vystoupení svým předchůdcům, kteří už v těchto pozicích jsou z minulého období; a jako nováček jsem se samozřejmě přihlásil jako poslední, protože si myslím, že tak to má být.

Chtěl bych samozřejmě navázat na svoji dlouholetou práci předsedy výboru. Chtěl bych poděkovat i svým kolegům ve výboru za činnost, kterou jsme spolu vykonávali, a těším se samozřejmě se všemi z vás na spolupráci se mnou jako s místopředsedou Senátu a velmi si vážím vaší podpory. (Potlesk.)

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji. A tím jsme tento bod ukončili.

Milá kolegyně a milí kolegové, já vám rukou potřesu, až se vzdálím od tohoto pultu, protože řídící se nesmí vzdálit, aby nenarušil průběh schůze...

A pokračujeme dalším bodem, kterým je

 

Potvrzení volby předsedy mandátového a imunitního výboru

Prosím pana senátora Jiřího Oberfalzera, aby nás seznámil s výsledkem volby mandátového a imunitního výboru.

Senátor Jiří Oberfalzer:  Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, mandátový a imunitní výbor se na své 1. schůzi v tomto funkčním období, tedy konkrétně 10. funkčním období, usnesl usnesením č. 2, že předsedou bude senátor Jiří Oberfalzer.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji vám, pane senátore, a otevírám rozpravu. Kdo se hlásí do rozpravy? Zájem o vystoupení v rozpravě není, rozpravu uzavírám, a budeme hlasovat o potvrzení předsedy mandátového a imunitního výboru.

Budeme hlasovat o usnesení, které zní:

Senát potvrzuje ve funkci předsedy mandátového a imunitního výboru senátora Jiřího Oberfalzera. V sále je přítomno 68 senátorek a senátorů, kvorum je 35.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji.

V hlasování č. 9 registrováno 69, kvorum 35, pro návrh 66, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Konstatuji, že Senát potvrdil předsedu mandátového a imunitního výboru.

Milé kolegyně, vážení kolegové, dalším bodem je

 

Stanovení počtu ověřovatelů

V souladu s § 31 jednacího řádu Senátu rozhodneme o počtu ověřovatelů Senátu a o návrhu na jejich nominaci. Ověřovatele Senátu nominují senátorské kluby na základě parity - podle článku č. 3 bod 1 volebního řádu tak, aby Senát měl nejméně 10 ověřovatelů.

Senátorské kluby navrhují, aby Senát měl 14 ověřovatelů. Otevírám k tomuto rozpravu. Kdo se hlásí do rozpravy? Nikdo se nehlásí, rozpravu uzavírám. Pokud není zájem o vystoupení, přistoupíme k hlasování. Nebudu pouštět znělku a přednesu pouze znovu návrh na usnesení:

Senát stanoví, že bude mít 14 ověřovatelů.

V sále je přítomno 72 senátorek a senátorů, kvorum pro přijetí je 37.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám.

V hlasování č. 10 registrováno 74, kvorum 38, pro návrh 71, proti nikdo.

Návrh byl schválen a konstatuji, že Senát bude mít v tomto funkčním období 14 ověřovatelů. Děkuji vám.

Dalším bodem je bod, který navazuje na předchozí bod, a to je

 

Návrh na schválení nominace ověřovatelů Senátu

Prosím předsedu volební komise, aby se opět ujal slova. Současně prosím, aby představení kandidáti povstali. Nominace vám zároveň byla rozdána na vaše lavice.

Senátor Luděk Jeništa:  Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si vás informovat, že volební komise obdržela od jednotlivých senátorských klubů následující návrhy na ověřovatele Senátu. Jsou to tito senátoři a senátorky:

Zuzana Baudyšová

František Bradáč

Tomáš Grulich

Zdeňka Hamousová

Karel Kratochvíle

Jaroslav Malý

Libor Michálek

Zdeněk Papoušek

Milan Pešák

Jozef Regec

Leopold Sulovský

Pavel Štohl

Emilie Třísková

Jiří Vosecký

Děkuji vám. Návrh usnesení přečtu po rozpravě, která bude následovat.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji vám, pane předsedo, a otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám.

Uděluji slovo předsedovi volební komise, aby přednesl návrh usnesení.

Senátor Luděk Jeništa:  Děkuji. Návrh usnesení z 1. schůze konané dne 19. listopadu 2014 k návrhu na schválení nominace ověřovatelů Senátu:

Senát

schvaluje nominované ověřovatele Senátu v tomto složení:

Zuzana Baudyšová

František Bradáč

Tomáš Grulich

Zdeňka Hamousová

Karel Kratochvíle

Jaroslav Malý

Libor Michálek

Zdeněk Papoušek

Milan Pešák

Jozef Regec

Leopold Sulovský

Pavel Štohl

Emilie Třísková

Jiří Vosecký

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji a přikročíme k hlasování. Slyšeli jsme návrh usnesení, který přednesl předseda volební komise. Navrhuji, abychom hlasovali o všech kandidátech najednou. Táži se, zda někdo má k tomuto mému návrhu výhradu či připomínku? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování tak, jak bylo navrženo panem předsedou volební komise.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji.

V hlasování č. 11 registrováno 74, kvorum pro přijetí 38, pro návrh 71, proti nikdo.

Návrh byl schválen a konstatuji, že jsme schválili nominované ověřovatele Senátu v tomto složení:

Zuzana Baudyšová

František Bradáč

Tomáš Grulich

Zdeňka Hamousová

Karel Kratochvíle

Jaroslav Malý

Libor Michálek

Zdeněk Papoušek

Milan Pešák

Jozef Regec

Leopold Sulovský

Pavel Štohl

Emilie Třísková

Jiří Vosecký

Navrhuji, aby ověřovateli této 1. schůze Senátu byli senátoři Jaroslav Malý a Tomáš Grulich. Má někdo k tomuto mému návrhu připomínku nebo jiný návrh? Není tomu tak.

Budeme hlasovat o návrhu, aby ověřovatelé byli senátoři Jaroslav Malý a Tomáš Grulich. Nebudu pouštět znělku, jenom připomenu, že nás je přítomno 73 a kvórum pro přijetí je 37.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám.

Hlasování č. 12, registrováno 73, kvórum 37, pro návrh se kladně vyslovilo 69, proti 1.

Návrh byl schválen.

Ověřovateli této schůze Senátu byli určeni senátoři Jaroslav Malý a Tomáš Grulich. Děkuji.

Nyní projednáme

 

Zřízení výborů Senátu a komisí Senátu

Organizační výbor se zřizuje ze zákona; a MIV jsme již ustavili.

Dále navrhuji zřídit tyto výbory: ÚPV, VHZD, VUZP, VVVK, VZVOB, VEU a VZSP.

Jednací řád dále hovoří o tom, že Senát při zřizování výboru určí, kterému výboru bude příslušet vyřizování peticí a kterému výboru bude příslušet stanovení některých náležitostí spojených s výkonem funkce senátora podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců. Senát rovněž určí, kterému výboru bude příslušet schvalování návrhu rozpočtu Kanceláře Senátu a kontrola jejího hospodaření. Dále Senát určí, kterému výboru nebo výborům bude příslušet projednávání návrhu legislativních aktů a závazných opatření orgánů EU.

Proto navrhuji určit, že

a) VVVK přísluší vyřizování peticí,

b) VHZD přísluší stanovení některých náležitostí spojených s výkonem funkce senátora podle zvláštního zákona, schvalování návrhu rozpočtu Kanceláře Senátu a kontrola jejího hospodaření,

c) VEU přísluší projednávání návrhu legislativních aktů a jiných dokumentů orgánů EU, vyjma těch, které spadají do oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky, předběžných stanovisek a informací vlády k nim a návrhů rozhodnutí, jejichž přijetí ČR vyžaduje předchozí souhlas Senátu, vyjma rozhodování Evropské rady podle čl. 31 odst. 3 Smlouvy o EU,

d) VZVOB návrhů závazných opatření a jiných dokumentů orgánů EU v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky, stanovisek a informací vlády k nim a návrhů rozhodnutí Evropské rady podle čl. 31 odst. 3 Smlouvy o EU.

Současně navrhuji, abychom zřídili tyto komise Senátu: Stálou komisi Senátu pro krajany žijící v zahraničí, Stálou komisi Senátu pro práci Kanceláře Senátu; Stálou komisi Senátu pro rozvoj venkova; Stálou komisi Senátu pro sdělovací prostředky a Stálou komisi Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury.

Následně Senát stanoví dle § 43 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, úkoly jednotlivým komisím. Návrh usnesení vám byl rozdán na lavice.

K tomuto bodu otevírám rozpravu. Kdo se hlásí do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu uzavírám. Přistoupíme k hlasování o předloženém usnesení.

Předložené usnesení máte v písemné podobě k dispozici a bylo de facto obsahem mého vystoupení. V sále je přítomno 74 senátorek a senátorů; už 75, aktuální kvórum pro přijetí je 38.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem usnesení, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám.

Hlasování č. 13, registrováno 75, kvórum 38, pro návrh 71, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Projednávání tohoto bodu končím.

Následujícím bodem je

 

Stanovení počtu členů výborů Senátu a komisí Senátu

Z jednání senátorských klubů vzešel návrh, se kterým vás teď seznámím. MIV jsme už ustavili a tedy návrh je následující.

OV bude mít 13 členů. ÚPV bude mít 9 členů. VHZD bude mít 13 členů. VUZP bude mít 12 členů. VVVK bude mít 10 členů. VZVOB bude mít 10 členů. VEU bude mít 9 členů. VZSP bude mít 12 členů.

Dále Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí bude mít 15 členů. Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu bude mít 9 členů. Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova bude mít 24 členů. Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky bude mít 11 členů. Stálá komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury bude mít 10 členů.

Otevírám k tomuto návrhu rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám. Přistoupíme k hlasování.

V sále je přítomno 76 senátorů a senátorek, kvórum je 39. Budeme hlasovat o usnesení, které jsem před chvílí přednesl.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám.

Hlasování č. 14, registrováno 76, kvórum 39, pro návrh 73, proti nikdo.

Návrh byl schválen.

Následujícím bodem - a pokud mám dobré podklady – tak posledním bodem dnešního dne, našeho jednání, je

 

Schválení zasedacího pořádku

§ 51 stanoví, že každému senátorovi je v Jednacím sále Senátu vyhrazeno stálé senátorské křeslo. Návrh vám byl rozdán na vaše lavice. Táži se, zda-li jste s ním všichni seznámeni. Nejsou žádné námitky.

Takže otevírám rozpravu k tomuto návrhu, k tomuto bodu. Zájem vystoupit v rozpravě není, takže rozpravu uzavírám.

Můžeme přistoupit k hlasování. Vzhledem k tomu, že jsme před chvilkou končili hlasování, tak nebudu spouštět znělku. Budeme hlasovat - v souladu s § 51, odst. 1 jednacího řádu - o návrhu zasedacího pořádku v Senátu tak, jak byl písemně předložen. V sále je přítomno 76 senátorek a senátorů, kvórum pro přijetí je 39.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám.

Hlasování č. 15, registrováno 76, kvórum 39, pro návrh 70, proti nikdo.

Návrh byl schválen.

Máme zasedací pořádek.

To byl poslední bod dnešní části naší schůze a já vás chci, vážené kolegyně a kolegové, upozornit, že tak, jak jsme si odsouhlasili, schůzi v tuto chvíli přerušujeme a budeme pokračovat v pátek od 9.00 hodin zde v Jednacím sále. Přeji vám hezký zbytek dnešního dne.

Chci jenom upozornit, že bude nyní následovat fotografování celého pléna Senátu. To není zrušeno, páni předsedové našich klubů se dohodli, že vás chtějí mít všechny zvěčněné. Já také jsem tomu rád. Prosím, poslouchejte pokyny. Teď se přesuneme do Sally Terreny, která je v zahradě valdštejnského areálu. Půjdeme přes galerii pro veřejnost a půjdeme za ředitelkou vnějších vztahů Senátu, slečnou Pavlínou Heřmánkovou. To je tamhleta slečna v bílé nebo v béžové halence, svetříku. Za ní se, prosím vás, řaďme a společně odejdeme na fotografování. Prosím všechny, aby se ho zúčastnili.

Ještě je tady žádost, abyste si všechny svoje věci, a je míněno po fotografování, odnesli, protože se bude právě provádět přeřazení senátorů podle schváleného zasedacího pořádku.

(Jednání ukončeno v 13.24 hodin.)