Původní dokument
Následující text (HTML náhled) nemusí být věrnou podobou původního dokumentu (odlišnosti mohou být ve formátování textu, poznámkách pod čarou, přeškrtnutí textu, tabulkách, apod.) a slouží pouze pro náhled.

Senát PČR: Stenozáznam 03.07.2013

Parlament České republiky, Senát
9. funkční období

Těsnopisecká zpráva
z 11. schůze Senátu
(4. den schůze – 03.07.2013)

(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Předseda Senátu Milan Štěch:  Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté, zahajuji další jednací den 11. schůze Senátu a všechny vás zde vítám. Zároveň vás žádám, abyste dokončili své rozhovory a věnovali se pořadu schůze.

Z dnešní schůze se omluvili tito senátoři: Zdeněk Berka, Karel Korytář, Petr Bratský, Hana Doupovcová, Dagmar Zvěřinová, Jan Žaloudík, Jozef Regec, Vladimír Dryml, Tomáš Kladívko, Hassan Mezian, Tomáš Grulich, Jiří Bis, Jaroslav Doubrava, Pavel Trpák, Jaromír Štětina, Ivo Bárek, Zdeněk Brož, Lubomír Franc, Jiří Oberfalzer, Jaromír Jermář, Jiří Šesták, Stanislav Juránek, Pavel Eybert, Zdeněk Schwarz, Daniela Filipiová a Alena Dernerová.

Zároveň vás žádám, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami. Pokud ji nemáte, prosím, využijte náhradní, která je u prezence v předsálí Jednacího sálu.

Nyní začneme projednávat

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Tisk č. 121

Návrh uvede ministr dopravy Zbyněk Stanjura, kterého mezi námi vítám, a zároveň jej žádám, aby nás s návrhem seznámil.

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura:  Hezké dopoledne, vážený pane předsedo, vážené senátorky, vážení senátoři, dovolte mi, abych v krátkosti uvedl poměrně rozsáhlou novelu zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a s tím související zákony.

Tento návrh zákona přináší změny v 3 oblastech.

Za prvé – změny v oblasti registrace vozidel, změny v oblasti schvalování technické způsobilosti vozidel a změny v oblasti stanic technické kontroly a stanic měření emisí.

V oblasti registrace vozidel návrh reaguje na nejvýznamnější nedostatky, které ukázala dosavadní praxe, kdy se často nedodržoval či obcházel stávající zákon. Vznikaly tzv. polopřevody, kdy stávající majitel odhlásil vozidlo, a nový majitel nebo nový provozovatel už vozidlo nepřihlásil. Vozidla zůstávala v registru vozidel. Současně k tomu nebyl určen příslušný vlastník či příslušný provozovatel.

Následkem toho stavu pak bývá to, že je zpochybněna odpovědnost jak bývalých, tak současných vlastníků či provozovatelů vozidel a k velkým problémům dochází v případě dopravních nehod či podobně.

Dosavadní úpravy umožňovala i případy, kdy dochází k změnám v registru bez vědomí provozovatelů a vlastníků vozidel. To je způsobeno tím, že stávající úprava nevyžaduje úředně ověřenou plnou moc pro osobu, která by měla vlastníka nebo provozovatele při registračních úkonech zastupovat. Stávající právní úprava taky pro svojí nejednoznačnost rovněž umožňuje obcházení povinnosti stanovených pro nakládání s autovraky. Důsledkem je pak neúplnost a neaktuálnost údajů, možnost legalizace výsledků některé trestné činnosti a porušování zákona o odpadech.

Cílem navržené úpravy je odstranit tyto nedostatky. Při návrhu jsme se drželi zásady "třikrát jedna"; jeden centrální registr vozidel, jedna žádost, jeden úřad. To znamená, odbourají se dva kroky při změně vlastníka či provozovatele v registru.

K změně v registru tím pádem dojde v jednom kroku, poté co bude prokázán souhlas se změnou registru – jak ze strany bývalého vlastníka či provozovatele, tak vlastníka či provozovatele nového.

Současně se zavádí nová úprava tzv. vyřazení vozidel z provozu. Nejde o to samé co zánik vozidla, tzn. i vyřazená vozidla budou evidována v registru vozidel. Nahrazuje to dosavadní stav, kdy máte dočasné vyřazení a trvalé vyřazení.

Novým institutem, který tento návrh zákona zavádí, jsou tzv. registrační značky na přání, kdy za úplatu 5 tisíc za jednu registrační značku, tzn. 10 tisíc na jedno vozidlo, si vlastník či provozovatel vozidla může stanovit za zákonem stanovených podmínek vlastní registrační značku, která bude přenositelná i na jiné vozidlo.

V oblasti schvalování technické způsobilosti vozidel návrh reaguje zejména na úpravu pravidel v rámci EU. Zjednodušeně řečeno, automobil, ten typ, který získá povolení, který prokáže technickou způsobilost v jiné zemi EU, již nemusí prokazovat v ČR, a naopak.

Třetím okruhem, na který bych vás chtěl upozornit, je navrhované zpřísnění a doplnění právní úpravy v oblasti stanic technické kontroly a stanic měření emisí. Zavádí se úplně nové povinnosti jak jednotlivých mechaniků či techniků, tak provozovatelů STK a stanic měření emise.

Věřím, že tento návrh zákona podpoříte. Děkuji za slovo.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Také děkuji, pane navrhovateli. Prosím, abyste se posadil ke stolku zpravodajů. Organizační výbor určil garančním a zároveň jediným výborem pro projednávání tohoto návrhu zákona VHZD. Usnesení vám bylo rozdáno jako senátní tisk č. 121/1. Zpravodajkou výboru je paní senátorka Veronika Vrecionová, kterou nyní žádám, aby nás seznámila se zpravodajskou zprávou.

Senátorka Veronika Vrecionová:  Dobré ráno, vážený pane předsedo, pane ministře, kolegyně, kolegové! Pan ministr, myslím, že popsal vše podstatné, co tato novela obsahuje.

Dovolila bych si jenom stručně shrnout, čeho se bude tato novela týkat. Vládou navrhovaná právní úprava zahrnuje do právního řádu zejména tyto hlavní změny.

1. V novele zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.

2. V novele zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

3. V novele zákona o silničním provozu.

4. V novele zákona o správních poplatcích.

Zároveň bych ještě k legislativnímu procesu chtěla zmínit, že tento návrh zaznamenal řadu změn provedených Poslaneckou sněmovnou. Nicméně, jak jsme to včera probírali se zástupcem předkladatele na hospodářském výboru, tak všechny tyto změny – je jich asi takových 8 okruhů, tak o všech bylo diskutováno s předkladatelem a v podstatě jdou v duchu tohoto návrhu a posunují ho správným směrem.

Na závěr bych vám chtěla jenom přečíst usnesení VHZD. který Senátu Parlamentu ČR doporučuje schválit návrh zákona, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Děkuji.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Také děkuji, paní senátorko, a prosím vás, abyste se posadila ke stolku zpravodajů a plnila úkol garančního zpravodaje.

Ptám se, zda někdo navrhuje – podle § 107 jednacího řádu, aby Senát vyjádřil vůli návrhem zákona se nezabývat. Takový návrh se nepředkládá.

Proto otevírám obecnou rozpravu. Kdo se hlásí do obecné rozpravy? Nikdo se nehlásí. Rozpravu uzavírám. Pan navrhovatel – nechce nic doplnit? Paní zpravodajka nám také nechce nic sdělit.

Můžeme přistoupit k hlasování, neboť v usnesení VHZD je pouze jediný návrh – schválit.

Byl podán návrh – schválit návrh zákona, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. V sále je přítomno 46 senátorek a senátorů, kvorum 24.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji.

Hlasování č. 63. Registrováno 47, kvorum 24. Pro návrh 46, proti nikdo. Návrh byl přijat. Děkuji předkladateli i zpravodajce.

Budeme pokračovat dalším bodem.

Dalším bodem je

 

Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Tisk č. 122

Návrh uvede opět pan ministr dopravy Zbyněk Stanjura, který zastoupí ministra financí Miroslava Kalouska. Pane ministře, prosím, předložte nám návrh zákona.

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura:  Děkuji za slovo. Ještě jednou bych chtěl omluvit svého kolegu, pana ministra financí Kalouska, že souběžně zasedá vláda ČR, takže jsme se domluvili, ať nepřejíždíme tam a zpátky, že odůvodním dva jeho body – tento a následující. Takže tam omluva platí také.

Vážený pane předsedo, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, Poslaneckou sněmovnou vám byl postoupen nový zákon o investičních společnostech a investičních fondech.

Hlavním cílem návrhu zákona je vytvořit v ČR systém vhodných podmínek pro obhospodařování investičních fondů a provádění jejich administrace a současně podpořit atraktivitu podnikání v oblasti kapitálového trhu v českém právním prostředí.

Ministerstvo financí již od počátku považovalo transpozici nové směrnice o správcích alternativních fondů kolektivního investování, kterou předložený návrh zapracovává, především jako příležitost. Návrh zákona tak vedle nezbytné transpozice evropských direktiv zohledňuje moderní právní úpravu na tomto úseku. Inspirovali jsme se především v Lucembursku, ale také v Irsku nebo v Německu.

Mezi nejvýznamnější změny, které návrh zákona přináší, je rozlišování mezi obhospodařováním investičních fondů a prováděním administrace investičních fondů a zavedení větší stratifikace dohledu ČNB. Dohled ČNB je zaměřován podle toho, jaké jsou možnosti pro širokou veřejnost investovat do investičních fondů a jaké jsou zdroje systémového rizika.

Další změnou je rozšíření okruhu přípustných právních forem pro investiční fondy. Vychází se přitom z německé a lucemburské právní úpravy.

Cílem je vytvořit zákon, který bude jednak respektovat to, co je v oblasti regulace kolektivního investování v ČR známé, zaběhlé a funkční. Jednak bude, co do úpravy jednotlivých základních institutů, konvenční ve vztahu k úpravám zemí, jejichž přístup k regulaci kolektivního investování je možné považovat za standardní.

Ministerstvo financí při tvorbě nového zákona postupovalo v úzké součinnosti s ČNB, asociací pro kapitálový trh a českou asociací Private Equity & Venture kapitálových fondů.

Transpoziční lhůta ke směrnici, kterou návrh zákona implementuje, uplyne 22. července, tzn., že máme náskok zhruba 19 dnů. Do tohoto termínu musí být tedy zákon schválen a nabýt účinnost, aby ČR dostála svým povinnostem plynoucím z členství v EU.

Závěrem bych chtěl zmínit, že návrh zákona doznal v Poslanecké sněmovně podpory napříč celým politickým spektrem, jak z řad koaličních tak i opozičních poslanců. Žádám, a prosím vás proto, o podporu navrženého zákona a o jeho hladké schválení. Děkuji.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Také děkuji, pane navrhovateli. Organizační výbor určil garančním a zároveň jediným výborem pro projednávání tohoto návrhu zákona VHZD, který přijal usnesení, jež vám bylo rozdáno jako senátní tisk č. 122/1. Zpravodajem výboru je pan senátor Jiří Lajtoch, kterého nyní žádám, aby nám předložil zpravodajskou zprávu.

Senátor Jiří Lajtoch:  Vážený pane předsedo, vážené senátorky, vážení senátoři, vážený pane ministře!

Návrh zákona reguluje právní úpravu investování na kolektivním principu, tj. systému, v němž se na kolektivním principu investují shromážděné prostředky od investorů podle dohodnuté investiční strategie na bázi poměrného rozložení rizika za účelem optimalizace výnosů.

Návrh představuje historicky třetí zákonnou úpravu komplexně řešící tuto oblast. Nahrazuje dosud platný zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.

Nejvýznamnějšími změnami, které návrh přináší, jsou rozlišování mezi obhospodařováním a administrací investičních fondů, rozšíření okruhu přípustných právních forem pro investiční fondy.

Pojem "investiční fond" bude zahrnovat všechny investiční entity fondového typu, bez ohledu na jejich právní formu, zatímco pojem "fond kolektivního investování" je definován jako investiční fond, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti.

Návrh zákona je rozsáhlým dokumentem členěným do 16 částí odpovídajících vnitřnímu uspořádání do dílčích systematických celků. Obsahuje 677 paragrafů.

Velkou změnou oproti stávající právní úpravě je rozlišování mezi obhospodařováním a administrací investičních fondů. Každý investiční fond bude mít obhospodařovatele, který bude vykonávat vlastní portfolio, management a související řízení rizik; a administrátora, který provádí administrativní činnosti související s obhospodařováním investičního.

Návrh dále stanovuje některá pravidla pro provádění administrace a obhospodařování investičních fondů.

Základní členění investičních fondů představuje jejich rozdělení na fondy kolektivního investování a fondy kvalifikovaných investorů.

Hlavním smyslem tohoto dělení jsou rozdílné regulatorní požadavky kladené na tyto fondy s ohledem na ochranu nekvalifikovaných investorů. Fondem kolektivního investování bude moci být podílový fond nebo akciová společnost. V případě fondu kvalifikovaných investorů bude připadat v úvahu podílový fond, svěřenecký fond, komanditní společnost, společnost s. r. o., akciová společnost, evropská společnost nebo družstvo. Doplňuje se úprava akciové společnosti s proměnlivým základním kapitálem (dále jen SICAV), ponechává se v návrhu stávající koncepce podílového fondu, který nemá právní osobnost, není subjektem práv a povinností. Tím je obhospodařovatel fondu. Svěřenecký fond – jako investiční fond – zde na rozdíl od nového občanského zákoníku se vytvoří pouze na základě smlouvy.

Návrh zakotvil do právního řádu SICAV, inspirovanou dle důvodové zprávy německou úpravou. Výhodou tohoto subjektu je možnost bez přílišné administrativní zátěže a nákladů měnit pružně výši základního kapitálu vydáváním a odkupováním akcií. Komanditní společnost na investiční listy představuje komanditní společnost, v níž pouze jeden společník ručí za její dluhy neomezeně, a podíly společníků, kteří ručí za jejich dluhy omezeně, komandisté, jsou vtěleni do investičních listů.

Návrh vymezuje výkon činnosti depozitáře investičního fondu. Je upravena činnost tzv. brokera, hlavního makléře, který je v návrhu označován jako hlavní podpůrce. Úprava zrušení, přeměn a jiných majetkových dispozic je z velké části přebrána z platného zákona o kolektivním investování.

Návrh se dále věnuje dohledu České národní banky a stanoví sankce za nesplnění povinností z něj vyplývajících. V závěrečné části návrhu jsou vymezeny základní pojmy pro účely tohoto návrhu. Tam jsou také upravena interporální ustanovení k právním vztahům, v souvislosti s přijetím tohoto nového zákona je řešen vztah k nové soukromě právní úpravě.

Účinnost zákona je stanovena dnem jeho vyhlášení.

Návrh zákona byl předložen Poslanecké sněmovny dne 17. ledna 2013. Byl přikázán rozpočtovému výboru, který se tímto zákonem zabýval celkem třikrát, aby dal dostatečný prostor k seznámení se s velkým množstvím pozměňovacích návrhů, které byly podány, neboť při prvním jednání výboru byl předložen dokument z dílny ministerstva financí, čítající 340 bodů.

Třetí čtení, které proběhlo 15. května 2013, kdy byl s návrhem zákona vysloven souhlas ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, ze 162 přítomných poslanců bylo 102 pro a 13 bylo proti.

Tento právní předpis je směřován především profesionálním adresátům, znalým tématické oblasti zákona, tudíž určitou míru složitosti lze předpokládat. Návrhu lze přesto vytknout nepřehlednost a komplikovanost. Na tyto skutečnosti ostatně poukázala taktéž i České národní banka, jako připomínkové místo, když vyzvala navrhovatele k používání jednoduššího jazyka a upozornila ho dále mj., že na řadě míst používá pojmy, které vymezuje až v následujících částech, což ztěžuje čtení zákona.

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Parlamentu ČR na své 15. schůzi, konané 2. července 2013, k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, po úvodním slově zástupce předkladatele RNDr. Ladislava Minčiče, CSc., MBA, 1. náměstka ministra financí ČR, po zpravodajské zprávě senátora Jiřího Lajtocha a po rozpravě doporučuje Senátu Parlamentu ČR schválit návrh zákona, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Vše.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji vám, pane senátore, a prosím, abyste se posadil ke stolku zpravodajů a plnil úkoly zpravodaje. Ptám se nyní, zda někdo navrhuje podle § 107 Jednacího řádu, aby Senát vyjádřil vůli návrhem zákona se nezabývat. Takový návrh není předložen, takže otevírám obecnou rozpravu. Kdo se hlásí do obecné rozpravy? Nikdo se nehlásí, rozprava se nekoná, uzavírám rozpravu. Pan navrhovatel si asi nepřeje vystoupit. Zpravodaj také řekl vše, co potřeboval říci, takže přistoupíme k hlasování.

Byl podán návrh, schválit návrh zákona ve znění, postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Přítomno 49 senátorek a senátorů, kvórum 25.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Děkuji. Hlasování číslo 64, registrováno 59, kvórum 25, pro návrh 45, proti nikdo, návrh byl přijat.

Děkuji předkladateli i zpravodaji a projednávání tohoto bodu je ukončeno.

Návazně na předchozí bod nyní projednáme bod, kterým je

 

Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů

Tisk č. 123

Tento návrh zákona jste obdrželi jako senátní tisk č. 123. I tento návrh za ministra financí Miroslava Kalouska, jak už bylo avizováno, uvede pan ministr dopravy Zbyněk Stanjura. Prosím.

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura:  Děkuji za slovo. Velmi stručně představím tento návrh zákona, který zajišťuje nezbytnou věcnou a terminologickou provázanost právní úpravy jiných zákonů s úpravou návrhu zákona o investičních společnostech, což byl předchozí tisk č. 122, a současně tento návrh zákona adaptuje české právo na nařízení Evropského parlamentu a Rady o derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů. Stejně jako v předchozím návrhu zákona vás prosím o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Také děkuji. Organizační výbor určil garančním, a zároveň jediným výborem pro projednání tohoto návrhu zákona výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, který přijal usnesení, jež vám bylo rozdáno jako senátní tisk č. 123/1. Zpravodajem výboru je opět pan senátor Jiří Lajtoch, kterého nyní žádám, aby nás seznámil se svojí zprávou.

Senátor Jiří Lajtoch:  Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní senátorky, vážení pánové senátoři, vážený pane ministře, předkládaný návrh zákona je doprovodným zákonem k zákonu o investičních společnostech a investičních fondech. Jeho návrh je předmětem senátního tisku 122, který jsme před chvílí schválili, který komplexně reguluje právní úpravu investování na kolektivním principu a nahrazuje stávající zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.

Terminologická změna se dotýká pojmu investiční fond, který bude zahrnovat všechny investiční entity fondového typu bez ohledu na jejich právní formu. V souvislosti s věcným posunem pojmu fond kolektivního investování nabírá i pojem kolektivní investování jiného rozměru. Návrh zákona se skládá z 32 částí, které odpovídají jednotlivým zákonům, jejichž ustanovení jsou v souvislosti s vyvolanými změnami měněna či zrušena. Závěrečná část 33. stanoví činnost dnem vyhlášení.

Teď je tady škála těch 32 částí. Uvedu třeba zákon Občanský soudní řád, zákon o penzijním připojištění, zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu, o správních poplatcích, zákon o pojišťovnictví, zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon o důchodovém spoření, zákon o finanční správě, zákon o změně, související s řízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh zákona byl předložen Poslanecké sněmovně taktéž 17. ledna 2013. Návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Ten se nad ním taktéž sešel třikrát, neboť sdílel legislativní osud s tiskem předchozím, tedy naším senátním tiskem č. 122. 17. dubna 2013 doporučil výbor schválit ve znění jím přijatých pozměňovacích návrhů. Třetí čtení taktéž proběhlo 15. května 2013, kdy byl s návrhem zákona vysloven souhlas ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, ze 161 přítomných bylo pro 104 poslanců a 10 bylo proti.

Transpoziční lhůta, jak tady bylo již řečeno, tohoto zákona je do 22. července 2013. Náš legislativní odbor vznesl řadu připomínek, které se týkají především legislativně technického charakteru. Tyto připomínky by neměly zásadně ovlivnit aplikaci zákona v praxi.

VHZD Parlamentu ČR na své 15. schůzi, konané dne 2. července 2013, k návrhu zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu EU, upravujícího vypořádání některých derivátů, doporučuje Senátu Parlamentu ČR schválit návrh zákona, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Vše.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji vám, pane zpravodaji. Ptám se , zda někdo navrhuje podle § 107 Jednacího řádu, aby Senát vyjádřil vůli návrhem zákona se nezabývat. Takový návrh není předložen. Otevírám obecnou rozpravu. Kdo se hlásí do obecné rozpravy? Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu uzavírám. Předpokládám, že pan navrhovatel a pan zpravodaj nechtějí vystoupit. Nereagují, takže ne.

V usnesení hospodářského výboru byl jediný návrh, a to návrh zákona schválit. Přistoupíme k hlasování.

Byl podán návrh, schválit návrh zákona ve znění, postoupeném Poslaneckou sněmovnou. V sále je přítomno 48 senátorek a senátorů, kvórum 25.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji.

Hlasování číslo 65, registrováno 48, kvórum 25, pro návrh 45, proti nikdo, návrh byl přijat.

Děkuji předkladateli i zpravodaji a projednávání tohoto bodu je ukončeno.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, další předkladatel pan ministr Bendl je na cestě, vyhlašuji přestávku do 9.45 hodin.

Budeme pokračovat v jednání schůze v 9.45 hodin.

(Jednání přerušeno v 9.33 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 9.46 hodin.)

Předseda Senátu Milan Štěch:  Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat v jednání. Dalším bodem je

 

Návrh zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

Tisk č. 124

Tento návrh zákona jste obdrželi jako senátní tisk č. 124. Návrh uvede ministr zemědělství Petr Bendl, kterého mezi námi vítám. Dobrý den, pane ministře. Zároveň žádám, aby nás s návrhem seznámil.

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl:  Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy senátorky, páni senátoři. Návrh katastrálního zákona byl připraven v návaznosti na nový občanský zákoník, který od 1. 1. 2014 výrazně mění úpravu právních vztahů k nemovitostem. Nově je definována nemovitost, kdy stavba bude součástí pozemku. Do katastru nemovitostí se bude zapisovat 20 typů práv namísto dosavadních 5. Rozroste se počet poznámek zapisovaných do katastru nemovitostí. Význam zápisu v katastru nemovitostí se zvýší uplatněním zásady materiální publicity. Vláda se proto rozhodla předložit návrh nového katastrálního zákona, který má nahradit dva současné zákony upravující tuto problematiku, neboť řešit tak rozsáhlé změny novelizací dosavadních předpisů by bylo velmi obtížné.

Návrh obsahuje všechny změny vyplývající z nového občanského zákoníku. S ohledem na zásadu materiální publicity se navrhuje provádět všechny zápisy práv vkladem, přísněji přezkoumávat soukromé listiny předložené k zápisu právních vztahů k nemovitostem a klade se velký důraz na procesní kroky, které mají zajistit informovanost vlastníků o prováděných zápisech.

Pokud se týká technické stránky vedení katastru, návrh v zásadě přebírá dosavadní osvědčenou právní úpravu. Přitom zohledňuje nové potřeby elektronické komunikace při podávání návrhů na provedení zápisů o právních vztazích.

Návrh do Poslanecké sněmovny předložila vláda již v srpnu 2012. Poslanecká sněmovna jej schválila 17. května 2013. V průběhu projednávání návrhu katastrálního zákona se objevily ve sdělovacích prostředcích obavy, zda dostatečně reagujeme na riziko podvodů při nakládání s nemovitostmi. Na toto riziko návrh od počátku reaguje zpřísněním podmínek pro zastupování účastníků na základě plné moci, neboť falzifikáty plných mocí byly při většině známých pokusů o podvody použity, zasíláním informace o provedeném zápisu vždy do rukou původního vlastníka, i když bude zastoupen zmocněncem, i zvláštní elektronickou informační službou, která umožňuje poskytovat informace o průběhu řízení nad rámec správního řádu formou SMS zpráv či běžných e-mailů.

To by mělo uklidnit každého, kdo má obavu z těchto sice řídkých, nicméně velmi závažných podvodů, kterých Policie ČR v posledních pěti letech vyšetřuje přibližně 60, přičemž berte v úvahu, že těch zápisů probíhá ročně zhruba jeden milion. To znamená, z 5 milionů 60 problematických, které vyšetřuje Policie České republiky.

Přesto Poslanecká sněmovna schválila další pozměňovací návrh, který stanoví povinnost informovat každého účastníka vkladového řízení o vyznačení plomby po obdržení návrhu na vklad práva. Výbory senátu toto opatření navrhují ještě rozšířit o 20denní lhůtu, po kterou nebude moci katastrální úřad o vkladu rozhodnout.

Tím má být dána vlastníkovi možnost vyslovit případný nesouhlas s provedením vkladu práva. Je však třeba upozornit, že vkladových řízení podle tohoto zákona bude ročně více než jeden milion a jejich účastníky prodloužení vkladového řízení rozhodně nepotěší. Je potřeba vzít v potaz, kdysi jsme katastrálnímu zákonu říkali trošku laicky katastrofický, a to proto, že dlouhou dobu trvalo, než došlo k zápisu. V okamžiku, kdy by prošel návrh, že budeme lhůty prodlužovat, věřte tomu, že lidé nebudou příliš nadšeni z toho, že budou muset čekat tři týdny na to, aby využili svého práva apod. Prostě jakékoli protahování myslím si, že není v zájmu veřejnosti, ale je samozřejmě na vás, jak to budete cítit.

Opatření bránícím těmto podvodům je v návrhu katastrálního zákona již několik a vzájemně se překrývají. Proto bych vás chtěl požádat, abyste vzali v úvahu, že na schválení tohoto zákona navazují ještě rozsáhlé prováděcí předpisy, zásadní změna informačního systému nejen v katastru, ale i například systému v bankách poskytujících hypotéky, a návrh podpořili ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou, aby bylo možné pokračovat v náročné přípravě na jeho účinnost. Děkuji vám za pozornost.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Také děkuji, pane navrhovateli, a prosím vás, abyste se posadil ke stolku zpravodajů. Návrh projednal ÚPV, usnesení vám bylo rozdáno jako senátní tisk č. 124/2. Zpravodajem výboru byl určen pan senátor Miloš Malý. Návrh také projednal výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Usnesení jste obdrželi jako senátní tisk č. 124/3. Zpravodajem výboru byl určen pan senátor Jan Horník. Organizační výbor určil garančním výborem pro projednávání tohoto návrhu zákona VHZD. Výbor přijal usnesení, které vám bylo rozdáno jako senátní tisk č. 124/1. Zpravodajem výboru je pan senátor Jan Veleba, kterého nyní žádám, aby nás seznámil se zpravodajskou zprávou.

Senátor Jan Veleba:  Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně senátorky, vážení kolegové senátoři. Hned na úvod řeknu, že zpráva pana ministra Petra Bendla, předkladatele, myslím si, byla velmi a velmi výstižná a s jejím duchem já osobně souhlasím. Se zprávou, nebo s výsledkem včerejšího jednání našeho výboru nás na konci seznámím. Moje role je tedy poněkud ulehčena a já chci k návrhu zákona o katastru nemovitostí říct následující:

Tento zákon – návrh – sestává z pěti částí. První část návrhu zákona o katastru nemovitostí se týká, nebo je věnována obecným ustanovením, která jsou víceméně přijata dle současného platného katastrálního zákona. Část druhá, která je taková nejspornější, o kterou je veden souboj ze dvou názorových pohledů, ta se týká zápisů práv do katastru. To znamená té materie, kterou nyní nacházíme převážně v zákoně o zápisech. Část třetí se zabývá správou katastru. Část čtvrtá, známá z katastrálního zákona pod označením "porušení pořádku na úseku katastru", je soustředěna na správní delikty, a část pátá – Společná, přechodná a závěrečná ustanovení".

Pokud se týká legislativního procesu, návrh byl předložen vládou dne 22. srpna 2012, dne 5. února 2013 proběhlo na 51. schůzi Poslanecké sněmovny první čtení, ve kterém byl návrh zákona přikázán k projednání zemědělskému výboru a výboru ústavně-právnímu. Oba výbory přijaly k osnově různé pozměňovací návrhy. Zatímco ty zemědělského výboru byly v podstatě zpřesňujícího charakteru a, jak se ukázalo ve třetím čtení, nekonfliktní povahy, mezi těmi z ústavně-právního byla řada z nich rázu věcného rozdělující sněmovnu na dva opačně smýšlející tábory.

Druhé čtení se konalo dne 14. května 2013 na 53. schůzi Poslanecké sněmovny. V jeho rámci přibyly další pozměňovací návrhy od poslanců Ohlídala a Šenfelda.

Ve třetím čtení konaném na téže schůzi dne 17. května 2013 byly po celkem bouřlivé diskusi prohlasovány všechny návrhy zemědělského výboru a větší část podnětů z ústavně-právního výboru. Poslanecké pokusy nebyly, až na jediný, dolní komorou přijaty. V závěrečném hlasování č. 229 byl návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů většinou 70 poslanců přijat, 45 zákonodárců bylo proti. Hlasování se zúčastnilo 143 poslanců.

Na včerejším zasedání VHZD převládla akceptace stanoviska Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, které je následující:

Nová právní úprava v občanském zákoníku ohledně materiální publicity a navazující úprava v návrhu katastrálního zákona neumožní "lehké zcizování nemovitostí", naopak přispěje ke zvýšení důvěryhodnosti v zápisy katastru nemovitostí. Bude chránit všechny, kteří jednají v důvěře v pravdivost a úplnost zápisů v katastru a zároveň povede k odpovědnému chování ve vztahu ke katastru nemovitostí. Pro takovouto úpravu se vyslovil opakovaně Ústavní soud, když uvedl, že katastr nemovitostí není založen na takových zásadách, které by umožňovaly jednat s plnou důvěrou v jeho obsah, a není tak naplněna jedna z jeho základních funkcí, jež od něj občané právem očekávají. Informace ze zápisu v katastru nemovitostí může ve společenských a právních vztazích splnit očekávaný význam jedině tehdy, je-li nadána pravdivostí.

Vzhledem k přechodnému ustanovení občanského zákoníka, § 3064, podle kterého účinky § 980-986 nastanou uplynutím jednoho roku ode dne nabytí účinnosti občanského zákoníku, to je 1. 1. 2015, a lhůty stanovené v § 986 počnou běžet po uplynutí jednoho roku ode dne účinnosti občanského zákoníku, budou mít všichni dostatek času, aby se přesvědčili o tom, zda zápis v katastru nemovitostí ohledně jejich vlastnictví a zápisu jejich věcných práv odpovídá skutečnosti. Zodpovědným přístupem k vlastnímu majetku i v katastru nemovitostí zapsaným právům lze zamezit tomu, aby někdo byl zbaven podvodným jednáním svých práv.

Výsledek včerejšího 15. zasedání v tomto bodě je následující:

Po úvodním slově zástupce předkladatele Ing. Miroslava Hladíka, náměstka ministra zemědělství ČR, a Ing. Karla Večeře, předsedy Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, po zpravodajské zprávě senátora Jana Veleby a po rozpravě, VHZD doporučuje Senátu PČR schválit návrh zákona, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

Můj doplněk mimo tuto oficialitu je, nebo doplňující vyjádření mimo tuto oficialitu je, že bych doporučoval v návaznosti na stav sněmovny zkrátka a dobře schválit tento zákon. Protože pokud se to nepodaří, tak je otázka, za jakou dobu – za rok, za rok a půl, těžko říct – se to podaří, a podle současného zákona, který umožňuje prostě excesy, velmi výrazné excesy, zkrátka se bude postupovat dál. Čili já osobně se přikláním k tomu, že v punktu zápisu do katastru nový zákon, nová novela je dostačující. Děkuji.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:  Děkuji. ÚPV má usnesení č. 124/2. Zpravodajem je pan senátor Miloš Malý, který má slovo.

Senátor Miloš Malý:  Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, ÚPV projednával tento materiál na své 17. schůzi konané 15. června 2013. Po úvodním slově pana Ing. Miroslava Hladíka, náměstka ministra zemědělství, který vystoupil jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě mé a po rozpravě výbor

I. doporučuje Senátu PČR vrátit projednávaný návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, které jsou uvedeny v příloze,

II. určuje zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátora Miloše Malého,

III. pověřuje předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi PS Parlamentu ČR.

Přihlásím se potom do obecné rozpravy, ve které bych zdůvodnil naše pozměňovací návrhy a proč vlastně je tam dáváme. Díky za pozornost.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:  Děkuji. Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí má usnesení č. 124/3. Zpravodajem je pan senátor Jan Horník.

Senátor Jan Horník:  Dobré dopoledne! Vážený pane ministře, vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, náš výbor se touto materií zabýval dva dny. Bylo tomu včera na našem odpoledním jednání a ještě dneska v 8.30 hodin.

Nebudu opakovat vše, co tady již bylo řečeno – jak panem ministrem tak i jednotlivými zpravodaji. Nicméně, omlouvám se za to, že nemám zpravodajskou zprávu v písemné podobě, protože doopravdy nebyl čas ji vypracovat.

Dovolím si říct hlavní myšlenky zástupců našeho výboru.

První věc je, že jsme se zabývali poslední poznámkou kolegy Veleby týkající se stavu sněmovny. Mám dojem, že většina z nás na našem výboru došla do skoro jednotného názoru, že vlastně stav sněmovny by neměl mít vliv na to, jak kvalitně vychází zákony. Minimálně ze Senátu.

Poslanecká sněmovna, tak jak zde již bylo řečeno, při hlasování, které nebylo úplně jednoznačně; bylo poměrně docela zmatečné, a pokud by se poslanci tomuto zákonu více věnovali a společně debatovali, tak se domníváme, že by mohli upravit chyby, které – dle našeho mínění – zákon obsahuje. A to jak v části legislativně-technického charakteru, ale pak i věcného charakteru, zejména ochránění práv vlastníků nemovitosti.

Bylo zde avizováno kolegou Malým, že ÚPV má připraveny pozměňovací návrhy. Náš výbor tyto pozměňovací návrhy vzal jako základ k tomu, aby mohl tyto návrhy ještě upřesnit. K tomu byla vedena docela rozsáhlá a dlouhá diskuse, že je zapotřebí vlastníky nemovitostí ochránit. Ochránit zejména občany, kteří např. zřízenou datovou schránku, nebo občany, kteří se zrovna nezdržují na svém trvalém bydlišti, když by, bohužel, mohlo dojít k tomu, že jim bude doručena pošta, oni budou v nemocnici, pošta po 10 dnech nabude právní moci, a tím pádem se vlastník ani nedozví, že se něco děje s jeho nemovitostí.

Proto jsme se snažili nakonec v § 16 doplnit tu část, kterou připravil ÚPV a kterou si dovolím přečíst, protože je to ta z nejdůležitějších a hodně diskutovaných, kde se doplňuje část; jedná se tedy o vlastníka a jiného oprávnění, pokud o to požádá Katastrální úřad, informuje vlastníka také elektronicky na e-mailovou adresu nebo zprávou na mobilní telefon. To je pro případ, když třeba starší nebo i normální občan skončí v nemocnici, odjede do zahraničí – a vlastně nemá doručitelnou poštu na svém trvalém bydlišti fyzicky, takže se to dozví buďto e-mailem nebo minimálně třeba SMS zprávou, protože před mobilní telefony dneska komunikuje již i starší generace.

Co se týče navýšení vkladu do Katastru nemovitostí, byli jsme informováni – číslem 650 tisíc, že tomu bylo za uplynulé roční období. Navýšení by se mělo dostat někde kolem tísíce vkladů za rok, což je asi třetinový nárůst. Ale při elektronizaci, kterou dneska vlastně Katastr nemovitostí má k dispozici, tak proces nemusí být až tolik zdržující.

Náš výbor se ještě snažil v § 18 doplnit možnost o to, aby pro osoby, které chtějí okamžitě zapsat vklad do KN, tak aby tuto možnost měli svým osobním dostavením se na katastrálním úřadu. Nakonec – po debatě – jsme zjistili, že takto by mohl přijít i člověk, podvodníci, kvůli kterým vlastně děláme všechna tato opatření, a naopak by dosáhl zapsání do KN ještě ve zrychlenější formě; jenom třeba na podvržený občanský průkaz.

Takže náš senátní výbor po včerejším 47. usnesení, kdy přerušil svoje jednání na projednávání tohoto zákona a zahájil je dneska v 8.30 hodin - má následující usnesení k návrhu zákona o KN.

Po úvodním slově senátora Miroslava Hladíka, náměstka ministra zemědělství, zpravodaje senátora Jana Horníka a po rozpravě:

1. Doporučuje Senátu Parlamentu ČR schválit projednávaný návrh zákona, ve znění pozměňovacích návrhů, které tvoří přílohu tohoto usnesení.

II. Určuje zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Parlamentu ČR senátora Jana Horníka.

III. Pověřuje předsedu výboru senátora Ivo Bárka, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Ještě mám jednu prosbu – jako zpravodaj u tohoto zákona za VUZP – zdali byste byli ochotní postoupit tento zákon do podrobné rozpravy, abychom mohli schválit - poměrně dlouho diskutované, a nakonec napříč celým politickým spektrem, vydiskutované úpravy a pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:  Děkuji. Moje otázka zní, zda někdo navrhuje nezabývat se tímto návrhem zákona. (Nikdo.)

Otevírám obecnou rozpravu. Písemně se přihlásil pan senátor Miloš Vystrčil.

Senátor Miloš Vystrčil:  Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, některé z věcí, o kterých tady budu mluvit, už řekli zpravodajové. Přesto si myslím, že zákon si zaslouží podrobnější rozbor.

Úplně na úvod si dovolím říci, že se snad všichni shodujeme na tom, že platí teze, že za bezpečí, za zvýšení našeho bezpečí se musí platit. Buď penězi. Nebo svobodou. Nebo zvýšením administrace. Bude tomu tak zřejmě i v případě katastrálního zákona.

Co je špatně, je, když se zaplatí, a bezpečí se nezvýší. A to je, bohužel, případě návrhu zákona, úprav, které přišly ze sněmovny. Co nám přišlo ze sněmovny, znamená zvýšení administrativy a zároveň nezvýšení bezpečí jistoty našich nemovitostí.

Teď to zkusím vysvětlit.

Paragraf 16 v podobě, jak přišel ze sněmovny, říká, že účastník vkladového řízení dostane informaci, že dochází ke změně, která souvisí s jeho majetkem. Buď dopisem na doručenku, nebo do datové schránky anebo jiným způsobem, pokud si o něj řekne. Protože většina lidí v tomto státě nemá datovou schránku a protože většina lidí si o nic neřekne, tak to dopadne tak, že naprosté většině z milionu lidí, o kterých mluvil pan ministr, se bude posílat dopis na doručenku. Což je milionkrát třicet korun, což je 30 milionů korun, které to katastrální úřad bude stát. S tím, že i dneska katastrální úřad posílá dopisy na doručenku, ale neposílá je všem. Takže by tam byl nějaký rozdíl.

Vypadá to, že tady nějaké zabezpečení vzniklo.

Problémy jsou tam tři.

První je, kdo je to účastník vkladového řízení. Pokud někdo bude disponovat např. plnou mocí hmotně-právního charakteru, tak díky § 16, jak nám přišel z PS, lehce zařídí, aby upozornění nepřišlo vlastníkovi, ale přišlo jemu např. na mobil nebo e-mailem. Je to prostě možné. Je možné, aby tento zmocněný člověk, který může disponovat zfalšovaným zmocněním majitele, zařídil, aby majitel nemovitosti informaci o tom, že se s jeho nemovitostí něco děje, například, že ji chce někdo koupit – vůbec nedostal! Je to možné.

Měli jsme o tom diskusi na VUZP. Že tato možnost může nastat, bylo potvrzeno i předsedou ČÚZK.

To je první věc. Strašně důležitá. Opakuji ještě jednou. Návrh ze sněmovny umožňuje zabezpečit chovat se tak – podvodníkovi, aby majitel nemovitosti upozornění o tom, že s jeho nemovitostí něco děje, nedostal.

Druhý problém, který tam je, a týká se spíš KÚ, je v tom, že nikde návrh ze sněmovny neříká, kdy upozornění má být majiteli nemovitosti zasláno.

Zatímco podle správního řízení to správní řízení má nějaké časové lhůty a musí plomba v KN být zaznamenána nejpozději do druhého dne po oznámení vkladu, tak není nikde napsáno, kdy musí KÚ formou dopisu na doručenku, formou poslání do datové schránky nebo formou elektronickou jinou – upozornit majitele. Znamená to, že teoreticky, říkám, teoreticky, se může stát, že upozornění dostane majitel nemovitosti až poté, co všechno bude vyřízeno, co všechno bude zavkladováno.

To je problém číslo dvě.

Problém číslo tři. Nejistota z hlediska možnosti zásahu majitele nemovitosti. Dneska máme katastrální pracoviště, která vyřizují zavkladování během 30 dnů. A máme také pracoviště, kde vkladové řízení trvá 2, 3, 4, 5 dní. V tom okamžiku se může stát, že i když vy – jako majitel nemovitosti – upozornění na to, že se s vaší nemovitostí něco děje, okamžitě poběžíte na KÚ, tak vše už bude zavkladováno. Když to dostanete dopisem na doručenku, ten vám přijde za 3 dny, než se z toho vzpamatujete anebo si přečtete doručenku, která přišla vaší babičce, uplynou další 3 dny, tj. 6 dní. Běžíte na KÚ, a zjistíte, že je zavkladováno! Že je vyřízeno! Že je zkrátka hotovo!

Je tam třetí problém.

Tato tři rizika návrh z Poslanecké sněmovny neřeší, a přesto nás připraví o milióny korun ve smyslu výdajů KÚ.

Proto si myslím, že není možné akceptovat návrh VHZD, abychom přijali návrh Poslanecké sněmovny, a nechali tento návrh projít, byť původně, přiznávám se k tomu, jsem to viděl z hlediska dalších procesů jako nejjednodušší řešení, protože samozřejmě, když zákon vrátíme sněmovně, tak se to všechno prodlužuje. Procesní úkony, které potom musí KÚ provést, tak nějakou dobu trvají, a nebude to mít KÚ a jeho zaměstnanci jednoduché.

Nyní k řešení.

Řešení těchto 3 problémů máme před sebou dvě. Jedno navrhuje ÚPV. Druhé navrhuje VUZP. Protože VUZP jednal jako druhý a už měl k dispozici návrh ÚPV, který minimálně částečně problémy, o kterých jsem mluvil, řeší, tak si dovolím návrhy trochu srovnat, a říci, proč si myslím, že bychom nakonec měli hlasovat pro návrh VUZP tak, jak tady o něm mluvil pan senátor Horník.

Rozeberu návrhy z hlediska těch 3 rizik, o kterých jsem mluvil.

Riziko č. 1 bylo, že se vůbec k vlastníkovi nemovitosti zpráva o tom, že se s jeho nemovitostí něco děje, nedostane. Musím říci, že dle mého názoru, u ÚPV riziko v bodu č. 4, kde se mění § 16, úplně odstraněno není. A to proto, že v první větě je napsáno "informuje vlastníka nemovitosti nebo jiného oprávněného"... V tom okamžiku "nebo" umožňuje splnit – buď vlastníka nemovitosti nebo jiného oprávněného. A je tam problém.

Proto VUZP místo "nebo" navrhuje "a". Aby byl informován jak vlastník nemovitosti, tak jiný oprávněný.

Proto si myslím, že ÚPV to dobře myslel, ale "nebo" přece jen dává větší možnosti, než "a", kde je to zajištěno.

To je jedna věc, kterou napravujeme. Tím zajišťujeme, aby vlastník nemovitosti byl informován, a to buď tím, že dostane dopis na doručenku. Nebo, když má datovou schránku, aby dostal oznámení do datové schránky.

Druhé riziko, o kterém jsem mluvil, je nejistota odeslání zprávy. V tom případě je to uděláno tak, že rovněž VUZP tam vložil do první věty – KÚ informuje nejpozději den poté. To opět v návrhu ÚPV není. A "den poté" zajišťuje, že se vlastně bude chovat KÚ vůči vlastníkovi nemovitosti stejně jako se musí chovat v rámci správního řádu. To znamená, že lidí informaci dostanou, protože bude odeslána nejpozději den poté. Pokud bude odeslána datovou schránkou, budou ji mít okamžitě. Pokud dopisem na doručenku, budou ji mít do 3, 4, 5 dnů, pokud nejsou nikde na dovolené (ale to už nemůžeme řešit všechno).

Třetí problém, který vznikl, je, aby člověk měl dost času, aby mohl zasáhnout. Tam jsme se ztotožnili s názorem ÚPV, že by člověk měl dostat 20 dní. Měl by dostat 20 dní, aby mohl zasáhnout. Mělo by to být tak, že KÚ bude povolovat vklady až po 20 dnech od okamžiku, kdy odeslal zprávu majiteli nemovitosti. Až po 20 dnech.

Pro KÚ to z hlediska jeho administrace není žádný problém, protože on si může - do svého informačního systému - může zadat den zplatnění, a to zplatnění může nastavit tak, aby to bylo po 20 dnech. Tam nevzniká žádná administrativní náročnost pro KÚ.

To znamená, je tady návrh, aby skutečně došlo k tomu, že bude zplatnění vkladů až po 20 dnech, což samozřejmě nese i zápory. Mluvil tady o nich pan ministr. Je otázka, co si kdo z nás vybere.

To je tedy třetí věc. A týká se – v případě návrhu ÚPV – bodu č. 5, v případě návrhu VUZP – bodu č. 6. Těch 20 dnů, o kterých mluvím.

Tolik rozebrání věci. Když bych to měl shrnout, tak samozřejmě tímto zvýšením bezpečí dochází k omezení svobody a k navýšení administrace. V případě KÚ dochází k tomu, že bude posílat, ano, více dopisů na doručenku, než doposud posílal. Protože málokdo si asi zřídí datovou schránku.

V případě občanů dochází k tomu, že všichni, i ti, co to budou hodně potřebovat, se musí smířit s tím, že to budou mít vyřízeno až po 20 dnech. Prostě tak to je, nedá se s tím nic dělat. Dříve tomu tak bylo všude, nyní to tak znovu bude.

Je to daň za bezpečí, které tím získávají, za možnost včas zasáhnout. Pro ty, kteří chtějí mít super jistotu, jsou tam další možnosti – tj. služba ohlášení katastrálních změn atd., kdy si mohou jako vlastníci nemovitosti, případně jako další dotčení, zařídit, že celý proces zavkladování mohou prostřednictvím služby, kterou KÚ zavede, sledovat. Ale to už je věc navíc, a je jejich vůlí, zda se tak rozhodnou, nebo ne.

My v zákonu tím pozměňovacím návrhem VUZP zabezpečujeme 3 věci, že rozhodně bude vlastník nemovitosti o tom, že se chystají změny v KN informován, že bude informován včas a že bude mít dostatek času na to, aby mohl zasáhnout.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:  Děkuji. S právem přednosti senátor Petr Vícha.

Senátor Petr Vícha:  Vážený pane místopředsedo, pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, čeká nás velmi odborná debata, z níž pravděpodobně vyplyne, že devět z deseti bodů navrhovaných ústavně-právním výborem je nekonfliktních a u jednoho půjde asi o to, jakou variantu si vybereme.

Pane předsedající, požádal bych před hlasováním o desetiminutovou přestávku na poradu našeho klubu.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:  Pane kolego, první hlasování bude o návrhu návrh zákona schválit, čili před tímto hlasováním? (Souhlas.) Dobře. Slovo má pan senátor Miroslav Nenutil.

Senátor Miroslav Nenutil:  Vážený pane místopředsedo, pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové. Předně moc děkuji panu senátoru Vystrčilovi za detailní rozbor a ušetření pro mne spoustu práce na vysvětlování.

Chtěl bych jenom skutečně připomenout, že podle znění z Poslanecké sněmovny by se skutečně vlastník nemovitosti vůbec nemusel dovědět o tom, že se s jeho nemovitostmi něco děje.

Moje vystoupení, teď už díky panu senátoru Vystrčilovi bude krátké, bude zaměřeno pouze na dva problematické paragrafy 16 a 18.

Ano, ústavně-právní výbor tam vkládá sousloví "vlastník nemovitosti" a pak je tam problematické "nebo jiného oprávněného". Byl jsem ujištěn, že jiný oprávněný se týká třeba pouze zákonného zástupce nezletilého. Má-li to být na plnou moc, pak je to jakési zmocnění. Ale nejsem právník.

A to, co se potom týká § 18, tam jsme stanovili dvacet dnů, jež nejsou konfliktní, ale o možná i problematickém výkladu pozměňovacího návrhu výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí bude patrně mluvit pan senátor Malý. Tam bych vás prosil, abyste respektovali dvě zásadní připomínky ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR a je-li tam problém v slůvku "nebo", pak pouze ještě v podrobné rozpravě nějakým způsobem upravit.

Své vystoupení skončím tím, že kdybychom přijali znění z Poslanecké sněmovny, byť pan ministr tady ujišťoval o provázanosti jednotlivých opatření, tak aby nemohlo dojít řekněme k manipulaci s nemovitostmi bez vědomí jejich vlastníků, nejspíš to bylo myšleno dobře, ale když jsme to rozebrali, pak se stav nijak zvlášť nezlepšuje.

Další argument, který tady zazněl z úst pana ministra, byl ten, že občané nás nebudou mít rádi, když jim o 20 dnů prodloužíme vklad do Katastru nemovitostí. Myslím, že nás nebudou mít rádi ti, kteří využívali řekněme statutu účastníka vkladového řízení na základě různým způsobem získaných plných mocí. Člověku, který nabývá nebo který ztrácí nemovitost kolikrát v hodnotě desítek milionů korun, určitě nebude vadit, počká-li si na to maximálně o 20 dnů později, ale bude-li mít jistotu, že vklad byl zapsán řádně.

Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:  Děkuji. Slovo má senátor Miloš Malý.

Senátor Miloš Malý:  Pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové. Jak jsem anoncoval, budu se věnovat jenom tomu, co jsou naše pozměňovací návrhy, proč jsme je dělali, jaký tam byl cíl a proč je takové znění, jaké je.

Vycházíme z toho, že naše pozměňovací návrhy rozdělíme na dvě části. Jedna část jsou prachobyčejné opravy legislativních chyb, které vychytala naše legislativa ve vztahu k materiálu, který byl Senátu postoupen. Druhá věc se týkala právě paragrafů 16 odst. 1 a 18 odst. 1.

Půjdu od konce. U § 18 jsme upravili odst. 1 tak, abychom tam umožnili v nějaké rozumné lhůtě reagovat vlastníkovi na informaci o tom, že v podstatě jeho majetek je dotčen nějakou změnou nebo se připravuje nějaká změna. Jak už tady bylo řečeno, kolega operoval s tím, že taktéž chtěli, aby tam byla možnost nějakým způsobem zrychlit toto řízení. Každé zrychlení do sebe vnáší nebezpečí toho, že tohoto zrychlení bude využito ke spáchání trestného činu ve vztahu k tomuto majetku.

Dostali jsme spoustu materiálů a jeden byl dokonce zajímavý, byl od Policie České republiky. Ti říkali, že by navrhovali, aby se ověřování podpisů konalo na Policii ČR, že tam si žádný zločinec prostě nedovolí přijít.

Je to zajímavá myšlenka, ale Policie ČR má samozřejmě jiné úkoly, a běžně se ověřují podpisy u notářů, ověřují se tam, kde se ověřovat mají. Touto cestou jsme se tedy nechtěli dát, abychom do tohoto procesu zapojovali ještě další úřad, který by v tom byl de facto nadbytečný.

A vložili jsme tam lhůtu 20 dnů, kterou jsme považovali za dostatečně dlouhou, aby bylo možno zareagovat. Vycházíme z toho, že některé informace v rámci § 16 odst.1 půjdou poštou. Existuje v rámci správního řízení tzv. fikce doručení, to znamená, že poštovní zásilka, která je poslána do vlastních rukou, je jeden pokus na doručení, druhý pokus je takový, že se vloží oznámení, že zásilka je uložena, na poště je možno si ji vyzvednout. A je tam lhůta 10 dnů, ve lhůtě 10 dnů si adresát může zásilku vyzvednout. Nechtěli jsme mu brát a krátit tuto lhůtu, a zase jsme vycházeli z toho, když tato lhůta bude dodržena, tzn. 10 dnů plus zhruba 3 dny na doručení, což je 13 dní, aby měl možnost ještě reagovat na to, co se dozví. Proto je tam lhůta 20 dnů.

Nyní bych se vrátil k § 16 odst. 1, ve kterém jsme dlouhodobě přemýšleli, jakým způsobem zajistit, aby vlastník byl řádně informován o tom, že se děje něco s jeho nemovitostí, aby měl čas reagovat. Je pravda, že zhruba 99 % všech vkladů v katastru je bezproblémových. Nějaká desetina procenta je prostě předmětem trestného činu, a i toto bychom měli úpravou tohoto návrhu zákona eliminovat na co nejmenší možnou míru.

Ústavně-právní výbor navrhl toto znění tak, jak je. Odůvodním, proč jsem tam dal vlastníka nemovitosti nebo jiného oprávněného. Nebyl to zástupce, ale jedná se o to, že ne každý vlastník je způsobilý k právním úkonům, to znamená, je to dítě, které může být vlastníkem nemovitosti, kterou buď zdědilo nebo ji rodiče postavili dítěti, věnovali mu ji a dítě má právního zástupce. Kdyby bylo informováno dítě, nebylo by to tedy logické. To samé jsou osoby zbavené svéprávnosti. Proto tam bylo, že musí být doručeno jinému oprávněnému, což je v podstatě opatrovník. Ale když si přečteme návrh, který zde dávali kolegové, kteří ho ještě rozšířili, pak ho tam rozšířili o možnosti, které říkají časově, jak kdo má být informován. To znamená, že katastrální úřad informuje nejpozději den poté, co ke změně došlo. Aby nedošlo k omylu, nejde o okamžik, kdy došlo k zápisu do katastru změny, ale kdy byla vložena plomba, že se něco děje s katastrem nemovitostí, že v tomto konkrétním případě jde o nějaký návrh, buď na koupi, na prodej nebo na zavedení nějakého jiného práva.

To, že tam budou informováni, a jiného oprávněného, to budou osoby, které mají věcná práva, které mají jiná práva k nemovitostem, je pravda v tom, že oni nejsou v mnoha případech dotčeni, ale informace pro ně to musí být také zajímavá, protože se to týká toho předmětu, ke kterému oni mají věcná práva.

Rozšíření, pokud o to požádá, informuje vlastníka také elektronicky, je jenom k dobru věci.

Já sám taktéž říkám, že je možno potom hlasovat ty bloky, tak jak jsou podle návrhu kolegů z VUZP, a jak jsem říkal, my se tam lišíme akorát v bodě 4 § 16 odst. 1, a ten jejich materiál tím, že je o něco později než náš, tak je vyprecizován o něco lépe. Děkuji za pozornost.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:  Děkuji. Slovo má pan senátor Jiří Čunek.

Senátor Jiří Čunek:  Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, pane ministře, pozměňovací návrhy, které mám, se v zásadě shodují s tím, které přišly z výborů VUZP, takže je podávat nebudu. Chci se věnovat pouze jedné věci, která pro nás všechny, nebo pro téměř všechny, jak jsme tady, někdy v životě nastala.

To je právě ta lhůta pro zápis 20 dní, která tady byla, myslím, dostatečně komentována, a já jenom okomentuji, jak v reálném životě pro poctivého občana, který samozřejmě nechce nic falšovat, jak mu to zkomplikuje život.

Jde totiž o to, že mnozí lidé, já také, stavěli své domy a staví své domy na hypotéku, a tak samozřejmě banky rozdělují většinou postup tak, že vy vkládáte do katastru stavbu, která není dostavěna, ale můžete ji vkládat na dvě fáze poté, kdy máte tu rozestavěnou třeba hrubou stavbu, a na to banky váží další úvěr.

Tam samozřejmě vzniká velký problém, protože když máte září, je rozestavěná stavba, vy potřebujete další úvěr a chcete pokračovat dál a zima se blíží, tak jde o každý den. Katastry, které nebyly zahlceny, a to se v poslední době velmi zlepšilo, řekněme, před 15 lety k těm vkladům docházelo po mnoha desítkách dnů, někde i měsících, protože se digitalizovalo atd., katastry byly zahlceny, ale dnes již skutečně dokáží vklad učinit za 5 dní, za 4 dny, což samozřejmě těmto stavebníkům, a to nejsou jenom tyto případy, velmi vyhovovalo. Teď se budou muset smířit s tím, že to je 20 dní, tzn., to je v zásadě lhůta, která jim zkomplikuje život.

Já jsem přemýšlel, jak to změnit. teď jsme o tom diskutovali. Já tedy v závěru se přikláním, že jenom upozorňuji na tento fakt, myslím si, že je řešitelný po dohodě vlastníka s bankou, kdy vlastník bude dokládat bance, že ten zápis nebo všechny záležitosti, které jsou potřeba, jsou na katastru, a já si myslím, že ta komunikace mezi vlastníkem či stavebníkem a bankou může dojít k tomu, že banka mu zřejmě ten úvěr může poté, co doloží všechny náležitosti, které na katastru jsou, tak možná může být uvolněn. Ale to nedokážu teď skutečně zaručit.

Mluvil jsem o tom s dvěma řediteli bank a říkali, že jsou přesvědčeni o tom, že hypoteční úvěr by tímto způsobem oni dokázali urychlit či nebrzdit toho vlastníka. Takže v závěru já se, byť přes toto riziko, přece jenom spíš kloním k ochraně vlastníka, ochraně nemovitosti, a podpořím v plném rozsahu pozměňovací návrh výboru VUZP. Děkuji.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:  Děkuji. S právem přednosti pan senátor Jan Horník.

Senátor Jan Horník:  Ještě jednou dobrý den, omlouvám se kolegovi Gawlasovi, ale chci navázat na to, co říkal můj předřečník. My jsme samozřejmě jednali i se zástupci bankovní asociace a jejich praxe byla doposud většinová tak, že v okamžiku, jakmile přišel žadatel o hypoteční úvěr, on dostal hypoteční úvěr, ale oni sami ještě neměli vložený vklad zástavy u té nemovitosti. Čili já si myslím, že oni už v současné době neměli taky žádné jistoty, taky je mohl někdo podvrhnout. Asi se to většinově nedělo, při tom jednání jsme došli k názoru, že ta ochranná lhůta, která byla taky navrhována na 30 dní původně, tak je teď snížena na 20 dní, což asi zřejmě je dostatečný čas na to, aby po těch 20 dnech jste si došli na katastr nemovitostí a na konkrétní smlouvě, která je kupní nebo prodejně kupní, tak jste už měli vlastně razítko nabytí právní moci.

Jinak ještě taky k tomu, co říkal předřečník, doopravdy byly katastrální úřady, kde zápisy trvaly hodně týdnů, přesahující jeden měsíc, pak se konečně vše dostalo zhruba na nějakou třicetidenní lhůtu, dneska se to zkracuje a je to poměrně rychlá operace. Domnívám se, že jenom díky elektronizaci a dalším věcem snad tolik katastry nezaměstnáme, jak tady bylo řečeno již kolegou Vystrčilem, není problém dneska softwarově tyto záležitosti zvládnout a k ochraně nás všech nebo našich občanů, kteří vlastní nějaké nemovitosti, bychom měli postupovat zhruba tak, abychom je ochránili před těmi, kteří se bohužel chovají trošku jinak.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:  Díky a slovo má pan senátor Petr Gawlas.

Senátor Petr Gawlas:  Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, já jsem rád, že diskuse předřečníků vede k tomu, že pravděpodobně schválíme tento katastrální zákon. Precizovali to tady kolegové z našeho výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu, životní prostředí, Miloš Vystrčil a Honza Horník, čili upravíme akorát § 16 odst. 1. z ústavně-právního výboru.

Ale já mám jednu poznámku, a to, že prakticky každý nový zákon s sebou přináší také nové poplatky. Na to si už tak nějak lidé v republice zvykli. Výjimkou v tomto směru není ani zákon o katastru nemovitostí.

V současnosti se za vklad do katastru na úřadě platí tisíc korun. A to je vše. Nyní nově zaplatíme také třeba za výmaz zástavního práva po vyplacení hypotéky, což je velice časté, zaplatíme také za záznamy při postupování pohledávek atd. Nových zápisů je celkem 15.

Každý bude stát tisíc korun. Když si to sečteme, podtrhneme, je to 300 milionů korun do státní pokladny. Já jen doufám, že snad se za tyto prostředky občané skutečně dočkají důslednějšího systému kontroly dokladů a vkladů a větší ochrany před podvodným jednáním, o kterém tady od začátku mluvíme.

Pro – možná – pobavení vám řeknu náš případ, mého otce a mě. Otec si koupil pozemek od města Jablůnkova, zaplatil za něj řádně, postavil rodinný domek. Při digitalizaci jsme před několika lety zjistili, že pruh asi v šířce asi 8 m v délce 50 m nepatří nám. Stál na tom rodinný domek, je tam zahrada. Takže já jsem zaplatil podruhé za tento pozemek. Skoro pro pobavení je, že za tento pozemek budeme platit potřetí při současné restituci.

Vrátím se zpět a doufám, že tento zákon schválíme po poradě klubů, tento zákon je potřebný, takže ho také podporuji. Děkuji.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:  Díky. S právem přednosti senátor Petr Vícha. Omyl. Takže senátor Jan Hajda má slovo.

Senátor Jan Hajda:  Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem hlasoval včera na hospodářském výboru pro verzi, která přišla ze sněmovny, poněvadž bych řekl, úvodní slovo pracovníků ministerstva zemědělství a Ing. Večeři bylo pro mě dostačující. Já si myslím, že poněvadž v této oblasti pracuji, že ty problémy vidím trochu někde jinde, poněvadž v současném období, pokud se týká vesnice a zemědělské půdy, probíhá obrovský útok finančních skupin a finančních magnátů, nakoupit půdu od vlastníků, kteří pochopitelně – vesnice jsou dneska přestárlé a děti z měst tlačí, prodejte, dejte nám peníze, své rodiče.

A co tedy nájemní smlouvy i vztahy, které jsou na té vesnici uzavřeny? To si myslím, že ve vztahu k novému občanskému zákoníku je úplně zásadní, tak jak to píší zástupci zemědělců, zemědělský svaz, agrární komora apod.

Další faktor, který je, tak obecně se dostatečně podnikatelé a občané necítí dostatečně chráněni právním řádem. Já bych chtěl říci dvě zkušenosti zemědělců z tohoto období. Za prvé, zákonem o půdě se řeklo, aniž by se respektovalo, kdo investoval, kdo dal peníze do půdy, že porost, ať je to vinice nebo sad, že je ve vlastnictví majitele pozemku. Tímto pádem řada nás byla doslova přes noc zbavena trvalých porostů a těch peněz, které jsme do toho investovali, a co na tom bylo to nejhroznější, že pozemkový fond de facto jako stát si je přivlastnil taky, a potom nám je dokonce i prodával, protože jsme to museli platit podruhé. To je, pokud se týká zákona o půdě.

A vrcholem všeho, pokud se týká přístupu k nájemním vztahům, o kterých hovořím, bylo na ministra Gandaloviče, kdy vyšla vyhláška ministerstva zemědělství, že pokud dochází k pozemkovým úpravám, ruší se veškeré nájemní vztahy. Toto byl další signál pro to, aby se tzv. provedly pozemkové úpravy, a řada z nás opět byla zbavena sadů a vinic jako trvalých kultur. Proto tedy určitá nedůvěra.

Já spíš vidím problém i v tom, to je moje další připomínka, pokud se týká rušení katastrálních úřadů. V trojkových obcích bych řekl, nazval bych to takovým rodinným prostředím, kde se všichni znali, a když ti občané tam přišli, tak už pracovnice, které měly vesnice, to bylo pěkně osahané, poradily apod., a dneska když budou všichni, třeba 120 000 občanů mého okresu, jezdit pouze do Břeclavi, tak budou u přepážky pouze kus, na který nebude čas, a v tom vidím ještě větší úskalí pro občany, než co tady hovoříme.

To je, pokud se týká této záležitosti. Jinak myslím si, že předseda klubu vyhlásil poradu na hlasování, takže buď rozhodneme, že se to schválí, tak jak navrhuje hospodářský výbor, nebo pokud bude jiný návrh, tak pochopitelně to půjde zpátky do sněmovny.

Já bych chtěl ještě říci k panu ministrovi, protože předpoklad je, že bude Senát zasedat až v srpnu, a nevím, jestli se ještě tady můžeme, nebo uvidíme, jednu poznámku. Včera vyšla na internetu večer informace o tom, že Evropská komise schválila německým zemědělcům pomoc těm, kteří byli postiženi povodněmi. Hlavní důvod schválení té pomoci je v tom, že ministerstvo zemědělství Německé republiky bylo schopno schvalovat velice urychleně žádost apod., to, co my jsme požadovali po panu ministrovi, např. pokud se týká sucha, aby požádal o notifikaci, což se nestalo, takže se domnívám, že pokud se týká nedořešení těchto věcí, teď se bude schvalovat nová vláda, úřady, zemědělcům, kteří byli v minulém roce postiženi katastrofálním suchem, zůstane pocit hořkosti. Děkuji.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:  Děkuji. Slovo má pan senátor Miloš Vystrčil.

Senátor Miloš Vystrčil:  Vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové, ještě k těm věcem, které tady zazněly, několik poznámek. Byl bych nerad, a trochu jsem to cítil z některých zpráv, které se objevily v médiích, kdybychom propadli pocitu, že ten nový katastrální zákon a s ním spojený občanský zákoník zvýšily nejistotu ochrany našich nemovitostí.

Tak to není. Nový občanský zákoník ve spojení s navrhovaným katastrálním zákonem bezpečí našich nemovitostí zvyšuje minimálně proto, že stanovuje, aby všechny plné moci, které dříve byly využívány při jednání na katastrálním úřadu, musely být ověřené, s ověřeným podpisem např. Co dělá občanský zákoník, je potom ta věc, že zavádí tzv. dobrou víru, jinými slovy, rozkládá riziko podvodu mezi vlastníka a toho, kdo v dobré víře nabyl. To dělá, a je otázka, jestli to tak má nebo nemá být. Já si myslím, že by měli být chráněni jak vlastníci, tak ti, co v dobré víře nabyli, a upozorňuji, že pokud někdo kupuje nemovitost za 10 milionů a ani se na ni nebyl podívat, ani se nedíval, zda v ní někdo bydlí nebo nebydlí, tak samozřejmě tu nemovitost v dobré víře nenabyl. Protože to je přece nesmysl, aby něco kupoval, ani se na to nepodíval.

To je moje úvodní poznámka, abychom si dneska nemysleli, že tady dochází k nějakému znejistění našeho vlastnictví oproti stavu, který byl dřív. Není tomu tak. Aspoň podle mého názoru tomu tak není.

Druhá věc, kterou tady je potřeba přiznat, je, že těch podvodů je zhruba 60 ročně. Tzn., pokud pan ministr hovořil o milionu, tak je to jeden podvod na 20 000 vkladů. Aby bylo jasné, co se kvůli necelé jedné desetině promile podvodníků tady všechno děje. Abychom si to uvědomili při hlasování. Ale je to zkrátka tak, děje se, že bezpečí je někdy opravdu hodně drahé, a je potřeba si to takhle uvědomit.

Jinak ještě jednu věc, ke které bude docházet. Ano, bude tomu tak, že i pokud osobně vlastník bude realizovat vklad na katastru nemovitostí, tak mu potom přijde dopis na doručenku. Bude to tak. Prosím ale, bylo by to tak i v případě toho, kdybychom to schválili, jak je to napsáno z Poslanecké sněmovny. Abychom si nemysleli, že zavádíme něco, co tam není. Bude to tak, abychom se tomu nedivili. A my to tam takhle přímo vpravujeme, a všechny naše pokusy, které vedly k tomu, aby když tam někdo přijde osobně, si to mohl vyřídit, a tyto bezpečnostní mechanismy neplatily, jsme nakonec zavrhli z jednoduchého důvodu, že přesně potom bychom z toho chudáka úředníka na katastrálním úřadu udělali člověka, který by musel poznat, zda ten člověk je namaskovaný a má zcizenou občanku, nebo není namaskovaný, a to by bylo tedy velmi neseriózní.

Takže si myslím, že návrh, který vznikl kompilací návrhu VUZP a ÚPV, je kompromis, který je drahý jak administrativně, tak řekněme i občansky z hlediska věcí, které musíme podstupovat, ale pokud chceme mít bezpečí z hlediska nemovitostí, které nejsou zrovna laciné, tak moc jiných možností nemáme.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:  Děkuji. Slovo má pan senátor Jaroslav Kubera.

Senátor Jaroslav Kubera:  Dobrý den, vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já trochu navážu na pana kolegu Vystrčila. Víte, ono se hezky řekne, že vychází jeden podvod na 20 000, to vypadá, jako že je to zcela bezvýznamné, ale zkuste si představit, že se vás to zrovna týká, že vám někdo zazvoní a říká, vy už tady nebydlíte, ale buďte v klidu, dáte to k soudu a soud nepochybně vám dá za pravdu a za 18 let se zase nastěhujete do toho svého domečku zpátky.

Ale o tom jsem vůbec mluvit nechtěl, mně více vadí to, že pořád pokračuje stav, kdy my tady ve dvou dnech na koleně se snažíme cosi opravit, což se nám nepodaří. Já vám garantuji a můžu se s vámi vsadit, že ten zákon tady bude velmi brzy s novelou, protože nebude fungovat tak, jak si představujeme.

Kromě toho dochází k velmi závažné věci, že pan vbrzku úřadující premiér oznámil, že s nejvyšší pravděpodobností občanský zákoník nebude platit od 1. 1. 2015, jednak proto, že ve sněmovně proti němu je docela silná skupina poslanců, kteří si nepřejí, aby platil, a teď se to docela hodí, takže se může stát, že oba zákony mají účinnost od 1. 1. 2015. Já jsem se o tom radil s legislativou, zda by nešlo podmínit účinnost tohoto zákona, nabytí účinnosti, účinností občanského zákoníku, ale ono by to bylo další nezvyklé chování v této nezvyklé době, kdy zvyklosti se porušují, takže jsem od toho upustil.

Ale já si myslím, že takto to možné není, a řeknu příklad, jak my se tady snažíme neustále zabraňovat něčemu, co jsme sami dopustili, a řeknu to na jednom příkladu zdola, abyste taky věděli, jak to funguje. Jak dobře víte, my jsme tady kdysi Czech POINTY rozšířili na další instituce, které ověřují podpisy a dělají výpisy z Czech POINTU. Jedním z nich je Česká pošta. V praxi to funguje tak, že na radnici přijde paní, které není ověřen podpis, protože naše pracovnice absolvují za velké peníze školení v Benešově, mají způsobilost a vědí, co mohou a nemohou ověřit, takže té paní, co to neověřili, tak pracovnice magistrátu ji odvedla na poštu, protože ta paní nějak těžko chodila, tak ji ještě pomohla odvést na poštu, kde jí to bez problémů za 30,– korun to, co u nás jí neudělali, tak jí to tam udělali.

To je první, čemu musíme zabránit, protože jestli to takto funguje, protože tam jde jenom o peníze za úkon a je celkem jedno, že to ověřeno být nemělo, tak se dočkáme potom věcí, o kterých tady mluvíme.

Ale já kritizuji hlavně to, že jestli budeme pokračovat v této cestě – já jsem nevystoupil ani k těm značkám, kde si samozřejmě média vytáhla tu největší hloupost z toho, a to je to, že si pitomci budou moci napsat Agent 007, a ono to bude administrativně mimochodem pro ty magistráty velmi náročné, jenom zajistit to, aby dva blbci neměli značku Agent 007.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:  Pane kolego, jsme u zákona o katastru – já vím, že mě nechcete pustit ke slovu.

Senátor Jaroslav Kubera:  To s tím ale souvisí, pane místopředsedo. To je přesně ono.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:  Měl jste přijít tenkrát.

Senátor Jaroslav Kubera:  Měl jsem přijít tenkrát, to je pravda, ale já jsem nechtěl přijít tenkrát, já jsem přišel teď. Ale ono to s tím souvisí. On je to celé způsob toho, jak se tady přijímají zákony. Mimochodem v tom předchozím zákoně byla spousta závažných věcí, kterých si nikdo nevšímal. Protože tady na to není čas ani prostor. To byla taková skoro směrnice, která byla tak na nějaký návod, jak se něco má dělat, nikoli na zákon. My prostě zákony píšeme jako povídku, science fiction většinou. Zákon má být jasný, jednoduchý a srozumitelný. Myslí si někdo z vás, že tento zákon je pro občana jasný, srozumitelný a přehledný? Já vás ujišťuji, že není. A proto se zdržím hlasování, zejména s ohledem na to, že si nejsem úplně jistý, jestli občanský zákoník bude od 1. 1. platit. Děkuji za pozornost.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:  Děkuji. Nikdo další není přihlášen, končím obecnou rozpravu. Pane ministře, chcete se vyjádřit k obecné rozpravě? Máte slovo.

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl:  Děkuji za slovo, pane předsedající. Opravdu jenom krátce, protože nechci zdržovat. Podstatou té diskuse, která je zde, byl hodně lidský faktor. Ten lidský faktor způsobuje, že těch 60 kauz, které má Policie ČR v průměru za rok, se objevuje. Je to tedy mimochodem méně, než je vražd v ČR. My se snažíme bezpečí udělat takové, že za chvilku se nám to rozšíří natolik, že zápisy téměř nebudou možné.

Souhlasím s panem senátorem Kuberou v tom, že život ukáže, do jaké míry je katastrální zákon v praxi užitelný, funkční a že určitě přijde nějaká novela, která jej zpřesní, protože na základě fungování a praxe se teprve uvidí, jestli má nějaké nedostatky či nikoli. Já jsem přesvědčený, že katastrální zákon, který prošel Poslaneckou sněmovnou napříč politickým spektrem v poměrně podrobné diskusi, je v této podobě použitelný a relativně dobrý.

V okamžiku, kdy jej vrátíte Poslanecké sněmovně s vědomím, že aplikace katastrálního zákona bude mít kratší dobu na její funkčnost, my se nemůžeme zase obráceně dopustit toho, co tady říkal pan senátor Kubera, že občanský zákoník by platil a my jsme neměli návaznost na jeho platnost, tudíž ten zákon potřebujeme, a je samozřejmě na vás, jak se rozhodnete, já to nechci víc komentovat, než snad jenom tolik, že prošel napříč politickým spektrem a výraznou většinou v Poslanecké sněmovně se o něm hlasovalo, byť se o něm diskutovalo velmi tvrdě.

K tomu ještě, co říkal pan senátor Hajda, protože jsem byl vyzván, a omlouvám se, že je to malinko z vinglu, co se týká řešení povodňových škod. Dneska vláda odsouhlasila nastartování programů, které na rozdíl od řešení sucha, pro řešení povodní v ČR máme, jsou to tzv. spící programy, které jsou částečně na ZIF, částečně na ministerstvu zemědělství, které byly aktivovány. Ministr financí dostal od vlády za úkol uvolnit 200 milionů korun jako částku, která by měla sloužit na nízko úročené půjčky postiženým povodní. Tyto věci jsou v řešení.

Zemědělci mají povodňové škody složitější v tom, že na jejich výši v některých případech se přijde až později. Jak moc byli postiženi např. rybáři tím, že jim byly vyplaveny rybníky, se zjistí, až se ten rybník vyloví, a takových případů je více. Nicméně vláda v tomto ohledu reaguje, je finančně připravena na to, řešit. A jak říkám, dnes odsouhlasila první konkrétní programy a finanční krytí těchto věcí.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:  Děkuji, pane ministře. Zpravodaj garančního výboru pan senátor Jan Veleba má slovo, jestli chce tedy.

Senátor Jan Veleba:  Vážený pane místopředsedo, vážení kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, já jenom mám asi tři poznámky. První poznámka je hypotetická, a sice kdybyste měli možnost, tak jako my včera na našem výboru slyšet podrobné vystoupení pana předsedy Večeře a odpovědi našich dotazů, tak si myslím, že by ten duch dnešní rozpravy byl trošičku jiný, protože na rozdíl od něho většina z nás v této věci jsme, při vší úctě k nám, laici.

Druhá moje poznámka je, že prodloužení vkladového řízení je jednoznačně špatně, a že to, pokud bude, jak to vypadá, schválí se pozměňovací návrhy, že to způsobí opravdu problémy, viz příspěvek pana kolegy Čunka, já sám jsem taky stavěl loni a předloni, takže toto detailně znám. Je to zkrátka, myslím si, že to není dobře.

A třetí moje poznámka je k tomu, já jsem tady pár měsíců, nejsem ještě absolutně znalý senátní práce a poslanecké práce. Navíc jsem dosluhující prezident Agrární komory, za několik měsíců to skončím a budu se plně moci věnovat tomuto. Nejsem tak znalý, ale je mně velmi divné a často o tom přemýšlím, jak úžasné jsou rozdíly mezi názory k jednotlivým návrhům zákonů mezi Poslaneckou sněmovnou a Senátem. To tady ostatně řekl pan ministr Bendl.

Takže já sám, pokud bude hlasováno o rozšíření, tzn., o pozměňovacích návrzích, tak já sám se zdržím. Doporučil bych ten návrh Poslanecké sněmovny, který považuji za dostačující, schválit. Mám k tomu všechno. Děkuji.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:  Děkuji. Otázka na pana senátora Miloše malého z ÚPV, jestli se vystoupit. Nechce. Stejná otázka na senátora Jana Horníka. Také nechce.

Jsme před hlasováním. Deset minut přestávku pro klub sociální demokracie. Takže budeme pokračovat v 11.11 hodin.

(Jednání přerušeno v 11.01 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 11.10 hodin.)

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:  Kolegyně, kolegové, znělek zaznělo dost. Já vás všechny v této chvíli odhlásím. Znovu vložte kartu a musí vám svítit modré světýlko. Budeme hlasovat o návrhu schválit, tak jak přednesl hospodářský výbor.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro schválit, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti schválit, tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 66 ukončeno, registrováno 42, kvorum 22, pro 5, proti 16, návrh byl zamítnut.

My se tady vyměníme.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Otevírám podrobnou rozpravu. Do rozpravy se přihlásil pan senátor Miloš Malý. Prosím, pane senátore, máte slovo.

Senátor Miloš Malý:  Paní předsedající, pane ministře, pane zpravodaji, dámy a pánové, nebudu načítat náš tisk, který tady máme jako přílohu usnesení. Jenom bych dal návrh k hlasování. Vycházíme z toho, že tam je 10 bodů, z toho 9 bodů je v podstatě totožných. To znamená, o nich je možno hlasovat en bloc, případně o tom bodu 4 je možno hlasovat samostatně – o každém. Díky za pozornost.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji. Dále vystoupí pan senátor Jan Horník. Prosím, pane senátore.

Senátor Jan Horník:  Já se domnívám, vážené kolegyně a kolegové, že body 4 a 6, protože na sebe navazují, by se měly hlasovat společně. To je § 16 a 18. Čili já bych dal spíš návrh, aby se hlasovaly body 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 en bloc, a potom ty dva body, které jsou z VUZP s tím, že pokud by neprošly, tak by asi prošly ty, které jsou z ÚPV. (Poznámka z pléna: Šestka je stejná.) Ano, šestka je stejná, ale souvisí to navzájem. Protože tam jsou odkazy.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Ano. Pan zpravodaj určitě zaregistroval a provede nás potom hlasováním. Dále v rozpravě vystoupí pan senátor Jan Hajda. Prosím, pane senátore.

Senátor Jan Hajda:  Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, doporučuji, pokud se týká pozměňovacího návrhu výboru pro územní rozvoj a životní prostředí, aby se v § 16 za b) datové schránky doplnila následující věta: a nebo jiným vhodným způsobem, který účastníci katastrálnímu úřadu sdělí. Toto vypadlo z původní verze. Poněvadž se domnívám, že 90 % vlastníků si chodí dělat zápisy a převody, a pokud si na místě dohodnou, že nepotřebují žádné upozornění do 30 dnů apod., tak bychom je skutečně zdržovali, a že bychom těmto měli umožnit rychlost převodu, pokud to chtějí a dohodnou se.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Pane předsedo výboru, je mi líto, ale pokud jste nepodal pozměňovací návrh písemně, tak my o něm nemůžeme hlasovat. Takže pokud na tom trváte, musíte rychle předložit písemně. Děkuji. Dále vystoupí pan senátor Miloš Vystrčil. Prosím.

Senátor Miloš Vystrčil:  Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, já jenom trošku navážu na to, co říkal pan kolega Hajda. Já navrhuji, aby byl za základ pro pana zpravodaje, případně další, vzat návrh usnesení výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, který má 10 bodů. A následně aby dohromady byly hlasovány body 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, ty jsou bezkonfliktní a nikdo k nim tady ani nevystupoval. Opakuji – 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10. A potom si dovolím i z toho důvodu, co říkal pan senátor Hajda, nesouhlasit s návrhem pana kolegy Horníka. Jsem přesvědčen, že body 4 a 6 by měly být hlasovány každý samostatně. S tím, že musí být bod 4 hlasován před bodem 6. Protože bod 4 neobsahuje žádný odkaz na bod 6, pouze bod 6 má odkaz na bod 4. To znamená, není problém s tím, aby byl prvně samostatně hlasován bod 4 a následně samostatně hlasován bod 6. Nemá smysl, pokud by nebyl schválen bod 4, aby se hlasovalo o bodu 6, pokud má mít tu podobu, jak má. Mimochodem pokud takto budeme postupovat, tak umožníme i to, aby případně nebylo hlasováno pro bod 6, čímž by došlo k naplnění toho, za co tady plédoval pan senátor Hajda, a bylo by mu umožněno, aby vlastně nehlasováním o bodu 6 vyjádřil svůj názor.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Ano, děkuji. Dále vystoupí pan senátor Miroslav Nenutil. Prosím, pane senátore.

Senátor Miroslav Nenutil:  Děkuji za slovo. Vážená paní první místopředsedkyně, já vaším prostřednictvím se chci ještě ubezpečit, abych tedy pro ten pozměňovací návrh výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí mohl hlasovat s čistým svědomím, že text v § 16 odst. 1, jak navrhují, zní: O vyznačení, že právní poměry jsou dotčeny změnou, katastrální úřad informuje nejpozději den poté, co ke změně došlo. A dále, jak je psáno. Má se na mysli ten den poté, co ke změně došlo, podáním žádosti o zápis vkladu, nebo potom až vlastně zapsání toho vlastního vkladu? To jsou dva poměrně rozdílné a důležité termíny. Děkuji.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji také. Předpokládám, že by na to měl odpovědět zpravodaj příslušného výboru. Hlásí se, ano. Pan senátor Horník. Prosím.

Senátor Jan Horník:  Mělo by k tomu dojít do 24 hodin. Obdobná praxe je dneska, dáte vklad a do 24 hodin se objeví plomba a najdete to na CÚZK. Takže to by mělo být úplně stejné.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Ano. Děkuji. V této chvíli nemám přihlášeného nikoho dalšího do rozpravy. Možná se ještě zeptám pana senátora Hajdy, zda trvá na tom pozměňovacím návrhu. (Pan senátor sděluje z místa, že souhlasí s návrhem pana Vystrčila.) Ne, dobře. Děkuji. Nikoho dalšího do rozpravy přihlášeného nemám. Ptám se, zda ještě někdo chce vystoupit. Nikoho takového nevidím, podrobnou rozpravu uzavírám. Ptám se navrhovatele pana ministra, zda se chce vyjádřit k podrobné rozpravě. Není tomu tak, děkuji. Ptám se pana zpravodaje ÚPV senátora Malého. Také nechce vystoupit. Zpravodaj výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí pan senátor Horník? Také ne. Žádám tedy garančního zpravodaje pana senátora Velebu, aby ještě shrnul podrobnou rozpravu, a poté ho požádám, aby nás provedl hlasováním.

Senátor Jan Veleba:  Moje shrnutí je jednoduché. Zdá se, že se nalezl většinový konsensus po neschválení předloženého návrhu katastrálního zákona Poslaneckou sněmovnou. Navrhuji, abychom hlasovali body 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 ÚPV najednou, a po tomto hlasování navrhuji, abychom hlasovali bod 4 a bod 6.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Ano, dobře. (Hlasy: Ústavně-právního.)

Senátor Jan Veleba:  Ústavně-právního výboru. (Hlasy: Ne, pro územní rozvoj a veřejnou správu.)

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Pro veřejnou správu. (Reakce na poznámky ze sálu – pan senátor Veleba: Jasně. Hlasy: Co jasně? Tak co? (Hlasy: Územního rozvoje.) Územního rozvoje. (Poznámka pana senátora Veleby: Územního rozvoje.) Já teď stejně musím svolat ještě všechny k hlasování, a vy nám potom budete říkat, o čem přesně budeme hlasovat. Takže se svoláme.

V sále je aktuálně přítomno 46 senátorek a senátorů, aktuální kvorum je 24. Poprosím pana garančního zpravodaje, aby nás ještě od řečnického pultíku znovu provedl hlasováním.

Senátor Jan Veleba:  Navrhuji, aby body č. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí se hlasovaly v jednom bloku.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Stačí. Teď tedy budeme hlasovat o bodech, tak jak jste je přečetl. A je to návrh ústavně-právního výboru. (Nesouhlas řady senátorů.) Ale ten je totožný s návrhem výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, dobře.

O těchto bodech nyní hlasovat. Upozorňuji, že tyto body jsou totožné v usneseních obou výborů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, nechť stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 67 se z 50 přítomných senátorek a senátorů při kvoru 26 pro vyslovilo 49, proti nebyl nikdo.

Omlouvám se panu ministrovi, že jsem se ho nezeptala na stanovisko, ale měla jsem za to, že když jste se odmítl vyjádřit k rozpravě, tak to nepožadujete. Velmi se omlouvám. Můžeme, pokud na tom budete trvat, prohlásit toto hlasování za zmatečné a po vyjádření vašeho stanoviska hlasovat znovu. Trváte na tom, pane ministře?

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl:  Mám pocit, že jsou tady nějaké zvyklosti a pravidla a že se navrhovatel vždycky vyjadřuje k návrhu, o kterém hlasujete. Jestli se to změnilo...

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Takové zvyklosti jsou, pane ministře, nic se nezměnilo, je to moje opomenutí, já jsem se vám omluvila. Jestli na tom trváte, prohlásím hlasování za zmatečné a budeme hlasovat znovu.

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl:  Nechci se přít, paní předsedající, ale jenom mám pocit, že to má být v souladu s pravidly hry a že je úplně jedno, jestli se omlouváte nebo neomlouváte.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Ano, jestliže na tom trváte, vnímáte to takto, kolegyně a kolegové, já se omlouvám a prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Budeme tedy hlasovat znovu.

Ptám se pana navrhovatele na jeho stanovisko k přednesenému návrhu?

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl:  Já s tímto návrhem souhlasím.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, tak jak ho předložil pan zpravodaj, nechť stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu, nechť stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 68 se z 50 přítomných senátorek a senátorů při kvoru 26 pro vyslovilo 49, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

Prosím pana garančního zpravodaje, aby nám řekl, o čem budeme hlasovat nyní.

Senátor Jan Veleba:  Nyní budeme hlasovat o bodu č. 4 výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Ano, děkuji. Pane navrhovateli, vaše stanovisko?

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl:  Nesouhlas. (Zpravodaj souhlasí.)

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Můžeme tedy zahájit hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, nechť stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 69 se z 50 přítomných senátorek a senátorů při kvoru 26 pro vyslovilo 46, proti byl jeden. Návrh byl přijat.

Pane garanční zpravodaji, ještě nám zbývá něco k hlasování?

Senátor Jan Veleba:  Nyní budeme hlasovat o bodu č. 6 výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji. Pane navrhovateli, vaše stanovisko?

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl:  Nesouhlas. (Stanovisko zpravodaje souhlasné.)

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, nechť stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 70 se z 50 přítomných senátorek a senátorů při kvoru 26 pro vyslovilo 43, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

Vyčerpali jsme všechny pozměňovací návrhy. Přistoupíme k hlasování o tom, zda návrh zákona vrátíme Poslanecké sněmovně, ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu, nechť stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 71 se z 50 přítomných senátorek a senátorů při kvoru 26 pro vyslovilo 50, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

Nyní v souladu s usnesením Senátu č. 65 ze dne 28. ledna 2005 pověříme senátory, kteří odůvodní usnesení Senátu na schůzi Poslanecké sněmovny. Navrhuji, aby jimi byli senátoři Jan Veleba a Miloš Malý, a ptám se jich, zda souhlasí s tímto pověřením. (Oba souhlasí.)

Můžeme tedy přistoupit k hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu, nechť stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 72 se z 50 přítomných senátorek a senátorů při kvoru 26 pro vyslovilo 49, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

Děkuji navrhovateli, děkuji zpravodajům i vám všem za velmi pracovní přístup. Panu ministrovi se ještě jednou omlouvám a projednávání tohoto bodu končím.

Budeme pokračovat návrhem zákona, který souvisí s právě ukončeným bodem. Je jím

 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí

Tisk č. 125

Tento návrh zákona jste obdrželi jako senátní tisk č. 125. Návrh uvede opět ministr zemědělství Petr Bendl, kterému nyní uděluji slovo. Prosím, pane ministře.

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl:  Děkuji, paní předsedající. V souvislosti s návrhem nového katastrálního zákona je nezbytné provést úpravu některých dalších zákonů. Jedná se o zákon o správních poplatcích. Tam je třeba zařadit poplatek za uložení prohlášení vlastníka domu, který je navrhován v poloviční výši poplatku za vklad práva, neboť jde o jednodušší úkon, dále o drobné změny v horním zákoně, v zákoně o obcích a v zákoně o zeměměřičství. Tyto změny nejsou v kolizi ani se současnou právní úpravou a zákon je proto možné schválit, i v případě vrácení nového katastrálního zákona Poslanecké sněmovně. Děkuji za pozornost.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji také a opět vás požádám, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů.

Návrh projednal ústavně-právní výbor. Usnesení vám bylo rozdáno jako senátní tisk č. 125/2. Zpravodajem výboru byl určen pan senátor Miloš Malý. Následně návrh také projednal výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Usnesení jste obdrželi jako senátní tisk č. 125/3. Zpravodajem výboru byl určen pan senátor Jan Horník. Organizační výbor určil garančním výborem pro projednávání tohoto návrhu zákona výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Výbor přijal usnesení, které vám bylo rozdáno jako senátní tisk č. 125/1. Zpravodajem výboru je pan senátor Jan Veleba, kterého prosím, aby nás nyní seznámil se zpravodajskou zprávou. Prosím, pane senátore, máte slovo.

Senátor Jan Veleba:  K návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí. Na počátku roku 2012 nabyly platnosti zákony, jež se staly právní základnou rekodifikace soukromého práva. Výsostné postavení mezi nimi obsadil občanský zákoník. Přijetí těchto předpisů v některých věcech přesahujících oblast privátní regulace vyvolává nutnost adaptovat právní prostředí tak, aby od 1. ledna 2014 mohly poměry v České republice fungovat pokud možno bezproblémově. Jednou ze samostatných jednotek utvořilo katastrální právo. Proto byl v květnu 2912 připraven návrh zákona o katastru nemovitostí a o změně jiných předpisů.

Návrh zákona byl předložen vládou 22. srpna 2012, dne 15. února 2013 proběhlo na 51. schůzi Poslanecké sněmovny prvé čtení, ve kterém byl návrh zákona přikázán k projednání zemědělskému výboru. Výbor přijal k osnově pozměňovací návrhy spočívající především v nárůstu o dvě nové části. Druhé čtení se konalo 14. května 2013 na 53. schůzi Poslanecké sněmovny. Ve třetím čtení konaném na téže schůzi dne 17. května 2013 byly všechny návrhy zemědělského výboru za souhlasu ministra zemědělství jako zástupce navrhovatele plénem schváleny. V závěrečném hlasování č. 231 byl návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů většinou 87 ze 136 hlasujících poslanců přijat, proti jich bylo 31.

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu na svém včerejším 15. zasedání tento návrh projednal. Po úvodním slově zástupce předkladatele Ing. Miroslava Hladíka, náměstka ministra zemědělství ČR, po zpravodajské zprávě senátora Jana Veleby a po rozpravě výbor doporučuje Senátu Parlamentu ČR schválit návrh zákona, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji, pane zpravodaji. Opět vás požádám, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů. Ptám se, zda si přeje vystoupit zpravodaj ústavně-právního výboru pan senátor Miloš Malý? Ano. Prosím, pane senátore, máte slovo.

Senátor Miloš Malý:  Paní předsedající, pane ministře, pane garanční zpravodaji, dámy a pánové. Ústavně-právní výbor se tímto tiskem zabýval na své 17. schůzi konané dne 25. června 2013 a probíral, zda tento návrh změn zákonů může žít svým vlastním právním životem, pokud by nebyl schválen hlavní dokument, to znamená návrh nového katastrálního zákona. Dospěli jsme k názoru, že ano, že jenom některé instituty nebudou naplňovány do doby schválení nového znění katastrálního zákona, pokud jej vrátíme s pozměňovacími návrhy do Poslanecké sněmovny. A tak náš výbor přijal usnesení, kterým

I. doporučuje Senátu Parlamentu ČR schválit projednávaný návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR;

II. určuje zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátora Miloše Malého;

III. pověřuje předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Díky za pozornost.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji také. A ptám se, zda si přeje vystoupit zpravodaj výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí pan senátor Jan Horník? Přeje. Prosím, pane senátore.

Senátor Jan Horník:  Vážený pane ministře, vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové. Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí se na své 13. schůzi konané dne 2. července 2013 k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí usnesl takto:

I. doporučuje Senátu Parlamentu ČR schválit projednávaný návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR,

II. určuje zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátora Jana Horníka,

III. pověřuje předsedu výboru senátora Ivo Bárka, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Děkuji za pozornost.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji také, pane kolego. Ptám se, zda někdo nyní navrhuje podle § 107 jednacího řádu, aby se Senát návrhem zákona nezabýval? Nikoho takového nevidím, mohu tedy otevřít obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu tedy uzavírám. Ptám se pana navrhovatele, zda chce ještě vystoupit? Není tomu tak. Ptám se pana zpravodaje Malého? Nechce. Pan zpravodaj Horník také ne. Ale pan garanční zpravodaj by měl říci, o čem budeme hlasovat.

Senátor Jan Veleba:  Je to jednoduché. Rozprava se nekoná, všechny tři výbory přijaly souhlasný návrh, takže budeme hlasovat o návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí (senátní tisk č. 125), ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji, pane zpravodaji. Ptám se pana ministra, zda chce ještě zaujmout stanovisko? Nechce, pan garanční zpravodaj stanovisko navrhl.

Můžeme svolat senátorky a senátory k hlasování. V sále je aktuálně přítomno 48 senátorek a senátorů, aktuální kvorum je 25. Budeme hlasovat o návrhu schválit návrh zákona, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, nechť stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 73 se z 48 přítomných senátorek a senátorů při kvoru 25 pro vyslovilo 46, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

Děkuji panu navrhovateli, panu ministrovi, děkuji zpravodajům a projednávání tohoto bodu končím.

Končím tím také 11. schůzi Senátu.

Přeji vám, pokud budete mít nějaký den volna, ať je to pro vás příjemné, ale musíme počítat s tím, že se sejdeme o prázdninách určitě ještě několikráte. Přeji vám všechno dobré. Na shledanou!

A ještě chci poděkovat Kanceláři Senátu za perfektní servis a také zaměstnancům Senátu přeji, pokud budou mít dovolenou, úspěšnou dovolenou!

(Jednání ukončeno v 11.39 hodin.)