Původní dokument
Následující text (HTML náhled) nemusí být věrnou podobou původního dokumentu (odlišnosti mohou být ve formátování textu, poznámkách pod čarou, přeškrtnutí textu, tabulkách, apod.) a slouží pouze pro náhled.

Senát PČR: Stenozáznam 21.11.2012

Parlament České republiky, Senát
9. funkční období

Těsnopisecká zpráva
z 1. schůze Senátu
(1. den schůze – 21.11.2012)

(Jednání zahájeno v 10.01 hodin.)

Předseda Senátu Milan Štěch:  Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, kolegyně a kolegové, vážení hosté, dovolte, abych vás všechny přivítal na 1. schůzi Senátu Parlamentu České republiky v 9. funkčním období.

Na úvod našeho jednání zazní státní hymna České republiky.

(Přítomní povstávají – zaznívá státní hymna České republiky – přítomni usedají.)

Tímto jsme zahájili 1. schůzi Senátu Parlamentu České republiky v novém funkčním období. Vítám mezi námi zejména nově zvolené senátorky a senátory a těm, kteří již mezi námi nezasedají, ještě jednou děkuji za jejich práci odvedenou v Senátu Parlamentu České republiky.

Tuto schůzi svolal předseda Senátu na návrh Organizačního výboru podle § 26 odst. 2 zákona o jednacím řádu Senátu. Pozvánka na dnešní schůzi vám byla zaslána v pondělí 5. listopadu 2012.

Z dnešní schůze se omluvil pan senátor Zdeněk Schwarz.

Nově zvolené senátory žádám, aby do složení slibu, jímž se ujmou výkonu svého mandátu, zatím nehlasovali.

A nyní stanovíme pořad 1. schůze Senátu. Písemný návrh jste obdrželi a táži se, zda někdo z vás má nějaký další návrh či návrh na změnu nebo doplnění pořadu dnešní schůze. Není tomu tak.

Budeme tedy hlasovat o návrhu pořadu schůze tak, jak jsme ho obdrželi. A nyní hlasovací znělkou přizvu k hlasování. (Pardon, malá chybička... Opomněl jsem si vzít hlasovací kartu, a nemohu zahájit hlasování, musíte chvilku vydržet. Už to bude, děkuji.)

A nyní budeme hlasovat o pořadu schůze jako celku, tak jak jej navrhl Organizační výbor a jak jste jej obdrželi v písemných podkladech.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

V hlasování pořadové č. 1 bylo registrováno 51 senátorek a senátoru, kteří mají v tuto chvíli právo hlasovat, kvorum pro přijetí 26, pro návrh 51, proti nikdo. Návrh byl schválen. Děkuji vám.

Dříve, než přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je zpráva mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byli jednotliví senátoři platně zvoleni, chci připomenout znění § 41 odst. 1 písm. a) jednacího řádu, podle něhož mandátový a imunitní výbor zkoumá, zda jednotliví senátoři byli platně zvoleni a svá zjištění předkládá Senátu.

 

Zpráva mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byli jednotliví senátoři platně zvoleni

A nyní již uděluji slovo zpravodaji mandátového a imunitního výboru a žádám ho, aby nás informoval o závěrech jednání výboru. Prosím pana senátora Miroslava Nenutila, aby se ujal slova.

Senátor Miroslav Nenutil:  Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, vážení občané. Je mi potěšením, že vás mohu informovat, že mandátový a imunitní výbor přijal na své 8. schůzi konané dne 20. listopadu 2012 usnesení č. 15, s jehož obsahem vás nyní seznámím:

Mandátový a imunitní výbor ověřil platnost volby 27 senátorů zvolených ve druhém kole voleb dne 19. a 20. října 20 ve volebních obvodech číslo: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77 a 80.

Ověření proběhlo v souladu s § 41 odst. 1 písm. a) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů.

Mandátový a imunitní výbor doporučuje Senátu přijmout zjištění mandátového a imunitního výboru, kterým se potvrzuje, že není překážek, aby nově zvolení senátoři složili Ústavou předepsaný slib. Mandátový a imunitní výbor pověřuje místopředsedu výboru senátora Miroslava Nenutila, aby s tímto usnesením seznámil Senát.

Nyní žádám pana předsedajícího, aby k této zprávě zahájil rozpravu.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Ano, děkuji vám, pane senátore. Prosím, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů, a otevírám rozpravu. Kdo se hlásí do rozpravy? Nikdo se nehlásí, rozpravu uzavírám a žádám ještě jednou pana zpravodaje, aby pro úplnost přečetl návrh usnesení, o kterém následně budeme hlasovat. Prosím.

Senátor Miroslav Nenutil:  Paní senátorky, páni senátoři, seznámím vás s návrhem usnesení Senátu z jeho první schůze, konané dne 21. listopadu roku 2012, ke zprávě mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byli jednotliví senátoři platně zvoleni.

Senát bere na vědomí usnesení mandátového a imunitního výboru číslo 15 ze dne 20. listopadu roku 2012 k ověření platnosti volby senátorů, zvolených ve volbách do Senátu Parlamentu ČR v říjnu 2012. Děkuji za slovo.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Také vám děkuji, pane senátore. V sále je přítomno 53 senátorek a senátorů, kvórum pro přijetí je 27. Budeme hlasovat o usnesení, tak jak jej navrhl pan senátor zpravodaj Miroslav Nenutil.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování číslo 2, registrováno 53, kvórum pro přijetí 27, pro návrh se vyslovilo kladně 53, proti nikdo, návrh byl schválen, končím projednávání tohoto bodu.

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, nyní můžeme přistoupit k dalšímu bodu naší schůze.

 

Slib senátorů

Podle čl. 23 Ústavy ČR skládá senátor slib na 1. schůzi Senátu, které se zúčastní. V souladu s jednacím řádem tak učiní pronesením slova "slibuji" a podáním ruky tomu, do jehož rukou slib skládá. Složení slibu poté senátor stvrdí svým podpisem.

V této souvislosti připomínám ještě čl. 25 Ústavy ČR, který řeší zánik mandátu, v němž je uvedeno, že mandát zaniká mj. odepřením slibu nebo složením slibu s výhradou.

Vlastní akt slibu proběhne takto: Nejmladší senátor Senátu pan Tomio Okamura přednese Ústavou předepsaný slib a jako první z nově zvolených senátorů jej složí do rukou předsedajícího 1. schůze Senátu v 9. funkčním období. Poté senátor Tomio Okamura bude číst jména nově zvolených senátorů podle čísel jejich volebních obvodů, a ti budou postupně přistupovat k předsedajícímu. Slib vykonají pronesením slova "slibuji" a podáním ruky. Svůj slib poté stvrdí podpisem.

A nyní proběhne slib senátorů. Prosím vás, abyste všichni povstali, a zároveň prosím pana senátora Tomia Okamuru, aby přistoupil před řečnický pult a přečetl slib, daný Ústavou České republiky.

Senátor Tomio Okamura:  Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že budu svůj mandát vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. To slibuji.

(Všichni jmenovaní senátoři postupně přicházejí před předsednický stůl a skládají do rukou předsedy Senátu Milana Štěcha slib.)

Pan senátor Berka Zdeněk.

Pan senátor Homolka Václav.

Paní senátorka Emmerová Milada.

Pan senátor Látka Jan.

Pan senátor Šesták Jiří.

Pan senátor Grulich Tomáš.

Paní senátorka Syková Eva.

Paní senátorka Filipiová Daniela.

Pan senátor Michálek Libor.

Pan senátor Mezian Hassan.

Pan senátor Kubera Jaroslav.

Pan senátor Zeman Jaroslav.

Pan senátor Jermář Jaromír.

Pan senátor Jeništa Luděk

Pan senátor Veleba Jan.

Pan senátor Franc Lubomír.

Pan senátor Martínek Radko.

Pan senátor Bublan František.

Pan senátor Hajda Jan.

Paní senátorka Wagnerová Eliška.

Paní senátorka Sekaninová Božena.

Pan senátor Brož Zdeněk.

Pan senátor Plaček Vladimír.

Pan senátor Sulovský Leopold.

Pan senátor Vícha Petr.

Pan senátor Čunek Jiří.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Prosím, posaďte se.

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, kteří jste nyní složili slib, dovolte, abych vám ještě jednou blahopřál a konstatoval, že od tohoto okamžiku jste právoplatnými členy Senátu Parlamentu České republiky.

Abychom se mohli účastnit, resp. všichni, to znamená vy noví, dalšího hlasování, je třeba aktualizovat databázi senátorů.

Vyhlašuji přestávku na 15 minut, to znamená do 10.45 hodin.

(Jednání přerušeno v 10.27 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 10.45 hodin.)

Předseda Senátu Milan Štěch:  Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, předně prosím o klid. Upozorňuji vás, abyste se zaregistrovali svými kartami znovu.

Dalším bodem je

 

Informace předsedy volební komise o ustavení volební komise a o volbě jejích funkcionářů

Skupina senátorů delegovaná senátorskými kluby na základě parity ustavila podle § 48 odst. 2 jednacího řádu dle návrhu senátorských klubů volební komisi. Členové volební komise se již sešli a provedli kroky předepsané v článku 1 bodu 4 volebního řádu, to znamená, že zvolili ze svého středu předsedu, místopředsedkyni a dva ověřovatele. Toto jsme již mohli pro urychlení našeho jednání učinit, neboť volební komisi Senát nevolí, pouze její ustavení skupinou senátorů bere na vědomí.

Předsedou volební komise byl zvolen Tomáš Kladívko. Vážený pane senátore, seznamte nás s jednotlivými členy komise, které žádám, aby po přečtení svého jména povstali. Prosím.

Senátor Tomáš Kladívko:  Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo a předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si vás informovat, že volební komise Senátu, kterou ustavila iniciativní skupina senátorů, zvolila na své 1. schůzi konané dne 20. listopadu 2012, předsedou komise mě, Tomáše Kladívka. Zároveň bych vám představil místopředsedkyni komise paní senátorku Hanu Doupovcovou, dva ověřovatele komise – senátory Luďka Jeništu a senátora Libora Michálka. Dále mi dovolte představit další členy volební komise. Jsou to: pan senátor Tomio Okamura, pan senátor Jaromír Strnad, pan senátor Jaroslav Sykáček a pan senátor Martin Tesařík. (Jmenovaní se představili povstáním.)

Na závěr vás seznámím s usneseními č. 1 a č. 2, které volební komise přijala na své 1. schůzi.

První usnesení z 1. schůze konané dne 20. listopadu 2012 k volbě ověřovatelů volební komise:

Komise zvolila ověřovateli komise senátora Luďka Jeništu a senátora Libora Michálka.

Usnesení č. 2 z 1. schůze konané dne 20. listopadu 2012 k volbě předsedy a místopředsedy volební komise:

Komise

1. Zvolila předsedou komise senátora Tomáše Kladívka.

2. Zvolila místopředsedkyní komise senátorku Hanu Doupovcovou.

3. Pověřuje předsedu komise, aby s tímto usnesením seznámil Senát.

Děkuji za pozornost.

Pane předsedající, máte slovo.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji vám, pane senátore. Nyní otevírám rozpravu. Kdo si přeje vystoupit? Nikdo se nehlásí, rozpravu uzavírám. Pro pořádek, než budeme hlasovat, ještě jednou žádám pana zpravodaje, aby přečetl návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat.

Senátor Tomáš Kladívko:  Ano. Usnesení, o kterém bychom hlasovali, zní:

Senát bere na vědomí ustavení volební komise v tomto složení: předseda Tomáš Kladívko, místopředseda Hana Doupovcová, ověřovatelé Luděk Jeništa a Libor Michálek, členové Tomio Okamura, Jaromír Strnad, Jaroslav Sykáček a Martin Tesařík.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji a můžeme přistoupit k hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám.

V hlasování č. 3 registrováno 78, kvorum pro přijetí 40, pro návrh 76, proti nikdo. Návrh byl přijat a konstatuji, že jsme vzali na vědomí ustavení volební komise. Děkuji panu předsedovi.

Dalším bodem pořadu je

 

Volba předsedy Senátu

Uděluji slovo předsedovi volební komise, aby přednesl návrhy na kandidáty. Prosím, pane předsedo.

Senátor Tomáš Kladívko:  Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedající, vážené paní kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si vás informovat, že volební komise Senátu ve stanovené lhůtě obdržela jediný návrh na předsedu Senátu Parlamentu České republiky. Jedná se o návrh senátorského klubu ČSSD, který navrhuje do funkce předsedy Senátu Parlamentu České republiky pana senátora Milana Štěcha.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji, pane předsedo. A nyní otevírám rozpravu. Přihlásil se předseda klubu sociální demokracie pan senátor Petr Vícha, prosím.

Senátor Petr Vícha:  Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. Prosím vás, abyste s pochopením omluvili mou velkou trému, neb je to mé prvé vystoupení v tomto slovutném Senátu po složení senátorského slibu.

V roce 2003 bylo Vladimíru Špidlovi vytýkáno, když v prezidentské volbě přestavil kandidáta sociální demokracie slovy: Naším kandidátem je Miloš Zeman.

Dámy a pánové, vzhledem k osobnosti Milana Štěcha, vzhledem k tomu, že je v tomto Senátu od roku 1996, tedy od samotného založení Senátu, vzhledem k jeho velkým manažerským a životním zkušenostem z pozice předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů, vzhledem k tomu, že jeho krédem je spíše spojovat než rozdělovat a vzhledem k tomu, že má zkušenosti také s vedením Senátu, neb byl místopředsedou a poslední dva roky předsedou Senátu, snad mně v budoucnu nebude vytýkáno, že pouze řeknu, že kandidátem sociální demokracie na funkci předsedy Senátu je Milan Štěch. Děkuji za pozornost. (Souhlasné bouchání do stolů.)

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji vám, pane senátore. A kdo další se hlásí do rozpravy? Přihlášena je paní senátorka Marta Bayerová.

Senátorka Marta Bayerová:  Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, zvláště noví kolegové a kolegyně. Já chci říct pouze jednu jedinou větu. I když si ze mě část sociální demokracie dělá legraci, přesto mohu mluvit za nás dva komunistické senátory, že se plně ztotožňujeme s tím, co tady bylo řečeno - a pana senátora Milana Štěch podporujeme na předsedu Senátu. Děkuji za pozornost.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Také děkuji. A táži se, kdo se ještě hlásí do rozpravy? Nikdo se nehlásí, rozpravu uzavírám. A uděluji slovo předsedovi volební komise, aby přednesl další pokyny ke konání volby. Prosím, pane předsedo.

Senátor Tomáš Kladívko:  Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nyní je na mně, abych vás seznámil s průběhem samotné volby předsedy Senátu.

Pro naše nové kolegy uvádím, že volba se uskuteční v Prezidentském salónku, který se nachází po levé straně nedaleko prezence. Před salónkem jsou na stolech, u kterých sedí pracovnice Kanceláře Senátu, umístěny prezenční listiny, do kterých se, prosím, vždy před každou volbou podepíšete a teprve poté obdržíte hlasovací lístek, který v salónku za paravánem označíte a vhodíte do zapečetěné urny.

Na hlasovacím lístku pro 1. kolo první volby předsedy Senátu je uvedeno pouze jedno jméno, před kterým je pořadové číslo, tak jak to vyžaduje volební řád. Pod č. 1 je uveden jediný kandidát na předsedu Senátu, a to senátor Milan Štěch.

Nyní vás seznámím se způsobem označení hlasovacího lístku podle článku 2 bod 9 volebního řádu a prosím, abyste dávali pozor.

Senátor volí předsedu Senátu tak, že na hlasovacím lístku vyjádří:

a) souhlas s jedním z kandidátů zakroužkováním pořadového čísla před jeho jménem. Pořadová čísla před jmény ostatních kandidátů přeškrtne písmenem X nebo křížkem. V tomto případě ovšem jiní kandidáti nejsou;

b) senátor vyjádří nesouhlas s tímto kandidátem přeškrtnutím pořadového čísla před jeho jménem, to znamená, že hlasovací lístek musí být vždy označen buď kroužkem nebo křížkem na pořadovém čísle před jménem.

Platnými hlasovacími lístky budou tedy jen takové, na kterých bude pořadové číslo před jménem kandidáta označeno v případě souhlasu kroužkem, v případě vašeho nesouhlasu s tímto kandidátem bude toto pořadové číslo přeškrtnuto písmenem X či křížkem.

Neoznačený nebo jiným způsobem upravený lístek, než jak jsem nyní uvedl, způsobují jeho neplatnost.

Dále si vás dovoluji informovat, že v 1. kole je předsedou Senátu zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů. Přítomný je ten, kdo si oproti podpisu vyzvedne hlasovací lístek. Nezíská-li tento kandidát nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů, koná se 2. kolo první volby, do kterého tento kandidát postupuje. Ve 2. kole je zvolen kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů. Nebyl-li předseda Senátu zvolen ani ve 2. kole, koná se do 10 dnů nová volba podle volebního řádu.

Prosím kolegy z volební komise, aby se ihned odebrali do prezidentského salónku tak, aby za 2 minuty po mém vystoupení mohla být zahájena volba. Vydávání hlasovacích lístků a samotná volba bude trvat 25 minut a sčítání lístků 15 minut. Dohromady se tedy jedná o 40 minut, které bych doporučil jako dobu na přerušení schůze Senátu. Děkuji.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Také děkuji, pane předsedo. Tak, jak bylo řečeno, vydávání hlasovacích lístků bude zahájeno lze říci okamžitě po přerušení schůze, bude trvat 25 minut. Poté si komise vyžádala 15 minut na zpracování výsledků, takže v jednacím sále se sejdeme a zahájíme pokračování schůze v 11.40 hodin. V 11.40 hodin budeme tedy pokračovat v našem jednání.

Senátor Tomáš Kladívko:  Pane předsedající, já bych jenom upozornil, že vydávání hlasovacích lístků začne v 11.01 hodin.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Ano, takže dvě minuty do zahájení vydávání hlasovacích lístků.

Děkuji a přerušuji jednání.

(Jednání přerušeno v 10.59 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 11.41 hodin.)

Předseda Senátu Milan Štěch:  Paní senátorky, páni senátoři, zahajuji přerušené jednání a dávám slovo předsedovi volební komise, aby nás seznámil s výsledkem tajné volby předsedy Senátu. Pane předsedo, máte slovo.

Senátor Tomáš Kladívko:  Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky volby předsedy Senátu Parlamentu České republiky konané dne 21. listopadu 2012:

Počet vydaných hlasovacích lístků 79, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 79, z toho neplatných nula, počet neodevzdaných hlasovacích lístků rovněž nula.

Pro senátora Milana Štěcha bylo odevzdáno 74 hlasovacích lístků.

V 1. kole volby byl zvolen předsedou Senátu Milan Štěch. Já mu tímto blahopřeji!

(Předseda volební komise blahopřeje zvolenému předsedovi Senátu stiskem ruky – potlesk.)

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji. Končím projednávání tohoto bodu, a dovolte mi, abych pronesl několik vět.

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, dámy a pánové. Ještě jednou blahopřeji ke složení slibu a přeji vám dobrý pocit a uspokojení z práce v Senátu Parlamentu České republiky.

Před několika okamžiky jste, vážené paní senátorky a vážení páni senátoři, volbou rozhodli, že v 9. funkčním období budu stát v čele Senátu Parlamentu České republiky. Za vaši podporu děkuji a především děkuji voličům, kteří se zúčastnili senátních voleb a svými hlasy rozhodli o složení horní komory Parlamentu České republiky.

Jako jeden ze tří přímých pamětníků šestnáctileté historie existence Senátu si velmi silně uvědomuji zodpovědnost za dobrý obraz práce Senátu a za naši zemi. Plně si uvědomuji i spoluzodpovědnost, a to v rozsahu pravomocí daných Ústavou a dalšími zákony, za kvalitu přijímaných právních norem a dalších našich rozhodnutí.

Věřím, že tuto zodpovědnost si uvědomujeme všichni zde v senátních lavicích, a bude tím, co nás bude spojovat, a to i přes odlišnost našich názorů. Společný zájem o to, aby Senát byl pojistkou demokracie a ústavnosti, je v souladu se skutečností, že je především zákonodárným sborem, jehož složení vzniká na základě voleb, tj. soutěže politických stran, což je základem parlamentní demokracie. K té patří odlišnost dílčích zájmů, různost názorů, cílů, diskuse a ochota navzájem si naslouchat.

Na našem jednání v Senátu si mimo jiné velmi cením toho, že při různosti názorů, vážnosti a důležitosti projednávaných zákonů a dalších záležitostí se jednání vede v korektní, slušné a lidsky důstojné atmosféře. Přeji si, aby nám tento přístup vydržel.

Na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že trvající recese, důsledky hospodářského propadu dopadající na občany se mohou odrazit a pravděpodobně i odrazí na průběhu našich jednání jak ve výborech, tak i na plénech. To by ale nemělo nic změnit na tom, aby i zásadní kritická vystoupení se prezentovala slušně a bez invektiv.

K lepšímu seznámení se s připravovanými zákony a pochopení problematiky by nám i nadále mělo napomáhat konání konferencí, seminářů a popřípadě využívat i formy slyšení. Jsou to osvědčené formy vhodné k přípravě zejména nadčasových a zásadních změn a opatření. Je sice dosti náročné vyhovět požadavkům řady občanských organizací a institucí na konání konferencí a seminářů, ale je potěšitelné, že je to aktivita pro naši práci přínosná, nenahraditelná a dokazuje, že máme o názory občanů zájem. Bohužel naše účast – a to mluvím o minulosti – na těchto shromážděních nebývá vždy adekvátní, a to je škoda. Proto na tento zdroj informací, často velmi fundovaných, upozorňuji a vyzývám k jeho využití.

S tím plně souvisí oprávněný, stále častěji prezentovaný požadavek veřejnosti, abychom se maximálně věnovali naší práci, to je výkonu funkce zákonodárce.

Těžko přesvědčíme, že tak činíme, když v televizních přenosech či záznamech by byl vidět poloprázdný sál nebo v záznamech o účasti na hlasování je zaznamenána velká neúčast. Někteří jste se v předchozí kampani a při volbách s touto kritikou setkali a myslím si, že to platí pro nás pro všechny a měli bychom to brát při našem konání velmi vážně v potaz.

Práce senátora je práce na plný úvazek. Vím, že někteří vykonáváte další zodpovědné funkce či jiné aktivity. Prosím a žádám vás, abyste si je zorganizovali tak, aby vám nezasahovaly do řádného a plného výkonu funkce v Senátu, a to jak ve výborech, tak při plénech.

Jak jsem již uvedl, současná složitá situace v naší zemi pravděpodobně přivodí výraznější různost názorů na způsoby řešení a jejich promítnutí do zákonů. Kde ale očekávám převažující blízkost názorů, řekl bych i širší shodu, je oblast zahraniční politiky, včetně našeho členství a závazků v NATO. Odlišnější názory je možno čekat na postupy a řešení problémů v rámci Evropské unie a na tvorbu evropské legislativy.

Když jsem před dvěma roky nastupoval do funkce předsedy Senátu, mohli jste mít někteří určité nejasnosti či obavy, jak budeme v oblasti mezinárodních vztahů a zahraniční politiky postupovat. Myslím, že odpověď již znáte. A já ji sdělím i novým kolegyním a kolegům.

Senát je součástí tvorby a výkonu zahraniční politiky, která prioritně je náplní vlády, zejména předsedy vlády, ministra zahraničních věcí a prezidenta republiky.

Při našich jednáních s našimi zahraničními partnery, při přijímání návštěv od prezidentů, po poslance a senátory, a při výjezdech se snažíme minimalizovat naše odlišná stanoviska v zájmu dobrého jména a pověsti naší země. Při všech výjezdech a přijetích zahraničních partnerů a hostů bychom stále měli sledovat a podporovat rozvoj přátelských vztahů a otevírat dveře našim hospodářským, zejména obchodním zájmům. Míním tím samozřejmě firmy, působící v naší České republice, na našem území.

Rovněž tak posilovat naše vazby s partnery a spojenci v Severoatlantické alianci, Evropské unii, Visegrádské čtyřce a dalšími institucemi a shromážděními, kde jsme zúčastněni.

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, všichni jste lidé se značnou životní zkušeností. S velkou praxí ve svých povoláních. Jste lidé úspěšní. Jste každý vítězem. Vyhráli jste volby ve svém volebním obvodě.

Kolegyně, kolegové, převzali jsme dobrovolně závazek, že budeme pracovat pro občany, že budeme pracovat pro naši zemi.

Přeji nám, abychom byli v naší práci pilní a úspěšní. Děkuji vám ještě jednou za důvěru a za to, že jste mě vyslechli! (Potlesk.)

Dalším bodem je

 

Stanovení počtu místopředsedů Senátu

Navrhuji v souladu s § 30 jednacího řádu, aby Senát měl 4 místopředsedy. K tomuto mému návrhu otevírám rozpravu. Kdo se hlásí do rozpravy? Zájem o vystoupení není, rozpravu končím a můžeme přistoupit k hlasování.

V sále je přítomno 75 senátorek a senátorů, kvórum pro přijetí je 38. Budeme hlasovat o usnesení, které zní:

Senát stanoví, že bude mít 4 místopředsedy.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Děkuji vám. Hlasování číslo 4, registrováno 78, kvórum pro přijetí 40, pro návrh 72, proti nikdo, návrh byl schválen.

Konstatuji, že Senát bude mít v 9. funkčním období 4 místopředsedy.

A nyní přistoupíme k bodu, kterým je

 

Volba místopředsedů Senátu

Dávám slovo předsedovi volební komise, aby nám sdělil návrhy na kandidáty. Současně prosím, aby kandidáti, kteří budou představeni, povstali. Prosím, pane předsedo.

Senátor Tomáš Kladívko:  Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, dovoluji si vás informovat, že volební komise obdržela následující návrhy na místopředsedy Senátu: Senátní klub ČSSD navrhuje senátorku Alenu Gajdůškovou a senátora Zdeňka Škromacha. Děkuji. Senátní klub ODS navrhuje senátora Přemysla Sobotku. Děkuji. Senátní klub Pro obnovu demokracie, KDU-ČSL a Nezávislí navrhuje senátora Jiřího Čunka. Děkuji. Pane předsedo, vracím vám slovo.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji, pane předsedo a otevírám rozpravu k předloženým návrhům. Přihlásil se pan senátor Přemysl Sobotka.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:  Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, nejprve gratuluji ke zvolení, vám čerstvým senátorkám a senátorům rovněž. A vzhledem k tomu, že jsem nominován klubem ODS, tak bych se k tomu v daném okamžiku chtěl vyjádřit. Ti z vás, kteří mě dobře znají, vědí, že jsem tuto kandidaturu svého klubu nepřijal ani z ješitnosti, ani z touhy dosáhnout rekordu být ve vedení Senátu.

Jsem velkým zastáncem bikamerálního systému a také mu velmi věřím. Bohužel náš Senát vznikl – médii, ale i částí veřejnosti - jako trvale zpochybňovaná instituce. Změnit ten pohled je samozřejmě běh na dlouhou trať. Myslím si, že v daném okamžiku jsem schopen se svými zkušenostmi tomu napomoci. Senát je důležitým základem naší demokracie, a bylo by velkou chybou na tom cokoli měnit.

Hlavní čtyři pilíře smyslu existence naší parlamentní komory, kvalitu legislativního procesu v rámci dialogu obou komor, zvýšení role Senátu v české zahraniční politice, ochranu politické kultury v naší zemi a snahu udělat ze Senátu významné středisko přímých kontaktů politiků i občanů jsem vždy považoval za alfu a omegu své práce. Věřím, že se uchráníme od osobních dramatických půtek a budeme jednat věcně a budeme se snažit vylepšovat zákony.

V zahraniční politice, věřte, že všichni, kteří jsme členy této komory, tak jsme se vždy na sobě snažili nést dres České republiky, pod tím dres Senátu, a teprve vespod dres politické strany.

Já pevně věřím, že tento úkol se nám společně podaří i v následujícím období a v této chvíli vás prosím, žádám o hlas. Děkuji. (Potlesk.)

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji, pane senátore. Kdo další se hlásí do rozpravy? Další zájemce není, rozpravu končím, a prosím tedy předsedu volební komise, aby nám dal další pokyny ke konání voleb. Prosím.

Senátor Tomáš Kladívko:  Děkuji za slovo. Pane předsedo, kolegyně, kolegové, volba místopředsedů Senátu proběhne opět na stejném místě, jako v případě volby předsedy Senátu. U prezence před Prezidentským salonkem obdržíte opět hlasovací lístky, připravené pro tuto volbu.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Já bych ještě prosil, aby nikdo neodcházel, protože tento bod přerušíme, a budeme, promiňte, pane předsedo, budeme hlasovat o tom bodu, který máme jako poslední, a to je zasedací pořádek. Takže prosím jenom, aby ještě členové volební komise tady setrvali. Děkuji. Prosím, pokračujte. Omlouvám se.

Senátor Tomáš Kladívko:  Děkuji. Na hlasovacím lístku budou v abecedním pořadí uvedena jména navržených kandidátů s tím, že před jménem každého z nich je i pořadové číslo kandidáta. Konkrétně pořadové číslo 1. senátor Jiří Čunek, pořadové číslo 2. senátorka Alena Gajdůšková, pořadové číslo 3. senátor Přemysl Sobotka a pořadové číslo 4. senátor Zdeněk Škromach.

Nyní vás seznámím s úpravou hlasovacích lístků podle volebního řádu čl. II. bodu 10. Senátor volí místopředsedy Senátu tak, že na hlasovacím lístku vyjádří

a) souhlas nejvýše s takovým počtem kandidátů, který byl stanoven pro obsazení míst místopředsedů Senátu, zakroužkováním pořadových čísel před jejich jmény;

pořadová čísla před jmény ostatních kandidátů přeškrtne takto písmenem X nebo křížkem,

b) nesouhlas se všemi kandidáty přeškrtnutím pořadového čísla před jmény všech kandidátů písmenem X nebo křížkem.

Neplatným je ten hlasovací lístek, který je upraven jiným způsobem, či je neoznačený.

Stejně jako při předchozí volbě předsedy Senátu platí, že platný lístek je ten, na němž jsou označena všechna pořadová čísla, tedy zjednodušeně, aby ten který kandidát byl zvolen místopředsedou Senátu, označíte pořadové číslo před jeho jménem kroužkem, pokud nesouhlasíte s některým z kandidátů, označíte pořadové číslo před jeho jménem písmenem X či křížkem.

Znovu připomínám, pokud chcete, aby váš hlasovací lístek byl platný, musíte označit všechna pořadová čísla kroužkem nebo křížkem.

Dále vás musím informovat, že v prvém kole jsou místopředsedy Senátu

zvoleni ti kandidáti, kteří získají nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů. Pokud obdrží nadpoloviční většinu více kandidátů - což u nás nepřipadá v úvahu, ale musím vás s tímto seznámit, jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů.

Nastane-li rovnost hlasů pro kandidáty na volitelných místech a mimo ně, opakuje se mezi nimi volba. Není-li tak rozhodnuto, rozhoduje los. Nezíská-li nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů tolik kandidátů, aby byl obsazen stanovený počet míst místopředsedů Senátu, koná se na neobsazená místa druhé místo volby. Do druhého kola postupují nezvolení kandidáti z prvého kola, kteří mezi nezvolenými získali v prvém kole nejvyšší počet hlasů, nejvýše však dvojnásobný počet kandidátů, než je počet neobsazených míst. Při rovnosti hlasů postupují všichni kandidáti se stejným počtem hlasů.

Ve druhém kole jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů.

Pokud obdrží nadpoloviční většinu více kandidátů, než je počet obsazovaných míst, jsou z nich zvoleni ti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů.

Nastane-li rovnost hlasů pro kandidáty na volitelných místech a mimo ně, opakuje se volba mezi nimi, a není-li ani tak rozhodnuto, rozhoduje los.

Nebyla-li ani po druhém kole obsazena stanovená místa místopředsedů, koná se na neobsazená místa nová volba podle volebního řádu. Tolik podmínky pro úpravu hlasovacích lístků a vyhodnocení výsledku voleb.

Já bych, pane předsedo, navrhl, abychom zahájili volbu ve 12.05, s tím že vydání hlasovacích lístků bude trvat 15 minut a sčítání lístků dalších 15 minut, dohromady tedy 30 minut, které bych doporučil jako dobu přerušení schůze Senátu. Ale ještě vy jste avizoval, že budeme hlasovat o zasedacím pořádku, tak teprve poté bych určil dobu výdeje hlasovacích lístků. Děkuji.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Ano, pane předsedo, děkuji vám za spolupráci. Já bych si dovolil navrhnout, abychom využili dobu na hlasování i k tomu, abychom provedli nebo umožnili čas na oběd, tzn. polední přestávku. To by znamenalo, že teď tento bod přerušíme, projednáme bod následující, tj. schválení zasedacího pořádku, který jsme si odsouhlasili pod bodem 17., a dokonce jsme si ho pevně zařadili před polední přestávku, takže nemusíme hlasovat o přerušení a o zařazení. Po odsouhlasení zasedacího pořádku bychom pokračovali v dokončení bodu volba místopředsedů. Přestávka by tudíž byla delší, a tu bych na závěr, až projednáme bod zasedací pořádek, protože nevím, jak dlouho to bude trvat, v duchu vašeho návrhu stanovil.

Jsou nějaké námitky? Nejsou. Pro tuto chvíli přerušuji bod volba místopředsedů Senátu a otevírám bod, který má název

 

Schválení zasedacího pořádku

Prosím o klid. Podle § 51, který stanoví, že každému senátorovi je v Jednacím sále Senátu vyhrazeno stálé senátorské křeslo. Návrh na zasedací pořádek vám byl rozdán na vaše lavice. Otevírám rozpravu. Pan senátor Petr Šilar. Prosím, pane senátore, máte slovo. Pane předsedo klubu.

Senátor Petr Šilar:  Děkuji za slovo, pane předsedo. Dovolil bych si jako předseda našeho nově vzniklého klubu vás požádat o pozměňovací návrh, který jsme dostali na lavice, a to především proto, že bych chtěl, aby náš klub seděl pohromadě, a chtěl bych požádat, jestli by mohlo dojít, a proto to čtu, ke změně, tzn., protože náš klub je rozdělen do dvou řad, a pak jsou tady tři nezařazení senátoři a máme tři členy klubu vpravo, takže jsem chtěl navrhnout, jestli by byla shoda a vůle, aby pan Miroslav Krejča byl místo Vladimíra Drymla, Tomio Okamura místo paní Aleny Dernerové a Libor Michálek místo Jaroslava Doubravy. Tzn., posunout tyto tři, vyměnit za druhou řadu. Děkuji, že jsem mohl přednést tento pozměňovací návrh.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji. Dále se hlásí pan senátor Vladimír Dryml. Prosím.

Senátor Vladimír Dryml:  Vážený pane předsedo, paní senátorky, páni senátoři, já osobně nic proti tomu nemám, jen vyjadřuji hluboký údiv nad tím, že klub, tak jak se jmenuje, splácaný z lidí, kteří tam jsou, že si to neprojednal dříve. Protože teď samozřejmě bude docházet k dalším zmatkům, a je to zcela zbytečné.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji. Kdo dále chce vystoupit? Pan senátor Petr Šilar, předseda klubu.

Senátor Petr Šilar:  Já se omlouvám, že vystupuji podruhé, omlouvám se i vám, pane Drymle, měli jsme si to vyjednat dřív samozřejmě, ale nebyl jsem přítomen z důvodu zlomené nohy, tak jsem se neúčastnil při jednání Organizačního výboru, když se to vyjednávalo s pracovníky Senátu. Omlouvám se.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji za vaše vystoupení. Kdo dále se hlásí do rozpravy? Nikdo se nehlásí, rozpravu končím a přistoupíme k hlasování. Pan senátor Veleba se hlásí? Už ne. Rozprava byla uzavřena, pane senátore, nezlobte se. Prosím, vypněte se. Přivolám k hlasování.

Nejdříve musíme hlasovat o dílčím návrhu, který přednesl pan předseda klubu Šilar, a ten navrhl, aby došlo k výměně míst těchto senátorek a senátorů. Tomio Okamura by měl místo, které máme v našem návrhu pro paní Alenu Dernerovou. Došlo by k výměně Tomio Okamura – Alena Dernerová. Druhý návrh, aby došlo k výměně míst Libora Michálka a Jaroslava Doubravy. A třetí návrh, aby došlo k výměně míst Miroslava Krejči a Vladimíra Drymla.

Jsou nějaké námitky k přednesenému návrhu hlasování? Rozhodneme hlasováním samozřejmě. Námitky nevidím.

Zahajuji hlasování. Kdo s návrhem souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám.

Hlasování číslo 5, bylo registrováno 78, kvórum pro přijetí 40, pro návrh se kladně vyslovilo 43, proti 4. Návrh byl přijat.

Nyní budeme hlasovat o zasedacím pořádku jako celku, ve znění předešlého schváleného návrhu. Jsou nějaké námitky? Nejsou.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 6, bylo registrováno 78, kvorum pro přijetí 40. Pro návrh se kladně vyslovilo 66, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Konstatuji tedy, že máme zasedací pořádek odsouhlasen a projednávání tohoto bodu končím.

Pokračujeme – otevíráme nedokončený bod, a to je

 

Volba místopředsedů Senátu

Vzhledem k tomu, že pan předseda volební komise požadoval 30 minut k součtu, a vzhledem k tomu, že to spojíme s polední přestávkou, vyhlašuji čas na volbu a na polední přestávku do 13.30 hodin.

Budeme pokračovat v jednání naší schůze ve 13.30 hodin.

Prosím, ještě pan předseda volební komise.

Senátor Tomáš Kladívko:  Dámy a pánové, výdej hlasovacích lístků začne ve 12.15 hodin s tím, že bude doba 15 minut na výdej hlasovacích lístků. Děkuji.

(Jednání přerušeno ve 12.11 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 13.32 hodin.)

Předseda Senátu Milan Štěch:  Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, zahajuji přerušené jednání a dávám slovo předsedovi volební komise, aby nás informoval o výsledku 1. kola prvé volby místopředsedů Senátu. Prosím.

Senátor Tomáš Kladívko:  Děkuji za slovo, pane předsedo. Dovolte mi, abych vás seznámil s výsledkem tajného hlasování o volbě místopředsedů Senátu Parlamentu České republiky konané dne 21. listopadu 2012. Počet vydaných hlasovacích lístků 77, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 77, z toho neplatných 4, počet neodevzdaných hlasovacích lístků nula.

Pro jednotlivé kandidáty byly odevzdány následující počty hlasů: pro senátora Jiřího Čunka bylo odevzdáno 29 hlasů, pro senátorku Alenu Gajdůškovou bylo odevzdáno 67 hlasů, pro senátora Přemysla Sobotku bylo odevzdáno 66 hlasů, pro senátora Zdeňka Škromacha bylo odevzdáno 68 hlasů.

V 1. kole první volby byli zvoleni senátoři: Alena Gajdůšková, Přemysl Sobotka a Zdeněk Škromach za místopředsedy Senátu. Já bych jim tímto pogratuloval. (Potlesk.)

Do 2. kola první volby postupuje senátor Jiří Čunek.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji, pane předsedo. A nyní i já blahopřeji zvoleným místopředsedům, a prosím je, aby zaujali místa vedle mne, která jsou vyhrazena pro místopředsedy Senátu. Zároveň prosím předsedu volební komise, aby nás seznámil, jak budeme nadále ve volbě místopředsedy pokračovat.

Senátor Tomáš Kladívko:  Děkuji za slovo, pane předsedo. Čeká nás 2. kolo první volby, do kterého postoupil senátor Jiří Čunek. Stejně jako při předchozí volbě, proběhne tato volba místopředsedy v Prezidentském salónku, u prezence opět dostanete proti podpisu hlasovací lístek, připravený pro tuto volbu.

Na hlasovacím lístku bude uvedeno pouze jedno jméno, před kterým je pořadové číslo, takže konkrétně pořadové číslo 1 senátor Jiří Čunek.

Podle volebního řádu článku 2 bodu 10 senátoři volí místopředsedu Senátu tak, že na hlasovacím lístku vyjádří – a) souhlas zakroužkováním pořadového čísla před jménem senátora, za b) nesouhlas s tímto kandidátem přeškrtnutím pořadového čísla před jeho jménem písmenem X nebo křížkem. Neplatný je ten hlasovací lístek, který je upraven jiným způsobem, či je neoznačený.

Znovu tedy připomínám, pokud chcete, aby byl váš hlasovací lístek platný, musíte označit pořadové číslo uvedené na hlasovacím lístku ať kroužkem nebo křížkem. Ve druhém kole je zvolen kandidát, jenž získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů.

Pokud ani po 2. kole není obsazeno místo místopředsedy, koná se na neobsazené místo nová volba podle volebního řádu.

Poprosím kolegy z volební komise, aby se pomalu odebrali do Prezidentského salónku, aby volba mohla začít ve 13.40 hodin s tím, že vydání hlasovacích lístků bude trvat 15 minut a samotné sčítání dalších 10 minut, to znamená dohromady 25 minut, které bych doporučoval jako dobu na přerušení schůze Senátu. Děkuji.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji vám.

Přerušuji nyní schůzi na volbu místopředsedy do 14.00 hodin.

(Jednání přerušeno ve 13.36 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 14.01 hodin.)

Předseda Senátu Milan Štěch:  Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, zahajuji přerušené jednání. Dávám slovo předsedovi volební komise, aby nás informoval o výsledku druhého kola prvé volby místopředsedů Senátu.

Senátor Tomáš Kladívko:  Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych vás informoval o výsledku 2. kola první volby místopředsedy Senátu Parlamentu ČR konané dne 21. listopadu 2012. Počet vydaných hlasovacích lístků 77, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 77, z toho neplatných jeden, počet neodevzdaných hlasovacích lístků 0.

Pro senátora Jiřího Čunka bylo odevzdáno 31 hlasů.

Ve 2. kole první volby nebyl zvolen senátor Jiří Čunek. Tím volba končí.

Podle schváleného volebního řádu proběhne volba - nebo dovolba - na neobsazené místo místopředsedy Senátu na následující schůzi.

Já bych tady chtěl upozornit, že zatím je následující schůze svolaná na 5. 12. s tím, že návrhy na místopředsedu Senátu předkládají volební komisi senátorské kluby nebo senátoři nejpozději 24 hodin před zahájením volby.

Tímto bych tento bod ukončil a předávám slovo panu předsedovi. Děkuji.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji, pane předsedo, a projednávání tohoto bodu končím. My se vystřídáme v řízení schůze.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Vážené kolegyně, vážení kolegové, dalším bodem našeho programu je stanovení počtu ověřovatelů. V souladu s § 31 jednacího řádu Senát rozhodne o počtu ověřovatelů v Senátu a o návrhu na jejich nominaci. Ověřovatele Senátu nominují senátorské kluby na základě parity podle článku 3 bod 1 volebního řádu tak, aby Senát měl nejméně 10 ověřovatelů. Senátorské kluby navrhují, aby Senát měl 12 ověřovatelů. Otevírám rozpravu k tomuto návrhu.

Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu tedy uzavírám.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování. Svolám všechny k tomuto bodu. Budeme hlasovat o návrhu usnesení: Senát stanoví, že bude mít 12 ověřovatelů.

V sále je aktuálně přítomno 65 senátorek a senátorů, aktuální kvorum je 33. Čísla se změnila, 66 a kvorum je 34.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu, nechť stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 7 se ze 77 přítomných senátorek a senátorů při kvoru 39 pro vyslovilo 75, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

Končím tedy projednávání tohoto návrhu.

Musíme postoupit dále a dát návrh na schválení nominace ověřovatelů Senátu. Prosím předsedu volební komise, aby se ujal slova. Současně prosím, aby představení kandidáti povstali. Nominace vám zároveň byla rozdána na lavice. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Senátor Tomáš Kladívko:  Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, volební komise obdržela od jednotlivých senátorských klubů následující návrhy na ověřovatele Senátu. Jsou to: Zdeněk Berka, Tomáš Grulich, Luděk Jeništa, Jan Látka, Radko Martínek, Hassan Mezian, Libor Michálek, Tomio Okamura, Milan Pešák, Vladimír Plaček, Eva Syková, Miroslav Škaloud.

Návrh usnesení Senátu vám přečtu až po rozpravě, která bude nyní následovat. Děkuji.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji také. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu tedy uzavírám. Prosím, pane předsedo.

Senátor Tomáš Kladívko:  Návrh usnesení Senátu z 1. schůze konané dne 21. listopadu 2012 k návrhu na schválení nominace ověřovatelů Senátu:

Senát schvaluje nominované ověřovatele Senátu v tomto složení: Zdeněk Berka, Tomáš Grulich, Luděk Jeništa, Jan Látka, Radko Martínek, Hassan Mezian, Libor Michálek, Tomio Okamura, Milan Pešák, Vladimír Plaček, Eva Syková, Miroslav Škaloud.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji, pane předsedo. Můžeme tedy přikročit k hlasování. Navrhuji, abychom o všech kandidátech hlasovali najednou. Má někdo jiný názor? Není tomu tak. Můžeme tedy přistoupit k hlasování. Aktuálně je přítomno 78 senátorek a senátorů, aktuální kvorum je 40. Myslím, že můžeme tentokrát hlasovat bez znělky.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu, nechť stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 8 se ze 78 přítomných senátorů a senátorek při kvoru 40 pro vyslovilo 78, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

My jsme schválili nominované ověřovatele Senátu v tomto složení: Berka Zdeněk, Grulich Tomáš, Jeništa Luděk, Látka Jan, Martínek Radko, Mezian Hassan, Michálek Libor, Okamura Tomio, Pešák Milan, Plaček Vladimír, Syková Eva, Škaloud Miroslav.

Navrhuji, aby ověřovateli první schůze Senátu byli senátoři Zdeněk Berka a Tomáš Grulich. Má někdo připomínku k tomuto návrhu? Žádnou nevidím. Můžeme tedy přistoupit k hlasování. Budeme hlasovat o návrhu, aby ověřovateli byli senátoři Zdeněk Berka a Tomáš Grulich.

V sále je aktuálně přítomno 78 senátorek a senátorů, aktuální kvorum je 40. Opět bez znělka zahajuji hlasování.

Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu, nechť stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji.

Konstatuji, že vhlasování pořadové číslo 9 se ze 78 přítomných senátorek a senátorů při kvoru 40 pro vyslovilo 77, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

Ověřovateli této schůze Senátu byli určeni senátoři Zdeněk Berka a Tomáš Grulich.

Dalším bodem našeho dnešního programu je

 

Zřízení výborů Senátu a komisí Senátu

Ze zákona Senát zřizuje Organizační výbor a mandátový a imunitní výbor. Dále navrhuji zřídit tyto výbory: ústavně-právní výbor, výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, výbor pro záležitosti EU, výbor pro zdravotnictví a sociální politiku. Jednací řád dále hovoří o tom, že Senát při zřizování výborů určí, kterému výboru bude příslušet vyřizování peticí a kterému výboru bude příslušet stanovení některých záležitostí spojených s výkonem funkce senátora podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců. Senát rovněž určí, kterému výboru bude příslušet schvalování návrhu rozpočtu Kanceláře Senátu a kontrola jeho hospodaření. Dále Senát určí, kterému výboru nebo výborům bude příslušet projednávání návrhů legislativních aktů a závazných opatření orgánů EU. Proto navrhuji určit, že

a) výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice přísluší vyřizování peticí,

b) výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu přísluší stanovení některých náležitostí spojených s výkonem funkce senátora podle zvláštního zákona, schvalování návrhu rozpočtu Kanceláře Senátu a kontrole jejího hospodaření,

c) výboru pro záležitosti EU přísluší projednávání návrhů legislativních aktů EU, předběžných stanovisek vlády k návrhům legislativních aktů a informací vlády o stavu jejich projednávání, jakož i projednávání příslušných komunikačních dokumentů,

d) výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost přísluší projednávání návrhů závazných opatření orgánů EU v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky, zejména obecních směrů a společných strategií a v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech, stanovisek vlády k nim a informací vlády o stavu jejich projednávání, jakož i projednávání příslušných komunikačních dokumentů.

Současně navrhuji, abychom zřídili tyto komise Senátu: Stálou komisi Senátu pro krajany žijící v zahraničí, Stálou komisi Senátu pro práci Kanceláře Senátu, Stálou komisi Senátu pro rozvoj venkova, Stálou komisi Senátu pro sdělovací prostředky, Stálou komisi Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury.

Paragraf 47 odst. 3 praví, že Senát rozhodne, které komise se ustavují podle zásady poměrného zastoupení a které se volí většinovým způsobem. Navrhuji, aby komise byly voleny většinovým způsobem.

Následně Senát stanoví dle § 43 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, úkoly jednotlivým komisím. Návrh usnesení vám byl rozdán na lavice.

K tomuto bodu otevírám rozpravu. Do rozpravy se hlásí jako první pan senátor Vladimír Dryml. Prosím, pane senátore, máte slovo.

Senátor Vladimír Dryml:  Vážená paní předsedající, vážené senátorky, vážení senátoři, po tolika letech se zrušila komise pro ochranu osobních údajů a soukromí. Já bych se chtěl zeptat, kdo o tom rozhodl, proč se tak rozhodlo a pokud je to stránka pouze finanční, tak kolik se ušetří a kam ty peníze půjdou.

Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach:  Teď se hlásí dva kolegové s přednostním právem. (Reakce na poznámku z pléna.) Ano, také jsem si myslel. Takže slovo má paní místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková. Prosím, paní senátorko, máte slovo.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji, pane místopředsedo. Děkuji, pane předsedo klubu, za galantnost, i když jsem na přednosti v této chvíli netrvala. Ale děkuji za to. Máte před sebou na lavicích pozměňovací návrh, kterým navrhuji, abychom do části Úkoly Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury doplnili čtvrtý bod, který zní: Sledovat proces přijímání mezinárodních úmluv a jejich implementaci v ČR.

Jenom velice rychle vysvětlím. Za chvíli budeme také volit stálé delegace Senátu do meziparlamentních shromáždění, do Rady Evropy atd. Jsem přesvědčena o tom, že jestliže odpracováváme v těchto mezinárodních organizacích svoji práci jako delegace Senátu, jako zástupci Parlamentu ČR, tak bychom měli také mít přímou linku. Měli bychom mít možnost a kompetenci zabývat se tím, jak úmluvy, které schvalujeme a pomáháme formulovat na mezinárodní úrovni, jsou akceptovány Českou republikou, zda k nim Česká republika přistupuje. Pokud přistupuje, zda jsou podepsány a ratifikovány.

Jde mi o to, aby zde v Senátu byla zakotvena kompetence některému z orgánů Senátu, a Stálá komise pro ústavu a parlamentní procedury, myslím si, je vyhovujícím orgánem k tomu, abychom sledovali také proces přijímání mezinárodních úmluv a jejich plnění Českou republikou. Zdůrazňuji, že není jiný ústavní orgán, který v republice toto dělá, kromě vlády, která má výkonnou moc v tomto. Prosím o podporu tohoto návrhu, je podáván také po domluvě jak s lidmi z výboru pro EU, tak z ÚPV a i potenciálně s lidmi, kteří budou ve stálé komisi pro Ústavu. Děkuji.

Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach:  Děkuji, paní senátorko. Jako další se do rozpravy hlásí pan senátor Jaroslav Kubera. Prosím, pane senátore, máte slovo.

Senátor Jaroslav Kubera:  Dobrý den. Úvodem mi dovolte, abych popřál všem, kteří byli v letošních volbách zvoleni, pokud jsem neměl tu příležitost osobně.

Já mám připomínku ke stálým komisím. Není to poprvé, kdy to tady řešíme. Týká se to Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury. My už jsme tady jednou tento problém řešili. Problém je v tom, zda mají mít hlasovací právo v komisích nesenátoři. Je to velký problém. To, co říkám, není nic proti panu Outratovi. Nic nebrání tomu, aby pan Outrata docházel do komise, tak jako tam dochází spousta jiných právníků, renomovaných odborníků. Ale není podle mého názoru správné, aby měl hlasovací právo.

Ten důvod je velmi prostý. Je to důvod ústavní. Komise jsou zřizovány Senátem a neděje se to jenom tady, ty pokusy o proniknutí struktur, které nemají žádný mandát, a ony přesto mohou politický život ovlivňovat v míře větší, než jim přísluší. Nic jiného v tom není. Samozřejmě kolegu Outratu známe, je to bývalý senátor, není vůbec žádný problém, aby do komise docházel, zúčastňoval se jednání, ale podle mého názoru by neměl mít hlasovací právo. V minulosti jsme tak vždycky činili, jistě si to pamatujete, že jsme takto postupovali, že nám nevadí, když tam někdo dochází, ale není řádným členem. V těch tabulkách samozřejmě byl uveden jako senátor, proto jsme si toho nevšimli při tom, když se projednávalo složení komisí. Prosím proto, abychom v tomto případě hlasovali jednotlivě nebo snížili počet členů komise jsou dvě možnosti. Dvě komise. Děkuji.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Já děkuji také, ale připomínám, že toto je další bod programu. My v této chvíli projednáváme ustavení komisí a statuty komisí. Dále je přihlášen do rozpravy pan senátor Jaromír Štětina.

Senátor Jaromír Štětina:  Děkuji vám za slovo paní místopředsedkyně. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych měl jenom poznámku k pozměňovacímu návrhu paní senátorky Aleny Gajdůškové. Jak už předeslala, pozměňovací návrh zní: sledovat proces přijímání mezinárodních úmluv a jejich implementaci v ČR Stálou komisí Senátu pro Ústavu ČR. Já bych chtěl zdůraznit, že prerogativem, velmi významným, výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost je ratifikace mezinárodních smluv.

A myslím si, že tento výbor to dělá dlouhodobě, a velmi odborně. Nevidím důvodu, proč by se tím ještě některý jiný orgán Senátu měl zabývat. Děkuji za pozornost.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji také. Dále se do rozpravy přihlásil pan senátor Milan Štěch. Prosím, pane předsedo.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dotaz pana senátora Drymla by asi neměl zůstat nezodpovězený. Čekal jsem, jestli náhodou nevystoupí některý z předsedů politických klubů.

Je samozřejmé, že my tady dnes nerozhodujeme o tom, jestli zůstanou výbory a komise ve složení, které bylo minule, my rozhodujeme de facto nově o jejich ustavení, to znamená, že jejich činnost skončila, kdy skončila činnost Senátu v 8. funkčním období - a my je dnes nově ustavujeme. A i na Senát pochopitelně dopadají rozpočtové škrty, které za poslední dva roky se přibližují dvaceti procentům, jsou někde mezi 15 a 20 %, a víte, že nikdo nechcete v činnostech, které vy tady v Senátu zajišťujete nebo se jich účastníte, aby se příliš škrtalo, takže hledáme cesty tam, kde je to nejméně bolestivé. A mám informaci, není sice úplně stoprocentně ověřená, ale snažil jsem se ji nyní rychle zjistit. Tato komise v loňském roce, resp. v letošním roce - zasedala jednou! Proto se při jednáních nově vzniklé kluby Senátu dohodly, že tuto komisi nebudeme navrhovat, aby byla ustavena. Děkuji.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji také. O slovo se ještě přihlásil pan místopředseda Přemysl Sobotka. Prosím, pane místopředsedo.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:  Paní předsedající, kolegyně a kolegové, zřizujeme dneska hlasováním výbory, podvýbory ještě ne, a komise. Navrhuji toto usnesení, nemám ho v písemné formě:

Členy výborů Senátu, podvýborů Senátu a komisí mohou být pouze senátorky a senátoři.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji, pane místopředsedo. A ještě se o slovo přihlásil pan senátor Jan Horník. Prosím, máte slovo.

Senátor Jan Horník:  Dobré odpoledne. Také já přeji všem nově zvoleným senátorkám a senátorům tu nejlepší budoucnost mezi námi.

A k tématu, které právě probíráme, chci připomenout, že pan bývalý exsenátor Outrata byl členem této komise. A pokud nám to jednací řád umožňuje, tak nevím, proč bychom nemohli využít lidí, kteří v oblastech, kde mohou být nápomocni v jednotlivých komisích, nebyli nápomocni i nám. Je pravda, že veřejnost může docházet. Na druhou stranu, pokud jsou to lidé, kteří byli již kdysi dávno v Senátu nebo možná i v Poslanecké sněmovně, tak přece jenom požívají jistou úctu a dávají i vážnost Senátu.

Proto dávám na zvážení návrh, který tady byl předložen panem místopředsedou Sobotkou, zamítnout. Děkuji.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji. Ještě s přednostním právem pan senátor Přemysl Sobotka.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:  Ještě jednou. Debata se tady opakuje. Já nemám nic proti tomu, aby byli různí poradci komisí atd. Ale jestliže se hlasuje o nějakém usnesení těchto výborů, podvýborů a komisí, tak to může přece pouze ten, kdo je zvolen senátorem. Ten poradní hlas může mít třeba tisíc hlasů.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji. O slovo se dále přihlásil pan senátor Vladimír Dryml. Prosím, pane senátore.

Senátor Vladimír Dryml:  Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, nechtěl jsem k tomuto bodu vystupovat, předřečníci mě předběhli, protože správně to patří pod bod č. 10.

Ale uvědomme si, že to je precedens. Precedens, kde v podstatě za chvíli tady budou rozhodovat lidé, kteří jsou nevoleni, anebo do toho velmi zasahovat, a neponesou politickou odpovědnost. A to je velmi vážné!

My to vidíme, navrhl to klub Starostové a Ostravak, dříve TOP 09 a Starostové. Vidím, že změny se dějí stále více a více, asi podle toho, jak se mění nálada lidí a politická situace i preference. Ale podle mne by se to takhle dělat nemělo.

Podporuji to, co tady navrhl místopředseda Senátu Sobotka. Je to napříč politickými stranami. Je to velmi vážný precedens, který může zasáhnout do celého fungování Senátu jako takového. Je to o vážnosti a o zodpovědnosti každého z nás senátorů.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji. Dále se o slovo přihlásil pan senátor Jan Horník.

Senátor Jan Horník:  Omlouvám se. Chci jenom připomenout, že tento precedens zde již byl dán v minulém dvouletém období. Čili my už jsme tento krok udělali, nevím, kdo to před dvěma lety přehlédl.

Nicméně určitě souhlasím s naším panem místopředsedou Přemkem Sobotkou, ale pak upravme jednací řád, který to neumožní. Pokud to sami necháváme v takového otevřené rovině, tak se nám tyto nápady mohou do budoucnosti pořád opakovat.

Proto bych si dovolil dát návrh na doprovodné usnesení, aby Organizační výbor nechal vypracovat legislativní posudek k této záležitosti a případně návrh na změnu jednacího řádu, protože nemá cenu, abychom se tady k tomu každé dva roky vraceli. Děkuji.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji. V této chvíli je ještě přihlášen pan místopředseda Senátu Přemysl Sobotka. Prosím, pane místopředsedo.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:  Za chviličku bude usnesení a je tam text, který se vztahuje ke komisím a k hlasovacímu právu, abychom věděli, o čem hlasovat. Čili není problém rozšířit tuto komisi o jakýkoliv počet lidí, ale hlasovat tam mohou pouze senátoři, nebo senátorky a senátoři, abych dodržoval tu genderovou 40procentní povinnost.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Usnesení nám bude rozdáno. Ještě vystoupí pan senátor Miloš Vystrčil. Prosím, pane senátore.

Senátor Miloš Vystrčil:  Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já jenom k tomu, co tady říkal pan kolega Horník. Zatím jsem ještě informaci sám neověřil, ale mám takovou zprávu, že pan Outrata nebyl v minulém funkčním období členem komise. A tak se ptám, které období má pan senátor Horník případně na mysli, protože v minulém dvouletém funkčním období tomu tak nebylo.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  O slovo se dále hlásí pan senátor Jiří Dienstbier. Prosím, pane senátore.

Senátor Jiří Dienstbier:  Jenom proto, že tady zaznívají některé věci, které nemají oporu v právu. Za prvé nemusíme dělat žádné analýzy, právně je situace jasná. V komisi může být i člověk, který není senátorem. Za druhé je otázkou politického rozhodnutí, jestli chceme, aby tam někdo takový seděl nebo ne, jestli tam někoho takového zvolíme. Ale není možné to, co tady říkal pan místopředseda Sobotka, že tam někdo, kdo není senátorem, bude členem a nebude mít hlasovací právo. Každý, koho zvolíme členem, bude mít automaticky hlasovací právo. Jiná věc je, že členem být nemusí a může být poradcem, jenom abychom rozlišovali tyto věci. Ale není možné, aby byli členové v komisi s dvojím postavením.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji. Ještě pan senátor Jan Horník. Prosím, pane senátore.

Senátor Jan Horník:  Stahuji to, co jsem předtím dal jako návrh, ani jsem to neměl v písemné podobě. Pokud je pravda to, co říká pan kolega Dienstbier, tak asi návrh, který předkládal pan místopředseda Sobotka, v podstatě nemůže ani projít.

Abychom tedy nezdržovali, dovolím si pana Outratu stáhnout z nominace. Chtěl bych ale poprosit všechny do budoucna, aby měli v paměti tento krok a abychom do budoucna nedávali lidi mimo senátní mandát do jednotlivých komisí. Děkuji.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji. Ještě pan místopředseda Přemysl Sobotka. Prosím, pane místopředsedo.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:  Aby to nebylo jako přestřelka. Pokud bude pan kolega Outrata stažen z nominace, tak já stahuji svůj návrh usnesení.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji. Rozuměla jsem tomu, že nominace pana Outraty byla stažena, takže je staženo v této chvíli i ono usnesení.

Ale ještě se o slovo přihlásil pan senátor Miroslav Škaloud. Prosím, pane senátore.

Senátor Miroslav Škaloud:  Vážené senátorky a senátoři, měl bych připomínku k pozměňovacímu návrhu senátorky Gajdůškové, doufám, že je na to nyní čas. (Souhlas.)Děkuji.

Návrh říká, že Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury by měla sledovat proces přijímání mezinárodních úmluv a jejich implementaci v České republice.

Já jsem v této komisi byl dlouho a uvažuji, přemýšlím, kde je ten naléhavý zájem, proč zrovna tuto formulaci, když tyto smlouvy projednává zahraniční výbor, evropské smlouvy, např. Lisabonskou smlouvu, ESM projednával vždy evropský výbor. Přišel jsem na jednu jedinou věc, a ta se týkala ratifikace Dodatkového protokolu k Evropské sociální chartě, kterou obě komory odsouhlasily, nicméně prezident republiky ji nějak zavčas nepodepsal a to způsobilo jakési rozepře a jakousi snahu vytvořit nějaký další tlak, aby tak učinil. A tato komise se k tomu také vyjadřovala. Takže možná to byl tento jediný důvod a ten se mi nezdá tak naléhavý, protože tato komise si vždy stáhla na svůj program to, co potřebovala a smlouvy tohoto typu tam byly vždy a v tom jí nic do budoucna bránit nebude. Děkuji vám za pozornost.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji také. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, zda ještě někdo chce vystoupit? Nikoho takového nevidím, rozpravu tedy uzavírám.

A budeme nyní moci hlasovat o předloženém usnesení, ke kterému byl podán jediný pozměňovací návrh poté, co jsme si vyjasnili věci v rozpravě. Když dovolíte, svolám nyní všechny k hlasování.

Budeme hlasovat nejdříve o pozměňovacím návrhu, který jste měli předložen v písemné podobě a týká se doplnění Statutu stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu, nechť stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 10 se z 80 přítomných senátorek a senátorů při kvoru 41 pro vyslovilo 55, proti bylo 14. Návrh byl přijat. Děkuji vám.

A my v této chvíli můžeme přistoupit k hlasování o usnesení Senátu k návrhu na zřízení výborů Senátu a komisí Senátu, tak jak jsem vám ho přečetla na začátku projednávání tohoto bodu a jak ho máte v písemné podobě.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu, nechť stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 11 se z 80 přítomných senátorek a senátorů při kvoru 41 pro vyslovilo 75, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

Děkuji a projednávání tohoto bodu končím.

Dalším bodem je

 

Stanovení počtu členů výborů a komisí

Z jednání senátorských klubů vzešel návrh, se kterým vás teď seznámím.

Navrhuji tedy, že Organizační výbor bude mít 13 členů, mandátový a imunitní výbor bude mít 13 členů, ústavně-právní výbor bude mít 10 členů, výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu bude mít 11 členů, výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí bude mít 11 členů, výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice bude mít 11 členů, výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost bude mít 12 členů, výbor pro záležitosti Evropské unie bude mít 10 členů, výbor pro zdravotnictví a sociální politiku bude mít 11 členů, Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí bude mít 15 členů, Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu bude mít 9 členů, Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova bude mít 16 členů, Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky bude mít 15 členů, Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury bude mít 7 členů.

Otevírám rozpravu k tomuto návrhu. Do rozpravy se hlásí pan senátor Vladimír Dryml, ale pardon, omlouvám se, pan senátor Jan Horník má přednostní právo a chce ho využít. Prosím, pane senátore.

Senátor Jan Horník:  Omlouvám se panu senátorovi Drymlovi, ale je to jenom z toho důvodu, že v počtu členů Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury nebude 7 členů, ale 6 členů, protože já jsem nominaci pana exsenátora Edvarda Outraty stáhl.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji. Myslím, že to můžeme vzít všichni na vědomí, aniž bychom museli o tom poté zvlášť ještě hlasovat jako o pozměňovacím návrhu. Do rozpravy se dále hlásí pan senátor Vladimír Dryml. Prosím, pane senátore.

Senátor Vladimír Dryml:  Vážená paní místopředsedkyně, vážené senátorky, vážení senátoři. Nejdříve bych chtěl upozornit, že Vladimír Dryml není nezařazený, ale je členem SPOZ od včerejška, takže bych byl rád, kdyby se to objevilo i na tabuli.

Za druhé mi dovolte citovat z deníku Právo ze soboty 10. listopadu 2012:

Opozice také upozornila, že odvoláním Johna byla porušena zásada poměrného zastoupení v orgánech komory, v níž má mít každá strana své lidi podle počtu mandátu. Prosadil se bolševický prvek v jednání koalice, zhodnotil situaci Bohuslav Sobotka.

Buď pan bývalý ministr financí a nyní předseda ČSSD neumí počítat, anebo káže někdo vodu a pije víno, protože podle počtu z 81 senátorů získala ČSSD 46 mandátů, což je 58 %. Přitom z devíti výborů obsazuje ČSSD sedm předsedů výborů, je 23 místopředsedů. Když si spočítáme ještě dva místopředsedy Senátu plus předsedu Senátu a když si spočítáme dva předsedy komisí a tři předsedy podvýborů, tak zjišťujeme, že ze 46 senátorů mají funkce v počtu 38 lidí.

A proto se ptám, jaká parita, jaké poměrné zastoupení? Šest senátorů tady asi neexistuje. A zastoupení ve stálých delegacích Senátu z 13 zástupců je 8 zástupců ČSSD.

V žádném případě to nevypovídá o tom, že ČSSD tady má 58 % senátorů.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji za vystoupení. Do rozpravy se dál nikdo nehlásí. Ptám se, zda ještě někdo chce vystoupit. Nikoho nevidím, rozpravu uzavírám.

Můžeme přistoupit k hlasování o předneseném návrhu usnesení, tak jak jsem vám ho navrhla, s tím, že upřesníme počet členů Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury na - 6 - podle návrhu pana senátora Horníka. Děkuji. Zahájím tedy hlasování. Svolám všechny k hlasování.

Zahajuji hlasování. Budeme hlasovat o stanovení počtu členů výborů a komisí. Kdo je pro návrh, nechť stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu, nechť stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Děkuji vám. Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 12 ze 79 přítomných senátorek a senátorů při kvóru 40 se pro vyslovilo 77, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

Dalším bodem je

 

Ustavení výborů Senátu

Dávám slovo předsedovi volební komise, aby nás seznámil s návrhem na ustavení výborů. Návrhy, které vzešly z jednání senátorských klubů, vám byly rozdány. Prosím, pane předsedo.

Senátor Tomáš Kladívko:  Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, dovoluji si vás informovat, že volební komise obdržela v souladu s čl. 4 volebního řádu od jednotlivých senátorských klubů následující návrhy na členy výboru. Prosím, aby ten, koho budu číst, povstal, aby se všem senátorům představil.

Organizační výbor:

Čunek Jiří

Dienstbier Jiří

(Poprosil bych, protože představujeme konečně všechny senátory, aby povstali. Děkuji.)

Gajdůšková Alena

Horník Jan

Kladívko Tomáš

Kubera Jaroslav

Richtrová Eva

Sekaninová Božena

Sobotka Přemysl

Šilar Petr

Škromach Zdeněk

Štěch Milan

Vícha Petr

Mandátový a imunitní výbor:

Antl Miroslav

Janeček Miloš

Kubera Jaroslav

Lebeda Pavel

Malý Miloš

Oberfalzer Jiří

Palas Jaroslav

Štětina Jaromír

Terelmešová Dagmar

Trpák Pavel

Wagnerová Eliška

Zeman Jaroslav

Zvěřinová Dagmar

Ústavně-právní výbor:

Antl Miroslav

Dienstbier Jiří

Franc Lubomír

Kubera Jaroslav

Malý Miloš

Nenutil Miroslav

Okamura Tomio

– ten teď není přítomen v sále,

Plaček Vladimír

Škaloud Miroslav

Wagnerová Eliška

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu:

Bis Jiří

Bratský Petr

Hajda Jan

Korytář Karel

Lajtoch Jiří

Řihák Josef

Strnad Jaromír

Sulovský Leopold

Šilar Petr

Veleba Jan

Vrecionová Veronika

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí:

Bárek Ivo

Bayerová Marta

Eybert Pavel

Gawlas Petr

Horník Jan

Juránek Stanislav

Martínek Radko

Richtrová Eva

Tesařík Martin

Vícha Petr

Vystrčil Miloš

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice:

Berka Zdeněk

Doupovcová Hana

Homolka Václav

Horská Miluše

Chládek Marcel

Jermář Jaromír

Kapoun Karel

Oberfalzer Jiří

Pešák Milan

Syková Eva

Šesták Jiří

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost:

Brož Zdeněk

Bublan František

Dryml Vladimír

Jirsa Tomáš

Kladívko Tomáš

Lebeda Pavel

Mezian Hassan

Palas Jaroslav

Regec Jozef

Sykáček Jaroslav

Štětina Jaromír

Trpák Pavel

Výbor pro záležitosti Evropské unie:

Besta Zdeněk

Doubrava Jaroslav

Grulich Tomáš

Jeništa Luděk

Krejča Miroslav

Látka Jan

Maštalíř Antonín

Táborský Josef

Zeman Jaroslav

Zvěřinová Dagmar

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku:

Dernerová Alena

Emmerová Milada

Filipiová Daniela

Guziana Petr

Janeček Miloš

Michálek Libor

Sekaninová Božena

Schwarz Zdeněk – není přítomen

Sušil Radek

Terelmešová Dagmar

Žaloudík Jan.

Děkuji, paní předsedající, vracím vám slovo.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji také, Otevírám rozpravu k přednesenému návrhu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám. Můžeme tedy přikročit k hlasování, svoláme se opět a budeme hlasovat. Budeme tedy hlasovat o návrhu ustavení výborů, tak jak je přednesl předseda volební komise.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, nechť stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Děkuji. Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 13 ze 78 přítomných senátorek a senátorů při kvóru 40 se pro vyslovilo 77, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

Máme tedy ustaveny výbory, a ty si musí v této chvíli ze svého středu zvolit předsedy a místopředsedy.

Řízením výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí pověřuji pana senátora Ivo Bárka. Schůze výboru se bude konat ve Frýdlantském salonku.

Řízením výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice pověřuji pana kolegu Jaromíra Jermáře. Schůze výboru se uskuteční v místnosti číslo 352 VP – C ve své zasedací místnosti.

Řízením výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost pověřuji pana senátora Jozefa Regece. Výborová schůze se uskuteční v Růžovém salonku.

Řízením výboru pro záležitosti Evropské unie pověřuji pana senátora Miroslava Krejču. Schůze proběhne v Černínském salonku.

Řízením výboru pro zdravotnictví a sociální politiku pověřuji paní kolegyni Danielu Filipiovou. Ustavující schůze výboru se uskuteční v Zaháňském salonku.

V této souvislosti upozorňuji na rozdíl mezi volbou předsedy výboru výborem a volbou předsedy výboru Senátem. V případě nastávající volby předsedy výboru Senátu organizaci volby zajišťuje výbor sám. Tzn., že návrhy kandidátů předkládají senátoři jménem svých senátorských klubů přímo na schůzi výboru. Děkuji a přerušuji naše jednání do 15.50 hodin.

Ještě ale požádal o vystoupení pan senátor Jiří Oberfalzer.

Senátor Jiří Oberfalzer:  Ještě bych chtěl členy mandátového a imunitního výboru pozvat po skončení schůze výborů do Valdštejnovy pracovny. Až se sejdou všechny výbory, po nich členové mandátového a imunitního výboru do Valdštejnovy pracovny.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Ano, děkuji. Omlouvám se ještě. Řízením mandátového a imunitního výboru pověřuji pana senátora Jaroslava Kuberu, schůze výboru se bude konat ve Valdštejnově pracovně po ostatních výborech.

Vzhledem k dvojímu členství řízením ústavně-právního výboru pověřuji pana senátora Miroslava Antla. Ustavující schůze výboru se bude konat v Zeleném salonku.

Řízením výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu pověřuji pana kolegu Jiřího Lajtocha. Výbor se sejde ve Valdštejnově pracovně.

(Jednání přerušeno ve 14.52 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 15.30 hodin.)

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Vážené paní senátorky, páni senátoři. Na požadavek členů mandátového a imunitního výboru, který ještě zasedá, prodlužuji přestávku do 15.45 hodin. Děkuji.

(Jednání přerušeno v 15.30 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 15.47 hodin.)

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Vážené kolegyně, vážení kolegové. Budeme pokračovat ve schůzi Senátu Parlamentu České republiky. Prosím vás, zaujměte svá místa, ať můžeme projednat další bod, kterým je

 

Potvrzení volby předsedů výborů Senátu

Výbory, které jsme ustavili, se sešly a zvolily si své předsedy či předsedkyně. Žádám postupně senátory, kteří řídili schůzi jednotlivých výborů, aby nám je představili.

Dámy a pánové, já požádám o klid, abychom mohli pokračovat v našem jednání. Jako prvního prosím pana senátora Jaroslava Kuberu, aby nás seznámil s výsledkem volby mandátového a imunitního výboru. Pana senátora zde nevidím, už spěchá. Prosím, pane senátore, máte slovo.

Senátor Jaroslav Kubera:  Takže mandátový a imunitní výbor zvolil svým předsedou pana senátora Jiřího Oberfalzera.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji, pane senátore. Prosím pana senátora Miroslava Antla, aby nás seznámil s výsledkem volby ústavně-právního výboru.

Senátor Miroslav Antl:  Děkuji za pozvání, vážená paní místopředsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, ústavně-právní výbor zvolil mě, tedy senátora Miroslava Antla předsedou a jako místopředsedy ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR zvolil pana senátora Miloše Malého, pana senátora Miroslava Nenutila, pana senátora Vladimíra Plačka a pana senátora Miroslava Škalouda. Vše proběhlo bez problémů a havárií. Děkuji za pozornost.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji také. Prosím o slovo pana senátora Jiřího Lajtocha, aby nás seznámil s výsledkem jednání výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Prosím, pane senátore.

Senátor Jiří Lajtoch:  Takže výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu České republiky zvolil na své první schůzi předsedou výboru pana senátora Jana Hajdu.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji, pane senátore. O výsledku jednání výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí nás bude informovat pan senátor Ivo Bárek. Prosím, pane senátore.

Senátor Ivo Bárek:  Milé kolegyně, vážení kolegové. Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí zvolil pro 9. funkční období Senátu předsedou výboru senátora Ivo Bárka a místopředsedy Pavla Eyberta, Petra Gawlase, Stanislava Juránka a Martina Tesaříka. Děkuji za pozornost.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji také. Prosím o slovo pana senátora Jaromíra Jermáře, aby nás seznámil s výsledkem volby výboru pro vědu, kulturu, lidská práva a petice. Prosím, pane senátore.

Senátor Jaromír Jermář:  Vážená paní místopředsedkyně, milé kolegyně, vážení kolegové. Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice zvolil předsedou výboru pana senátora Marcela Chládka a místopředsedy výboru paní senátorku Hanu Doupovcovou, senátora Jaromíra Jermáře, senátora Milana Pešáka a senátorku Evu Sykovou.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji. Dále prosím pana senátora Jozefa Regece, aby nás seznámil s výsledkem jednání výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Prosím, pane senátora.

Senátor Jozef Regec:  Hezké odpoledne. Milé dámy, vážení pánové, paní předsedající. Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost zvolil předsedou pana Jozefa Regece a zvolil místopředsedy pana Pavla Lebedu, Jaroslava Sykáčka, Františka Bublana a Tomáše Jirsu. Děkuji.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji také. Nyní prosím pana senátora Miroslava Krejču, aby nás seznámil s výsledky jednání výboru pro záležitosti Evropské unie. Prosím, pane senátore.

Senátor Miroslav Krejča:  Vážená paní předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. Výbor pro záležitosti Evropské unie na své dnešní schůzi zvolil předsedou výboru senátora Miroslava Krejču a místopředsedy výboru senátory Zdeňka Bestu, Jaroslava Doubravu, Antonína Maštalíře a Josefa Táborského. Děkuji za pozornost.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji také. Nyní, prosím, by měla vystoupit paní senátorka Daniela Filipiová, aby nás seznámila s výsledkem volby výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, protože zde není, tak poprosím – zastoupí ji paní senátorka Božena Sekaninová. Prosím, paní senátorko.

Senátorka Božena Sekaninová:  Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku zvolil pro 9. funkční období Senátu předsedou výboru pro zdravotnictví a sociální politiku senátora Miloše Janečka a jako místopředsedy kolegu Zdeňka Schwarze, Jana Železníka, Petra Guzianu a Radka Sušila.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji, paní senátorko. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se hlásí pan senátor Vladimír Dryml. Prosím, pane senátore.

Senátor Vladimír Dryml:  Vážená paní předsedající, senátorky, senátoři. Dovolte mi, abych poděkoval a gratuloval všem sedmi předsedům za ČSSD a 23 místopředsedům. Režie v podání pana senátora Víchy – vaším prostřednictvím, paní předsedající – proběhla přesně tak, jak si v Lidovém domě odsouhlasili.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Pan senátor Vícha určitě slyšel. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nikoho takového nevidím, rozpravu uzavírám.

Budeme tedy hlasovat o potvrzení všech předsedů výborů najednou. Má někdo nějaký jiný návrh? Nevidím nikoho, že by chtěl podstoupit jinou proceduru, budeme hlasovat o potvrzení všech předsedů výborů najednou. Svolám všechny k hlasování.

Budeme hlasovat o usnesení: Senát potvrzuje ve funkci předsedy mandátového a imunitního výboru senátora Jiřího Oberfalzera, ústavně-právního výboru senátora Miroslava Antla, výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu senátora Jana Hajdu, výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí senátora Ivo Bárka, výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice senátora Marcela Chládka, výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost senátora Jozefa Regece, výboru pro záležitosti EU senátora Miroslava Krejču, výboru pro zdravotnictví a sociální politiku senátora Miloše Janečka.

V sále je aktuálně přítomno 71 senátorek a senátorů, aktuální kvorum je 36. Zahajuji hlasování.

Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, nechť stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 14 se ze 77 přítomných senátorek a senátorů při kvoru 39 pro vyslovilo 72, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

Konstatuji, že Senát potvrdil předsedy výborů a zvoleným předsedům i místopředsedům blahopřeji a těším se na určitě skvělou práci v jejich podání.

Dalším bodem je

 

Ustavení komisí Senátu

Dávám slovo předsedovi volební komise, aby nás seznámil s návrhem na ustavení komisí Senátu návrhy, které předložily senátorské kluby, vám byly rozdány. Prosím, pane předsedo.

Senátor Tomáš Kladívko:  Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně, kolegyně kolegové. Dovoluji si vás informovat, že volební komise obdržela v souladu se článkem 4. volebního řádu od jednotlivých senátorských klubů následující návrhy na členy komisí Senátu. Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí: Zdeněk Besta, Jiří Bis, Jiří Čunek, Jaroslava Doubrava, Hana Doupovcová, Daniela Filipiová, Tomáš Grulich, Petr Guziana, Miloš Janeček, Jaromír Jermář, Stanislav Juránek, Jaroslav Kubera, Pavel Lebeda, Hassan Mezian, Pavel Trpák.

Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu: Miroslav Antl, Marta Bayerová, Alena Gajdůšková, Karel Korytář, Milan Pešák, Božena Sekaninová, Zdeněk Schwarz, Radek Sušil, Martin Tesařík.

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova: Zdeněk Besta, Hana Doupovcová, Jan Hajda, Václav Homolka, Jan Horník, Stanislav Juránek, Jan Látka, Radko Martínek, Miroslav Nenutil, Vladimír Plaček, Božena Sekaninová, Petr Šilar, Dagmar Terelmešová, Veronika Vrecionová, Miloš Vystrčil, Dagmar Zvěřinová.

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky: Petr Bratský, František Bublan, Vladimír Dryml, Milada Emmerová, Daniela Filipiová, Alena Gajdůšková, Petr Gawlas, Miluše Horská, Libor Michálek, Jiří Oberfalzer, Eva Richtrová, Zdeněk Schwarz, Eva Syková, Zdeněk Škromach, Jan Žaloudík.

Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury: Jiří Dienstbier, Alena Gajdůšková, Miluše Horská, Miroslav Krejča, Pavel Lebeda, Eliška Wagnerová.

Děkuji a vracím slovo.

Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach:  Děkuji, pane senátore. Já v toto chvíli otevírám rozpravu k tomuto bodu, do které se nikdo nehlásí. Rozpravu uzavírám a můžeme přikročit k hlasování.

Senát ustavuje komise Senátu ve složení, se kterým nás seznámil pan předseda volební komise.

V sále je v tuto chvíli přítomno 77 senátorek a senátorů, potřebné kvorum pro schválení je 39.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo je proti tomuto návrhu, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko NE.

Děkuji. Hlasování skončilo. Já mohu konstatovat, že v hlasování pořadové č. 15 se ze 78 přítomných senátorek a senátorů při kvoru 40 pro vyslovilo 76, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Děkuji.

Konstatuji, že Senát ustavil své komise. Děkuji panu předsedovi.

Přistoupíme k dalšímu bodu, tím je

 

Volba předsedů komisí Senátu

Nyní dávám slovo předsedovi volební komise, aby nám sdělil návrhy na kandidáty. Současně prosím, aby kandidáti, kteří budou představeni, povstali ve svých lavicích. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Senátor Tomáš Kladívko:  Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si vás informovat, že volební komise obdržela tyto návrhy kandidátů na předsedy komisí Senátu:

Na předsedu Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí je navržen senátor Tomáš Grulich. Návrh předložil senátní klub ODS.

Na předsedu Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu je navržen senátor Karel Korytář. Návrh předložil senátní klub ČSSD.

Na předsedkyni Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova je navržena senátorka Dagmar Zvěřinová. Návrh předložil senátní klub ČSSD.

Na předsedkyni Stálé komise pro sdělovací prostředky je navržena senátorka Daniela Filipiová. Návrh předložil senátní klub ODS.

Na předsedkyni Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury je navržena senátorka Eliška Wagnerová. Návrh předložil senátní klub ČSSD.

Pane předsedající, vracím vám slovo.

Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach:  Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu k předneseným návrhům, do které se nikdo nehlásí, takže rozpravu uzavírám. Nyní uděluji slovo panu předsedovi volební komise, aby přednesl další pokyny ke konání volby.

Senátor Tomáš Kladívko:  Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, čeká nás dnes poslední tajná volba. Já vám k ní řeknu několik slov. Způsob volby předsedů komisí upravuje článek 2 bod 11 volebního řádu, který říká: Senátor volí předsedu výboru nebo komise tak, že na hlasovacím lístku vyjádří

a) souhlas s jedním z kandidátů zakroužkováním pořadového čísla před jeho jménem. Pořadová čísla před jmény ostatních kandidátů přeškrtne písmenem X;

b) nesouhlas se všemi kandidáty vyjádří přeškrtnutím pořadového čísla před jmény všech kandidátů písmenem X. U každé z komisí Senátu je uvedeno pouze jedno pořadové číslo. Toto pořadové číslo 1 před každým jménem zakroužkujete v případě, že s tím souhlasíte, aby se kandidát stal předsedou té které komise. V případě nesouhlasu pořadové číslo 1 přeškrtnete písmenem X. Je třeba označit kroužkem nebo přeškrtnout písmenem X všech pět čísel. Pokud nebude lístek označen tímto způsobem, bude neplatný.

Pro vaši informaci uvádím, že v prvním kole je zvolen předsedou komise zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů. Nezíská-li kandidát nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů, koná se druhé kolo volby, do kterého postupuje nezvolený kandidát. Ve druhém kole je zvolen kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů. Nebyl-li předseda komise Senátu zvolen ani ve druhém kole, koná se nová volba podle volebního řádu.

Volební komise je připravena na provedení této volby s tím, že vydávání hlasovacích lístků bude trvat 15 minut a samotné sčítání hlasovacích lístků dalších 15 minut, tedy celkem 30 minut. Navrhl bych tedy, aby volba začala v 16.07 s tím, že hlasovací lístky budou vydávány do 16.22 hodin a poté 15 minut, takže přestávku bych navrhoval do 16.40 hodin. Děkuji.

Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach:  Děkuji, pane předsedo. Tak jak bylo řečeno, budeme pokračovat volbou a vyhlašuji přestávku do 16.40 hodin na provedení této volby.

(Jednání přerušeno v 16.05 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 16.41 hodin.)

Předseda Senátu Milan Štěch:  Paní senátorky, páni senátoři, zahajuji přerušené jednání a uděluji slovo předsedovi volební komise, aby nás informoval o výsledku tajné volby předsedů komisí Senátu. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Senátor Tomáš Kladívko:  Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás informoval o výsledcích 1. kola první volby předsedů komisí Senátu Parlamentu České republiky, konané dne 21. listopadu 2012:

Počet vydaných hlasovacích lístků 73, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 73, z nich neplatný jeden, počet neodevzdaných hlasovacích lístků nula.

Pro senátora Tomáše Grulicha bylo odevzdáno 69 hlasů, pro senátora Karla Korytáře bylo odevzdáno 72 hlasů, pro senátorku Dagmar Zvěřinovou bylo odevzdáno 72 hlasů, pro senátorku Danielu Filipiovou bylo odevzdáno 60 hlasů, pro senátorku Elišku Wagnerovou bylo odevzdáno 63 hlasů.

V 1. kole první volby byli zvoleni předsedou Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí senátor Tomáš Grulich, předsedou Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu senátor Karel Korytář, předsedkyní Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova senátorka Dagmar Zvěřinová, předsedkyní Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky senátorka Daniela Filipiová, předsedkyní Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury senátorka Eliška Wagnerová.

Já všem zvoleným blahopřeji. Děkuji.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji vám, pane předsedo. Rovněž i já všem zvoleným předsedům komisí blahopřeji a projednávání tohoto bodu bylo ukončeno.

Následujícím bodem je

 

Návrh na stanovení počtu senátorů ve stálých delegacích Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací

Návrhy, které vzešly ze senátorských klubů, vám byly rozdány na lavice. Pro úplnost vám návrhy zopakuji:

Senát schvaluje obsazení míst ve stálých delegacích senátory takto:

a)do Parlamentního shromáždění Rady Evropy zvolí Senát dva členy, a to jednoho navrženého senátorským klubem ČSSD a jednoho navrženého senátorským klubem ODS a dále dva náhradníky, a to jednoho navrženého senátorským Klubem pro obnovu demokracie – KDU-ČSL a nezávislí a jednoho navrženého senátorským klubem ČSSD,

b) do Parlamentního shromáždění NATO zvolí Senát dva členy, a to jednoho navrženého senátorským klubem ODS a jednoho navrženého senátorským klubem ČSSD, a dva náhradníky, a to jednoho navrženého senátorským Klubem pro obnovu demokracie – KDU-ČSL a nezávislí a jednoho navrženého senátorským klubem ČSSD,

c) do Meziparlamentní unie zvolí Senát čtyři senátory, a to tři navržené senátorským klubem ČSSD a jednoho navrženého senátorským Klubem pro obnovu demokracie – KDU-ČSL a nezávislí,

d) do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) zvolí Senát tři senátory, a to jednoho navrženého senátorským klubem ODS, jednoho navrženého senátorským klubem Starostové a Ostravak a jednoho navrženého senátorským klubem ČSSD,

e) do Středoevropské iniciativy zvolí Senát dva členy, a to dva navržené senátorským klubem ČSSD a jednoho náhradníka navrženého senátorským klubem ODS,

f) do Parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří zvolí Senát jednoho člena navrženého senátorským klubem ČSSD.

K tomuto bodu a návrhům otevírám rozpravu. Kdo se hlásí do rozpravy? Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. A vzhledem k tomu, že nejsou žádné návrhy, přistoupíme k hlasování.

Budeme hlasovat o návrhu na stanovení počtu senátorů ve stálých delegacích Parlamentu České republiky v meziparlamentních organizacích, tak jak byly před chvilkou předneseny a jak je máte v materiálech na vašich stolech.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji.

hlasování č. 16 registrováno 75 senátorek a senátorů, kvorum pro přijetí 38, pro návrh 70, proti nikdo. Návrh byl schválen a projednávání tohoto bodu je ukončeno.

Dalším bodem je

 

Volba členů stálých delegací Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací za Senát

Uděluji slovo předsedovi volební komise, aby nás seznámil s návrhem na volbu členů jednotlivých delegací. Návrhy vám byly rozdány na vaše lavice.

Senátor Tomáš Kladívko:  Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že do všech delegací byly navrženy právě potřebné počty členů, navrhuji jako předseda volební komise, po dohodě s ostatními členy komise, aby volba členů a náhradníků delegací se uskutečnila aklamací en bloc.

Prosím, pane předsedo, abyste nechal o mém návrhu hlasovat.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Ještě dříve, než budeme hlasovat, otevřu rozpravu. Kdo se hlásí do rozpravy?

Pan senátor Vladimír Dryml, prosím.

Senátor Vladimír Dryml:  Vážený pane předsedo, senátorky a senátoři, je to přesně tak, jak jsem říkal. Z 13 reprezentantů Senátu je osm za ČSSD, to znamená, že to neodpovídá zastoupení všech senátorů, kteří jsou zde v Senátu. Je to opravdu o nějaké podivné otevřené demokracii a o tom, že to, co tady bylo, aspoň to, co jsem zažil po čtyři roky, najednou neplatí. Je to otázka, co bude za dva roky a úsměvy možná mnohým ztuhnou za ty dva roky na tváři.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji. Kdo další se hlásí do rozpravy? Nikdo se nehlásí, takže pane předsedo, ještě jednou bych vás poprosil, abyste nám řekl, o čem budeme hlasovat. Rozpravu samozřejmě končím a prosím návrh na hlasování.

Senátor Tomáš Kladívko:  Pane předsedo, ve hře je můj návrh, aby volba členů a náhradníků stálých delegací proběhla aklamací en bloc.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Jsou nějaké připomínky? Nejsou. Nejprve přivolám nepřítomné senátorky a senátory do sálu, aby nebyly nějaké připomínky.

Aktuálně je přítomno 76 senátorek a senátorů, kvorum pro přijetí je 39. Budeme hlasovat o návrhu, tak jak jej přednesl předseda volební komise na způsob hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji.

V hlasování č. 17 registrováno 77, kvorum pro přijetí 39, pro návrh 73, proti jeden. Návrh byl schválen a budeme o návrhu usnesení Senátu hlasovat en bloc.

Prosím předsedu volební komise, aby nás s návrhy seznámil.

Senátor Tomáš Kladívko:  Děkuji za slovo. Nyní vás seznámím s návrhy, které obdržela volební komise Senátu:

a) na dva členy Stálé delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Rady Evropy byly navrženy senátorky Daniela Filipiová a Eva Richtrová a na dva náhradníky byli navrženi senátoři Miroslav Krejča a Pavel Lebeda,

b) na dva členy Stálé delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění NATO byli navrženi senátoři Miroslav Škaloud a Pavel Trpák a na dva náhradníky pak senátoři Stanislav Juránek a Josef Táborský,

c) na čtyři členy Stálé delegace Parlamentu České republiky do Meziparlamentní unie byli navrženi senátoři Ivo Bárek, Jaroslav Doubrava, Petr Guziana a senátorka Miluše Horská,

d) jako tři členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) byl navržen senátor Petr Bratský, senátorka Hana Doupovcová a senátor Jaromír Štětina,

e) na dva členy Stálé delegace Parlamentu ČR do Středoevropské iniciativy byli navrženi Jiří Bis a Jaromír Jermář a jako náhradník byl navržen senátor Jaroslav Kubera,

f) jako jeden člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří byla navržena senátorka Dagmar Zvěřinová.

To jsou tedy návrhy, o kterých bude možné po rozpravě hlasovat. Zároveň připomínám, že jména jsou součástí návrhu usnesení Senátu, který vám byl rozdán do lavic. Děkuji za slovo.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji a otevírám rozpravu ke konkrétním návrhům, tak jak byly předneseny. Hlásí se pan senátor Vladimír Dryml.

Senátor Vladimír Dryml:  Vážený pane předsedo, senátorky a senátoři, chtěl bych se zeptat, jestli také součástí těchto delegací jsou tlumočníci, anebo jestli ti lidé, kteří tam jezdí, umějí aspoň jednací jazyk, aby mohli důstojně reprezentovat český Senát?

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji. Kdo další se hlásí? Nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím a budeme nyní hlasovat o jménech, tak jak jste je, pane předsedo, přečetl pod písmeny a) až f) en bloc. Jiné připomínky k tomu nejsou.

Zahajuji hlasování. Kdo s návrhem souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

V hlasování č. 18 registrováno 77, kvorum pro přijetí 39, pro návrh 72, proti jeden. Návrh byl přijat.

V tuto chvíli poděkuji předsedovi volební komise za maraton hlasování a za velmi dobře odvedenou práci.

Vám všem také děkuji za hladký průběh jednání! Přeji vám hezký večer.

My se, pokud nebude jinak, uvidíme nejpozději 5. prosince 2012 při 2. schůzi Senátu v 9. funkčním období. Děkuji vám, na shledanou!

(Jednání ukončeno v 16.56 hodin.)

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> dcc76c226a822eba7de92542ab205182cf5f82c0