Původní dokument
Následující text (HTML náhled) nemusí být věrnou podobou původního dokumentu (odlišnosti mohou být ve formátování textu, poznámkách pod čarou, přeškrtnutí textu, tabulkách, apod.) a slouží pouze pro náhled.

Senát PČR: Stenozáznam 24.11.2010

Parlament České republiky, Senát
8. funkční období

Těsnopisecká zpráva
z 1. schůze Senátu
(1. den schůze – 24.11.2010)

(Jednání zahájeno v 9.05 hodin.)

1.místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Vážené kolegyně, vážení kolegové, paní senátorky, páni senátoři, milí hosté. Dovolte, abych vás přivítala na 1. schůzi Senátu v 8. funkčním období.

Na úvod našeho jednání zazní státní hymna České republiky. (Přítomní povstávají. – Zaznívá hymna České republiky. – Přítomní usedají.)

Vážené paní senátorky, páni senátoři, tímto slavnostním způsobem jsme zahájili 1. schůzi Senátu Parlamentu České republiky v novém funkčním období. Vítám mezi námi zvláště srdečně nově zvolené senátorky a senátory. Chci jim ještě jednou poblahopřát ke zvolení.

A dovolte mi, abych také vyjádřila naději, že i v dalším funkčním období naše jednání bude korektní a kultivované, tak abychom společně přesvědčili občany České republiky o tom, že horní komora Parlamentu je podstatnou, důležitou a také užitečnou součástí ústavního systému České republiky.

Dovolte mi, abych ještě jednou také poděkovala těm, kteří s námi zde již nesedí, za odvedenou práci.

Tuto schůzi svolal předseda Senátu na návrh Organizačního výboru podle § 26 odst. 2 zákona o jednacím řádu Senátu. Pozvánka na dnešní schůzi vám byla zaslána v úterý 9. listopadu 2010. Z dnešní schůze se omluvil pan senátor Alexandr Vondra.

Dovolte mi ještě, abych znova uvítala nově zvolené senátory a senátorky, ale prosím je, aby do složení slibu, jímž se ujmou výkonu svého mandátu, zatím nehlasovali.

A nyní stanovíme pořad 1. schůze Senátu. Ten vám byl doručen písemně na pozvánce. Ptám se, zda má někdo z vás nějaký další návrh na změnu či doplnění pořadu schůze? O slovo se přihlásil pan senátor Petr Vícha, předseda klubu sociální demokracie. Prosím, pane předsedo.

Senátor Petr Vícha:  Vážená paní předsedající, milé kolegyně a kolegové, po dohodě s předsedy ostatních klubů dávám návrh, aby bod 17 – Schválení zasedacího pořádku – byl předřazen před bod 4 – Volba předsedy Senátu, tak aby v průběhu probíhající volby předsedy Senátu mohlo dojít k přesunu jednotlivých senátorů. Děkuji.

1.místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Ano, děkuji za tento návrh. Ptám se, zda ještě někdo chce navrhnout změnu? Není tomu tak. Uzavírám tedy diskusi k tomuto bodu.

Budeme nejdříve hlasovat o návrhu tak, jak ho navrhl pan senátor Petr Vícha, a potom schválíme celý navržený pořad jednání.

Dávám tedy hlasovat, podle tradic musím spustit znělku.

V sále je aktuálně přítomno 49 senátorek a senátorů, aktuální kvórum je 25.

Zahajuji hlasování o návrhu změny, tak jak ho přednesl pan senátor Petr Vícha. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, nechť stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám.

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 1 se z 49 přítomných senátorek a senátorů při kvóru 25 pro vyslovilo 47, proti byl jeden. Návrh byl přijat.

Nyní tedy budeme hlasovat o celém pořadu schůze, tak jak byl navržen a doplněn o změnu navrženou panem senátorem Petrem Víchou.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, nechť stiskne tlačítko NE a rovněž zvedne ruku. Děkuji vám.

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 2 se z 50 přítomných senátorek a senátorů při kvóru 26 pro vyslovilo 49, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

Návrh byl schválen.

Dříve než přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je zpráva mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání zda byli jednotliví senátoři platně zvoleni, chci připomenout znění § 41, odst. 1, písmeno a) jednacího řádu, podle něhož mandátový a imunitní výbor zkoumá, zda jednotliví senátoři byli platně zvoleni a svá zjištění předkládá Senátu.

 

Zpráva Mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byli jednotliví senátoři platně zvoleni

Nyní uděluji slovo zpravodaji mandátového a imunitního výboru panu senátoru Jiřímu Pospíšilovi a žádám, aby nás informoval o závěrech jednání výboru.

Senátor Jiří Pospíšil:  Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si vás informovat, že mandátový a imunitní výbor přijal na své 5. schůzi, konané dne 23. listopadu 2010 usnesení č. 10, s jehož obsahem vás nyní seznámím.

Výbor ověřil platnost volby 27 senátorů zvolených ve druhém kole voleb dne 22. a 23. října 2010 ve volebních obvodech č. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76 a 79.

Ověření proběhlo v souladu s ustanovením § 41, odst. 1, písmeno a)zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů.

Za druhé výbor doporučuje Senátu přijmout zjištění mandátového a imunitního výboru, kterým se potvrzuje, že není překážek, aby nově zvolení senátoři složili Ústavou předepsaný slib.

Za třetí pověřuje mne, abych s tímto usnesením seznámil Senát.

Pro úplnost dodávám, že mandátový a imunitní výbor měl pro svá zkoumání o platnosti volby nových senátorů k dispozici: doklad o ověření totožnosti nově zvolených senátorů, potvrzení o převzetí osvědčení o zvolení senátorem, usnesení státní volební komise č. 108 ze dne 18. 10. 2010 k vyhlášení a uveřejnění souhrnných výsledků prvního kola voleb do Senátu konaných ve dnech 15. a 16. října 2010, usnesení státní volební komise č. 110 ze dne 25. října 2010 k vyhlášení a ověření celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 15. a 16. října 2010 první kolo a 22. a 23. října druhé kolo, čestné prohlášení senátorů o neslučitelnosti funkcí a usnesení nejvyššího správního soudu o zamítnutí podaných návrhů na neplatnost voleb do Senátu a na neplatnost volby kandidátů do Senátu.

Předávám slovo paní předsedající.

1.místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji, pane zpravodaji. Prosím, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu zavírám.

Prosím pana zpravodaje, než přistoupíme k hlasování, aby přečetl návrh usnesení.

Senátor Jiří Pospíšil:  Nyní vás seznámím s návrhem usnesení Senátu z jeho první schůze konané 24. listopadu 2010 ke zprávě mandátového a imunitního výboru o výsledku ověření platnosti výsledku volby senátorů.

Senát bere na vědomí usnesení mandátového a imunitního výboru č. 10 ze dne 23. 11. 2010 k ověření platnosti volby senátorů zvolených ve volbách do Senátu Parlamentu ČR v říjnu 2010. Děkuji.

1.místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Budeme hlasovat o návrhu usnesení mandátového a imunitního výboru, jak ho přečetl pan senátor Jiří Pospíšil. Můžeme zahájit hlasování bez znělky. Zahajuji hlasování.

Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo je proti, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko NE.

Konstatování, že v hlasování pořadové č. 3 se z 51 přítomných senátorek a senátorů při kvoru 25 pro vyslovilo 51, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Děkuji. Končím projednávání tohoto bodu.

Vážené senátorky a senátoři, nyní můžeme přistoupit k dalšímu bodu naší schůze.

 

Slib senátorů

Podle článku 23 Ústavy ČR skládá senátor slib na první schůzi Senátu, které se zúčastní. V souladu s jednacím řádem tak učiním pronesením slova slibuji a podáním ruky tomu, do jehož rukou slib skládá.

Složení slibu poté senátor završí svým podpisem.

V této souvislosti ještě připomínám čl. 25 Ústavy ČR, který řeší zánik mandátu. V něm je uvedeno, že mandát zaniká mj. odročením slibu nebo složením slibu s výhradou.

Vlastní akt slibu proběhne takto: Nejmladší senátorka Senátu paní Dagmar Terelmešová přednese Ústavou předepsaný slib. Jako první z nově zvolených senátorů jej složí do rukou předsedající 1. schůze Senátu v 8. funkčním období Senátu. Poté senátorka Dagmar Terelmešová bude číst jména nově zvolených senátorů podle čísel jejich volebních obvodů, a ti budou postupně přistupovat k předsedajícímu. Slib vykonají pronesením slova "slibuji" a podáním ruky předsedající. Svůj slib poté stvrdí podpisem.

Prosím paní senátorku Dagmar Terelmešovou, aby předstoupila před řečnický pult a přečetla slib, daný Ústavou ČR. Vás všechny zároveň prosím, abyste povstali.

Senátorka Dagmar Terelmešová:  Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Slibuji.

(Všichni jmenovaní senátoři postupně přicházejí před předsednický stůl a skládají do rukou 1. místopředsedkyně Senátu Aleny Gajdůškové slib.)

Jan Horník

Alena Dernerová

Tomáš Jirsa

Pavel Eybert

Jiří Oberfalzer

Milan Pešák

Jaromír Štětina

Petr Bratský

Veronika Vrecionová

Jaroslav Doubrava

Přemysl Sobotka

Josef Táborský

Jaromír Strnad

Miluše Horská

Petr Šilar

Jozef Regec

Miloš Vystrčil

Jan Žaloudík

Martin Tesařík

Jaroslav Palas

Zdeněk Besta

Antonín Maštalíř

Pavel Gawlas

Miloš Malý

Zdeněk Škromach. 

1.místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Kolegyně a kolegové, musím v této chvíli konstatovat, že slib složili všichni nově zvolení senátoři a senátorky, kromě pana senátora Stanislava Juránka, který do této chvíle na schůzi Senátu nedorazil. Budeme muset záležitost řešit následně.

Dovolte tedy, abych všem těm, kteří složili slib, blahopřála a konstatovala, že od tohoto okamžiku jsou právoplatnými členy Senátu Parlamentu České republiky.

A aby se nově zvolené senátorky a senátoři mohli zúčastnit dalších hlasování, musíme aktualizovat databázi senátorů.

Vyhlašuji tedy pro tuto chvíli patnáctiminutovou přestávku. Děkuji.

(Jednání přerušeno v 9.34 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 9.49 hodin.)

1.místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Vážené paní senátorky, páni senátoři, požádám vás, abyste opět zaujali svá místa, abychom mohli dokončit bod pořadu "Slib senátorů".

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dokončíme nyní bod pořadu "Slib senátorů".

Požádám vás všechny, abyste znovu povstali a požádám pana senátora Stanislava Juránka, aby přečetl slib senátora.

Senátor Stanislav Juránek:  Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

(Senátor Stanislav Juránek před předsednickým stolem složil slib do rukou 1. místopředsedkyně Senátu Aleny Gajdůškové a poté slib stvrdil podpisem.)

1.místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Kolegyně a kolegové, tímto slavnostním aktem se stal i pan senátor Stanislav Juránek právoplatným členem Senátu Parlamentu České republiky a Senát má v této chvíli 81 senátorek a senátorů.

Dalším bodem podle schváleného programu je

 

Informace předsedy volební komise o ustavení volební komise a o volbě jejích funkcionářů

Skupina senátorů delegovaná senátorskými kluby, na základě parity ustavila podle § 48 odst. 2 jednacího řádu dle návrhů senátorských klubů volební komisi. Členové volební komise se již sešli a provedli kroky předepsané v článku 1 bodu 4 volebního řádu, to znamená, že zvolili ze svého středu předsedu, místopředsedkyni a dva ověřovatele. Totéž již mohli pro urychlení našeho jednání učinit, neboť volební komisi Senát nevolí, pouze její ustavení skupinou senátorů bere na vědomí.

Předsedou volební komise byl zvolen pan senátor Jiří Pospíšil. Vážený pane senátore, prosím vás, abyste nás seznámil s jednotlivými členy komise, které žádám, aby po přečtení svého jména povstali.

Senátor Jiří Pospíšil:  Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovoluji si vás informovat, že volební komise Senátu, kterou ustavila skupina senátorů, zvolila na své první schůzi konané dne 23. listopadu 2010 předsedou této komise moudře mne. Mé jméno je Jiří Pospíšil.

Dále bych vám rád představil místopředsedkyni komise senátorku Hanu Doupovcovou (představuje se povstáním). Děkuji. Dále vám představuji dva ověřovatele komise senátory Jaromíra Strnada (představuje se povstáním)a Petra Šilara (představuje se povstáním). Děkuji.

Zbývajícími členy volební komise Senátu jsou kolegové Pavel Čáslava, Jiří Čunek, Tomáš Grulich, Jan Horník, Jaroslav Sykáček, Martin Tesařík a Václav Vlček (všichni se opět představili povstáním).

Na závěr vás seznámím s usneseními, která volební komise přijala na své první schůzi.

Usnesení č. 1: Volební komise zvolila ověřovateli komise senátora Jaromíra Strnada a senátora Petra Šilara.

Usnesení č. 2: Volební komise zvolila předsedu komise senátora Jiřího Pospíšila, zvolila místopředsedkyni komise senátorku Hanu Doupovcovou a pověřila předsedu komise, aby seznámil Senát s tímto usnesením, což jsem nyní učinil.

1.místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji, pane senátore. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám.

Budeme tedy hlasovat o usnesení, tak jak nám je přednesl předseda volební komise.

Vzhledem k tomu, že od této chvíle již budou hlasovat i nově zvolené senátorky a senátoři, tak si, prosím, zkontrolujte, zda jste všichni přihlášeni.

Senátor Jiří Pospíšil:  Vážené kolegyně a kolegové, já bych vás, s dovolením, seznámil s usnesením, o kterém budeme hlasovat. Přečetl jsem vám usnesení komise, ta byla dvě.

Nyní budeme hlasovat o usnesení:

Senát bere na vědomí ustavení volební komise v tomto složení: předseda Jiří Pospíšil, místopředsedkyně Hana Doupovcová, ověřovatelé Jaromír Strnad a Petr Šilar, členové Pavel Čáslava, Jiří Čunek, Tomáš Grulich, Jan Horník, Jaroslav Sykáček, Martin Tesařík a Václav Vlček. Děkuji.

1.místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji také, pane předsedo. Ještě znovu vás prosím, abyste si všichni zkontrolovali, zda vám svítí modré světélko po pravé straně hlasovací karty.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování. Jak je zvykem Senátu, spustím znělku.

V sále je aktuálně přítomno 76 senátorek a senátorů, aktuální kvórum je 39. Zahajuji hlasování o návrhu usnesení, tak jak nám bylo předloženo. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, nechť stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám.

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 4 se z 76 přítomných senátorek a senátorů při kvóru 39 vyslovilo 74, proti nebyl nikdo. Návrh tedy byl přijat. Konstatuji, že jsme vzali na vědomí ustavení volební komise.

Následujícím bodem našeho dnešního jednání je podle změněného pořadu schůze

 

Schválení zasedacího pořádku

§ 51 stanoví, že každému senátorovi je v Jednacím sále Senátu vyhrazeno stálé senátorské křeslo. Návrh vám byl rozdán na lavice.

Otevírám rozpravu k tomuto návrhu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, uzavírám tedy rozpravu a můžeme přistoupit k hlasování.

Budeme hlasovat v souladu s § 51 odst. 1 jednacího řádu o návrhu zasedacího pořádku Senátu tak, jak vám byl rozdán.

Aktuálně přítomno je 76 senátorek a senátorů, aktuální kvórum je 39. Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh, nechť stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu, nechť stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 5 se z 76 přítomných senátorek a senátorů při kvóru 39 pro vyslovilo 76, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

Schválili jsme si nový zasedací pořádek.

Prosím, abyste zůstali na místech. Vyhlásím další bod, kterým je

 

Volba předsedy Senátu

Uděluji slovo předsedovi volební komise, aby přednesl návrhy na kandidáty.

Senátor Jiří Pospíšil:  Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si vás informovat, že volební komise Senátu ve stanovené lhůtě obdržela jediný návrh na předsedu Senátu Parlamentu ČR. Jedná se o návrh senátorského klubu ČSSD, který navrhuje do funkce předsedy Senátu Parlamentu ČR pana senátora Milana Štěcha. Předám slovo předsedajícímu a po rozpravě si vás dovolím seznámit s průběhem volby.

1.místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se hlásí předseda klubu sociální demokracie pan senátor Petr Vícha.

Senátor Petr Vícha:  Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, jak jste byli právě seznámeni, klub sociální demokracie navrhl na funkci předsedy Senátu senátora Milana Štěcha. Většině z vás jej pravděpodobně není třeba představovat, protože kromě své činnosti v čele Českomoravské komory odborových svazů v letech 2002 – 2010 je jedním z nejdéle sloužících v senátu Parlamentu ČR. Je zde od roku 1996 od svého založení. V posledním období vykonával úspěšně funkci místopředsedy Senátu.

Předseda Senátu je druhou nejvýše ústavně položenou funkcí v našem ústavním systému. Je nezbytné, aby ji zastával člověk, který je zralý, zkušený a na jehož práci je v minulosti možné se ohlédnout a vidět výsledky, člověk, který je čitelný, známe jeho názory, byť s ním ne vždy musíme všichni souhlasit. Tak to v parlamentu bývá. Člověk, který má důvěru občanů. Myslím si, že není většího důkazu, že pan senátor Štěch má důvěru občanů než to, že svůj post v Senátu, který získal v roce 1996, dvakrát ve volbách výrazně obhájil.

Kolegyně a kolegové, ceníme si zejména atmosféry, která panuje v Senátu. Věřím, že i nově zvolení kolegové se budou o tom moci brzy přesvědčit. My se zde nepřeme o funkce, ale vedeme spory o věc, o zákony, kde máme rozdílné odborné a politické názory.

Věřím, že dnešní dohoda senátorských klubů o dnešní ustavující schůzi bude dodržena, že dnešní schůze bude mít důstojný průběh. Přeji vám hezký den.

1.místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji, pane senátore. Hlásí se někdo další do rozpravy? Není tomu tak, rozpravu uzavírám. Uděluji slovo opět předsedovi volební komise, aby přednesl další pokyny ke konání voleb.

Senátor Jiří Pospíšil:  Paní předsedající, dámy a pánové, po laudatiu na kandidáta vás seznámím s průběhem volby předsedy Senátu. Pro naše nové kolegy uvádím, že se volba uskuteční v prezidentském salónku, který se nachází po levé straně nedaleko prezence. Salónek nemůžete minout, protože jako vždy při tajných volbách se před ním utvoří fronta senátorů. Před salónkem jsou na stole umístěny prezenční listiny, do nichž se vždy, a to bude platit pro všechny volby, které budeme provádět tajně, podepište. Teprve poté obdržíte hlasovací lístek, který v salónku za paravánem označíte a vhodíte do zapečetěné urny.

Na hlasovacím lístku pro 1. kolo volby předsedy Senátu je uvedeno pouze jedno jméno, a to Milan Štěch.

Nyní vás seznámím se způsobem označení hlasovacího lístku podle článku 2, bod 9 volebního řádu.

Senátor volí předsedu Senátu tak, že na hlasovacím lístku vyjádří a) souhlas s jedním z kandidátů zakroužkováním pořadového čísla před jeho jménem. Pořadová čísla před jmény ostatních kandidátů přeškrtne písmenem X nebo křížkem. V tomto případě ovšem jiní kandidáti nejsou.

Nesouhlas s tímto kandidátem vyjádří senátor přeškrtnutím pořadového čísla před jeho jménem.

Z výše uvedeného pro naši volbu vyplývá, že pořadové číslo 1 před jménem musí být vždy označeno. Platnými hlasovacími lístky budou tedy jen takové, na kterých bude pořadové číslo před jménem kandidáta označeno v případě souhlasu kroužkem kolem tohoto čísla, v případě nesouhlasu s kandidátem bude toto pořadové číslo přeškrtnuto písmenem X nebo křížkem. Neoznačený nebo jiným způsobem upravený lístek, než jak jsem nyní uvedl, způsobují neplatnost hlasu.

Dále si vás dovoluji informovat, že v 1. kole je předsedou Senátu zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu přítomných senátorů. Přítomen je ten, kdo se podepíše a vyzvedne hlasovací lístek. Nezíská-li tento kandidát nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů, koná se 2. kolo volby, do kterého tento kandidát postupuje. V 2. kole je zvolen kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů. Nebyl-li předseda Senátu zvolen v 2. kole, koná se do deseti dnů nová volba podle volebního řádu.

Prosím kolegy z volební komise, aby se hned odebrali do prezidentského salónku tak, aby za 2 minuty po mém vystoupení mohla být zahájena volba. Vydávání hlasovacích lístků a samotná volba bude trvat 25 minut a sčítání lístků dalších 25 minut. Celkem jde o 50 minut, které bych doporučil jako dobu na přerušení schůze Senátu. Děkuji.

1.místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji, pane předsedo volební komise. Požadavek volební komise na přerušení respektuji. Přerušuji jednání na volbu předsedy Senátu do 11 hodin. V 11 hodin se sejdeme zde v sále. Požádám vás, abyste si vzali všechny své věci, protože po této přestávce již budete sedět podle nově schváleného zasedacího pořádku. Budou vyměněny jmenovky na místech. Prosím, vezměte si s sebou všechny své věci.

(Jednání přerušeno v 10.09 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 11.00 hodin.)

1.místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, zahajuji přerušené jednání. Dávám nyní slovo předsedovi volební komise, aby nás seznámil s výsledky tajné volby předsedy Senátu. Prosím, máte slovo.

Senátor Jiří Pospíšil:  Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, aby nás seznámil se zápisem z 1. volby, 1. kola volby předsedy Senátu Parlamentu ČR, konané dnes. Počet vydaných hlasovacích lístků byl 80, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků byl 80. Pro senátora Milana Štěcha bylo odevzdáno 69 hlasů.

V prvním kole volby byl zvolen senátor Milan Štěch předsedou Senátu. Dovolte, abych mu blahopřál. (Potlesk.)

1.místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji, pane předsedo volební komise. O slovo požádal nově zvolený předseda Senátu PČR pan senátor Milan Štěch. Než dojde k řečnickému pultu, dovolím si mu za nás všechny ze srdce poblahopřát a vyjádřit důvěru, že Senát pod jeho vedením bude skutečně důstojnou horní komorou Parlamentu ČR. Děkuji a blahopřeji.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Vážená paní předsedající, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, předně blahopřeji vám všem, kteří jste uspěli při volbách a dnes jste složili senátorský slib. Děkuji za hlasy podpory, které jste mi dali při volbě před několika okamžiky. Respektuji a vážím si i vyjádření názoru těch, kteří mi hlas nedali, ale voleb se zúčastnili, a tím projevili úctu a loajalitu k Senátu jako instituci.

Dovolte mi, abych poděkoval Přemyslu Sobotkovi, předchozímu dlouholetému předsedovi Senátu za odvedenou práci v čele této instituce. Myslím si, že to byla dobrá a poctivě odvedená práce. Ještě jednou děkuji. (Potlesk.)

Senát Parlamentu ĆR zahajuje dnešní první schůzí své 8. funkční období. Je mi velkou ctí, že od znovuobnovení Senátu jako horní komory Parlamentu ČR v roce 1996 zde mohu zastupovat občany senátního obvodu Pelhřimov a spolu s kolegyní Palečkovou a kolegy Eybertem, Pithartem, Pospíšilem a Sobotkou patřit mezi pamětníky.

Tak jako každá instituce, tvořená lidmi, měl také Senát ve své čtrnáctileté historii dny dobré i slabší. Jsem přesvědčen, že těch prvně uvedených bylo podstatně více. Samozřejmě je důležité, jaké měřítko porovnání zvolíme. Mým měřítkem je porovnání stylů, forem a celkové atmosféry jednání oproti dolní komoře, tj. Poslanecké sněmovně.

Dovolte mi jako pamětníkovi celého období, abych nově ustavenému Senátu sdělil pocit, že za nejlepší považuji vůbec první léta práce Senátu, kdy podle mého názoru zde bylo prezentováno více občanských postojů a méně těch stranických. Respektuji ale, že Senát je zákonodárným sborem, jehož složení určují výsledky voleb, tj. soutěž politických stran, což je základem parlamentní demokracie. Proto je ku prospěchu demokracie, když zde dochází k prezentaci řady názorů, často i velmi rozdílných. Důležité je, že se tak děje v atmosféře slušného chování.. To si přeji, aby nám vydrželo i do budoucna, a budu se snažit k tomu přispět.

Jeden náš kolega před několika lety zde uvedl, že Senát tvoří pouze vítězové. Ano, je tomu tak. Každý z nás musel ve svém obvodu uspět a volby vyhrát, ale zároveň je třeba dodat, že prakticky každá senátorka a každý senátor má za sebou také úspěšné působení ve svém volebním obvodu, ve svém povolání, zaměstnání, podnikání či v komunálních, krajských nebo dalších volených institucích. Tato osobní lidská zkušenost bývá základem, dle mého názoru, vyváženějšího přístupu k posuzování navrhovaných zejména právních předpisů.

Tuto naši jednu z hlavních deviz bych si přál, abychom uměli více sdělit veřejnosti, a také tím posílili prestiž Senátu.

Říjnové doplňovací volby rozhodly, že poprvé v novodobé historii je nejsilnějším klubem se 41 členy klub České strany sociálně demokratické. Jsem rád, že se tak, jako při minulých jednáních po senátních volbách podařilo i nyní najít dohodu, která vychází z respektování principů poměrného zastoupení v orgánech Senátu. Je to dobré i pro budoucnost.

V minulosti jsme zde v Senátu, a to bez ohledu na politickou příslušnost senátorek a senátorů, nacházeli poměrně výraznou shodu na zahraniční politiku naší země.Dokládá to silně většinové rozhodnutí o vstupu naší země do Evropské unie, do NATO a nakonec i přijetí Lisabonské smlouvy. Ujišťuji vás, že budu usilovat o to, aby se v této oblasti dobrá tradice držela, a osobně k tomu chci v rámci pravomoci předsedy Senátu maximálně přispět. Tím jsem se při všech mezinárodních jednáních včetně zahraničních cest řídil v minulosti a bude to tak i v budoucnu.

Hlavním úkolem Senátu je posuzovat, doplňovat, měnit, zamítat a schvalovat návrhy zákonů a plnit další úkoly, zapsané v Ústavě a Jednacím řádu Senátu. Vedle toho se stalo dobrou praxí i konání mnoha seminářů, konferencí a slyšení k aktuálním problémům i k nadčasovým otázkám. Věřím, že v tomto budeme pokračovat.

V nadcházejícím funkčním období předpokládám, že zde v Senátu nás čekají náročná jednání. Vláda si ve svém programovém prohlášení vytyčila, že navrhne a prosadí řadu tzv. reforem. Nebudu je vyjmenovávat. Bohužel se zdá, že názory vládní koalice a opozice na jejich podobu a realizaci se dosud nesblížily. Dokonce se nezačalo o některých návrzích ani jednat. K posílení stability právního prostředí by velmi výrazně do budoucna přispělo, kdyby nejen nad tak závažnými dokumenty, jakým je Ústava a její případné změny, mezinárodní smlouvy či orientace zahraniční politiky, také zdánlivě všechních zákonů, kterými se budou realizovat reformy, došlo k výraznému sblížení stanovisek a nejlépe k dohodě. Bude-li zájem, jsem ochoten k hledání konsensu přispět. Myslím si, že má dlouholetá praxe z vyjednávání v odborech mi k tomu poskytuje určité zkušenosti.

Je to má nabídka, ale není to závazek, že k dohodě dojde. Zdá se, že v současné politické atmosféře v naší zemi zejména v Poslanecké sněmovně je hledání shody nesmírně obtížné. Jsem však připraven dostát všem svým úkolům a povinnostem, daným Ústavou, Jednacím řádem a dalšími zákony. Chci spolupracovat se všemi ústavními institucemi a jejich představiteli ve prospěch dobrého jména Senátu, ve prospěch občanů a naší země, České republiky.

Ještě jednou, vážené kolegyně a kolegové, vám děkuji za podporu a vaši důvěru a těším se na spolupráci. Děkuji vám. (Potlesk.)

Nyní si vás dovolím pozvat na sklenku vína na přípitek do Frýdlantského salonku. Prosím, přijměte mé pozvání.

1.místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji nově zvolenému předsedovi Senátu Parlamentu ČR. Ještě jednou blahopřeji a v této chvíli mu předávám řízení schůze.

Než mu předám řízení schůze, vyhlašuji přestávku na slavnostní přípitek zhruba na 20 minut.

V 11.35 hodin zahájíme.

(Jednání přerušeno v 11.11 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 11.34 hodin.)

Předseda Senátu Milan Štěch:  Vážené paní senátorky a senátoři, dalším bodem jednání je

 

Stanovení počtu místopředsedů Senátu

Navrhuji v souladu s § 30 jednacího řádu, aby Senát měl 5 místopředsedů. Otevírám rozpravu. Jako první se přihlásila paní senátorka Soňa Paukrtová.

Senátorka Soňa Paukrtová:  Pane předsedo, dámy a pánové. TOP 09 a starostové a Nezávislí navrhuje, aby místopředsedové byli pouze 4. Pamatuji poměrně dlouhé období, kdy v Senátu působili pouze 3 místopředsedové a Senát také bez problémů fungoval. V uplynulém volebním období byl počet 5 místopředsedů zdůvodňován tím, že Česká republika předsedá EU, což byla pravda, ale tento důvod pominul. Navrhuji, aby místopředsedové byli pouze 4.

Ráda bych se zeptala, proč by jich mělo být 5? Děkuji vám.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji. Kdo další se hlásí do rozpravy? Pan Petr Vícha.

Senátor Petr Vícha:  Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, cítím zde odpovědnost z pozice předsedy nejsilnějšího klubu odpovědět na dotaz, který tady kolegyně Paukrtová vnesla. Důvodem pro 5. místopředsedu by nemělo být to, že když jsme nyní v EU, tak bychom měli vystoupit z EU, a proto potřebujeme místopředsedu. Ale vážně.

V posledním volebním období bylo skutečně 5 místopředsedů. Při jednáních se zástupci ostatních klubů jsme uvažovali, zda ponechat tento počet nebo zda snížit počet na 4 místopředsedy. Jsou tady 2 silné kluby – 41 Klub sociální demokracie a 25 Klub ODS. Zbývá 15 senátorů, z nichž 2 mají kluby, jedněm se to nepodařilo. Proto jsme chtěli, aby i tito senátoři byli zastoupeni ve vedení senátu. Vyzvali jsme menší kluby a Nezávislé k tomu, zda by se nepodařilo najít nějakou dohodu na společném kandidátovi. Dalo se očekávat, že se tato dohoda nepodařila najít, protože uchazečů by bylo více, ale přesto jsme navrhli, aby místopředsedů bylo 5. Protože nejsilnější ze zbývajících klubů je Klub KDU-ČSL, tak předpokládáme, že návrh vzejde z jejich klubu.

Mohou zde být argumenty, že budeme šetřit. Šetřeme, Česká republika by určitě měla šetřit, na tom se shodneme všichni. Mělo by se říct, že by se mělo šetřit především na zbrojních zakázkách a tak dále. Diskusi bychom tady mohli vést hodně dlouho. Určitě Česká republika nezkolabuje kvůli jednomu místopředsedovi. Mohu vznést také argument, že dochází ke zrušení dvou komisí a dvou místopředsedů výborů, takže Senát bude šetřit. Proti rozpočtu 560 milionů. V minulých letech došlo ke snížení asi na 500 milionů korun. Rozpočet samozřejmě bude dodržen. Tolik na vysvětlení.

Názory na to máme různé a pravděpodobně rozhodneme hlasováním. Děkuji za pozornost.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji. Do rozpravy je přihlášena paní senátorka Soňa Paukrtová.

Senátorka Soňa Paukrtová:  Dámy a pánové, ráda bych řekla, že Senát je vždy obsazován podle síly klubů. Samozřejmě může být uplatňován argument, že tady jsou malé kluby a potřebují jednoho místopředsedu. Jsem oprávněna za náš klub prohlásit, že toto tak necítíme. Pokud pan předseda ve svém úvodním slovu říkal, že poměrné zastoupení je dodrženo, považuji 5. místopředsedu za nedodržení poměrného zastoupení z toho důvodu, že kluby jsou srovnatelné, máme stejný počet funkcí. Jako TOP 09 se ničeho nedožadujeme, protože je to podle poměrného zastoupení, ale 1 místopředseda, který nás jako klub nezastupuje, to je porušení tohoto pravidla hry.

Jsme ale zvyklí jak vyhrávat, tak prohrávat, nebereme to dramaticky. Potřebovala jsem jen říci, že Senát je založen na klubové politice a rozdělování vždy probíhalo poměrným způsobem. Navrhovala jsem, aby Senát měl pro příští období 4 místopředsedy.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Návrh je zaznamenán. Kdo další se hlásí do rozpravy? Nikdo, rozpravu končím. Budeme postupovat podle jednacího řádu. Nyní budeme hlasovat o návrhu, který jsem přednesl jako 1. návrh, to je na 5 místopředsedů. Pokud by tento návrh neprošel, budeme hlasovat o návrhu paní senátorky Paukrtové.

Budeme hlasovat o usnesení, že Senát stanoví, že bude mít 5 místopředsedů. V sále je přítomno 78 senátorek a senátorů, kvorum pro přijetí je 40. Zahajuji hlasování.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Konstatuji, že hlasování pořadové č. 6 bylo registrováno 77 senátorek a senátorů, kvorum pro přijetí bylo 39. Pro návrh se vyslovilo 59, proti 7. Návrh byl schválen.

Konstatuji, že Senát bude mít pět místopředsedů. Děkuji.

Následujícím bodem jednání je

 

Volba místopředsedů Senátu

Dávám slovo předsedovi volební komise, aby nám sdělil návrhy na kandidáty. Současně prosím, aby kandidáti, kteří budou představeni, povstali.

Senátor Jiří Pospíšil:  Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Dovoluji si vás informovat, že volební komise obdržela následující návrhy na posty místopředsedů Senátu.

Senátní klub ČSSD navrhuje senátorku Alenu Gajdůškovou a senátora Zdeňka Škromacha.

Senátní klub ODS navrhuje senátorku Alenu Palečkovou a senátora Přemysla Sobotku.

Senátní klub KDU ČSL navrhuje Petra Pitharta.

Nyní předávám slovo zpět předsedovi Senátu a po ukončení rozpravy vás seznámím s tím, jak budou probíhat volby.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji, pane předsedo, a otevírám rozpravu. Kdo se hlásí do rozpravy? Pan senátor Přemysl Sobotka. Prosím, pane senátore.

Senátor Přemysl Sobotka:  Pane předsedo, kolegyně a kolegové, dámy a pánové. Nejprve gratulace k novému předsedovi Senátu.

A nyní pár vět k mé kandidatuře. Kandidaturu svého politického klubu na funkci 1. místopředsedy naší parlamentní komory jsem přijal z několika důvodů. Nejde o osobní prestiž, ješitnost či chuť sbírat funkce za každou cenu. Jde jen a jen o to, že jsem s novodobou existencí našeho Senátu jako vyznavač bikamerálního parlamentního systému úzce spjat od jejího začátku, a rád bych, aby některé priority, které jsem zde v minulosti s řadou kolegů napříč politickým spektrem prosazoval, zůstaly. Tyto priority se v podstatě dají shrnout do čtyř bodů:

Snaha o co nejvyšší kvalitu legislativního procesu v rámci dialogu obou komor našeho parlamentu, zachování dosavadní politické kultury Senátu, zvyšování role Senátu v české zahraniční politice a širokou otevřenost Senátu jako významného střediska přímých kontaktů politiků i občanů.

Nejednou jsem řekl, že v zahraničí jsem měl a mám na sobě vždy na viditelném místě dres České republiky, pod ním dres Senátu a teprve vespod triko své politické strany, která mě do Senátu vyslala.

Věřím, že v následujícím období se celému Senátu toto pořadí dresů podaří udržet. A také věřím, že česká veřejnost pochopí, že náš dvoukomorový parlamentní systém má navzdory její skepsi a nedostatku objektivní mediální pozornosti svůj velký význam.

Děkuji a žádám vás o váš hlas.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji. Kdo další se hlásí do rozpravy? Nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím a uděluji slovo předsedovi volební komise, aby přednesl další pokyny ke konání volby. Prosím, pane předsedo.

Senátor Jiří Pospíšil:  Pane předsedo, dámy a pánové. Volba místopředsedů Senátu proběhne na stejném místě jako v případě volby předsedy Senátu.

U prezence před Prezidentským salonkem obdržíte po podpisu hlasovací lístek připravený pro tuto volbu. Vypadá takto (ukazuje). Na hlasovacím lístku budou v abecedním pořadí uvedena jména navržených kandidátů s tím, že před jménem každého z nich je i pořadové číslo kandidáta. Konkrétně tedy č. 1 má senátorka Alena Gajdůšková, č. 2 senátorka Alena Palečková, č. 3 senátor Petr Pithart, č. 4 senátor Přemysl Sobotka a č. 5 senátor Zdeněk Škromach.

A nyní vás seznámím s úpravou hlasovacích lístků podle našeho volebního řádu. Senátor volí místopředsedy tak, že na hlasovacím lístku vyjádří a)souhlas nejvýše s takovým počtem kandidátů, který byl stanoven pro obsazení míst místopředsedů Senátu. To znamená, že může označit všechny kroužkem. Pořadová čísla před jmény všech ostatních kandidátů přeškrtne písmenem X nebo křížkem. Nesouhlas se všemi kandidáty může učinit tak, že přeškrtne pořadová čísla před jmény všech kandidátů písmenem X nebo křížkem. Neplatným je tedy ten neplatný lístek, který je upraven jiným způsobem či je neoznačený.

Stejně jako při předchozí volbě platí, že platný lístek je ten, na němž jsou označena všechna pořadová čísla. To znamená, že i kdyby vám ten kandidát byl srdečně jedno a vybrali jste si dva nebo tři, tak u těch, co jsou vám srdečně jedno, musíte udělat křížek, protože jinak je váš hlas neplatný.

Dovolím si vás informovat, že v prvním kole jsou místopředsedy Senátu zvoleni ti kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů. Pokud obdrží nadpoloviční většinu více kandidátů, než je počet obsazovaných míst – což u nás nepřipadá v úvahu, ale musím vás s tím seznámit – jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Nastane-li rovnost hlasů pro kandidáty na volitelných místech a mimo ně, opakuje se mezi nimi volba. Není-li ani tak rozhodnuto, rozhodne los.

Nezíská-li nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů tolik kandidátů, aby byl obsazen stanovený počet místopředsedů Senátu, koná se na neobsazená místa druhé kolo volby. Do druhého kola postupují nezvolení kandidáti z prvního kola, kteří mezi nezvolenými získali v prvním kole nejvyšší počet hlasů, nejvýše však dvojnásobný počet kandidátů, než je počet neobsazených míst. Při rovnosti hlasů postupují všichni kandidáti se stejným počtem hlasů.

Ve druhém kole jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů. Pokud obdrží nadpoloviční většinu více kandidátů než je počet obsazovaných míst, jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů.

Nastane-li rovnost hlasů pro kandidáty na volitelných místech a mimo ně, opakuje se volba mezi nimi. Není-li rozhodnuto, rozhoduje los. Nebyla-li po druhém kole obsazena schválená místa místopředsedů, koná se na neobsazená místa nové volba podle volebního řádu.

Prosím kolegy z volební místnosti, aby se ihned odebrali do Prezidentského salonku tak, aby za dvě minuty po mém vystoupení mohla být zahájena volba. Vydávání hlasovacích lístků bude trvat 20 minut a sčítání lístků dalších 20 minut, protože to už budeme opakovat a protože už není potřeba předělávat cedulky v sále. Dohromady se jedná o 40 minut, které bych doporučil panu předsedovi jako dobu přerušení schůze Senátu.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji, pane předsedo volební komise. Váš návrh přijímám a ještě jej doplním o to, že po skončení volby využijeme čas na přestávku na oběd, takže vyhlašuji přestávku pro volby a na oběd do 13.00 hodin. Budeme pokračovat ve 13.00 hodin. Děkuji.

(Jednání přerušeno v 11.51 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 13.01 hodin.)

Předseda Senátu Milan Štěch:  Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, zahajuji přerušené jednání a dávám slovo předsedovi volební komise, aby nás informoval o výsledku prvého kola první volby místopředsedů Senátu. Prosím.

Senátor Jiří Pospíšil:  Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil se zápisem z první volby, prvního kola volby místopředsedů Senátu Parlamentu ČR, konané dnes. Bylo vydáno 80 hlasovacích lístků, bylo odevzdáno platných i neplatných 80 hlasovacích lístků. Pro senátorku Alenu Gajdůškovou bylo odevzdáno 67 hlasů, pro senátorku Alenu Palečkovou bylo odevzdáno 71 hlasů, pro senátora Petra Pitharta bylo odevzdáno 53 hlasů, pro senátora Přemysla Sobotku bylo odevzdáno 72 hlasů a pro senátora Zdeňka Škromacha bylo odevzdáno 58 hlasů. Všichni byli zvoleni a splnili jsme počet místopředsedů, takže tím volba končí.

Zvoleným místopředsedům blahopřeji. (Potlesk.)

Předseda Senátu Milan Štěch:  I já se připojuji k blahopřání všem zvoleným a těším se na spolupráci. Samozřejmě požádám, aby zaujali místo u stolu pro ně vyhrazeného zde v čele Senátu. Děkuji předsedovi volební komise za podanou zprávu a pokračujeme dalším bodem. Dalším bodem je

 

Stanovení počtu ověřovatelů

V souladu s § 30 Jednacího řádu Senát rozhodne o počtu ověřovatelů Senátu a o návrhu na jejich nominaci. Ověřovatele Senátu nominují senátorské kluby na základě parity podle čl. 3 bod 1 volebního řádu tak, aby Senát měl minimálně 10 ověřovatelů. Senátorské kluby navrhují, aby Senát měl 12 ověřovatelů. Otevírám rozpravu k tomuto bodu.

Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím. Pokud si již nikdo nepřeje vystoupit, přistoupíme k hlasování.

Budeme hlasovat o usnesení: Senát stanoví, že bude mít 12 ověřovatelů. V sále je přítomno 73 senátorek a senátorů, kvórum pro přijetí je 37.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Konstatuji, že v okamžiku hlasování č. 7 bylo registrováno 75, kvórum pro přijetí 38, pro návrh 72, proti nikdo, návrh byl schválen.

Konstatuji, že Senát bude mít 12 ověřovatelů.

V návaznosti na předchozí bod projednáme

 

Návrh na schválení nominace ověřovatelů Senátu

Prosím předsedu volební komise, aby se ujal slova. Současně prosím, aby představení kandidáti povstali. Nominace vám zároveň byla rozdána na vaše lavice. Prosím, pane předsedo.

Senátor Jiří Pospíšil:  Pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si vás informovat, že volební komise obdržela od jednotlivých senátorských klubů následující návrhy na ověřovatele Senátu: Jsou to: Zdeněk Besta, Tomáš Grulich, Miluše Horská, Adolf Jílek, Stanislav Juránek, Tomáš Kladívko, Soňa Paukrtová, Jaromír Strnad, Petr Šilar, Miroslav Škaloud, Jaromír Štětina a Josef Táborský. Návrh usnesení přečtu po rozpravě, která by měla následovat.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu. Kdo se hlásí do rozpravy? Není zájem, takže rozpravu končím.

Uděluji slovo panu předsedovi volební komise, aby přednesl návrh na usnesení.

Senátor Jiří Pospíšil:  Návrh usnesení Senátu z 1. schůze, konané dne 24. listopadu 2010 k návrhu na schválení nominace ověřovatelů Senátu.

Senát schvaluje nominované ověřovatele Senátu v tomto složení: Zdeněk Besta, Tomáš Grulich, Miluše Horská, Adolf Jílek, Stanislav Juránek, Tomáš Kladívko, Soňa Paukrtová, Jaromír Strnad, Petr Šilar, Miroslav Škaloud, Jaromír Štětina, Josef Táborský.

Pane předsedo, můžete dát hlasovat.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Ano. Dáme znělku. Přikročíme k hlasování. Navrhuji, abychom hlasovali o všech kandidátech najednou. Má někdo jiný názor? Není tomu tak. Budeme hlasovat o všech najednou. V sále je aktuálně přítomno 77 senátorek a senátorů, kvórum pro přijetí je 39.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, tak jak jej přednesl předseda komise, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji.

Konstatuji, že v okamžiku hlasování č. 8 bylo registrováno 77 senátorek a senátorů, kvórum pro přijetí 39, pro návrh se vyslovilo 74, proti nikdo, návrh byl schválen.

Schválili jsme nominované ověřovatele Senátu v tomto složení: Zdeněk Besta, Tomáš Grulich, Miluše Horská, Adolf Jílek, Stanislav Juránek, Tomáš Kladívko, Soňa Paukrtová, Jaromír Strnad, Petr Šilar, Miroslav Škaloud, Jaromír Štětina, Josef Táborský.

Navrhuji, aby ověřovateli 1. schůze Senátu byli senátoři Zdeněk Besta a Tomáš Grulich. Má někdo z vás připomínky k tomuto mému návrhu? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování, nebudu již dávat fanfáru.

Budeme hlasovat o návrhu, aby ověřovateli byli senátoři Zdeněk Besta a Tomáš Grulich. V sále je přítomno 77 senátorek a senátorů, potřebný počet pro přijetí návrhů je kvórum 39.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji. Konstatuji, že hlasování č. 9 bylo ukončeno. Z přítomných 77 při kvóru 39 pro návrh 76, proti nikdo, návrh byl schválen.

Ověřovateli této schůze Senátu byli naším hlasováním určeni senátoři Zdeněk Besta a Tomáš Grulich. Děkuji.

Dalším bodem je

 

Zřízení výborů Senátu a komisí Senátu

Ze zákona Senát zřizuje Organizační výbor a Mandátový a imunitní výbor. Dále navrhuji zřídit tyto výbory:

Ústavně-právní výbor, Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Výbor pro záležitosti Evropské unie a Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

Jednací řád dále hovoří o tom, že Senát při zřizování výborů určí, kterému výboru bude příslušet zřizování peticí a kterému výboru bude příslušet stanovení některých náležitostí, spojených s výkonem funkce senátora podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech, spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců.

Senát rovněž určí, kterému výboru bude příslušet schválení návrhu rozpočtu Kanceláře Senátu a kontrola jejího hospodaření.

Dále Senát určí, kterému výboru nebo výborům bude příslušet projednávání návrhů legislativních aktů a závazných opatření k orgánům Evropské unie.

Proto navrhuji určit, že:

a) Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice přísluší vyřizování peticí,

b) Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu přísluší stanovení některých náležitostí, spojených s výkonem funkce senátora podle zvláštního zákona, schvalování návrhu rozpočtu Kanceláře Senátu a kontrola jejího hospodaření,

c) Výboru pro záležitosti Evropské unie přísluší projednávání návrhů legislativních aktů Evropské unie, předběžných stanovisek vlády k návrhu legislativních aktů a informací vlády o stavu jejich projednávání, jakož i projednávání příslušných komunikačních dokumentů,

d) Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost přísluší projednávání návrhů závazných opatření a jiných dokumentů orgánů Evropské unie v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky, stanovisek a informací vlády k nim a návrhů rozhodnutí Evropské rady podle čl. 31 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii.

Současně navrhuji, abychom zřídili tyto komise Senátu:

Stálou komisi Senátu pro krajany, žijící v zahraničí, Stálou komisi Senátu pro ochranu soukromí, Stálou komisi Senátu pro práci Kanceláře Senátu, Stálou komisi Senátu pro rozvoj venkova, Stálou komisi Senátu pro sdělovací prostředky a Stálou komisi Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury.

§ 47 odst. 3 praví, že Senát rozhodne, které komise se ustaví podle zásady poměrného zastoupení a které se volí většinovým způsobem. Navrhuji, aby komise byly voleny většinovým způsobem.

Následně Senát stanoví dle § 43 zákona č. 107/1995 Sb., o Jednacím řádu Senátu, úkoly jednotlivých komisí. Návrh usnesení vám byl rozdán na lavice.

A nyní k tomuto bodu otevírám rozpravu. Kdo se hlásí do rozpravy? Paní senátorka a předsedkyně klubu TOP 09 a Starostové Soňa Paukrtová. Prosím.

Senátorka Soňa Paukrtová:  Pane předsedo, dámy a pánové, v minulém funkčním období působila v Senátu Stálá komise pro podporu demokracie ve světě. V tuto chvíli není navrhována ke zřízení a musím říct, že je mi to osobně velmi líto. Z úst pana předsedy klubu sociální demokracie tady zaznělo, že Senát má šetřit. Ano, s tím já souhlasím, ale šetřit tak, abychom nezřídili tuto stálou komisi nebo dočasnou komisi pro podporu demokracie ve světě, mi nepřipadá jako šetření na pravém místě.

Musím říci, že komise sledovala v minulém volebním období všechny zprávy Amnesty International, monitorovala aktuální situaci v zemích, mezi které patřilo Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Rusko, Ukrajina, Čína, Sýrie, Írán a další země, kde se rozvoj demokracie nebo demokratické zřízení je více než sporné.

Máme mezi sebou i odborníka na ochranu lidských práv, mého kolegu pana senátora Štětinu, který v této komisi působil ve funkci místopředsedy, a s pomocí této komise se podařilo zachránit život panu Timuru Borchašvilimu, který kdyby byl býval vydán do své země, tak by zřejmě již nebyl mezi živými. Já nevím, která jiná komise se o něco podobného zasadila. A tak mě moc mrzí, že tuto komisi nezřizujeme.

A proto si dovoluji vám navrhnout, abychom zřídili ne stálou, ale dočasnou komisi pro podporu demokracie ve světě, protože pokud jediným cílem či smyslem zrušení této komise byly finanční prostředky, tak musím říci, že dočasná komise má k dispozici asi 4000,- korun a mám za to, že před rokem 1989 by asi každý z nás uvítal, kdyby v jiné zemi existovala podobná komise pro podporu demokracie a rozvoje demokracie ve světě.

Kromě stálých komisí navrhuji zřídit ještě tuto dočasnou komisi a děkuji vám za pozornost.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji. Kdo další se hlásí do rozpravy? Vzhledem k tomu, že není další zájem o rozpravu, tak rozpravu končím.

A teď k otázce procedury. Navrhuji, abychom o návrhu paní senátorky Soni Paukrtové hlasovali jako o prvním doplňujícím návrhu k usnesení, které nám bylo předneseno, s tím, že samozřejmě bohužel postrádáme návrh písemně, i s tím, že není navržena náplň, lépe řečeno úkoly této dočasné komise. Ale myslím si, že i přes tento nedostatek je možné o tomto návrhu hlasovat, s tím, že poté bychom samozřejmě museli návrh dopracovat a dočasné komisi, jak o ní hovořila, určit úkoly.

Tolik k proceduře. Jsou nějaké námitky k tomu, co jsem uvedl, to znamená, že bychom o tomto návrhu hlasovali, že by to bylo hlasování o doplnění návrhu usnesení, který zde máme předložen. Pokud návrh projde, stane se součástí usnesení, o kterém budeme následně hlasovat jako o celku.

Připomínky nejsou, takže pozvu senátorky a senátory k hlasování do sálu.

Budeme nyní hlasovat o návrhu, tak jak jej předložila paní senátorka Soňa Paukrtová, tj. abychom zřídili dočasnou komisi Senátu pro rozvoj demokracie ve světě.

Aktuálně je přítomno 75 senátorek a senátorů, kvórum pro přijetí je 38.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 10, registrováno bylo 75 senátorek a senátorů, kvórum pro přijetí 38. Pro návrh se vyslovilo 27, proti 6. Návrh byl zamítnut.

Nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení, které je přílohou a které nám bylo rozdáno.

Počet přítomných zůstává 75, aktuální kvórum pro přijetí je 38.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh usnesení, zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 11 registrováno 75, kvórum 38, pro návrh 73, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat. Děkuji a projednávání tohoto bodu končím.

Dalším bodem je 

 

Stanovení počtu členů výborů Senátu a komisí Senátu

Z jednání senátorských klubů vzešel návrh, se kterým vás teď seznámím.

Navrhuji tedy, že Organizační výbor bude mít 13 členů, mandátový a imunitní výbor bude mít také 13 členů, ústavně-právní výbor bude mít 10 členů, výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu bude mít 11 členů, výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí bude mít 11 členů, výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice bude mít 9 členů, výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost bude mít 11 členů, výbor pro záležitosti Evropské unie bude mít 11 členů a výbor pro zdravotnictví a sociální politiku bude mít rovněž 11 členů.

Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí bude mít 15 členů, Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí bude mít 13 členů, Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu bude mít 11 členů, Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova bude mít 16 členů, Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky bude mít 15 členů a Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury bude mít 11 členů.

Otevírám rozpravu. Prosím pana senátora Richarda Svobodu.

Senátor Richard Svoboda:  Pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych se vyjádřit k počtu členům v komisích. Do tohoto počtu, který vzešel z návrhu jednotlivých klubů, jsou přirozeně započítáni i členové komisí nebo potenciální členové komisí, kteří nejsou zároveň senátorkami či senátory.

Chtěl bych tady tlumočit názor klubu ODS, že podle našeho názoru není důvod pro to, aby takovíto členové s právem hlasovacím byli, neboť jednání výborů i komisí je otevřeno veřejnosti, zejména odborné veřejnosti, a domníváme se, že by tito lidé nemuseli být členy s právem hlasovacím.

Proto navrhuji, abychom snížili počty členů komisí o navržené, kteří nejsou senátorky či senátoři, protože tito lidé se mohou práce komise přirozeně, budou-li chtít, účastnit. Děkuji.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Také děkuji. Pane senátore, protože to byl návrh, tak bych prosil, abyste ho upřesnil v takové podobě, abyste navrhl změnit čísla členů komisí, která tady jsou navržena, protože v tuto chvíli to samozřejmě nemám k dispozici.

Senátor Richard Svoboda:  Ano, pane předsedo, já se pokusím být exaktní. Jedná se o Stálou komisi Senátu pro sdělovací prostředky, kde navrhuji počet členů 13, o Stálou komisi Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, kde navrhuji počet členů 9, a o Stálou komisi pro ochranu soukromí, kde navrhuji počet členů 12. Doufám, že jsem se dopočítal správně.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Dobře, děkuji. Dále se přihlásila paní senátorka Soňa Paukrtová. Prosím.

Senátorka Soňa Paukrtová:  Pane předsedo, dámy a pánové. Podle § 43 Senát může ze senátorů a dalších osob, které nejsou senátory, zřizovat stálé nebo dočasné komise.

V našem jednacím řádu je dána možnost, aby se prací komisí Senátu s právem hlasovacím zúčastnili i nesenátoři. Domnívám se, že pokud by to bylo tak, že se prací komise mohou zúčastnit s právem hlasovacím pouze senátoři, pak z mého pohledu není rozdíl mezi výborem a komisí. Mám za to, že komise jsou stanoveny v jednacím řádu tímto způsobem právě proto, aby se jich mohla s právem hlasovacím zúčastnit i odborná veřejnost. Při jednáních, kdy jsme jednali o komisích v rámci dohod o jejich zřízení, dodrželi jsme, mám za to, tu dohodu, že v jedné komisi nebudou víc než dva nesenátoři. Domnívám se, že otvírání orgánů Senátu odborné veřejnosti je správné a že tvůrce jednacího řádu Senátu to tak zamýšlel.

Chtěla jsem se k tomu vyjádřit, protože už několikeré volební období usiluji o to, aby v komisích Senátu mohla být zastoupena i odborná veřejnost z řad nesenátorů. Děkuji vám.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji. Dále se přihlásil pan senátor Vladimír Dryml. Prosím, máte slovo.

Senátor Vladimír Dryml:  Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, my jsme se nikdy neuzavírali na komisích i výborech před odbornou veřejností, nikdy, a vždy se mohli vyjádřit k některým návrhům. Problémem je hlasování. A toto hlasování s sebou nese i určitou zodpovědnost, politickou zodpovědnost. Pokud chce někdo hlasovat, ať se nechá zvolit, ať jde do voleb jako my všichni a pak je to v pořádku. Já nemám nic proti tomu, aby tito lidé v komisích byli, ale s právem hlasovacím, promiňte, s tím já nesouhlasím.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji. Nyní vystoupí pan senátor Petr Vícha. Prosím, pane senátore.

Senátor Petr Vícha:  Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, řeknu jen pár větami, jak tuto záležitost cítíme my, jestli mají být v komisích i nečlenové Senátu.

Chápal jsem to tak, že klub ODS ani klub ČSSD nenavrhovaly tyto nečleny Senátu, a že menší kluby, které nemají dostatek členů Senátu, aby obsadily všechny komise, se chtěly jejich práce zúčastnit tím, že navrhnou i lidi, kteří členy Senátu nejsou.

Rozhodneme o tom samozřejmě hlasováním, taková je možnost. A myslím si, že tomu, jestli se chceme otevírat více veřejnosti, nás přece dva nečlenové v 13členné komisi nemohou nijakým způsobem ohrozit. Děkuji.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji, pane senátore. Nyní vystoupí pan senátor Petr Bratský. Prosím, pane senátore.

Senátor Petr Bratský:  Dobrý den. Pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já osobně budu podporovat, aby v komisích mohly být i osoby, které nejsou přímo senátory a senátorkami, ze zásadních demokratických principů. A na druhou stranu jsem se stal jedním z mála, který není v žádné komisi a docela rád bych byl ve Stálé komisi Senátu pro sdělovací prostředky, neboť jsem v ní byl v Poslanecké sněmovně, mám docela slušné odborné zázemí.

Nevím, jak tento rozpor vyřešit, protože chci dopřát případně těm dvěma osobám, zvláště když jsou za méně početně zastoupené kluby, a na druhou stranu bych tam rád pracoval. Byla by možná být dohoda o tom, že se zvýší počet členů komise na větší počet, než je 11, 13, 9 a já nevím. A pokud to zvyklost Senátu nedovoluje, tak jenom říkám svoji vůli, že bych docela rád v této komisi pracoval. Děkuji.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji. Nyní se přihlásil pan senátor Jaroslav Kubera. Prosím, pane senátore. Připraví se pan senátor Jan Horník.

Senátor Jaroslav Kubera:  Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, já zkusím pohled z jiného úhlu, a mnozí z vás ho znají, protože je nás tu spousta, kteří také mají zkušenosti z komunální politiky.

Jak to v praxi vypadá? Do komunálních voleb se přihlásí 20 subjektů, z nich se tam dostane pět, a to ještě ne všichni, takže se zřídí co největší množství různých komisí – pro televizní antény, bytová, pro územní plán a další a další - do těch se přihlásí tito lidé, kteří v legálním boji neuspěli a ovlivňují politiku jaksi zezadu.

Uvedu to na příkladu neúspěšného politika pana Kužílka, který se stal celonárodním expertem pro otevřenou společnost a současně pro zavřenou společnost. Jeden jeho byznys je boj za ochranu osobních údajů a druhým jeho oborem je boj za největší otevřenost.

Já toto považuji za neseriózní z toho důvodu, že lidé, kteří neabsolvují volby a nedostanou žádný mandát, tak je to podobné, jako teroristické organizace a podobné, které ovlivňují politiku celého státu, mimochodem i oni byli aktéry elektrovoltaiky, řepky a podobných věcí, právě tím, že žádný mandát nemají, ale tváří se, jakoby ho měli a velmi často mluví jménem všeho pracujícího lidu.

Já jsem tedy také pro to, aby byl, kdokoliv může být, v komisích, ale nevím, proč by tam měl hlasovat. Každý, kdo v nějaké komisi pracuje, zejména v komisi pro krajany, ví, že tam chodí desítky lidí z různých zájmů krajanských společností, nemají žádné hlasovací právo, samozřejmě svůj názor řeknou, komise je vyslechne a zaujme k němu stanovisko.

Děkuji za pozornost.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji vám, pane senátore. A prosím o vystoupení pana senátora Jana Horníka.

Senátor Jan Horník:  Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, mám dojem, že je to také částečně o demokracii. Na jedné straně, když se podíváme na statistiku, průzkumy veřejného mínění, tak uvidíme, kde se nacházíme jako Senát. Dovedu si představit, že naopak tím, že dáme možnost alespoň dvěma lidem, kteří budou ne z laické veřejnosti, ale skutečně z odborné veřejnosti, těmi, kteří budou nápomocni možná také k trošku jinému pohledu zvenčí v práci v jednotlivých komisích, takže to je dobře, že se přibližujeme více našim občanům a že i díky tomu může Senát, byť je to maličká kapička, získat trošku víc na prestiži, což si přeji, aby se do budoucnosti stalo a nebylo to tak tristní, jako je to doposud.

Čili já na rozdíl od kolegy Kubery si myslím, že potřebujeme mít aspoň dva takovéto lidi. Není na tom vůbec nic špatného a budu hlasovat pro, abychom tuto možnost naší odbornosti, veřejné odbornosti, dali. Děkuji.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji. Nyní vystoupí s přednostním právem pan senátor Richard Svoboda, připraví se pan senátor Jiří Pospíšil.

Senátor Richard Svoboda:  Dámy a pánové, já jsem tady nechtěl vyvolat tuto širokou debatu, která v podstatě není o ničem jiném než o pohledu ze dvou různých stran. Jsou místa, kde rozhodují volené elity, kde rozhodují volení lidé, a to je například Senát. A potom je velice široké spektrum občanské společnosti, kde rozhodují lidé na základě nejrůznějších jiných principů.

Já jsem hluboce přesvědčen, že tady se má rozhodovat hlasy lidí, kteří prošli volbami, a neberu nikomu přesvědčení, že to je jinak.

Prosím, pojďme rozhodnout hlasováním a neveďme o tom dlouhou diskusi, neboť jsem přesvědčen, že se o svých názorech nemusíme přesvědčovat, protože jsme všichni velmi pevně ukotvení a každý máme nějaké přesvědčení a nějaký pohled na věci. Prosím, rozhodněme to hlasováním a nepřesvědčujme jeden druhého, jak to má být. Děkuji.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji vám, pane senátore. Nyní vystoupí pan senátor Jiří Pospíšil, připraví se pan senátor Vladimír Dryml.

Senátor Jiří Pospíšil:  Pane předsedo, dámy a pánové, mně návrh na otevření se veřejnosti, zvláště pak odborné, trošku zavání korporativismem, a je škoda, že přišel tak pozdě, protože jsme mohli přizvat dalších řekněme 50 odborníků a prostě je zvolit tady do Senátu, a mohli bychom to zdůvodnit úplně stejně, že Senát by byl odbornějším orgánem, že bychom se víc otevřeli veřejnosti. A dalo by se do toho vybírání také zařadit to, že by to jmenovaly svazy a my bychom to schvalovali. Svazy se latinsky nazývají fascis. Děkuji.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji. S přednostním právem vystoupí paní předsedkyně klubu Soňa Paukrtová, prosím.

Senátorka Soňa Paukrtová:  Pane předsedo, dámy a pánové, já mám pocit, že vedeme v tuto chvíli debatu o jednacím řádu Senátu. Jednací řád Senátu toto připouští. Ve svém § 43 přímo předpokládá, že v komisích budou s hlasovacím právem i nečlenové Senátu.

Já nechci vést debatu o tomto, ale mám za to, že pokud náš klub navrhoval některé členy komisí, činil tak v souladu s jednacím řádem Senátu.

A dále bych si ještě dovolila říci, že tyto komise mají pouze hlas poradní, a myslím si, že k tomu tak i přistupujeme při posuzování jednotlivých norem. Děkuji vám.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji vám, paní senátorko. A nyní vystoupí pan senátor Vladimír Dryml.

Senátor Vladimír Dryml:  Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, ono to není tak jednoduché, protože tito členové komisí vystupují na veřejnosti, někdy i jménem komisí nebo jako součásti komisí. A je to o tom, jestli je možné nést politickou zodpovědnost.

Tady zaznělo, že se také můžeme usnést na tom, že tady bude třeba někdo hlasovat s námi a nebude senátorem, i když to, doufám, nepřipouští, je to trochu demagogie, já vím. Ale, pane předsedající, vaším prostřednictvím k panu senátorovi Horníkovi: Nejedná se o dva lidi, jedná se o sedm lidí. O sedm lidí! Ono to není nic malého.

Sedm lidí tady bude v různých komisích, kteří nedostali mandát od našich voličů a bude nás tady ovlivňovat. Je to i o určitém střetu zájmů.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Dalším přihlášeným je pan senátor Jiří Čunek.

Senátor Jiří Čunek:  Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, omlouvám se. Pro mne je to asi takto: Buď v komisích lidé budou a pak budou hlasovat, nebo tam nebudou vůbec. Nedovedu si představit, že někoho instalujeme do komise jako polotučného a ostatní jsou plnotuční. Tuto rovnoprávnost bych zachoval. Máme-li je tam mít, ať tam jsou a ať také hlasují, jinak ať jsou jako přizvaní hosté a odborníci jako veřejnost, která tam skutečně chodí.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Hlásí se někdo další do rozpravy? Nehlásí, rozpravu končím. Protože k tomuto bodu nemáme zpravodaje, udělám shrnutí jako řídící sám.

Myslím si, že diskuse o tom, kdo tam má nebo nemá být byla spíše diskusí k dalšímu bodu, až se bude provádět volba. Zazněl ale tady jasný návrh, který přednesl předseda klubu ODS Svoboda, a to je na snížení počtu ve třech komisích. To je podle mého názoru jediný hlasovatelný návrh, který můžeme v tento okamžik hlasovat.

Návrh, o kterém hovořil pan senátor Bratský, že by chtěl někde pracovat, je návrh, který se týká dalšího bodu, až budeme komise obsazovat. Myslím si, že by se to mělo řešit uvnitř jednotlivých klubů.

Hlásí se Richard Svoboda.

Senátor Richard Svoboda:  Chtěl bych dát procedurální návrh, že bych vzal svůj návrh zpět a hlasovali bychom zvlášť o jménech, která jsou vně Senátu a tím bychom věc vyřešili, zda důvěru na plénu dostanou nebo nikoliv.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Hlasovali bychom o usnesení tak, jak je navrženo, to znamená počet členů by zůstal tak, jak byl mnou navržen. Až se bude hlasovat, navrhnete jména k vypuštění.

Vážené kolegyně a kolegové, abychom neudělali chybu, navrhuji desetiminutovou přestávku na poradu. Hlásí se Alena Gajdůšková a poté vyhlásím přestávku na poradu.

Vyhlašuji do 13.52 minut přestávku. Prosím politické kluby, aby se domluvily na proceduře a domluvily se i s protokolem.

(Jednání přerušeno ve 13.42 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 13.53 hodin.)

Předseda Senátu Milan Štěch:  Vážené kolegyně a kolegové, prosím, abyste se zklidnili a sedli si na svá místa. Budeme pokračovat v jednání. Protože podle jednacího řádu má člen vlády, předseda a místopředseda právo vystoupit kdykoliv, o toto právo požádala paní senátorka místopředsedkyně Alena Palečková.

Místopředsedkyně Senátu Alena Palečková:  Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych využila tohoto práva k tomu, abych otevřela znovu obecnou rozpravu. Senátní klub ODS došel k stanovisku a předseda klubu by s ním rád vystoupil. Děkuji.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Tímto vystoupením se opět otevřela obecná rozprava. Prosím předsedu klubu pana senátora Richarda Svobodu, aby se ujal slova.

Senátor Richard Svoboda:  Pane předsedo, milé dámy, vážení pánové. Věřím, že jsme o přestávce našli řešení, abychom jedním hlasováním vyjádřili naši vůli a podle ní potom postupovali. Navrhnu snížení počtu členů jednotlivých komisí i o počet členů, kteří nejsou senátory či senátorkami. Pokud tento návrh projde, při jmenovitém hlasování navrhnu, abychom vyřadili ty navržené členy, kteří nejsou členy Senátu. Pokud návrh neprojde, budu to chápat jako vůli, že tito lidé mají být členy komisí a ponecháme je v tom složení, jak bylo jednotlivými kluby navrženo.

Můj návrh zní, abychom stálou komisi pro rozvoj venkova navrhli v počtu 14, stálou komisi pro ochranu soukromí navrhli jako 11člennou, stálou komisi pro ústavu navrhli jako 9člennou a stálou komisi pro sdělovací prostředky navrhli jako 13člennou. Děkuji.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji. Tím se předchozí návrhy berou zpět?

Předseda Senátu Milan Štěch:  Kdo další se hlásí do rozpravy? Paní senátorka Jana Juřenčáková.

Senátorka Jana Juřenčáková:  Mám jen technickou poznámku. Kolegyně a kolegové, jak jsem zaslechla, stálá komise pro rozvoj venkova, která měla původně 16 členů, teď se měla snižovat na 14. Vidím tam pouze jednoho nesenátora. Nemělo by tam být správně 15?

Předseda Senátu Milan Štěch:  Pane předsedo Svobodo, máte slovo. Myslím si, že paní senátorka měla pravdu, podle podkladů, které mám od pracovníků Senátu.

Senátor Richard Svoboda:  V tom případě mám chybné podklady. Navrhuji 15. Mám před sebou podklad, kde je stálá komise pro rozvoj venkova navržena jako 15členná. Pokud máte podklad, kde je uvedeno 16 členů, navrhuji, aby členů bylo 15. Prosím, aby to bylo ověřeno.

Bylo ověřeno – členů je navrženo 16, počet se snižuje v mém návrhu na 15.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Teď je to srozumitelné. Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova je panem senátorem Svobodou navrhována na 15 členů. Kdo další se hlásí do rozpravy? Nikdo. Rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování. Po znělce zopakuji, o čem budeme hlasovat.

Vážené kolegyně a kolegové, nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu předsedy klubu ODS pana senátora Richarda Svobody o tom, aby ve 4 komisích, které přečtu, se počet členů snížil o čísla, která uvedu. Jedná se o tyto stálé komise:

Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí – navrhuje se, aby místo 13 měla 11 členů, stálá komise Senátu pro rozvoj venkova místo 16 by měla 15 členů, stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky místo 15 členů by měla 13 členů a stálá komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury by místo 11 měla 9 členů.

O tomto návrhu budeme nyní hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji. V hlasování č. 12 bylo registrováno 79, kvórum pro přijetí bylo 40, pro návrh se vyslovilo 59, proti 14, návrh byl přijat.

Nyní bychom měli hlasovat o komplexním návrhu tak, jak jsem ho nyní přednesl, ve znění přijatého návrhu pana předsedy Svobody, jak byl před chvilkou hlasován. Tzn. de facto o zbytku počtu členů do zbývajících komisí. Jsou nějaké námitky?

Pokud nejsou, zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji. Konstatuji, že v okamžiku hlasování č. 13 bylo registrováno 79, kvórum pro přijetí 40, pro návrh 75, proti nikdo, návrh byl schválen.

Končíme projednávání tohoto bodu a prosím představitele politických klubů, aby přemýšleli o tom, jak problém vyřeší dále, až budeme obsazovat komise. To bude další bod, který budeme projednávat, a to je ustavení výborů Senátu. To jen na k problematice procedury. Ještě jednou vám děkuji.

Nyní budeme projednávat bod, kterým je

 

Ustavení výborů Senátu

Dávám slovo předsedovi volební komise, aby nás seznámil s návrhy na ustavení výborů. Návrhy, které vzešly z jednání senátorských klubů, vám byly rozdány. Prosím, pane předsedo volební komise, ujměte se slova.

Senátor Jiří Pospíšil:  Pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si vás informovat, že volební komise obdržela v souladu s čl. 4 volebního řádu od jednotlivých senátorských klubů následující návrhy na členy výborů. Nebudu představovat jednotlivé členy, tentokrát budou mít příležitost všichni. Musím to přečíst. Myslím, že se nemusíme představovat, jen to přečtu.

Organizační výbor:

Filipiová Daniela

Gajdůšková Alena

Palečková Alena

Paukrtová Soňa

Pithart Petr

Richtrová Eva

Rippelová Jiřina

Sekaninová Božena

Sobotka Přemysl

Svoboda Richard

Škromach Zdeněk

Štěch Milan

Vícha Petr

 

Mandátový a imunitní výbor:

Antl Miroslav

Čáslava Pavel

Čunek Jiří

Dryml Vladimír

Eybert Pavel

Janeček Miloš

Kubera Jaroslav

Lebeda Pavel

Malý Miloš

Nenutil Miroslav

Paukrtová Soňa

Pospíšil Jiří

Řihák Josef

 

Ústavně-právní výbor:

Antl Miroslav

Čunek Jiří

Kubera Jaroslav

Malý Miloš

Maštalíř Antonín

Nenutil Miroslav

Paukrtová Soňa

Rippelová Jiřina

Vlček Václav

Zvěřinová Dagmar

 

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu:

Bis Jiří

Hajda Jan

Jílek Adolf

Jonáš Vítězslav

Korytář Karel

Lajtoch Jiří

Pakosta Petr

Řihák Josef

Strnad Jaromír

Šilar Petr

Vrecionová Veronika

 

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí:

Bárek Ivo

Bayerová Marta

Eybert Pavel

Gawlas Petr

Horník Jan

Juránek Stanislav

Richtrová Eva

Šebek Karel

Tesařík Martin

Vícha Petr

Vystrčil Miloš

 

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice:

Bratský Petr

Doupovcová Hana

Homolka Václav

Chládek Marcel

Janeček Miloš

Jermář Jaromír

Kapoun Karel

Oberfalzer Jiří

Svoboda Richard

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost:

Dienstbier Jiří

Dryml Vladimír

Jirsa Tomáš

Kladívko Tomáš

Lebeda Pavel

Palas Jaroslav

Pospíšil Jiří

Regec Jozef

Sykáček Jaroslav

Štětina Jaromír

Töpfer Tomáš

 

Výbor pro záležitosti Evropské unie:

Besta Zdeněk

Doubrava Jaroslav

Grulich Tomáš

Juřenčáková Jana

Koukal Václav

Krejča Miroslav

Sefzig Luděk

Škaloud Miroslav

Táborský Josef

Trpák Pavel

Veřovský Otakar

 

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku:

Čáslava Pavel

Dernerová Alena

Filipiová Daniela

Guziana Petr

Horská Miluše

Pešák Milan

Sekaninová Božena

Schwarz Zdeněk

Sušil Radek

Terelmešová Dagmar

Žaloudík Jan

  To je vše, děkuji.

 

Předseda Senátu Milan Štěch:  Otevírám rozpravu. Kdo se hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Přikročíme k hlasování. Budeme hlasovat o usnesení Senátu k ustavení výborů ve složení, které přednesl předseda volební komise. V sále je přítomno 77 senátorek a senátorů, kvórum pro přijetí je 39.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko NE. Konstatuji, že v okamžiku hlasování č. 14, registrováno 77, kvórum 39, pro návrh 76, proti nikdo, návrh byl přijat.

Konstatuji, že Senát ustavil své výbory.

Přerušíme nyní schůzi, aby se výbory mohly sejít na svých ustavujících schůzích.

Řízením Mandátového a imunitního výboru pověřuji pana senátora Jiřího Pospíšila. Schůze výboru se bude konat ve Valdštejnově pracovně. Vzhledem k dvojímu členství se schůze výboru bude konat až po schůzích ostatních výborů. Prosím, aby členové Mandátového a imunitního výboru, jak ukončí zasedání svých výborů, se odebrali na místo, které jsem teď určil, a zároveň na sebe členové Mandátového a imunitního počkali.

Dále řízením Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice pověřuji pana kolegu Jaromíra Jermáře. Schůze výboru se uskuteční v místnosti č. 352 Valdštejnského paláce, část C, ve své zasedací místnosti.

Řízením Ústavně-právního výboru pověřuji pana senátora Jaroslava Kuberu, ustavující schůze výboru se bude konat v Zeleném salonku.

Řízením Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu pověřuji pana kolegu Jana Hajdu. Výbor se sejde ve Valdštejnově pracovně.

Řízením Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost pověřuji pana senátora Jiřího Dienstbiera. Výborová schůze se uskuteční v Růžovém salonku.

Řízením Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku pověřuji paní kolegyni Danielu Filipiovou. Ustavující schůze výboru se uskuteční v Zaháňském salonku.

Řízením Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí pověřuji pana senátora Ivo Bárka. Schůze výboru se bude konat ve Frýdlantském salonku.

Řízením Výboru pro záležitosti Evropské unie pověřuji pana senátora Luďka Sefziga. Schůze proběhne v Černínském salonku.

V této souvislosti upozorňuji na rozdíl mezi volbou předsedy výboru výborem a volbou předsedy výboru Senátem. V případě nastávající volby předsedy výborů Senátu organizaci volby zajišťuje výbor sám, tzn., že návrhy kandidátů předkládají senátoři jménem svých senátorských klubů přímo na schůzi výboru.

Je 14.10 hodin. Přerušuji schůzi do 15.30 hodin. Sejdeme se zde a budeme pokračovat, doufám, že za plné účasti, v 15.30 hodin.

(Jednání přerušeno ve 14.10 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 15.33 hodin.)

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:  Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsme u dalšího bodu, kterým je

 

Potvrzení volby předsedů výborů Senátu

Mohu vás seznámit s tím, že výbory, které se sešly, zvolily své předsedy. Žádám postupně senátory, kteří řídili schůzi jednotlivých výborů, aby nám představili návrhy na předsedy. Jako prvního poprosím senátora Jiřího Pospíšila s výsledkem volby mandátového a imunitního výboru.

Senátor Jiří Pospíšil:  Vážený pane místopředsedo, vážené paní, vážení pánové, dovolte, abych vás informoval o tom, že mandátový a imunitní výbor na své první schůzi v 8. funkčním období konané dnes zvolil jednomyslně předsedou výboru senátora Jaroslava Kuberu, čtyřmi místopředsedy výboru se stali senátoři Pavel Čáslava, Vladimír Dryml, Miloš Janeček a Miroslav Nenutil. Aby byla moje informace vyčerpávající, dvěma ověřovateli výboru byli zvoleni senátoři Pavel Eybert a Pavel Lebeda. Děkuji.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:  Děkuji. Mám jenom upozornění. Bod se nazývá "Potvrzení volby předsedů výborů Senátu". Je zbytečné hovořit o celé struktuře výborů, protože to je vnitřní záležitost výborů a není to záležitost pléna Senátu.

Nyní bych poprosil pana senátora Luďka Sefziga, aby nás seznámil s ustavením výboru pro záležitosti Evropské unie.

Senátor Luděk Sefzig:  Hezké odpoledne. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, výbor pro záležitosti Evropské unie na své první schůzi zvolil jednomyslně za předsedu mne, Luďka Sefziga, a za místopředsedy zvolil jednomyslně pány senátory Miroslava Škalouda, Otakara Veřovského, Miroslava Krejču a Pavla Trpáka.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:  Pane kolego, děkuji vám, a znovu opakuji, že bod, který projednáváme, je "Potvrzení volby předsedů výborů Senátu". Místopředsedové a ostatní, ověřovatelé jednotlivých výborů jsou vnitřní věcí výborů, ne pléna Senátu. Asi jste mne neposlouchal, ale to nevadí, já to rád zopakuji.

Jsme u pana senátora Jaroslava Kubery a u výsledku volby předsedy ústavně-právního výboru.

Senátor Jaroslav Kubera:  Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, ústavně-právní výbor zvolil senátora Miroslava Antla předsedou ústavně-právního výboru.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:  Děkuji. Nyní má slovo pan senátor Jiří Dienstbier za výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

Senátor Jiří Dienstbier:  Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, jako předsedu výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost zvolil výbor mne. Děkuji.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:  Děkuji a slovo má nyní pan senátor Jaromír Jermář, který nám sdělí výsledek ve výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

Senátor Jaromír Jermář:  Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Výbor zvolil předsedou mne, Jaromíra Jermáře.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:  Děkuji. Slovo má pan předsedající Ivo Bárek za výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

Senátor Ivo Bárek:  Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, výbor zvolil pro 8. funkční období Senátu předsedou výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí senátora Ivo Bárka.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:  Děkuji. Slovo má pan senátor Jan Hajda za výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

Senátor Jan Hajda:  Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové. Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu zvolil pro 8. funkční období Senátu předsedou výboru mne.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:  Děkuji. Kolegyně Daniela Filipiová nás seznámí s výsledkem jednání výboru pro zdravotnictví a sociální politiku.

Senátorka Daniela Filipiová:  Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, ohlašuji, že předsedkyní výboru pro zdravotnictví a sociální politiku na první ustavující schůzi jsem byla zvolena za předsedkyni já.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:  Děkuji. Výsledky volby předsedů výborů máme jasně sděleny a otevírám nyní rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, takže ji končím. Ale hlásí se pan senátor Jan Hajda. Ale, pane kolego, rychlost také má svá pravidla, já se omlouvám. Potřebovali bychom zde mít nyní ministra, aby znovu otevřel rozpravu. Ale buďme benevolentní, pojďte!

Senátor Jan Hajda:  Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k náročným úkolům, které má před sebou hospodářský výbor do příštího zasedání Senátu, žádal bych vás o zařazení mimořádného bodu, a to je "Schválení Podvýboru pro energetiku a Podvýboru pro dopravu". Děkuji.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:  Děkuji. Předpokládal jsem, že toto nám sdělíte po skončení tohoto bodu, takže je vidět, že si budeme muset zvykat.

Končím tedy rozpravu a v této chvíli navrhuji usnesení:

Senát potvrzuje ve funkci předsedy mandátového a imunitního výboru senátora Jaroslava Kuberu, ústavně-právního výboru senátora Miroslava Antla, výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu senátora Jana Hajdu, výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí senátora Ivo Bárka, výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice senátora Jaromíra Jermáře, výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost senátora Jiřího Dienstbiera, výboru pro záležitosti Evropské unie senátora Luďka Sefziga a výboru pro zdravotnictví a sociální politiku senátorku Danielu Filipiovou.

O tom budeme za chvilinku hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a rovněž zvedne ruku.

Hlasování č. 15 ukončeno, registrováno 75, kvórum 38, pro 73, proti nikdo. Návrh byl schválen. Končím projednávání tohoto bodu.

Vzhledem k tomu, co před chvílí řekl předseda hospodářského výboru pan senátor Jan Hajda, navrhuji doplnit pořad naší schůze návrhem na vyslovení souhlasu Senátu se zřízením Podvýborů. Ptám se pana kolegy Hajdy, jestli to chce projednávat teď nebo jako poslední bod, protože návrh tak nebyl určen. Jestli zdálky to vnímám, tak by to projednal rád teď.

Budeme tedy doplňovat pořad naší schůze. Nechám o tom hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro doplnění tohoto programu, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a rovněž zvedne ruku. 

Hlasování č. 16 ukončeno, registrováno 77, kvórum 39, pro 75, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Budeme nyní projednávat bod

 

Zřízení podvýboru

Slovo má předseda hospodářského výboru pan senátor Jan Hajda.

Senátor Jan Hajda:  Pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s 5. usnesením výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

Výbor po úvodním slovu senátora Jana Hajdy, pověřeného řízením schůze výboru, přijal usnesení:

I. Usnesl se zřídit Podvýbor pro energetiku.

II. Zvolil ve veřejném hlasování předsedou podvýboru senátora Jiřího Bise.

III. Schválil statut podvýboru, který je přílohou tohoto usnesení.

IV. Pověřil senátora Jana Hajdu, pověřeného řízením schůze výboru, toto usnesení předložit předsedovi Senátu a požádat o zařazení bodu na dnešní schůzi Senátu.

Dovolte mi, abych vás rovněž seznámil s 6. usnesením výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu ke zřízení Podvýboru pro dopravu:

Výbor po úvodním slovu senátora Jana Hajdy, pověřeného řízením schůze výboru, se výbor usnesl:

I. Zřídit podvýbor pro dopravu.

II. Zvolil ve veřejném hlasování předsedou podvýboru senátora Petra Pakostu.

III. Schválil statut podvýboru, který je přílohou tohoto usnesení.

IV. Pověřil senátora Jana Hajdu, pověřeného řízením schůze výboru, toto usnesení předložit předsedovi Senátu a předložit ho ke schválení na dnešní schůzi Senátu.

Děkuji.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:  Děkuji. Návrh byl jasně přednesen a otevírám rozpravu k tomuto návrhu. Nikdo se nehlásí, takže budeme hlasovat o usnesení, které nyní přečtu:

Senát souhlasí se zřízením Podvýboru pro energetiku výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a Podvýboru pro dopravu výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

To je usnesení, o kterém budeme nyní hlasovat.

Zahajuji hlasování o usnesení, jak jsem ho sdělil. Kdo je pro, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a rovněž zvedne ruku.

Hlasování č. 17 ukončeno, registrováno 78, kvórum 40, pro 77, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Končím projednávání tohoto bodu.

Jsme u dalšího bodu, kterým je

 

Ustavení komisí Senátu

Dávám slovo předsedovi volební komise, aby nás seznámil s návrhem na ustavení komisí Senátu.

Senátor Jiří Pospíšil:  Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si vás informovat, že volební komise obdržela v souladu s článkem 4 volebního řádu od jednotlivých senátorských klubů následující návrhy na členy stálých komisí Senátu.

Složení komisí jste dostali v příloze, máte ho na lavicích a nevím, jestli ho mám číst celé.

Zmínil bych se jenom o tom, že u čtyř komisí je navrženo více členů, než jich budeme volit. To je bod, který jsme už projednávali.

Myslím, že návrh na složení komisí číst nebudu, všichni návrh máte před sebou, takže vracím slovo panu předsedajícímu.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:  Já vám děkuji, že mi neberete pravomoci. Přihlásil se pan senátor Richard Svoboda.

Senátor Richard Svoboda:  Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, jistě vás nepřekvapím svým návrhem, který navazuje na to, co jsem tady už předeslal svým návrhem na snížení počtu členů čtyř komisí. Navrhuji tedy, abychom z kandidátů Stálé komise pro rozvoj venkova nezvolili jednoho externistu, který je tam uveden, a to sice Jana Záhorku, dále abychom ve Stálé komisi pro ochranu soukromí naplnili námi odhlasovaný počet a nezvolili dva externisty, a to Oldřicha Kužílka a Miloše Šnytra, abychom ve Stálé komisi pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury naplnili počet devíti členů tím, že nezvolíme pana Edvarda Outratu a pana Jiřího Stodůlku, a konečně abychom námi odhlasovaný počet 13 členů pro Stálou komisi pro sdělovací prostředky naplnili tak, že nezvolíme pana Martina Horálka a pana Ivo Mathého. Děkuji.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:  Děkuji, návrh je jasný. Přihlásil se pan senátor Václav Koukal, prosím.

Senátor Václav Koukal:  Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně a kolegové, já souhlasím s návrhem, jak ho přednesl pan senátor Svoboda, s jedním rozdílem, aby ve Stálé komisi Senátu pro sdělovací prostředky zůstal Martin Horálek, naopak aby z této komise byl vyškrtnut senátor Václav Koukal.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:  Přeslechl jsem, která komise. Je to komise pro sdělovací prostředky. Odstupuje kolega a nechává ve hře nesenátora. Máme před sebou určité dilema, a to je plošné vyřazení nesenátorů, jak navrhl kolega Svoboda. K tomu máme jednu výjimku, kde senátor odstupuje a místo něj nastupuje nesenátor. Nechal bych po návrzích nejprve hlasovat.

Senátor Jaroslav Kubera:  Mám technickou – tak to nejde. Musíme hlasovat po jménech, nemůžeme nikoho vyřadit jen tak jedním hlasováním.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:  Neřekl jsem, že budeme hlasovat najednou, řekl jsem, že musíme tento problém vyřešit. A v tom případě v komisích, kde nedochází ke změně, to znamená, že tam není žádný nesenátor, tam předpokládám, že nemusíme hlasovat po jménech, ale budeme hlasovat en bloc. Tam, kde máme určité změny ve smyslu senátor – nesenátor plus změna, kterou navrhl pan kolega Koukal, tak tam bychom hlasovali po jménech.

Legislativa je ale orgánem, který jasně rozhoduje o osudu. Nechám hlasovat o tom, zda budeme hlasovat o jednotlivých členech, jak nám doporučuje legislativa i kolega Kubera v jednotlivých komisích. Nedá se nic dělat, přistoupíme na model, který nám zabere trochu času.

Nikdo další se do rozpravy nehlásí, rozpravu končím.

Jsme u prvního jména u první komise, kterou je stálá komise pro krajany. Začínáme se jmény

pan senátor Besta Zdeněk, prosím o hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Hlasování č. 18 ukončeno. Registrováno 78, kvorum 40, pro 76, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Další je pan senátor Bis Jiří. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku. Hlasování č. 19 ukončeno, registrováno 78, kvorum 40, pro 76, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Senátor Čáslava Pavel. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 20 ukončeno, registrováno 78, kvorum 40, pro 76, proti nikdo.

Další je senátorka Daniela Filipiová. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování pořadové č. 21 ukončeno. Registrováno 77, kvorum 39, pro 73, proti nula.

Senátor Tomáš Grulich. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku, kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 22 ukončeno. Registrováno 77, kvorum 39, pro 76, proti nikdo. Návrh schválen.

Další je pan senátor Petr Guziana. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování pořadové č. 23 ukončeno. Registrováno 77, kvorum 39, pro 76, proti nikdo.

Návrh schválen.

Dalším je pan senátor Miloš Janeček. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 24 ukončeno. Registrováno 77, kvorum 39, pro 73, proti nikdo. Návrh schválen.

Dalším je senátor Jaromír Jermář. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO, kdo je proti, tlačítko NE.

Hlasování č. 25 ukončeno. Registrováno 77, kvorum 39, pro 75, proti nikdo. Návrh schválen.

Dalším je pan Stanislav Juránek. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku, kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 26 ukončeno. Registrováno 77, kvorum 39, pro 74, proti nikdo. Návrh schválen.

Další je pan senátor Jaroslav Kubera. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 27 ukončeno. Registrováno 76, kvorum 39, pro 73, proti nikdo. Návrh schválen.

Dalším je senátor Pavel Lebeda. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO. Kdo je proti, tlačítko NE. Hlasování č. 28 ukončeno. Registrováno 76, kvorum 39, pro 72, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Další je senátor Petr Pakosta. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku. Hlasování č. 29 ukončeno. Registrováno 76, kvorum 39, pro 73, proti nikdo. Návrh schválen. 

Budeme hlasovat o senátorovi Jozefu Regecovi. Prosím o hlasování. Kdo je pro, zmáčkne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, zmáčkne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 30 ukončeno. Registrováno 76, kvorum 39, pro 73, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Nyní hlasujeme o senátoru Pavlovi Trpákovi. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zmáčkne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, zmáčkne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 31 ukončeno. Registrováno 76, kvorum 39, pro 74, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Další jméno je pan senátor Otakar Veřovský. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zmáčkne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, zmáčkne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 32 ukončeno. Registrováno 76, kvorum 39, pro 69, proti nikdo. Návrh schválen.

Tím máme komisi pro krajany ustanovenu ve smyslu personálního obsazení.

Jsme u komise na ochranu soukromí. Začínáme jménem senátora Miroslava Antla. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zmáčkne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, zmáčkne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 34 ukončeno. Registrováno 76, kvorum 39, pro 74, proti nikdo Návrh byl schválen.

Pan senátor Jiří Čunek. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zmáčkne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, zmáčkne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 35 ukončeno. Registrováno 76, kvorum 39, pro 72, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Další je senátor Jaroslav Doubrava. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zmáčkne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, zmáčkne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 36 ukončeno. Registrováno 76, kvorum 39, pro 71, proti nikdo.

Další je pan senátor Vladimír Dryml. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zmáčkne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, zmáčkne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování pořadové č. 37 ukončeno. Registrováno 76, kvorum 39, pro 72, proti nikdo. Návrh schválen.

Dále je to paní senátorka Jana Juřenčáková. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zmáčkne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, zmáčkne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování pořadové č. 38 ukončeno. Registrováno 76, kvorum 39, pro 73, proti nikdo. Návrh schválen.

Jsme u hlasování Jana Maštalíře. Hlasování zahájeno. Kdo je pro, zmáčkne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, zmáčkne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 39 ukončeno. Registrováno 76, kvorum 39, pro 74, proti nikdo.

Protože jsem abecedně přeskočil, hlasujeme nyní o panu senátorovi Tomáši Kladívko. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zmáčkne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, zmáčkne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 40 ukončeno. Registrováno 75, kvorum 38, pro 71, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Nyní hlasujeme o nesenátorovi Oldřichu Kužílkovi. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zmáčkne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, zmáčkne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 41 ukončeno. Registrováno 75, kvorum 38, pro 12, proti 30. Návrh byl zamítnut.

Nyní pan senátor Jiří Oberfalzer. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zmáčkne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, zmáčkne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 42 ukončeno. Registrováno 75, kvorum 38, pro 73, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Nyní pan senátor Radek Sušil. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zmáčkne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, zmáčkne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 43 ukončeno. Registrováno 75, kvorum 38, pro 73, proti nikdo. Návrh schválen.

Nyní hlasujeme o Miloši Šnitrovi, nesenátorovi. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zmáčkne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, zmáčkne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 44 ukončeno. Registrováno 75, kvorum 38, pro 11, proti 29. Návrh byl zamítnut.

Pan senátor Tomáš Töpfer je další jméno.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 45 ukončeno, registrováno 75, kvórum 38, pro 72, proti nikdo, návrh byl schválen.

Máme pana senátora Pavla Trpáka.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku. Hlasování č. 46 ukončeno, registrováno 75, kvórum 38, pro 73, proti nikdo, návrh byl schválen.

Tím končí seznam naší další komise. A nyní jsem u Komise pro práci Kanceláře Senátu. Začneme paní senátorkou Martou Bayerovou.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku. Hlasování č. 47 ukončeno, registrováno 75, kvórum 38, pro 71, proti nikdo, návrh byl schválen.

Dále je to paní senátorka Daniela Filipiová. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku. Hlasování č. 48 ukončeno, registrováno 75, kvórum 38, pro 70, proti nikdo, návrh byl schválen.

Dále je to paní senátorka Alena Gajdůšková. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku. Hlasování č. 49 ukončeno, registrováno 74, kvórum 38, pro 70, proti nikdo, návrh byl schválen.

Dále je to paní senátorka Miluše Horská. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku. Hlasování č. 50 ukončeno, registrováno 74, kvórum 38, pro 70, proti nikdo, návrh byl schválen.

Dále je to pan senátor Karel Korytář. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku. Hlasování č. 51 ukončeno, registrováno 74, kvórum 38, pro 72, proti nikdo, návrh byl schválen.

Pan senátor Miroslav Krejča je další. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku. Hlasování č. 52 ukončeno, registrováno 74, kvórum 38, pro 70, proti nikdo, návrh byl schválen.

Dále je to paní senátorka Alena Palečková. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku. Hlasování č. 53 ukončeno, registrováno 74, kvórum 38, pro 71, proti nikdo, návrh byl schválen.

Dále je to pan senátor Milan Pešák. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku. Hlasování č. 54 ukončeno, registrováno 74, kvórum 38, pro 70, proti nikdo, návrh byl schválen.

Dále je to paní senátorka Božena Sekaninová. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku. Hlasování č. 55 ukončeno, registrováno 75, kvórum 38, pro 70, proti nikdo, návrh byl schválen.

Potom je to pan senátor Zdeněk Schwarz. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku. Hlasování č. 56 ukončeno, registrováno 75, kvórum 38, pro 71, proti nikdo, návrh byl schválen.

Následně pan senátor Martin Tesařík. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku. Hlasování č. 57 ukončeno, registrováno 75, kvórum 38, pro 72, proti nikdo, návrh byl schválen.

Tím končíme s touto komisí a jsme u Komise Senátu pro rozvoj venkova.

Začínáme senátorem Zdeňkem Bestou. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku. Hlasování č. 58 ukončeno, registrováno 75, kvórum 38, pro 70, proti nikdo, návrh byl schválen.

Další je paní senátorka Hana Doupovcová. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku. Hlasování č. 59 ukončeno, registrováno 75, kvórum 38, pro 73, proti nikdo, návrh byl schválen.

Teď je to pan senátor Jan Hajda. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku. Hlasování č. 60 ukončeno, registrováno 75, kvórum 38, pro 72, proti nikdo, návrh byl schválen.

Další je pan senátor Václav Homolka. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku. Hlasování č. 61 ukončeno, registrováno 74, kvórum 38, pro 70, proti nikdo, návrh byl schválen.

Pak je to pan senátor Jan Horník. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku. Hlasování č. 62 ukončeno, registrováno 74, kvórum 38, pro 71, proti nikdo, návrh schválen.

Pak je to pan senátor Vítězslav Jonáš. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku. Hlasování č. 63 ukončeno, registrováno 74, kvórum 38, pro 71, proti nikdo, návrh byl schválen.

Paní senátorka Jana Juřenčáková, o té hlasujeme. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku. Hlasování č. 64 ukončeno, registrováno 74, kvórum 38, pro 70, proti nikdo, návrh byl schválen.

Pak je to pan senátor Miroslav Nenutil. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku. Hlasování č. 65 ukončeno, registrováno 74, kvórum 38, pro 71, proti nikdo, návrh byl schválen.

Nyní paní senátorka Božena Sekaninová. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku. Hlasování č. 66 ukončeno, registrováno 74, kvórum 38, pro 71, proti nikdo, návrh byl schválen.

A nyní pan senátor Karel Šebek. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku. Hlasování č. 67 ukončeno, registrováno 74, kvórum 38, pro 72, proti nikdo, návrh byl schválen.

Pan senátor Petr Šilar. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku. Hlasování č. 68 ukončeno, registrováno 74, kvórum 38, pro 72, proti nikdo, návrh byl schválen.

Dále paní senátorka Dagmar Terelmešová. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku. Hlasování č. 69 ukončeno, registrováno 74, kvórum 38, pro 71, proti nikdo, návrh byl schválen.

Paní senátorka Veronika Vrecionová. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku. Hlasování č. 70 ukončeno, registrováno 73, kvórum 37, pro 67, proti nikdo, návrh byl schválen.

Nyní hlasujeme o senátorovi Miloši Vystrčilovi. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku. Hlasování č. 71 ukončeno, registrováno 73, kvórum 37, pro 71, proti nikdo, návrh byl schválen.

Nyní hlasujeme o panu Janu Záhorkovi, nesenátorovi. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku. Hlasování č. 72 ukončeno, registrováno 74, kvórum 38, pro 14, proti 28, návrh zamítnut.

Pak je to paní senátorka Dagmar Zvěřinová. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku. Hlasování č. 73 ukončeno, registrováno 74, kvórum 38, pro 72, proti nikdo, návrh byl schválen.

Tím máme Stálou komisi pro rozvoj venkova. A jsme u Komise pro sdělovací prostředky.

Prvním je pan senátor Vladimír Dryml. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku. Hlasování č. 74 ukončeno, registrováno 74, kvórum 38, pro 71, proti nikdo, návrh byl schválen.

Hlásí se s faktickou pan senátor Václav Koukal.

Senátor Václav Koukal:  Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, zopakuji, co jsem říkal v prvním vystoupení, že náš klub navrhuje do této komise nesenátora Martina Horálka, naopak senátora Václava Koukala z této nominace stahuje. Takže bych vás, kolegyně a kolegové, poprosil, abyste tento návrh KDU-ČSL takto vnímali. Zastoupení KDU-ČSL v této komisi. Prosím o pochopení.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:  Dobře. Teď nevím, jestli jsem přečetl poslední hlasování. Pro jistotu hlasování č. 74. Asi jsem ho přečetl, když už mi ho smazali.

Jsme u jména paní senátorky Aleny Gajdůškové. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku. Hlasování č. 75 ukončeno, registrováno 75, kvórum 38, pro 72, proti nikdo, návrh byl schválen.

Senátor Petr Gawlas. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 76 ukončeno, registrováno 75, kvórum 38, pro 72, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Nyní jsme u jména – pan Martin Horálek, nesenátor. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 77 ukončeno, registrováno 75, kvórum 38, pro 17, proti 28. Návrh byl zamítnut.

Senátor Adolf Jílek. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 78 ukončeno, registrováno 75, kvórum 38, pro 69, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Pan senátor Václav Koukal odstoupil, takže návrh je nehlasovatelný.

Senátor Miloš Malý. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 79 ukončeno, registrováno 75, kvórum 38, pro 71, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Pan Ivo Mathé, nesenátor. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 80 ukončeno, registrováno 75, kvórum 38, pro 12, proti 32. Návrh byl zamítnut.

Senátor Jiří Oberfalzer. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 81 ukončeno, registrováno 75, kvórum 38, pro 73, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Senátorka Eva Richtrova. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 82 ukončeno, registrováno 75, kvórum 38, pro 70, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Senátor Zdeněk Schwarz. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 83 ukončeno, registrováno 75, kvórum 38, pro 70, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Senátor Richard Svoboda. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 84 ukončeno, registrováno 75, kvórum 38, pro 71, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Senátor Zdeněk Škromach. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 85 ukončeno, registrováno 75, kvórum 38, pro 72, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Senátor Tomáš Töpfer. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 86 ukončeno, registrováno 75, kvórum 38, pro 70, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Senátor Jan Žaloudík. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 87 ukončeno, registrováno 74, kvórum 38, pro 70, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Tím jsme skončili s touto komisí. Přihlásil se mi pan senátor Václav Koukal s faktickou připomínkou, má samozřejmě slovo, i když jsme uprostřed hlasování.

 

Senátor Václav Koukal:  Děkuji za slovo, pane místopředsedo. My jsme vlastně tím, jak jsme zvolili počet členů komise, tak jsme tuto komisi nenaplnili, je tam jedno volné místo. Já tedy navrhuji, abychom na toto volné místo hlasovali o kandidátovi paní senátorce Miluši Horské.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:  Tady jsme trošku v problému, a ten se nazývá nominační lhůta. Hlásí se pan senátor Jiří Pospíšil. Pane kolego, hlásit se můžete, ale jednak elektronicky a jednak byste mě měl nechat.

Lhůta na nominaci je 24 hodin. To je první věc. To, že jsme nenaplnili počet členů komise, ještě není nic proti tomu, aby komise začala fungovat a je šance na příštím plénu Senátu dovolit kohokoliv dalšího. V této chvíli je mi líto, ale nemohu vám hlasováním vyhovět, tato nominace je příliš rychlá.

Trénink na hlasování pokračuje. Jsme u Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury.

Senátor Jiří Dienstbier. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 88 ukončeno, registrováno 76, kvórum 39, pro 74, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Senátorka Alena Gajdůšková, místopředsedkyně Senátu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 89 ukončeno, registrováno 75, kvórum 38, pro 72, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Senátor Tomáš Kladívko. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 90 ukončeno, registrováno 75, kvórum 38, pro 74, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Senátor Miroslav Krejča. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 91 ukončeno, registrováno 74, kvórum 38, pro 72, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Pan Edvard Outrata, nesenátor. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 92 ukončeno, registrováno 74, kvórum 38, pro 16, proti 27. Návrh byl zamítnut.

Senátorka Soňa Paukrtová. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 93 ukončeno, registrováno 74, kvórum 38, pro 71, proti jeden. Návrh byl schválen.

Senátor Petr Pithart, místopředseda Senátu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 94 ukončeno, registrováno 74, kvórum 38, pro 70, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Senátorka Jiřina Rippelová. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 95 ukončeno, registrováno 75, kvórum 38, pro 74, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Pan Jiří Stodůlka, nesenátor. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 96 ukončeno, registrováno 74, kvórum 38, pro 17, proti 31. Návrh byl zamítnut.

Senátor Miroslav Škaloud. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 97 ukončeno, registrováno 74, kvórum 38, pro 71, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Senátorka Veronika Vrecionová. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 98 ukončeno, registrováno 74, kvórum 38, pro 70, proti jeden. Návrh byl schválen.

Končím trénink hlasování. Myslím si, že nám to utkví a nikdo už nebude rozporovat hlasování, zda spletl tlačítko ANO za NE.

A nyní usnesení na závěr tohoto bodu:

Senát ustavuje komise tak, jak jsme si odsouhlasili, ve složení, tak jak jsme si je před chvilkou odsouhlasili.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 99 ukončeno, registrováno 74, kvórum 38, pro 72, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Končím projednávání tohoto bodu.

My se vyměníme v řízení schůze, protože já jsem již upovídaný.

(Řízení schůze se ujímá místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková.)

 

Volba předsedů komisí Senátu

Dávám slovo předsedovi volební komise, aby nám sdělil návrhy na kandidáty. Současně prosím, aby kandidáti, kteří budou představeni, povstali ve svých lavicích. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Senátor Jiří Pospíšil:  Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovoluji si vás informovat, že volební komise obdržela tyto návrhy kandidátů na předsedu komisí Senátu:

Na předsedu Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí je navržen pan senátor Tomáš Grulich, na předsedkyni Stálé komise Senátu pro ochranu soukromí je navržena paní senátorka Jana Juřenčáková, na předsedu Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu je navržen pan senátor Karel Korytář, na předsedu Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova je navržen pan senátor Petr Šilar, na předsedu Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky je navržen pan senátor Jiří Oberfalzer a na předsedkyni Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury je navržena paní senátorka Jiřina Rippelová.

Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu k tomuto návrhu. Nikdo se do rozpravy nehlásí, uzavírám rozpravu.

Prosím, pane předsedo, sdělte nám další postup.

Senátor Jiří Pospíšil:  Náš jednací řád stanoví pro tuto volbu - volbu tajnou. V tomto případě provedeme volbu jedním hlasováním. Všimněte si, že všichni budou označeni pořadovým číslem 1, protože jde o volbu do různých orgánů. Na každý jsme dostali právě jeden návrh. Nemění to naše pravidla o tom, že každý z návrhů musí být označen buď kolečkem, nebo křížkem. Jestliže některý nebude označen, je hlasovací lístek celý neplatný. Je to většinový systém.

Prosím členy volební komise, aby se dostavili do prezidentského salonku, kde proběhne volba. Volba může začít za dvě minuty, vydávání lístků a samotná volba bude trvat 20 minut, sčítání hlasovacích lístků dalších 20 minut, celkem tedy 40 minut. Prosím paní předsedající, aby vyhlásila přestávku.

Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Vyhlašuji přestávku pro tuto volbu do 17.30 hodin.

(Jednání přerušeno v 16.50 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 17.30 hodin.)

Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, zahajuji opět přerušené jednání a uděluji slovo předsedovi volební komise, aby nás informoval o výsledku tajné volby předsedů komisí Senátu. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Senátor Jiří Pospíšil:  Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil se zápisem o volbě předsedů komisí Senátu Parlamentu ČR, konané dnes. Počet vydaných hlasovacích lístků byl 76. Počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků byl 76.

Pro senátora Tomáše Grulicha bylo odevzdáno 75 hlasů, pro senátorku Janu Juřenčákovou bylo odevzdáno 71 hlasů, pro senátora Karla Korytáře bylo odevzdáno 73 hlasů, pro senátora Petra Šilara bylo odevzdáno 74 hlasů. Pro senátora Jiřího Oberfalzera bylo odevzdáno 74 hlasů a pro senátorku Jiřinu Rippelovou bylo odevzdáno 75 hlasů, čímž všichni navržení byli zvoleni v prvním kole. Děkuji. (Potlesk.)

Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji také předsedovi volební komise za podanou zprávu a konstatuji, že Senát zvolil předsedou Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí pana senátora Tomáše Grulicha, předsedkyní Stálé komise Senátu pro ochranu soukromí paní senátorku Janu Juřenčákovou, předsedo Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu pana senátora Karla Korytáře, předsedou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova pana senátora Petra Šilara, předsedou Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky pana senátora Jiřího Oberfalzera, předsedkyní Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury paní senátorku Jiřinu Rippelovou.

Všem zvoleným předsedům blahopřeji a přeji jim hodně úspěchů do další práce.

Dalším bodem našeho dnešního jednání je

 

Návrh na stanovení počtu senátorů ve stálých delegacích Parlamentu České republiky

do meziparlamentních organizací

Návrhy, které vzešly ze senátorských klubů, vám byly rozdány na lavice. Ptám se, jestli někdo požaduje, abych celý návrh přečetla. Nikdo nepožaduje. Máme ho v písemné podobě, není to potřebné. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám.

Přikročíme k hlasování. Protože jsme ještě nehlasovali po znovuotevření schůze, svolám kolegy k hlasování. V sále je aktuálně přítomno 65 senátorů a senátorek, aktuální kvórum je 33. Budeme hlasovat o písemném návrhu na stanovení počtu senátorů a senátorek ve stálých delegacích Parlamentu ČR do meziparlamentních organizací.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu, nechť stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji. Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 100 se ze 67 přítomných senátorek a senátorů při kvóru 34 pro vyslovilo 63, proti nebyl nikdo, návrh byl přijat.

Tím tedy můžeme přikročit k dalšímu bodu jednání, kterým je

 

Volba členů stálých delegací Parlamentu České republiky

do meziparlamentních organizací za Senát

Uděluji nyní slovo opět předsedovi volební komise, aby nás seznámil s návrhem na volbu členů jednotlivých delegací. Návrhy vám byly rozdány. Prosím, pane předsedo.

Senátor Jiří Pospíšil:  Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že do všech delegací byly navrženy právě odhlasované počty členů, po poradě, pokud by to mělo být schváleno, jsme se poradili, navrhuji jako předseda volební komise po dohodě s ostatními členy komise, aby volba členů a náhradníků do delegací proběhla aklamací vcelku. Prosím, jestli byste nechala o mém návrhu hlasovat.

Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Samozřejmě. Je zde návrh na to, abychom členy stálých delegací volili aklamací. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh. Není, takže dávám hlasovat o návrhu předsedy volební komise, zvolit členy stálých delegací aklamací.

Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, nechť stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji, návrh byl přijat. Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 101 ze 67 přítomných senátorek a senátorů při kvóru 34 bylo pro 64, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

Vracím slovo předsedovi volební komise.

Senátor Jiří Pospíšil:  Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, nyní vás seznámím s návrhy, které obdržela volební komise.

Na 2 členy stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy byly navrženy senátorky Daniela Filipiová a Alena Gajdůšková, na dva náhradníky do téže delegace byli navrženi senátoři Tomáš Jirsa a Pavel Lebeda.

Na 2 členy stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění NATO byli navrženi senátoři Pavel Trpák a Miloš Vystrčil, na 2 náhradníky pak senátoři Jaroslav Doubrava a Vladimír Dryml.

Na 4 členy stálé delegace Parlamentu ČR do Meziparlamentní unie byli navrženi senátoři Ivo Bárek, Petra Guziana, Jiří Pospíšil a senátorka Miluše Horská.

Jako 3 členové stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) byli navrženi senátoři Petr Bratský, Jaromír Štětina a senátorka Hana Doupovcová.

Na 2 členy stálé delegace Parlamentu ČR do Středoevropské iniciativy byli navrženi senátoři Jiří Bis a Jiřina Rippelová. Jako náhradník byl navržen senátor Václav Koukal.

Na 3 členy stálé delegace Parlamentu České republiky do ZEU - Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu byli navrženi senátoři Miroslav Antl a Soňa Paukrtová a jako náhradnice byla navržena senátorka Marta Bayerová.

Jako jeden člen stálé delegace Parlamentu ČR Parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří byla navržena senátorka Dagmar Zvěřinová.

To jsou tedy návrhy, o kterých bude možné po rozpravě hlasovat. Schválili jsme si, že budeme hlasovat jedním hlasováním. Děkuji.

Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Děkuji také za návrh. Otevírám rozpravu k tomuto návrhu. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu tedy uzavírám. Můžeme přikročit k hlasování, tak jak návrh usnesení přednesl předseda volební komise. Svoláme se opět k hlasování.

V sále je aktuálně přítomno 67 senátorek a senátorů, aktuální kvórum je 34. Zahajuji tedy hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu, nechť stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji. Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 102 se ze 67 přítomných senátorek a senátorů při kvóru 34 pro vyslovilo 65, proti nebyl nikdo, návrh byl přijat.

Blahopřeji všem zvoleným členům stálých delegací a přeji jim, aby reprezentovali dobře Senát Parlamentu ČR.

Toto byl poslední bod našeho dnešního programu. Jednání končím.

Jen poznámku pro členy Organizačního výboru.

Prosím, aby se zdrželi chvilečku zde u předsednického stolu, potřebujeme podepsat některé dokumenty.

Jinak vám všem přeji hezký večer.

(Jednání ukončeno v 17.41 hodin.)