Původní dokument
Následující text (HTML náhled) nemusí být věrnou podobou původního dokumentu (odlišnosti mohou být ve formátování textu, poznámkách pod čarou, přeškrtnutí textu, tabulkách, apod.) a slouží pouze pro náhled.

Senát PČR: Stenozáznam 28.12.2012

Parlament České republiky, Senát
9. funkční období

Těsnopisecká zpráva
z 3. schůze Senátu
(1. den schůze – 28.12.2012)

(Jednání zahájeno v 10.01 hodin.)

Předseda Senátu Milan Štěch:  Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté, vítám vás na 3. schůzi Senátu Parlamentu České republiky a prosím o zaujetí vašich míst a o klid. Prosím, dokončete rozhovory, ať můžeme zahájit jednání.

Tato schůze byla svolána podle § 118 odst. 3 zákona o jednacím řádu Senátu. Pokud budu zmiňovat jednotlivé paragrafy, jedná se o ustanovení zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů. Pozvánka na dnešní schůzi vám byla zaslána ve středu 19. prosince 2012.

Z dnešní schůze se omluvili tito senátoři a senátorky: Jan Horník, Eva Richtrová, Milada Emmerová, Dagmar Terelmešová, František Bublan, Jaroslav Zeman a Jiří Čunek.

Upozorňuji vás, kteří jste se ještě nezaregistrovali, abyste tak učinili. Náhradní karty jsou v případě potřeby k dispozici u prezence v předsálí Jednacího sálu.

A nyní podle § 56 odst. 4 určíme dva ověřovatele této schůze. Navrhuji, aby ověřovateli 3. schůze Senátu byli senátoři Radko Martínek a Libor Michálek. Má někdo z vás připomínky k tomuto mému návrhu? Není tomu tak, přistoupíme k hlasování.

Budeme hlasovat o návrhu, aby ověřovateli 3. schůze Senátu byli senátoři Radko Martínek a Libor Michálek.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 1 registrováno 73, kvorum pro přijetí 37, pro návrh 72, proti nikdo. Návrh byl schválen a ověřovateli této schůze Senátu byli určeni senátoři Radko Martínek a Libor Michálek.

Nyní přistoupíme ke schválení pořadu 3. schůze Senátu, který vám byl rozdán na lavice. Má někdo z vás nějaký další návrh na změnu či doplnění pořadu této schůze? Není tomu tak, přistoupíme tedy k hlasování. Budeme hlasovat o pořadu dnešní schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám.

V hlasování č. 2, registrováno 73, kvorum 37, pro návrh 73, proti nikdo. Návrh byl schválen a budeme se tedy pořadem schůze řídit.

Předseda vlády svým dopisem ze dne 17. prosince 2012 požádal jménem vlády Senát, aby projednal návrh zákonů, a to senátní tisk č. 10 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslance Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony a senátní tisk č. 11, kterým je návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ve zkráceném jednání podle § 118 zákona o jednacím řádu Senátu.

Poslanecká sněmovna projednala tyto návrhy zákonů ve zkráceném jednání podle § 99, odstavec 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny v úterý 18. prosince 2012. Podle § 118 odstavec 1 nejprve rozhodneme, zda vyhovíme žádosti vlády a projednáme tyto návrhy zákonů ve zkráceném jednání. Nejdříve k tomuto otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Hlásí se senátor Vladimír Dryml, prosím.

Senátor Vladimír Dryml:  Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, kolegyně a kolegové. Tento zákon je projednáván v tak zvaném institutu legislativní nouze. Nevšiml jsem si, že by došlo k nějaké mimořádné události, jako je obecné ohrožení nebo vstup armád, a tak bych chtěl vysvětlení, jestli skutečně bychom to měli projednávat ve stavu legislativní nouze, jestli platy soudců je taková legislativní nouze, že ohrožuje chod českého státu.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji. Kdo další se hlásí do rozpravy? Byl tady dotaz, nevím, jestli tady je někdo, kdo by na něj uměl odpovědět. Já na něj mohu odpovědět tak pouze tak, že pokud je nám postoupený tisk, který byl projednáván v Poslanecké sněmovně ve stavu legislativní nouze, je povinností svolat Organizační výbor bezprostředně a do 10 dnů svolat plénum Senátu a předložit tento návrh k rozhodnutí. Teď je na nás, jestli vyhovíme této žádosti vlády. Tolik volně z litery jednacího řádu.

Paní ministryně asi nechce na to reagovat. Nechce. Děkuji.

Kdo se ještě hlásí do rozpravy ? Nikdo se nehlásí, rozpravu končím a přistoupíme k hlasování, zda senátní tisky č. 10 a 11 projednáme ve zkráceném jednání. My používáme podle našeho jednacího řádu název "zkrácené jednání", ne "legislativní nouze".

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji.

V hlasování č. 3 registrováno 73, kvorum 37, pro návrh 64, proti 3. Návrh byl schválen.

Nyní budeme projednávat bod, kterým je

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Tisk č. 10

Tento návrh zákona jste obdrželi jako senátní tisk č. 10. Návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová, kterou mezi námi vítám a uděluji jí slovo.

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová:  Vážený pane předsedo, vážené paní senátorky, milé kolegyně, páni senátoři, milí kolegové. Jsem ráda, že před vás, mnohé dobré známé, mohu po delší době předstoupit. Jiná věc je, zda je to téma, na kterém se shodneme všichni, nicméně od toho je parlamentní demokracie, abychom o zákonech a dalších předlohách diskutovali.

Dneska tady budu předkládat novelu zákona, který se týká platů a dalších náležitostí, spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a také soudců. Takže mi dovolte, abych vás velmi stručně seznámila s obsahem návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb.

Vláda předložila poté, co nebyl schválen Poslaneckou sněmovnou její předchozí návrh, řešení, které se omezilo pouze na nové stanovení obecné úrovně platové základny. Podle této platové základny by měly být od 1. ledna 2013 určovány platy pouze soudcům obecných soudů a zprostředkovaně též také platy státním zástupcům. Žádnou jinou změnu vláda nenavrhla, to znamená, že platy představitelů, tedy poslanců, senátorů a dalších by měly být až do konce roku 2014 tzv. zmrazeny, to znamená určovány ze zvláštní platové základny, stanovené v § 3a zmíněného zákona, to znamená z výše 51 731,– korun.

Výši platové základny vláda navrhla a také Poslanecká sněmovna schválila ve výši 2,75 násobku průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok.

Co považuji za důležité, tak je to, že se vláda společně s Poslaneckou sněmovnou domnívá, že tento návrh neodporuje Ústavou chráněnému principu nezávislosti soudců, neboť navrženou výší platové základny dojde právě k podstatnému navýšení jejich soudcovských platů. Změna obecné výše platové základny je tedy změnou do budoucna a nedotýká se proto už jednou nabytých práv.

V průběhu projednávání v Poslanecké sněmovně byl tento návrh ještě doplněn formou pozměňovacího návrhu. Změna směřuje k tomu, aby paušální náhrady výdajů, které budou nadále daněny, tak aby nepodléhaly odvodům na zdravotní a sociální pojištění.

Předložený návrh zákona projednala Poslanecká sněmovna ve stavu legislativní nouze a shledala tedy, že jde o mimořádnou okolnost, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů, zejména tedy právo občanů na spravedlivou odměnu za práci, proto tedy také ten důvod legislativní nouze.

V tuto chvíli mi nezbývá než věřit, že Senát přijme takové řešení, aby předložený návrh zákona zabezpečil řádné poskytování platů soudcům a státním zástupcům od ledna příštího roku.

V tuto chvíli vám děkuji za pozornost.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Také děkuji. Máte vyhrazeno místo u stolku zpravodajů, paní ministryně. Návrh projednal ústavně právní výbor, který přijal usnesení, jež vám bylo rozdáno jako senátní tisk č. 10/2. Zpravodajem výboru byl určen senátor Miroslav Antl. Následně návrh také projednal výbor pro zdravotnictví a sociální politiku. Usnesení vám bylo rozdáno jako senátní tisk č. 10/3. Zpravodajem výboru byl určen senátor Zdeněk Schwarz. Organizační výbor určil garančním výborem pro projednávání tohoto návrhu zákona výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Tento výbor přijal usnesení, které máte jako senátní tisk č. 10/1 k dispozici. Zpravodajem výboru je pan senátor Jan Hajda, kterého prosím, aby nás nyní seznámil se zpravodajskou zprávou.

Senátor Jan Hajda:  Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové. Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu se zabýval senátním tiskem č.10 a přijal k němu 18. usnesení. Dovolte mi, abych vás s ním seznámil.

Po úvodním slově ministryně práce a sociálních věcí ČR Ing. Ludmily Müllerové, po zpravodajské zprávě senátora Jana Hajdy a po rozpravě výbor za 1) doporučuje Senátu Parlamentu ČR vyjádřit vůli se návrhem zákona nezabývat. Výbor hlasoval jednotně, poněvadž vážil dva faktory, o kterých zde bylo hovořeno – za prvé projednávání v legislativní nouzi a za druhé to, co před chvílí zdůvodnila paní ministryně, zodpovědnost vlády za koeficient 2,75 ve vztahu k Ústavnímu soudu, že je v pořádku. Výbor toto stanovisko paní ministryně respektoval. Za 2) výbor určuje zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu mne a za 3) pověřil předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu. Děkuji za pozornost.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Také děkuji. Prosím, abyste se posadil ke stolku zpravodajů, sledoval rozpravu a případně se k ní vyjádřil. Ptám se, zda si přeje vystoupit zpravodaj ústavně právního výboru pan senátor Miroslav Antl. Ano, prosím, pane senátore.

Senátor Miroslav Antl:  Vážený pane předsedo Senátu, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Před sebou máte 14. usnesení ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR ze 4. schůze, konané včera, to je dne 27. prosince 2012. Z něho pak vyplývá, že náš ústavně-právní výbor pod I. doporučuje Senátu Parlamentu ČR vrátit projednávaný návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, které jsou uvedeny v příloze tohoto usnesení opticky vzadu; II. určuje zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátora Miroslava Antla; a III. pověřuje téhož, to znamená senátora Miroslava Antla, aby jako předseda ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR vyrozuměl pana předsedu Senátu Parlamentu ČR.

Já vás jenom v rychlosti, ve stručnosti, protože doufám, že se dostaneme až do podrobné rozpravy, seznámím; ne s pozměňovacími návrhy, ale spíš s proběhlou rozpravou v ústavně-právním výboru a proč jsme dospěli k takovémuto názoru. Ústavně-právní výbor podle mého názoru, resp. podle většiny členů ústavně-právního výboru by měl především přezkoumávat návrhy zákonů i z hlediska srovnání s Ústavou, porovnání s platným právem České republiky, a proto článek I. je tak, jak by měl správně znít.

To znamená, podíváme-li se na nález Ústavního soudu pod spisovou značkou Pl. ÚS 33/11 ze dne 3. 5. 2012, který byl zveřejněn pod číslem 181/2012 Sb., tak je jasně řečeno, že nejde o zvýšení platů, jak se různě dočítám a slýchám z médií, ale jde o dorovnání platů a Ústavní soud jasně říká, že soudci by ty platy měli mít dorovnány, a v tuto chvíli to není koeficient 2,75, ale koeficient 3. Chci k tomu říci, že i vláda je povinna se řídit nálezy Ústavního soudu, protože je to součástí platného práva. Podívejme se do ústavy, tam je jasně řečeno, že Ústavní soud vykládá zákon, a pro nás je tento výklad, je-li v podobě nálezu Ústavního soudu, závazný. Proto ÚPV se řídil závazným nálezem Ústavního soudu a navrhuje vám, abychom ten koeficient zvýšili na 3.

Jinak pokud jde o další část, to znamená, my jsme to označili jako přílepek, já jsem opatrný z hlediska přílepků, protože vlastně ono jakoby to souvisí s názvem zákona. Takže dejme tomu poslanecký přídavek – tak jsme řekli, že skutečně, a paní ministryně to tady řekla, vláda nenavrhovala zabývat se vůbec něčím dalším, než jsou platy soudců. Když se podíváte do mnou zmíněného nálezu Ústavního soudu, tak ten rovněž říká, nebo nezmiňuje vůbec, respektive odděluje platy soudců od ostatních platů. Takže to je skutečně věcně úplně navíc. Myslím si, nebo jsem přesvědčen, že to nepatří do projednání takového návrhu zákona.

Jinak pokud tady pan senátor Vladimír Dryml zmínil, že nejde podle jeho názoru o stav legislativní nouze, já to mohu plně podpořit a mohl bych tady mluvit 20 minut, nebo ještě déle. Podle mne i paní senátorka Eliška Wagnerová by to mohla doplnit, protože ona byla zpravodajkou nálezu Ústavního soudu předešlého. To znamená, to je, tuším, číslo 55/10, kde jasně se stanoví podmínky, kdy je vyhlášen stav legislativní nouze. A stav legislativní nouze není v tom, že vláda prostě nestíhá předložit zákony tak, jak má. Já připomínám, že před více než rokem jsem tady zmiňoval u platů státních zástupců, že tehdy ministerstvo práce a sociálních věcí, respektive pan ministr Drábek tady už měl tendence dát pozměňovací návrh na to, aby se dorovnaly i platy soudců, jinak že oni si budou stěžovat u soudu a u Ústavního soudu, a tak to také bylo. Ale to se mohlo udělat před rokem a dvěma měsíci, a ne tak, abychom tady jednali v legislativní nouzi. Ale my máme zkrácené jednání a stejně bychom se sešli, a jak jsme zvyklí, tak stejně vždycky projednáme všechno včas.

Takže já prosím, abyste propustili tento tisk do podrobné rozpravy a pak bych vás seznámil s přesnými důvody našeho návrhu. V tuto chvíli vám pouze děkuji za pozornost.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji, pane senátore. Ptám se, zda si přeje vystoupit zpravodaj výboru pro zdravotnictví a sociální politiku senátor Zdeněk Schwarz. Ano, prosím.

Senátor Zdeněk Schwarz:  Dobrý den, pane předsedající, kolegyně a kolegové, já jsem na zdravotním výboru navrhoval, aby byl návrh schválen. Přesto většina členů výboru byla pro zamítnutí. Čili zdravotní výbor ve svém usnesení navrhuje zamítnout.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji vám, pane výborový zpravodaji. Pouze chci upozornit, že podklady, které jsme dostali k dispozici, jsou v rozporu s vaším sdělením. Teď neprobíhá rozprava, takže nemůžu nikoho jiného připustit k diskusi.

Vzhledem k tomu, vážené kolegyně a vážení kolegové, že v usnesení VHZD byl předložen návrh, aby Senát vyjádřil vůli návrhem zákona se nezabývat, budeme o tomto návrhu hlasovat. Je to dle našeho jednacího řádu. Přizvu k hlasování.

Vzhledem k tomu, že zazněl návrh, aby Senát vyjádřil vůli návrhem zákona se nezabývat, budeme o tomto návrhu hlasovat. V sále je aktuálně přítomno 74 senátorek a senátorů, kvorum pro přijetí je 38.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji.

Hlasování č. 4, registrováno 74, kvorum pro přijetí 38, pro návrh 57, proti 11. Návrh byl schválen.

Tudíž projednávání tohoto bodu je ukončeno.

Dalším bodem je

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Tisk č. 11

Tento návrh zákona jste obdrželi jako senátní tisk č. 11. Návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová, kterou nyní prosím, aby nás seznámila s návrhem zákona.

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová:  Vážené paní kolegyně, páni kolegové, pane předsedo, budu předkládat druhý návrh zákona, který je opět předkládán v režimu legislativní nouze, to znamená, hasíme do určité míry nějaký požár. Předkládaný návrh zákona řeší situaci, která nastala v souvislosti s přijetím novely zákona o sociálně právní ochraně dětí a novely zákona o zaměstnanosti, který tam byl instalován formou pozměňovacího návrhu.

V době projednávání sněmovního tisku č. 564 v Poslanecké sněmovně ministerstvo práce a sociálních věcí předpokládalo, že k datu účinnosti zákona bude karta sociálních systémů – již příjemcům sociálních dávek, tedy zejména dávek v nezaměstnanosti, to znamená podpor v nezaměstnanosti a také dávek pěstounské péče - plně funkční a že tyto karty budou postupně, tak jak budou žadatelé přicházet, předávány. Bohužel se tomu tak nestalo a zákon neobsahoval, čili tato novela zákona jak sociálně právní ochraně dětí, tak novela zákona o zaměstnanosti neobsahovala takzvaná přechodná ustanovení. Musím tedy říci, že se tato přechodná ustanovení navrhují právě v režimu legislativní nouze, aby od 1. 1. 2013 mohly být příjemcům podpor v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci, klientům pobírajícím kompenzaci odstupného a také, jak jsem zmiňovala, dávek pěstounské péče, aby mohly být vypláceny dávky stávajícím způsobem, to znamená, buď hotově složenkou, nebo přímo na účet.

Takže v tom spočívá ta změna, to znamená přijetí těchto dvou přechodných opatření.

V tuto chvíli vám děkuji za pozornost.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji, paní ministryně. Návrh projednal ÚPV, usnesení jste obdrželi jako senátní tisk č. 11/2. Zpravodajem výboru byl určen pan senátor Miroslav Nenutil. Organizační výbor určil garančním výborem pro projednávání tohoto návrhu zákona výbor pro zdravotnictví a sociální politiku. Výbor přijal usnesení, které vám bylo rozdáno jako senátní tisk č. 11/1. Zpravodajkou výboru je paní senátorka Božena Sekaninová, kterou prosím, aby nás nyní seznámila se zpravodajskou zprávou.

Senátorka Božena Sekaninová:  Vážený pane předsedající, vážené senátorky, vážení senátoři, návrh zákona představuje novelu dvou právních předpisů, zákona o sociálně právní ochraně dětí a zákona o zaměstnanosti. V obecné rovině se zabývá problematikou výplaty dávek pěstounské péče, podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a kompenzace podle § 44b zákona o zaměstnanosti.

Výplata má podle výše uvedených zákonů probíhat prostřednictvím karty sociálních systémů. V době přípravy a přijetí uvedeného zákona bylo předpokládáno, že karta sociálních systémů již bude příjemcům těchto podpor průběžně vydávána, ale nebylo ošetřeno, jak se bude postupovat v případě, že tomu tak nebude.

Návrh zákona tedy řeší přechodné období pro výplatu uvedených dávek a podpor do doby vydání karty sociálních systémů.

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku se tímto návrhem zabýval, a vzhledem k tomu, že Senát projednal 6. prosince 2012 senátní návrh, kterým se zrušuje karta sociálních systémů, doporučuje Senátu Parlamentu České republiky návrhem zákona se nezabývat. Děkuji.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Také děkuji a prosím, abyste zaujala místo u stolku zpravodajů, sledovala rozpravu a případně se k ní na závěr vyjádřila.

Táži se, zda si přeje vystoupit zpravodaj ústavně-právního výboru? Ano, pan senátor Miroslav Nenutil nyní bude vystupovat.

Senátor Miroslav Nenutil:  Vážený pane předsedo, vážené paní ministryně, milé kolegyně, vážení kolegové. Ústavně-právní výbor se zabýval návrhem tohoto zákona, posuzoval jej z čistě legislativně technického hlediska a lze konstatovat, že po této stránce návrh zákona nevykazuje žádné legislativní nedostatky.

Nicméně ve zpravodajské zprávě bylo řečeno, že se tady opět projevuje lze říci nepřesnost, nedůslednost, nechci-li použít zrovna slova nesystémovost navrhovatelů zákona, protože navrhovatelé zákona vlastně předjímali už platnost jiných zákonů anebo časové termíny, jež byly nereálné.

I přesto ústavně-právní výbor Senátu Parlamentu České republiky přijal usnesení, kde doporučuje našemu Senátu schválit projednávaný návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

Děkuji za pozornost.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Také děkuji, pane senátore. A vzhledem k tomu, že výbor pro zdravotnictví a sociální politiku navrhl návrhem zákona se nezabývat, budeme o tomto návrhu hlasovat.

Budeme hlasovat o návrhu návrhem zákona se nezabývat. V sále je přítomno 74 senátorek a senátorů, kvorum pro přijetí je 38.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji.

Vhlasování č. 5 registrováno 74, kvorum pro přijetí 38, pro návrh 34, proti 24. Návrh byl zamítnut.

Otevírám obecnou rozpravu. Kdo se hlásí do obecné rozpravy? Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, takže obecnou rozpravu končím. Paní senátorka Bayerová se přihlásila pozdě. Přistoupíme tudíž k hlasování. Ale předtím se ještě zeptám předkladatelky, zdali se chce vyjádřit. Není k čemu, nechce. Ani garanční zpravodajka se nechce vyjádřit. Můžeme tudíž skutečně přistoupit k hlasování.

Budeme hlasovat o návrhu, který je v usnesení ústavně-právního výboru, schválit projednávaný návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Přítomno je 74 senátorek a senátorů, potřebné kvorum pro přijetí je 38.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji.

V hlasování č. 6 registrováno 74, kvorum pro přijetí 38, pro návrh 62, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Děkuji předkladatelce, děkuji i zpravodajům a projednávání tohoto bodu končím.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, tím jsme vyčerpali pořad dnešní naší schůze. Děkuji vám za účast a za váš přístup k jednání.

Je to poslední jednání v letošním roce. Děkuji vám za odvedenou práci. Do nového roku 2013 vám přeji vše dobré, hlavně pevné zdraví, spokojenost ve vašich rodinách a úspěch ve všem tom, co činíte, zejména při práci v Senátu.

Paní ministryně se chce ještě vyjádřit, prosím.

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová:  Paní kolegyně, páni kolegové, já vám velmi děkuji za váš konstruktivní přístup. Chtěla bych dát slib do nového roku, že nepřesností z ministerstva práce a sociálních věcí bude co nejméně.

Přeji vám hodně úspěchů v dalším období a ještě jednou děkuji. Pěkný den!

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji. Třetí schůzi Senátu Parlamentu České republiky v tuto chvíli ukončuji.

(Jednání ukončeno v 10.36 hodin.)