Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 8
(362 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Kateřina Valachová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 9. 2020. Vláda zaslala stanovisko 22. 9. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 9. 2020 jako tisk 986/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 986
Novela z. - občanský soudní řád

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 986/0 dne 31. 8. 2020.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0986.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 9. 2020 (usnesení č. 319). Určil zpravodaje: JUDr. Jan Chvojka a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 7. 10. 2020 na 61. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 7. 10. 2020 na 61. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1269).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 10 dní.

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 10. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 986/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 10 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 986/3, který byl rozeslán 23. 10. 2020 v 12:34.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 9. 11. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 986/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 11. 2020 na 62. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 329, usnesení č. 1348).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 23.11.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.12.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.11.2020.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Jan Holásek, který přijal k tomuto tisku dne 9.12.2020 usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 8/1.

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 17.12.2020.

Svým usnesením č. 90, v hlasování č. 82 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 17.12.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 38/2021.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 12. 2020 poslancům jako tisk 986/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 12. 2020 poslancům jako tisk 986/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 34, usnesení č. 1453).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 1. 2021.
  Prezident zákon podepsal 22. 1. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 1. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 1. 2021.

Témata EUROVOC: pohledávkarozsudeksoudní řízenísprávní řízenívýkon rozhodnutí