Původní dokument
Následující text (HTML náhled) nemusí být věrnou podobou původního dokumentu (odlišnosti mohou být ve formátování textu, poznámkách pod čarou, přeškrtnutí textu, tabulkách, apod.) a slouží pouze pro náhled.

Senát PČR: Stenozáznam 10.10.2013

Parlament České republiky, Senát
9. funkční období

Těsnopisecká zpráva
z 14. schůze Senátu
(2. den schůze – 10.10.2013)

(Jednání zahájeno v 14.01 hodin.)

Předseda Senátu Milan Štěch:  Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, pane předsedo vlády, milí hosté, dovolte mi, abych vás přivítal na pokračování 14. schůze Senátu Parlamentu České republiky.

Z dnešní schůze se omluvili tito senátoři: Tomáš Jirsa, Hassan Mezian, Jaroslav Palas, Vladimír Dryml, Petr Guziana, Jiří Šesták, Dagmar Terelmešová, Veronika Vrecionová, Daniela Filipiová, Josef Řihák, Lubomír Franc, Jan Veleba, Petr Šilar, Tomio Okamura a Zdeněk Brož.

Chci vás upozornit, že k projednávání senátního tisku č. 183 můžeme přistoupit nejdříve v 15.41 hodin. Je to čas, který splňuje požadavek lhůty na přestávku mezi podáním návrhu a začátkem projednávání – 24 hodin.

Nyní vás ještě žádám, nebo upozorňuji, pokud nejste zaregistrováni svými identifikačními kartami, abyste tak učinili. Připomínám, že náhradní karty jsou v předsálí našeho Jednacího sálu.

Nyní budeme pokračovat v projednávání

 

Vládní návrh zákonného opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

Tisk č. 184

Jedná se o senátní tisk č. 184. Projednávání tohoto senátního tisku jsme přerušili včera – po podání pozměňovacích návrhů. Byla splněna lhůta 24 hodin. Pozměňovací návrhy jste obdrželi jako senátní tisk č. 184/3.

Prosím nyní, aby své místo zaujal pan předseda vlády (to už se stalo) a aby k němu přisedl garanční zpravodaj pan kolega Jiří Lajtoch.

Nyní, vážené kolegyně, vážení kolegové, otevírám podrobnou rozpravu, ve které je možné podávat pouze pozměňovací návrhy k opravě legislativně technických, gramatických a písařských chyb, a k úpravám, které vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů – to je podle § 122 odst. 2 a 3 našeho jednacího řádu.

Jako první se do podrobné rozpravy přihlásil pan senátor Miloš Vystrčil.

Senátor Miloš Vystrčil:  Vážený pane předsedo, vážený pane premiére v demisi, vážené kolegyně, kolegové, nebudu navrhovat žádné změny pozměňovacích návrhů. Pouze k nim přednesu jakési stanovisko, které vyplývá z diskuse a z poznatků, které jsem mohl nashromáždit během 24 hodin, které jsme měli k prostudování pozměňovacích návrhů a získání, řekněme, nějakých informací ...

Předseda Senátu Milan Štěch:  Pane kolego – mluvíte jako předseda klubu?

Senátor Miloš Vystrčil:  Můžu mluvit i jako předseda klubu, pokud je to nutné. Podrobná rozprava pokračuje. Vyjadřuji se k pozměňovacím návrhům.

Předseda Senátu Milan Štěch:  V podrobné rozpravě je možné podávat návrhy – a v této části pouze upřesňovat. Anebo měnit. Anebo opravovat technické chyby, provádět stylistickou úpravu.

Senátor Miloš Vystrčil:  Dobře. Dovolím si promluvit jako předseda klubu, protože tady pan předseda Kubera není...

Předseda Senátu Milan Štěch:  Jste místopředseda, proto se vás táži...

Senátor Miloš Vystrčil:  Ano, jsem. Ale přesto budu vaši poznámku respektovat, takže budu maximálně stručný.

Za nejvíce problematický považuji pozměňovací návrh hospodářského výboru, a to z toho důvodu, že sice je pravdou to, že pozměňovací návrh hospodářského výboru skutečně vrací zdanění investičních fondů do podoby před podáním zákona o změně daňových zákonů. Jinými slovy, na první pohled by se mohlo zdát, že vrací celou situaci do podoby, jak vypadala před rokem či dvěma.

Ale není to úplně pravda. Z toho důvodu, že během této doby – myslím, že to byl srpen 2013 – byl změněn zákon o investičních fondech, který zásadním způsobem změnil množinu společností, právnických osob, které mohou zakládat investiční fondy a změnil ji v tom smyslu, že ji velmi rozšířil. To znamená, pravidla, která platila a ke kterým se chce svým návrhem hospodářský výbor vrátit, nyní budou více použitelná a šířeji použitelná pro více právnických osob, což tu díru v zákoně, která umožňuje právnickým osobám tím, že si založí svůj investiční fond anebo tím, že získají více než 10 % v nějakém investičním fondu, se vyhnout 19procentnímu zdanění; a dostat se na 5procentní zdanění – se velmi zvyšuje.

Zdůrazňuji to tady proto, že do jisté míry se VHZD chová v tomto případě nelogicky. Vzhledem k tomu, jak jsme se zachovali; jako Senát, ne jako klub ODS, ale jako Senát v době asi před měsícem, kdy jsme právě kvůli tomu, že by mohlo dojít k úniku výběru daní, zamítli tento zákon, abychom mohli opravit investiční fondy. A dneska odmítáme vládní návrh zákona, který – podle mého názoru – to důkladně a důsledně opravu dělá, ale chceme tam vrátit zase možnost – pro některé právnické osoby, aby nepřiměřenou a nekorektní daňovou optimalizaci mohli dělat.

Jestli má být argumentem to, že tak máme udělat, protože kdysi ministr financí Fischer v rámci projednávání v Poslanecké sněmovně neřekl, že to takhle je špatně anebo se vyjádřil k tomuto návrhu neutrálně, tak to považuji za docela slabý argument. Myslím, že by nás mělo zajímat to, zda dojde nebo nedojde k 2miliardovému či vícemiliardovému daňovému úniku.

To je mé vyjádření k návrhu hospodářského výboru. Já jsem chtěl požádat znovu – vážené senátorky a senátory, aby se nad tímto pozměňovacím návrhem zamysleli.

Abych byl korektní, tak nakonec řeknu ještě jednu věc. A to, že je pravdou, že pokud vláda, která bude zvolená resp. jmenována po ukončených volbách do Poslanecké sněmovny, pokud se vláda okamžitě znovu tímto zákonem začne zabývat, tak si myslím, že může velmi dobře zabránit tomu, aby některé společnosti účelově přes své investiční fondy potom hospodařily tak, aby došlo k daňovým únikům nebo k daňové optimalizaci, která do jisté míry snižuje daň z 19 na 6 procent.

Ale je to zbytečné riziko, kterému se přijetím pozměňovacího návrhu vystavíme. To je v tuhle chvíli ode mne všechno k hlavnímu pozměňovacímu návrhu.

U ostatních si myslím, že nesplňují – dle mého názoru – měřítko neodkladnosti, neboť souvisí s jinými věcmi, než ty, které mají být v rámci zákonných opatření projednávány.

Děkuji za pozornost a děkuji za pochopení.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Také děkuji. Nyní pan senátor Stanislav Juránek, prosím.

Senátor Stanislav Juránek:  Vážený pane předsedo Senátu, vážený pane premiére, mám věc čistě jednoznačně malichernou. Zaznělo tady, že rozhodující je text č. 184/3, o kterém budeme hlasovat. A tam v části I. písm. a) v bodě č. 2 je překlep, a to ve slově "převčíslování", takže je třeba škrtnout písmeno "v".

Předseda Senátu Milan Štěch:  Ano, máte pravdu, děkuji. Kdo další se hlásí do podrobné rozpravy? Nikdo se nehlásí, takže rozpravu ukončuji. Pane navrhovateli, pane předsedo vlády, přejete si vystoupit se závěrečným slovem? Ano, prosím.

Předseda vlády ČR Jiří Rusnok:  Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, jenom bych připomenul, že smyslem tohoto opatření skutečně je umožnit dokončení rekodifikace soukromého práva. A včera jsem tady již vysvětloval, proč jsme předložili návrh, který je de facto obdobný, až asi na dva nebo tři momenty, tomu, který už tady jednou neprošel. Nicméně doufám, že jsem vysvětlil to, že vypreparovat z takto obrovského návrhu, kde technologickou chybu učinila už minulá vláda, za několik málo dnů nebo týdnů jenom to, coby čistě správně mělo být ve vztahu k rekodifikaci bylo mnohem větším rizikem, než tady předložit tento návrh.

Senát minule návrh neschválil, protože v návrhu shledal závažná pochybení v oblasti věcné, která prakticky vůbec nesouvisela s rekodifikací. Chci za to senátorům a senátorkám poděkovat, protože díky vám skutečně nenastal ještě mnohem větší problém se zdaňováním zejména investičních fondů, protože dividendy byly stejně účinné až od roku 2015, ty jsou řekněme symbolická věc v tomto směru. Ale problém investičních fondů totiž už existuje. A faktem je, a navazuji na to, co říkal pan senátor Vystrčil, že my už teď tento problém máme, ve stávajícím uspořádání zdanění investičních fondů. Naštěstí jsme zabránili tomu nejhoršímu, to znamená tomu, že budou všude samé nuly, myslím v sazbě zdanění. Teď se v podstatě rozhodujeme mezi tím, jestli použijeme variantu, kterou do tohoto návrhu vložila vláda, která sice mění mírně dnešní stav, ale zdá se, že je daňově o něco méně optimálnější, anebo se vlastně vrátíme k dnešnímu znění.

Po pravdě řečeno, mezi těmito dvěma variantami není podle mého soudu zásadní národohospodářský rozdíl, a budu respektovat v tomto vůli Senátu, i když, jak říkám, čistě technicky vzato znění vládního návrhu v tomto je asi o něco lepší.

Na druhou stranu za mnohem důležitější považuji to, ať už dopadne hlasování jakkoliv, bude toto doprovozeno určitou řekněme vůlí politických subjektů celou věc velmi rychle po volbách začít rekodifikovat, což vytvoří podle mne jednoznačná očekávání, že i ti, kteří by možná uvažovali se k této tzv. daňové optimalizaci znovu připojit, si to možná rozmyslí, protože změna na investiční fond není zase úplně jednoduchá, úplně bezbolestná i z hlediska nějakých transakčních nákladů. A pokud uvidí, že perspektiva v tomto není, tak myslím, že řadu z nich to jaksi ani nebude zajímat.

K velkému pozměňovacímu návrhu výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu budu mít mírně negativní stanovisko, ale umím žít i s jeho schválením. Pro věc samu, o kterou tady jde, se nic fatálního nestane.

Pokud jde o ostatní návrhy, které tady budou, tak v zásadě souhlasím s technickou opravou, která se týká sKaret, sociálních karet. U zdaňování odpisů, resp. délky, za kterou se započítávají odpisy do nákladů, jak člověk, kterému leží na srdci v tuto chvíli více stabilita veřejných financí, budu mít mírně pozitivní stanovisko. A k ostatním návrhům bohužel nebudu moci být pozitivní, protože jsou to návrhy podle mne nesouvisející zcela s předloženou materií, a navíc u některých ani jejich dopad není úplně jistý, jestli by byl pouze pozitivní. Obávám se, že nikoliv. Děkuji.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Také děkuji, pane předsedo vlády. A ptám se, zda si přeje vystoupit zpravodaj ústavně-právního výboru pan senátor Miroslav Škaloud? Nepřeje si vystoupit, děkuji vám, pane senátore.

A nyní žádám zpravodaje garančního výboru, aby se vyjádřil k proběhlé rozpravě.

Senátor Jiří Lajtoch:  Vážený pane předsedo Senátu, vážený pane ministře, vážené paní senátorky, vážení pánové senátoři. Pozměňovací návrhy, které byly předloženy včera, jsou zakomponovány, jak bylo řečeno, do usnesení pod č. 184/3. Máme čtyři pozměňovací návrhy. V diskusi vystoupil pan senátor Miloš Vystrčil a hovořil o usnesení výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, o části A týkající se investičních fondů.

Zrekapituloval bych, že pozměňovací návrh hospodářského výboru se skládá ze dvou částí, z části A a B. Část A se týká diskutovaných investičních fondů, část B je zrušení karty sociálních systémů, což je spíše technická záležitost.

Ve druhé části je pozměňovací návrh senátora Jana Hajdy. Ten se týká zrychlených odpisů, bylo tady hovořeno o vypuštění zrychlených odpisů do novely.

Třetí návrh je pozměňovací návrh senátora Františka Bublana, týká se toku finančních prostředků pro Hasičský záchranný sbor ČR, přímého toku do hasičských záchranných sborů.

A čtvrtý pozměňovací návrh je pozměňovací návrh senátora Petra Bratského. Týká se nespolehlivého plátce, kde upřednostňujeme nespolehlivého plátce v nižší kategorii.

To jsou čtyři pozměňovací návrhy, o každém z nich budeme hlasovat samostatně. Děkuji.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Pane garanční zpravodaji, já bych přece jenom pro pořádek, pokud bude souhlas pléna, doporučoval malinkou změnu, a to, abychom hlasovali I. bod A, který se týká investičních fondů, ale abychom i bod B hlasovali zvlášť, bylo by to druhé hlasování, čili nespojovat toto hlasování, protože z diskuse je zřejmé, že mohou být různé názory.

Myslím, že hlasování č. 3 je možné hlasovat společně a pak hlasovat jako čtvrté hlasování návrh III. a jako poslední páté hlasování návrh IV.

Jsou nějaké námitky? Nejsou. Souhlasíte?

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji. Připravte se na hlasování. Budu se samozřejmě vždycky ptát jak garančního zpravodaje, tak především pana premiéra, aby se vyjádřili.

Pane garanční zpravodaji, sice bych se toho mohl ujmout já, ale my máme v našich pravidlech, že to předkládá garanční zpravodaj. Nechci vás ošidit o vaši minutku slávy.

Vážené kolegyně, vážení kolegové. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích k senátnímu tisku č. 184 tak, jak navrhl garanční zpravodaj, jak jsme ještě upřesnili v mém návrhu. V současné době je aktuálně přítomno 62 senátorek a senátorů, kvorum pro přijetí je 32. Takže já bych nyní prosil, aby pan garanční zpravodaj nám přednesl první návrh na hlasování.

Senátor Jiří Lajtoch:  Za prvé budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, část A, týkající se investičních fondů, o kterém tady byla i diskuse a pan premiér to vysvětloval. Takže hlasujeme – ještě jednou rekapitulace – o pozměňovacím návrhu výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, část A.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji. Pane předsedo vlády, stanovisko? (Premiér: Stanovisko negativní.) Negativní. Pan zpravodaj? (Pozitivní.)

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji.

 Hlasování č. 17, registrováno 62, kvorum pro přijetí 32. Pro návrh 40, proti 12. Návrh byl schválen. Prosím, pokračujte.

Senátor Jiří Lajtoch:  Druhé hlasování bude hlasování o pozměňovacím návrhu výboru pro zemědělství a dopravu, část B. Je to hlasování, týkající se vypuštění karty sociálních systémů – technická záležitost.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji. (Premiér: Stanovisko pozitivní.) Vaše, pane zpravodaji? (Zpravodaj: Pozitivní.) Zahajuji hlasování.

Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji.

Hlasování č. 18, registrováno 62, kvorum pro přijetí 32, pro návrh 53, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte.

Senátor Jiří Lajtoch:  Třetí pozměňovací návrh je pozměňovací návrh pana senátora Hajdy. Týká se zrušení zrychlených odpisů.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Pane předsedo vlády? (Premiér: Stanovisko mírně pozitivní.) Slyšeli jste, pane zpravodaji? (Zpravodaj: Pozitivní.) Zahajuji hlasování.

Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji.

Hlasování č. 19, registrováno 62, kvorum pro přijetí 32. Pro návrh 42, proti 13. Návrh byl schválen. Děkuji vám.

Senátor Jiří Lajtoch:  Čtvrtý pozměňovací návrh pana senátora Bublana. Týká se to Hasičského záchranného sboru a vlastně toku finančních prostředků pro novelu zákona pro Hasičský záchranný sbor.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji. Pane předsedo vlády, stanovisko? (Premiér: Stanovisko mírně negativní.) Mírně negativní. Pan zpravodaj? (Zpravodaj: Pozitivní.)

Slyšeli jste stanoviska. Zahajuji hlasování.

Kdo je pro tento návrh, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám.

Hlasování č. 20, registrováno 62, kvorum pro přijetí 32. Pro návrh 50, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Senátor Jiří Lajtoch:  Poslední pozměňovací návrh, pátý, to je pozměňovací návrh pana senátora Petra Bratského – týká se to nespolehlivého plátce. Vše.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji. Stanovisko pana premiéra? (Premiér: Stanovisko negativní.) Pana zpravodaje? (Zpravodaj: Negativní.) Slyšeli jste – negativní. Takže zahajuji hlasování.

Kdo je pro tento návrh, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám.

Hlasování č. 21, registrováno 62, kvorum pro přijetí 32, pro návrh 11, proti 34. Návrh byl zamítnut, nebyl tedy přijat.

Nyní jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a budeme ještě hlasovat o celkovém znění. Takže vyčerpali jsme všechny pozměňovací návrhy a přistoupíme k hlasování o tom, zda návrh zákonného opatření schválíme ve znění přijatých pozměňovacích návrh. V sále je přítomno 62 senátorek a senátorů, kvorum pro přijetí je 32.

Pane předsedo vlády, vaše stanovisko? (Premiér: Stanovisko pozitivní.) Pozitivní. Pan zpravodaj? (Zpravodaj: Taktéž pozitivní.) Zahajuji hlasování.

Kdo je pro tento návrh, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám.

V okamžiku hlasování č. 22, registrováno 62, kvorum pro přijetí 32. Pro návrh se kladně vyslovilo 55, proti nikdo. Návrh byl schválen a byl s dostatečným počtem hlasů přijat.

Děkuji vám, pane garanční zpravodaji. Nyní přistoupíme, vážené senátorky a senátoři, k určení osob – senátorek a senátorů, kteří nás zastoupí při předložení tohoto návrhu při jednání Poslanecké sněmovny. Navrhuje se, aby jimi byli senátor Milan Štěch, předseda Senátu a první místopředsedkyně Senátu paní Alena Gajdůšková. Ptám se, zda moje kolegyně souhlasí. (Souhlasí.) Já samozřejmě také souhlasím, ale zároveň se ptám, zda je jiný návrh? Jiný návrh není. Zahajuji hlasování.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám

Hlasování č. 23, registrováno 62, kvorum pro přijetí 32. Pro návrh hlasovalo 57, proti jeden. Návrh byl schválen.

Já vám děkuji a projednávání tohoto bodu je ukončeno. Děkuji navrhovateli a zároveň děkuji našim zpravodajům.

Nyní se vrátíme k předešlému bodu, kterým je

 

Vládní návrh zákonného opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Tisk č. 186

Projednávání tohoto senátního tisku jsme přerušili včera, po podání pozměňovacích návrhů, které máte jako senátní tisk č. 186/4. Prosím nyní, aby místo u stolku zpravodajů zaujal garanční zpravodaj, pan kolega Radko Martínek.

Konstatuji, že lhůta 24 hodin byla dodržena. Nyní otevírám podrobnou rozpravu, ve které je možno podávat pouze pozměňovací návrhy k opravě legislativně technických, gramatických a písařských chyb a k úpravám, které vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů.

Vážené kolegyně, kolegové, kdo se hlásí do přerušené podrobné rozpravy? Nikdo se nehlásí? Pan senátor Pavel Eybert, prosím, ještě můžete vystoupit.

Senátor Pavel Eybert:  Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, kolegyně, kolegové, chci jenom potvrdit, že pozměňovací návrh, který jsem tady včera podal je tak, jak jsem ho podal, správně. Můžeme se k němu vyjádřit svým hlasováním. Děkuji za pozornost.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji. Kdo další se hlásí do podrobné rozpravy? Nikdo se nehlásí? Hlásit se musíte elektronicky... Pojďte, pane senátore – hlásíte se jako předseda klubu, předpokládám.

Senátor Jaroslav Kubera:  Já se omlouvám, pane předsedo, ještě jsem konzultoval s legislativou. Když jsme dávali pozměňovací návrh, tak jsme ho nedokončili. Týká se ještě jednoho odstavce. Je velmi jednoduchý, máte to před sebou. Je tam jenom – tučně tištěné včetně poznámky pod čarou 85 a tučně tištěné zákon č. 360, ve znění pozdějších předpisů.

Přeložím do češtiny. Autorizovaný architekt bude jenom u velkých stavebních zakázek, ne u ostatních. Popravdě řečeno, původně jsem chtěl, aby nebyl u žádných. Ale už na to není teď prostor.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Je možno, vážené kolegyně a kolegové, to považovat za upřesnění, které nepřekračuje rámec jednacího řádu? Nejsou žádné námitky? Nikdo je nevznáší. Dobře.

Kdo další se hlásí do podrobné rozpravy?

Já bych, ale přece jenom, pane senátore, prosím, abyste jasně upravil znění – je ve žlutém tisku? (Já ho tu nemám, musím se na to podívat...) Promiňte, ale i já chci vědět, o čem budu přesně hlasovat. (Hledání v materiálu...) Dobře. Všichni to máte k dispozici? Dobře.

Kdo další se hlásí do podrobné rozpravy? Nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

Táži se pana navrhovatele, resp. vyzývám pana předsedu vlády, aby se k proběhlé rozpravě vyjádřil.

Předseda vlády ČR Jiří Rusnok:  Vážený pane předsedo, dámy a pánové, děkuji za proběhlou rozpravu včerejší i dnešní. Sděluji, že budu podporovat v zásadě všechny pozměňovací návrhy, protože – dle mého názoru – se týkají merita věci a zlepšují stav, o který nám jde.

Bez schválení tohoto zákonného opaření by situace ve vypisování veřejných zakázek, která už tak je tristní, byla katastrofální. Děkuji vám.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Také děkuji, pane předsedo. Ptám se zpravodaje ÚPV kolegy Miloše Malého, zdali si přeje vystoupit. (Ne.) Pan senátor Korytář za VHZD? (Nepřeje si vystoupit.)

Nyní je slovo pana garančního zpravodaje senátora Martínka, aby se vyjádřil k proběhlé rozpravě.

Senátor Radko Martínek:  Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane premiére, myslím, že k rozpravě je možné se vyjádřit velmi lapidárně, protože byla vlastně načtena legislativně technická změna.

Já jsem se několikrát ujišťoval u legislativy senátní, že se skutečně jedná o legislativně technickou změnu, to znamená, není to žádný problém, který by měl nějakým způsobem komplikovat situaci.

Využil bych situace k tomu, že bych si vám dovolil navrhnout, jakým způsobem budeme pokračovat ve schvalování.

Navrhl bych tedy, abychom jako první hlasování hlasovali o bodu 2 pozměňovacího návrhu přijatého ÚPV – to je odst. B, tak z toho bod 2. V případě, že tento návrh bude schválen, pak bych jako druhé hlasování navrhoval o bodu A, pozměňovací návrhy obsažené v usnesení VUZP, a to sice o bodech 1, 3, 4, 5. Pokud bude bod 2 ÚPV schválen, poté je bod 2 VUZP nehlasovatelný. Pokud toto hlasování bude takto schváleno, tak jsme vlastně odhlasovali návrh všech 3 výborů, protože všechny 3 výbory v bodech 1, 3, 4, 5 jsou shodné.

Potom bych navrhoval – jako další bod – hlasovat o pozměňovacím návrhu pana senátora Eyberta. Poté bych navrhoval hlasovat o pozměňovacím návrhu senátora Jaroslava Kubery, ve znění legislativně technické změny, kterou tady načetl před chvílí. Na závěr bych potom navrhl hlasovat o návrhu zákona jako celku, ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Pane zpravodaji, děkuji vám, myslím, že to bylo vyčerpávající. Táži se, zdali jsou k navrženému postupu garančního zpravodaje nějaké připomínky, námitky. Nejsou. Přizveme k hlasování. Děkuji.

Aktuálně je přítomno 61 senátorek a senátorů, kvorum pro přijetí je 31. Prosím o první návrh.

Senátor Radko Martínek:  První návrh – budeme tedy hlasovat o bodu B odst. 2.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Pan předseda vlády – stanovisko? (Stanovisko pozitivní.) Zpravodaj? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám.

Hlasování č. 24. Registrováno 61, kvorum pro přijetí 31. Pro návrh se vyslovilo 60, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Prosím o další návrh.

Senátor Radko Martínek:  Nyní budeme hlasovat u bodu A o odst. 1, 3, 4, 5 – odst. 2 se stal nehlasovatelným.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Pan předseda vlády? (Souhlas.) Souhlasí. Pan zpravodaj? (Souhlas.) Souhlasí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám. Hlasování číslo 25, registrováno 61, kvorum 31, pro návrh 60, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Prosím další návrh.

Senátor Radko Martínek:  Nyní budeme hlasovat o bodu D, tedy pozměňovacím návrhu kolegy senátora Pavla Eyberta.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Já bych prosil stanovisko předsedy vlády. (Mírně pozitivní.) Mírně pozitivní. Pan zpravodaj? (Souhlas.) Souhlas.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji. Hlasování číslo 26, registrováno 61, kvorum pro přijetí 31, pro návrh 53, proti 1. Návrh byl přijat.

Senátor Radko Martínek:  Nyní bychom hlasovali o bodu E, pozměňovací návrh kolegy senátora Jaroslava Kubery, ve znění přečtené legislativně technické změny. (Poznámka předsedy pana Štěcha: Úpravy.) Úpravy, pardon.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji. Pan předseda vlády? (Stanovisko pozitivní.) Ano. Pan zpravodaj? (Pozitivní.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám. Hlasování číslo 27, registrováno 61, kvorum 37, pro návrh 57, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Senátor Radko Martínek:  Nyní bychom měli hlasovat o ... (Přerušen předsedajícím.)

Předseda Senátu Milan Štěch:  Ano, vyčerpali jsme všechny pozměňovací návrhy a přistoupíme k hlasování o tom, zda návrh zákonného opatření schválíme ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. (Předseda vlády: Souhlas.) Pan předseda vlády souhlasí. Předpokládám, že zpravodaj také. (Souhlas.) V sále je přítomno 60 senátorek a senátorů, kvorum pro přijetí je 31.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám. Hlasování číslo 28, registrováno 60, kvorum 31, pro návrh 57, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Děkuji zpravodajům, hlavně garančnímu zpravodaji, i panu předsedovi vlády.

Ještě, kolegyně a kolegové, musíme udělat pověření. Pověříme tedy senátory, kteří odůvodní usnesení Senátu na schůzi Poslanecké sněmovny. Navrhuji, aby opět jimi byli senátor Milan Štěch a senátorka Alena Gajdůšková. Zároveň se ptám, zda souhlasí. Kolegyně souhlasí. Ptám se, zdali nejsou jiné návrhy. Jiné návrhy nejsou předloženy, takže přistoupíme k hlasování. Návrh jste slyšeli. V sále je přítomno 60, kvorum 31.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám. Hlasování číslo 29, registrováno 61, kvorum 31, pro návrh 56, proti 1. Návrh byl schválen.

Projednávání tohoto bodu jsme ukončili.

Poslední bod – přerušený, kterým je tisk č. 183, jak bylo avizováno, můžeme začít projednávat v 15.41 hodin, takže já si dovolím pokračování této schůze svolat na 15.45 hodin, na tři čtvrtě na čtyři.

V 15.45 hodin budeme pokračovat. Do té doby je přestávka.

(Jednání přerušeno v 14.45 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 15.45 hodin.)

Předseda Senátu Milan Štěch:  Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, budeme pokračovat v jednání.

Nyní projednáme přerušený bod, kterým je

 

Vládní návrh zákonného opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Tisk č. 183

Projednávání tohoto senátního tisku jsme přerušili včera po podání pozměňovacích návrhů v 15.41 hodin. Pozměňovací návrhy jste obdrželi jako senátní tisk č. 183/3. Prosím nyní, aby své místo u stolku zpravodajů zaujal i garanční zpravodaj pan senátor Miloš Janeček.

Nyní otevírám podrobnou rozpravu, ve které je možné podávat pouze pozměňovací návrh k opravě legislativně technických, gramatických a písařských chyb a k úpravám, které vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů. Táži se, kdo se hlásí do rozpravy. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu uzavírám a ptám se pana navrhovatele, předsedy vlády Jiřího Rusnoka, zda si přeje vystoupit se závěrečným slovem. Nepřeje. Pan senátor Vladimír Plaček jako zpravodaj ÚPV si také nepřeje vystoupit, takže, pane zpravodaji garančního výboru, prosím, abyste se vyjádřil k celé podrobné rozpravě a navrhl nám, jak budeme postupovat při hlasování.

Senátor Miloš Janeček:  Pane předsedo, pane premiére, kolegyně, kolegové, žádná podrobná rozprava další neproběhla, neboli budeme hlasovat o tomto zákonném opatření senátu, senátním tisku 183, tak jak byl předložen, včetně pozměňovacího návrhu ÚPV.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Dobře, tak já to upřesním. Děkuji, pane zpravodaji. My budeme nejdříve hlasovat o pozměňovacích návrzích, ale protože pozměňovací návrhy máme pod písmenem A a B, tak se táži vás, pane zpravodaji, zdali budeme hlasovat o obou návrzích najednou, nebo zda navrhujete hlasovat zvlášť.

Senátor Miloš Janeček:  Já navrhuji hlasovat o obou najednou.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Slyšeli jste návrh hlasovat o obou najednou. Jsou nějaké připomínky, výhrady? Není tomu tak. Takže budeme moci přistoupit k hlasování. Já nejdříve spustím znělku.

V sále je aktuálně přítomno 57 senátorek a senátorů, kvorum je 29. Připomenu, co bylo navrženo, abychom hlasovali o pozměňovacích návrzích, které jsou uvedeny v tisku 183/3, a to o obou najednou, to znamená přesně o těch bodech, které jsou pod písmeny A a B. Stanovisko pana předsedy vlády? (Stanovisko souhlasné.) Souhlasné. Pan garanční zpravodaj? (Souhlasné.) Také souhlasné. Takže všem je jasno.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové, prohlašuji tuto část hlasování za zmatečnou, ať nejsou námitky, protože se jedná o dvě shodná usnesení dvou výborů. Prohlašuji tedy tuto část hlasování za zmatečnou a žádám garančního zpravodaje, aby uvedl, o čem budeme hlasovat.

Senátor Miloš Janeček:  Budeme hlasovat o usnesení výboru pro zdravotnictví a sociální politiku.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Slyšeli jste tento návrh. Prosím o stanoviska. (Předseda vlády i garanční zpravodaj mají kladné stanovisko.)

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám.

V hlasování č. 31 registrováno 59, kvorum 30, pro návrh 53, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Tím jsme vyčerpali pozměňovací návrhy a přistoupíme k hlasování o tom, zda návrh zákonného opatření schválíme ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. V sále je nadále přítomno 59 senátorek a senátorů, kvorum pro přijetí je 30.

Prosím o stanoviska. (Předseda vlády i garanční zpravodaj mají kladné stanovisko.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám.

V hlasování č. 32 registrováno 59, kvorum pro přijetí 30, pro návrh se vyslovilo 51, proti nikdo. Návrh byl přijat.

A nyní přistoupíme ke schválení pověření senátorů, kteří nás zastoupí na schůzi Poslanecké sněmovny stejně jako u předešlých tisků navrhuji, aby jimi byli senátor Milan Štěch a senátorka Alena Gajdůšková.

Ptám se, zda jsou jiné návrhy? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o tomto návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám.

V hlasování č. 33 registrováno 56, kvorum 29, pro návrh 51, proti nikdo. Odůvodněním usnesení Senátu v Poslanecké sněmovně byli pověřeni senátoři Milan Štěch a Alena Gajdůšková.

Vážený kolegyně a kolegové, pane premiére, děkuji vám za projednání tohoto bodu i za projednání všech zákonných opatření a dalších bodů, které byly na pořadu 14. schůze Senátu.

O slovo se ještě přihlásil pan premiér Jiří Rusnok, prosím.

Předseda vlády ČR Jiří Rusnok:  Vážený pane předsedo, milé paní senátorky, vážení páni senátoři, děkuji vám za projednání a schválení předložených zákonných opatření. Prospěli jste České republice. Na shledanou! (Potlesk.)

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji panu premiérovi a 14. schůzi Senátu Parlamentu České republiky končím. Uvidíme se, pokud nebude nic mimořádného, na 15. schůzi Senátu, která je Organizačním výborem svolána na 30. října 2013.

(Jednání ukončeno v 15.54 hodin.)