Původní dokument
Následující text (HTML náhled) nemusí být věrnou podobou původního dokumentu (odlišnosti mohou být ve formátování textu, poznámkách pod čarou, přeškrtnutí textu, tabulkách, apod.) a slouží pouze pro náhled.

text o uhlí

Těsnopisecká zpráva

z 1. schůze Senátu

Parlamentu České republiky

(1. den schůze – 26. listopadu 2008)

(Jednání zahájeno v 10.00 hodin.)

Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás přivítal na 1. schůzi Senátu v 7. funkčním období. Vítám zejména předsedu Poslanecké sněmovny Miloslava Vlčka a předsedu vlády ČR Mirka Topolánka. (Potlesk.)

Na zahájení našeho 7. funkčního období zazní státní hymna České republiky. (Shromáždění povstává – zaznívá hymna České republiky – shromáždění usedá.)

Tímto okamžikem jsme zahájili 1. schůzi Senátu Parlamentu ČR v novém funkčním období. Ještě jednou mezi námi vítám jak předsedu Poslanecké sněmovny a předsedu vlády, tak hlavně nově zvolené senátory, a těm, kteří již mezi námi nesedí, děkuji za jejich práci odvedenou v minulém funkčním období.

Tuto schůzi jsem svolal na návrh Organizačního výboru podle § 26 odst. 2 zákona o jednacím řádu Senátu. Pozvánka na dnešní schůzi vám byla zaslána ve středu 5. listopadu 2008.

Z dnešní schůze se omluvil pan senátor Jiří Čunek.

Dovolte mi tedy ještě jednou, abych přivítal nově zvolené senátory, které prosím, aby do složení slibu, jímž se ujmou výkonu svého mandátu, zatím nehlasovali.

Nyní stanovíme pořad 1. schůze Senátu.

V souladu s usnesením Organizačního výboru č. 275 ze dne 25. listopadu 2008 navrhuji tyto změny pořadu:

a)? bod „Schválení zasedacího pořádku“ projednat jako 3. bod našeho dnešního jednání,

b)? doplnit na pořad 1. schůze senátnítisk č. 359– Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to na 18. místo.

Ptám se nyní, zda někdo chce doplnit nebo změnit pořad naší schůze. Přihlásil se pan senátor Petr Vícha a připraví se senátorka Jiřina Rippelová.

Senátor Petr Vícha: Vážený pane předsedo nebo spíše předsedové Senátu, Poslanecké sněmovny a vlády, milí kolegové.

Navrhuji, abychom z pořadu dnešní 1. ustavující schůze vyřadili senátní tisky č. 333a 334týkající se radarové stanice.

Jen opravdu velmi krátké zdůvodnění. Nechci v tuto chvíli zde mluvit o tom, že protiradarová obrana by měla být výsledkem společných postupů NATO a České republiky, ani diskutovat na téma technických parametrů, neb v této chvíli ani vědci ještě v této věci nemají jasno.

Důvody, proč chci, abychom hlasovali o vyřazení, jsou spíše technického charakteru. Přesto, že je kontinuita práce Senátu, tak noví senátoři neměli možnost seznámit se s těmito tisky při projednávání ve výborech, dokonce ani o tomto programu nemohou hlasovat ještě noví senátoři, a o tomto zařazení hlasoval také Organizační výbor ve starém složení.

Hlavní důvod je také to, že vůbec nic v této věci nespěchá a může to klidně počkat do další schůze Senátu.

Děkuji za pozornost.

Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Přihlášena je paní senátorka Jiřina Rippelová a připraví se senátor Jiří Stříteský. Nechce uplatnit právo přednosti? (Nechce.) Děkuji.

Senátorka Jiřina Rippelová: Vážený pane předsedající, vážení vzácní hosté, kolegyně a kolegové. Já si dovolím upozornit na jednu skutečnost v rámci korektnosti vůči našim novým kolegům.

Pořad 1. schůze Senátu stanoví § 25 a následující našeho jednacího řádu, který přesně říká, co musí obsahovat pořad 1. schůze. Nicméně o tom asi nemá význam a není důvod o to hlasovat. Nicméně my zařazujeme na pořad dnešní 1. schůze i další body. A upozorňuji na to, že celá jedna třetina našich nových kolegů nemůže o tomto pořadu hlasovat. Považuji to za diskriminační a myslím si, že vůči nim to není korektní.

A proto si dovoluji navrhnout nezařadit na pořad dnešní schůze body, které jsou v našem pořadu od bodu č. 18. V případě, že tato moje připomínka a upozornění nebude panem předsedajícím akceptována, pak si dovolím v kontextu s panem kolegou Víchou navrhnout nezařadit body týkající se projednání radarové stanice a smlouvy SOFA, ale i další, tak jak jsem o tom hovořila právě z důvodu nemožnosti hlasovat do složení slibu jedné třetiny našich kolegů. Děkuji.

Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Paní kolegyně, já jsem vám asi špatně rozuměl. I bod č. 18, tzn. návrh zákona o bankách, který jsem navrhl zařadit, také nechcete projednávat?

Senátorka Jiřina Rippelová: Ano, také.

Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Dobře. Kolega Stříteský.

Senátor Jiří Stříteský: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Já jsem chtěl požádat právě o to, aby byl pevně zařazen zítra na 9:00 hod. senátní tisk č. 359o bankách. Je to z toho důvodu, že máme na toto projednávání pozvaného ministra financí pana Kalouska.

A co se týče mých předřečníků, tj. o nezařazení senátních tisků č. 333a č. 334, se domnívám, že není důvod k tomu, abychom tyto body neprojednávali. Za prvé, o radaru se hovoří v České republice něco přes rok, ve všech médiích, všude celá záležitost se probírá, takže nemůžeme hovořit o tom, že by někdo byl neinformován.

Druhá záležitost je ta, že celou záležitost kolem radaru jsme mohli projednat již na poslední schůzi. Vzhledem ke korektnosti k tomu, že tady právě chyběla jedna třetina senátorů, jsme to odložili po projednání ve všech výborech na dnešní schůzi. Také se o tom vědělo.

A když jsem se seznámil se seznamem nově zvolených kolegů, tak musím říci, že to jsou významné osobnosti našeho politického a veřejného života a tudíž nepředpokládám, že by kolegové byli neznalí v oblasti, co to je radar a co to pro naši republiku znamená. Nejsou to žádní zelenáči.

Proto navrhuji, aby program byl schválen tak, jak byl předložen. Děkuji.

Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Děkuji. Slovo má paní senátorka Soňa Paukrtová.

Senátorka Soňa Paukrtová: Vážení páni předsedové, milí kolegové. Já bych k tomu, co tady bylo již řečeno, ráda poznamenala jednu věc.

Celá řada našich kolegů projednávala problematiku radaru po celé minulé volební období. Přijeli na poslední schůzi Senátu mj. i proto, aby mohli svým hlasováním vyjádřit svůj postoj k radaru. Nakonec jsme akceptovali skutečnost, že nově zvolení senátoři mají plné právo se k této věci vyjádřit.

Chci tedy jenom připomenout, že si myslím, že právě ty mé kolegy, kteří již v tuto chvíli nejsou ve funkci, to mimořádně mrzelo, ale všichni jsme akceptovali, že nově zvolení senátoři by měli o této věci hlasovat.

Velmi se tudíž přimlouvám za to, abychom nevyřazovali tento bod, protože to považuji za velmi symbolické hlasování, a děkuji vám za pozornost.

Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Děkuji. Nikoho dalšího přihlášeného nemám, takže končím rozpravu.

A budeme nejprve hlasovat o návrhu kolegy Víchy vyřadit tisky č. 333a č. 334, a dále budeme hlasovat o návrhu Organizačního výboru zařadit o návrhu zákona o bankách, tzn. krytí vkladů, a o změně zasedacího pořádku Senátu.

Přestože jsou všichni přítomní, svolám znělkou.

Budeme hlasovat o tom, zda vyřadíme tisky o radaru a o smlouvě SOFA.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zmáčkne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a rovněž zvedne ruku.

Hlasování pořadovéčíslo 1ukončeno. Registrováno 52, kvórum 27, pro 7, proti 40. Návrh byl zamítnut.

Nyní budeme hlasovat o návrhu kolegyně Rippelové, aby nebyl zařazen bod, který máme jako tisk č. 359, to je o ručení vkladů v bankách pro občany této země.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro nezařazení tohoto bodu – tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, to znamená, aby byl tento bod zařazen, tlačítko NE.

Hlasování pořadové číslo2skončeno. Registrováno 53, kvórum 27, pro hlasovalo 5, proti 43, návrh byl zamítnut.

Nyní budeme hlasovat o doplnění našeho programu. Jedna je změna v pořadí našeho programu a jedna je zařazení tisku o bankách.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tyto dvě změny, tlačítko ANO a zvedne ruku, kdo je proti, tlačítko NE a rovněž zvedne ruku.

Hlasování číslo 3 ukončeno. Registrováno 53, kvórum 27, pro 45, proti nikdo. Návrh byl schválen.

V této chvíli přistoupíme k prvnímu bodu, kterým je

Zpráva mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání,

zda byli jednotliví senátoři platně zvoleni

Chci připomenout znění § 41 odst. 1 písm. a) jednacího řádu, podle něhož mandátový a imunitní výbor zkoumá, zda jednotliví senátoři byli platně zvoleni a svá zjištění předkládá Senátu.

Nyní uděluji slovo zpravodaji mandátového a imunitního výboru a žádám ho, aby nás informoval o závěrech jednání výboru.

Senátor Jiří Pospíšil: Vážený pane předsedo, vážený předsedo vlády, vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si vás informovat, že mandátový a imunitní výbor připjal na své 16. schůzi konané dne 25. listopadu 2008 usnesení č. 28, s jehož obsahem vás nyní seznámím.

Usnesení mandátového a imunitního výboru ze 16. schůze konané 25. listopadu 2008 k ověření platnosti mandátů.

Výbor:

1.? Ověřil platnost voleb senátora ve volebním obvodu č. 75 zvoleného v prvním kole voleb dne 17. a 18. října 2008 a platnost volby 26 senátorů zvolených ve druhém kole voleb dne 24. a 25. října 2008 ve volebních obvodech 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 78 a 81. Ověření proběhlo v souladu s ustanovením 41, odst. 1, písm. a) zákona č. 107/1999 o jednacím řádu Senátu.

2.? Doporučuje Senátu zjištění mandátového a imunitního výboru, kterým se potvrzuje, že není překážek, aby nově zvolení senátoři složili Ústavou předepsaný slib.

3.? Pověřuje mne, abych s tímto usnesením seznámil Senát.

Pro úplnost dodávám, že mandátový a imunitní výbor měl pro svá zkoumání o platnosti volby nových senátorů k dispozici kopii dokladů o ověření totožnosti nově zvolených senátorů, kopii potvrzení o převzetí osvědčení o zvolení senátorem, usnesení státní volební komise č. 80 ze dne 20. října 2008 k vyhlášení o uvedení souhrnných výsledků prvního kola voleb do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 17. a 18. října 2008 a usnesení státní volební komise č. 82 ze dne 25. října 2008 k vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 17. a 18. října 2008 první kolo a ve dnech 24. a 25. října 2008 druhé kolo a čestné prohlášení senátorů o neslučitelnosti funkcí.

Dále měl k dispozici i rozhodnutí soudu o námitkách proti druhému kolu.

Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Musím se omluvit, protože jsme schválili změny programu, ale neschválili jsme program jako celek. Znělkou bych vás ještě jednou svolal.

Budeme hlasovat o programu jako celku, ve znění pozměňovacích návrhů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a rovněž zvedne ruku.

hlasování pořadové číslo 4registrováno 53, kvórum 27, pro 44, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Můžeme pokračovat v našem jednání. Otevírám rozpravu k zprávě senátora Jiřího Pospíšila, do které se nikdo nehlásí. Rozpravu končím. Zpravodaj nemá důvod se vyjadřovat, protože rozprava neproběhla.

Než přistoupíme k hlasování, žádám zpravodaje mandátového a imunitního výboru, aby přečetl návrh usnesení.

Senátor Jiří Pospíšil: Návrh usnesení je, že mandátový a imunitní výbor navrhuje ověřit platnost mandátů a schvalovat. Usnesení pro jistotu, protože jde o závažnou věc, přečtu ještě jednou, i když je dlouhé a je tam celá řada jednotlivých obvodů.

Usnesení je, že výbor ověřil platnost volby senátora ve volebním obvodu 75, zvoleného v prvním kole, a platnost 26 senátorů, zvolených ve druhém kole v obvodech 3 a následujících po třech zvyšujících se číslech.

Ověření proběhlo v souladu s ustanovením § 41 odst. 1 písm. a) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu. Doporučuje Senátu přijmout zjištění Mandátového a imunitního výboru, které potvrzuje, že není překážek, aby nově zvolení senátoři složili Ústavou předepsaný slib, a je tam to pověření.

Teď budeme hlasovat o návrhu usnesení Senátu z 1. schůze 26. listopadu ke zprávě tohoto výboru, a tu usnesení bude znít, že Senát bere na vědomí usnesení mandátového a imunitního výboru č. 28 ze dne 25. listopadu 2008 k ověření platnosti volby senátorů zvolených ve volbách do Senátu Parlamentu ČR. Děkuji.

Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Všichni víme, o čem budeme hlasovat. Ještě znělkou svolám jednou.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a rovněž zvedne ruku. Hlasování č. 5ukončeno, registrováno 53, kvórum 27, pro 52, proti nikdo, návrh byl schválen.

Tím končím projednávání tohoto bodu a přistupujeme k dalšímu bodu.

Slib senátorů

Podle čl. 23 Ústavy České republiky skládá senátor slib na první schůzi Senátu, které se zúčastní. V souladu s jednacím řádem tak učiní pronesením slova “slibuji“ a podáním ruky tomu, do jehož rukou slib skládá. Složení slibu poté senátor stvrdí svým podpisem.

V této souvislosti připomínám ještě čl. 25 Ústavy České republiky, který řeší zánik mandátu. V něm je uvedeno, že mandát zaniká mj. odepřením slibu nebo složením slibu s výhradou.

Vlastní akt slibu proběhne takto: Nejmladší senátor Senátu pan Marcel Chládek přednese Ústavou stanovený slib a jako první z nově zvolených senátorů jej složí do rukou předsedajícího první schůze v 7. funkčním období. Poté pan senátor Marcel Chládek bude číst jména nově zvolených senátorů podle čísel jejich volebních obvodů, a ti budou postupně přistupovat k předsedajícímu. Slib vykonají pronesením slova „slibuji“ a podáním ruky. Svůj slib poté stvrdí podpisem.

A nyní bych poprosil, abychom povstali, a pana senátora Marcela Chládka, aby přednesl daný slib Ústavou.

Senátor Marcel Chládek: Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu zachovávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Slibuji.

(Všichni jmenovaní senátoři postupně přicházejí před předsednický stůl a skládají do rukou předsedy Senátu Přemysla Sobotky slib.)

volební obvod č. 3 – pan senátor Miroslav Nenutil

volební obvod č. 9 – pan senátor Jiří Bis

volební obvod č. 12 – pan senátor Miroslav Krejča

volební obvod č. 15 – pan senátor Milan Štěch

volební obvod č. 18 – pan senátor Josef Řihák

volební obvod č. 21 – pan senátor Miroslav Škaloud

volební obvod č. 24 – pan senátor Tomáš Kladívko

volební obvod č. 27 – pan senátor Zdeněk Schwarz

volební obvod č. 30 – pan senátor Jiří Dienstbier

volební obvod č. 33 – pan senátor Jaroslav Sykáček

volební obvod č. 36 – pan senátor Karel Kapoun

volební obvod č. 39 – pan senátor Pavel Trpák

volební obvod č. 42 – Pavel Lebeda

volební obvod č. 45 – Vladimír Dryml

volební obvod č. 48 – Miroslav Antl

volební obvod č. 51 – Dagmar Zvěřinová

volební obvod č. 54 – Marta Bayerová

volební obvod č. 57 – Ivo Bárek

volební obvod č. 60 – Miloš Janeček

volební obvod č. 63 – Jiří Lajtoch

volební obvod č. 66 – Karel Korytář

volební obvod č. 69 – Eva Richtrová

volební obvod č. 72 – Petr Guziana

volební obvod č. 75 – Radek Sušil

volební obvod č. 78 – Alena Gajdůšková

volební obvod č. 81 – Hana Doupovcová.

Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Takže slib byl všemi senátory v souladu s Ústavou. Já děkuji nejmladšímu senátorovi za to, že nám přednesl slib. A protože potřebujeme, abychom mohli dále hlasovat, aktualizovat databázi senátorů, vyhlašuji patnáctiminutovou přestávku.

(Jednání přerušeno v 10.37 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 10.54 hodin.)

Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Vážené kolegyně, kolegové, budeme pokračovat dalším bodem. Tím je

Schválení zasedacího pořádku

Podle § 51, který stanoví, že každému senátoru je v Jednacím sále Senátu vyhrazeno stálé senátorské křeslo. Návrh vám byl rozdán na lavice. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se mi nikdo nehlásí, takže rozpravu končím. V této chvíli budeme hlasovat v souladu s § 51 odst. 1 jednacího řádu o návrhu zasedacího pořádku Senátu, tak jak byl rozdán. Takže znělku. Než zahájím hlasování, prosím, abyste se všichni znovu zaregistrovali, protože bylo celé zařízení vypnuto a předěláno. V této chvíli hlasuje všech 80, protože pan senátor Čunek se omluvil. Přihlásil se mi pan senátor Vladimír Dryml, ale už se odhlásil.

Takže zahajuji hlasování o zasedacím pořádku. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a rovněž zvedne ruku.

Hlasování č. 6 ukončeno, registrováno 77, kvórum 39, pro 75, proti nikdo.Návrh byl schválen.

Až bude přestávka na volby, bude změněn celý zasedací pořádek a vy si vezmete při té přestávce na volby všechny své věci a půjdete na místo, které jste si teď odsouhlasili.

Jsme u dalšího bodu, tím je

Informace předsedy volební komise o ustavení volební komise

a o volbě jejích funkcionářů

Skupina senátorů delegovaná senátorskými kluby na základě parity ustavila podle § 48 odst. 2 jednacího řádu dle návrhů senátorských klubů volební komisi. Členové volební komise se sešli a provedli kroky předepsané v čl. 1 bodu 4 volebního řádu, to znamená, že zvolili ze svého středu předsedu, místopředsedkyni a dva ověřovatele. Toto jsme již mohli pro urychlení našeho jednání učinit, neboť volební komisi Senát nevolí, pouze její ustavení skupinou senátorů bere na vědomí. Předsedou volební komise byl zvolen pan senátor Tomáš Grulich. Pane kolego, máte nyní slovo, abyste nás seznámil s jednotlivými členy komise a ty bych poprosil, aby při přečtení svého jména povstali, abychom se začali blíže poznávat.

Senátor Tomáš Grulich: Děkuji vám, pane předsedo za udělené slovo. Milý pane předsedo vlády, milý pane předsedo, milé kolegyně, kolegové, dovoluji si vás informovat, že volební komise Senátu, kterou ustavila skupina senátorů, zvolila na své 1. schůzi konané dne 25. listopadu 2008 předsedou této komise mne, pro staré senátory – mě znají, pro nové senátory – jmenuji se Tomáš Grulich.

Nyní si vám dovolím před místopředsedkyní komise – senátorku paní Hanu Doupovcovou. Prosím, aby povstala. Děkuji. A dva ověřovatele komise – senátory Václava Koukala a Jaroslava Sykáčka. Zbývajícími členy volební komise Senátu jsou kolegové Pavel Čáslava, Jan Horník, Liana Janáčková, Jiří Lajtoch, Jan Nádvorník a Václav Vlček.

Na závěr vás seznámím s usnesením, které volební komise přijala na 1. schůzi.

Usnesení č. 1:

Volební komise zvolila ověřovateli komise senátora Václava Koukala a senátora Jaroslava Sykáčka.

Usnesení č. 2:

Volební komise:

1.? Zvolila předsedou komise senátora Tomáše Grulicha.

2.? Zvolila místopředsedkyní komise senátorku Hanu Doupovcovou.

3.? Pověřila předsedu komise, aby seznámil Senát s tímto usnesením, což jsem nyní učinil.

Děkuji vám za pozornost. Vracím slovo panu předsedovi.

Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Děkuji. V této chvíli otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, takže ji končím. Budeme hlasovat o návrhu usnesení Senátu k informaci předsedy volební komise, to zní:

Senát bere na vědomí ustavení volební komiseve složení, tak jak nám bylo přečteno.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto usnesení, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a rovněž zvedne ruku.

Hlasování č. 7 ukončeno, registrováno 78, kvórum 40, pro 78, proti nikdo. Návrh byl schválen. Končím tento bod.

Jsme u dalšího bodu, tímto bodem je

Volba předsedy Senátu

Uděluji nyní slovo předsedovi volební komise, aby přednesl návrh na kandidáty.

Senátor Tomáš Grulich: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové. Dovoluji si vás informovat, že volební komise obdržela jediný návrh na předsedu Senátu Parlamentu České republiky. Byl to návrh senátorského klubu Občanské demokratické strany, kterým tento klub navrhuje do funkce předsedy Senátu Parlamentu České republiky senátora Přemysla Sobotku.

Předávám zpět slovo panu předsedajícímu a po rozpravě si vás dovolím seznámit s průběhem volby.

Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Děkuji. A já otevírám rozpravu, do které jsem se přihlásil já.

Vážené kolegyně a vážení kolegové, pane premiére, dámy a pánové.

Stojíme dnes na prahu 7. funkčního období naší parlamentní komory, do které bylo od roku 1996 zvoleno celkem 204 senátorek a senátorů.

Od prvních voleb nás zde z vůle našich voličů zůstalo celkem 8. Z klubu ODS je to senátorka Alena Palečková a senátoři Pavel Eybert, Jiří Liška, Jiří Pospíšil, a Přemysl Sobotka, z klubu KDU-ČSL Petr Pithart a Václav Jehlička, z klubu sociální demokracie Milan Štěch.

Ti všichni byli spolu s ostatními svědky i aktivními účastníky velkého úsilí, které se zde napříč politickými kluby věnovalo tomu, aby se český Senát stal opravdu hodnotným naplněním naší Ústavy.

Často se u nás vedou až vášnivé debaty, které články našeho demokratického systému jsou nejslabší či nejméně spolehlivé. Je to nekončící debata závislá na zkušenostech a úhlu pohledu toho či onoho z nás.

Mojí jistotou je naopak pevné přesvědčení, že mezi nejspolehlivější základy naší demokracie naopak patřil – a patří – český Senát.

Je to bezesporu zásluha naprosté drtivé většiny senátorek a senátorů, kteří v něm dosud působili, a nepochybuji o tom, že svůj pozitivní podíl v tom záhy získají i ti, kteří do senátních lavic usedli letos poprvé.

Symbolem naší práce a celkové atmosféry Senátu byly dosud korektní vztahy mezi jednotlivci i kluby a věcná debata upřednostňovaná nad emocemi, konflikty a obstrukcemi, které bohužel dominují v jiných částech našeho politického života.

Právě dosavadní úroveň politické kultury Senátu mě vede k tomu, že bych rád pokračoval ve své dosavadní práci. To je i důvod, proč jsem přijal nominaci svého klubu opět kandidovat na funkci předsedy Senátu, a vás chci dnes požádat o vaši podporu.

Nejednou jsem v minulých letech prohlásil, že se ve funkci předsedy držím zásady, že mou základní rolí doma i v zahraničí je dres České republiky, pod ním dres Senátu a teprve potom dres politické strany, za kterou jsem zvolen. Jsem přesvědčen o tom, že jsem tuto zásadu nikdy neporušil.

Také bych rád dál pokračoval v naplnění čtyř základních pilířů mého dosavadního programu, a tím je zkvalitnění legislativního procesu prostřednictvím dialogu obou komor našeho Parlamentu, zvýšení role Senátu v české i zahraniční politice a ochrana politické kultury v naší zemi.

Nezanedbatelná byla, a je, také snaha zpřístupnit naší veřejnosti v co nejširší míře historické prostory Senátu a udělat z nich prostřednictvím konferencí, seminářů, výstav a dalších kulturních akcí významné středisko přímého kontaktu politiků a občanů.

Příštího půl roku čeká naši republiku předsednictví Evropské unie a leckdo u nás i v zahraničí si klade otázku, jak tuto roli Česká republika zvládne.

Chci udělat vše pro to, aby náš Senát své úlohy v tomto směru splnil. Je známo, že náš Senát je vstupní branou do vysoké politiky pro zkušené komunální politiky či osobnosti, které se dosud významně profilovaly spíše v oborech své původní profese. Takoví lidé mohou mít mnohem citlivější přístup k aktuálním otázkám procesu evropské integrace než od reality odtržená část byrokratů v některých bruselských úřadech. Stále jsem totiž nezměnil svůj názor, že máme hledat jednu z cest, jak našim občanům neodcizovat evropskou politiku, a to především efektivní prací národních parlamentů a jejich spolupráce.

Když se hovoří o bikamerálním systému jako o vhodné ochraně demokracie, vidím v práci národních parlamentů také přirozenou ochranu efektivity evropské normotvorby a garanci dodržování dělby kompetencí mezi Evropskou unií a jejími členskými státy.

Vrátím se však od velkých evropských témat k ryze české realitě, ke které patří bohužel i fakt, že v naší veřejnosti přežívají ty některé, z různých důvodů uměle živené, negativní postoje části naší veřejnosti vůči Senátu.

Rád bych vás všechny požádal, abychom v příštím funkčním období udělali společně maximum pro to, aby naše práce i úroveň komunikace s médii a veřejností byla tak vysoká, že zmíněný informační dluh vůči jednomu ze základní parlamentní demokracie snížíme na minimum.

Na závěr bych rád poděkoval všem kolegyním a kolegům, kteří se v posledních čtyřech letech aktivně podíleli na práci Senátu a nestáli stranou.

Těším se zároveň na spolupráci s novými senátorkami a senátory. Myslím si, že mě znáte dobře, a pokud mi dáte důvěru pro další dva roky, můžete se spolehnout, že svým zásadám a programu zůstanu věrný a v zájmu České republiky udělám vše pro jeho naplnění.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil, rozpravu končím. Uděluji slovo předsedovi volební komise, aby nám sdělil pokyny pro konání volby.

Senátor Tomáš Grulich: Kolegyně a kolegové, pokusím se vás seznámit s průběhem samotné volby předsedy Senátu. Pro naše nové kolegy uvádím, že se volba uskuteční v Prezidentském salonku, který se nachází po levé straně za místností, kde je prezence. Ti, kdo již našli bufet, prošli kolem Prezidentského salonku, kde se bude konat volba. Před salonkem se bude tvořit fronta, na stolech, u nichž sedí pracovnice kanceláře, jsou umístěny prezenční listiny, do nichž se každý před volbou podepište. Teprve poté obdržíte hlasovací lístek, který v salonku za paravánem označíte a vhodíte do zapečetěné urny. Na hlasovacím lístku pro první kolo volby předsedy Senátu je uvedeno pouze jedno jméno, před kterým je pořadové číslo tak, jak to vyžaduje náš volební řád. Pod číslem jedna je uveden jediný kandidát na předsedu Senátu, a to senátor Přemysl Sobotka.

Nyní vás seznámím se způsobem označování hlasovacího lístku podle článku 2 bodu 9 volebního řádu. Dovolím si to demonstrovat. Takto vypadá volební lístek, samozřejmě na menší kartě. Ten, kdo bude souhlasit s volbou, udělá kolem čísla kroužek, kdo nebude souhlasit s volbou, udělá přes jedničku křížek.

Z výše uvedeného pro naši volbu vyplývá, že pořadové číslo jedna musí být vždy označeno, jinak je lístek neplatný. Platnými budou jen takové, na nich bude pořadové číslo před jménem kandidáta označeno v případě souhlasu kroužkem, v případě nesouhlasu bude toto pořadové číslo přeškrtnuto křížkem.

Jiným způsobem upravený lístek nebo neoznačený, než jsem uvedl, způsobují jeho neplatnost. Některým se to zdá směšné, ale ze zkušenosti z minulých voleb se vždy najde někdo, kdo to označí špatně. Nezakroužkovávat celé jméno, jen číslo, případně udělat křížek.

V prvním kolem je předsedou Senátu zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů. Přítomný je ten, kdo si proti podpisu vyzvedne hlasovací lístek. Nezíská-li tento kandidát nadpoloviční většinu přítomných senátorů, koná se druhé kolo první volby, do kterého tento kandidát postupuje. Ve druhém kole je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů.

Nebyl-li předseda Senátu zvolen ani ve druhém kole, do 10 dnů se koná nová volba podle volebního řádu.

Prosím kolegy z volební komise, aby se ihned odebrali do Prezidentského salonku, aby za 2 minuty po mém vystoupení mohla být zahájena volba. Vydání hlasovacích lístků a volba bude trvat 25 minut a sčítání lístků opět 25 minut. Je to proto, že se také budou měnit místa senátorů a budou se přešroubovávat cedulky. Proto jsme zvolili takto dlouhý čas. Celkem to bude 50 minut, které doporučuji jako dobu na přerušení schůze Senátu. Děkuji.

Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Vyhlašuji přestávku na volbu předsedy Senátu, která bude trvat do 12.05 hodin.

(Jednání přerušeno v 11.15 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 12.06 hodin.)

Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Vážené kolegyně a kolegové, zahajuji přerušené jednání a dávám slovo předsedovi volební komise, aby nás seznámil s výsledkem tajné volby předsedy Senátu. Pane kolego, máte slovo.

Senátor Tomáš Grulich: Vážený pane předsedo vlády, vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s první volbou a prvním kolem a se zápisem o volbě předsedy Senátu Parlamentu ČR, konané dnešního dne 26. listopadu 2008. Počet vydaných hlasovacích lístkůbyl 80, počet odevzdaných platných i neplatných lístků byl 80, z toho jenom jeden byl neplatný, byl špatně označen. Nevím, jestli je to mou dobrou výřečností, nebo tím, že máme samé chytré kolegy.

Pro senátora Přemysla Sobotku bylo odevzdáno celkem 78 hlasů, tedy konstatuji, že v prvním kole první volby byl zvolen senátor Přemysl Sobotka předsedou Senátu Parlamentu České republikya dovolte mi, abych mu jako první pogratuloval. (Potlesk.)

Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Vážené kolegyně a kolegové, prosím sedněte si. Chtěl bych všem poděkovat za tuto volbu.

Věřte, moje slova v mém projevu nebyla lhaním. Já to chci dodržet, a chci, abychom byli týmem, abychom byli dobrou vizitkou našeho českého Senátu.

Díky za vaši volbu. O slovo se přihlásil premiér české vlády Mirek Topolánek.

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Vážený pane předsedo, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, musím říct, že mně trochu zvlhlo oko, když jsem viděl pana senátora Chládka, jak za ostatní nově zvolené senátory a senátorky skládal slib, protože přesto, že jsem již starší, tak jsem nezapomněl, jak jsem v roce 1996 tuto roli ještě tehdy ve Valdštejnském sály plnil za nové senátory já.

Senát urazil za těch 12 let velmi dlouhou cestu a dnes je tělesem, které je respektováno nejenom u nás, ale i v zahraničí. Chtěl bych poděkovat těm, kteří odešli a kteří tady dnes nejsou, za jejich práci a chtěl bych popřát novým senátorům, aby udrželi tradici, která už za těch 8 let, které jsem v těchto lavicích trávil i já, se stala pověstnou, a to je, že Senát je komora uvážlivější než jejich sesterská komora o pár metrů dále. Je to komora, kde se o věcech diskutuje velmi klidně a kde se přijímají taková usnesení, která mají hlavu a patu. Jako komora méně ideologizovaná, řekl bych v tom smyslu, daleko zkušenější než Poslanecká sněmovna.

Chtěl bych poblahopřát staronovému předsedovi Přemyslu Sobotkovi za téměř „kimirsenovskou“ podporu. I to svědčí o tom, že jestliže je jeden kandidát a jestliže chcete navázat na tu tradici klidného, uvážlivého Senátu, tak jste dali důvěru člověku, který si to podle mě zaslouží. Protože to, co on sám o sobě říct nemohl, je to, že se snaží řídit tuto komoru nadstranickým způsobem, tak je pravda a já to mohu potvrdit. Chtěl bych podobnou podporu jako on dostat na nadcházejícím kongresu v Praze, ale to je nad rámec toho, co jsem vám dnes chtěl říct.

Přeji vám do dalšího funkčního období, do těch dvou let dobrou spolupráci mezi sebou, spolupráci s Poslaneckou sněmovnou, tak abyste neměli pocit odstrkované mladší sestry. Přeji vám dobrou spolupráci s vládou.

Sám za sebe bych chtěl slíbit, abyste koordinovali vystoupení ministrů a předkládání zákonů tak, aby nebyly problémy, abyste měli zástupce, který bude předkladatelům zákonů vždy k dispozici.

Ještě jednou přeji předsedovi vše nejlepší do dalších dvou let a vám všem dobrou práci. Děkuji.

Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Mně se ještě přihlásil pan senátor Alexandr Vondra, zřejmě omylem. Děkuji. To je takové mačkátko, pane ministře. (Obveselení v sále.)

Já bych si z nově zvolené funkce dovolil nyní vyhlásit 30minutovou přestávku a dovolil bych si vás pozvat do Frýdlantského salonku a potom bychom ve 12.40 pokračovali v našem jednání. Ještě jednou děkuji.

(Jednání přerušeno ve 12.12 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 12.40 hodin.)

Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Vážené kolegyně a kolegové, je 12.40, takže budeme pokračovat dalším bodem a tím je

Stanovení počtu místopředsedů Senátu

Navrhuji v souladu s § 30 našeho jednacího řádu, aby Senát měl pět místopředsedů. Otevírám rozpravu na toto téma. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím a v daném okamžiku budeme hlasovat o tom, jestli budeme mít pět místopředsedů Senátu.

Zahajuji hlasování o počtu místopředsedů. Kdo je pro pět, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a rovněž zvedne ruku.

Hlasování č. 9ukončeno, registrováno 76, kvórum 39, pro 70, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Můžeme přistoupit k bodu

Volba místopředsedů Senátu

Zde opět dávám slovo předsedovi volební komise panu senátorovi Grulichovi. A prosím, aby kandidáti, kteří budou představováni, povstali, aby byla šance pro ostatní na seznámení.

Senátor Tomáš Grulich: Děkuji za slovo, pane předsedo, milé kolegyně, kolegové. Dovoluji si vás informovat, že volební komise obdržela tyto návrhy na místopředsedy Senátu.

Klub ODS navrhuje senátory Jiřího Lišku a Jiřího Šnebergera.

Klub ČSSD navrhuje Alenu Gajdůškovou a senátora Milana Štěcha.

Klub senátorů KDU-ČSL navrhuje Petra Pitharta.

Já si dovolím vrátit slovo panu předsedajícímu, aby pokračoval rozpravou.

Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Já vám děkuji, že mi dáváte podle jednacího řádu tuto důvěru. Takže otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže ji končím a znovu uděluji slovo předsedovi volební komise, aby nám řekl, jakým způsobem se bude volit.

Senátor Tomáš Grulich: Volba místopředsedů Senátu proběhne opět na stejném místě jako v případě volby předsedy Senátu. U prezence před Prezidentským salónkem obdržíte po podpisu hlasovací lístek připravený pro tuto volbu. Na hlasovacím lístku budou v abecedním pořadí uvedena jména navržených kandidátů s tím, že před jménem každého z nich je pořadové číslo kandidáta.

Konkrétně tedy:

Pořadové č. 1 má senátorka Alena Gajdůšková.

Pořadové č. 2 senátor Jiří Liška.

Pořadové č. 3 senátor Petr Pithart.

Pořadové č. 4 senátor Jiří Šneberger.

Pořadové č. 5 senátor Milan Štěch.

Nyní vás seznámím s úpravou hlasovacích lístků podle volebního řádu – čl. 2, bod 10.

Senátor volí místopředsedy Senátu tak, že na hlasovacím lístku vyjádří a) souhlas nejvýše s takovým počtem kandidátů, který byl stanoven pro obsazení míst místopředsedů Senátu zakroužkováním pořadových čísel před jejich jmény. Pořadová čísla před jmény ostatních kandidátů přeškrtne písmenem x, tedy křížkem.

Nesouhlas se všemi kandidáty přeškrtnutím pořadového čísla před jmény všech kandidátů písmenem x nebo křížkem. Je to tedy stejné jako v minulé volbě, jen samozřejmě tady máte jmen pět a každé musí být zaškrtnuto.

Pokud není lístek označen, je považován za neplatný.

Ještě si vás dovolím informovat, že v prvém kole jsou místopředsedy Senátu zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů. Pokud obdrží nadpoloviční většinu více kandidátů než je počet odevzdaných míst, což u nás nepřipadá v úvahu, ale musím vás s tím seznámit, jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů.

Nastane-li rovnost hlasů pro kandidáty na volitelných místech a mimo ně, opakuje se mezi nimi volba. Není-li ani tak rozhodnuto, rozhoduje los.

Nezíská-li nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů tolik kandidátů, aby byl obsazen stanovený počet místopředsedů Senátu, koná se na neobsazená místa druhé kolo volby.

Do druhého kola postupují nezvolení kandidáti z prvního kola, kteří mezi nezvolenými získali v prvém kole nejvyšší počet hlasů, nejvýše však dvojnásobný počet kandidátů než je počet neobsazených míst. Při rovnosti hlasů postupují všichni kandidáti se stejným počtem hlasů.

Ve druhém kole jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů. Pokud obdrží nadpoloviční většinu více kandidátů než je počet obsazovaných míst, jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Nastane-li rovnost hlasů pro kandidáty na volitelných místech a mimo ně, opakuje se volba mezi nimi. Není-li tak opět rozhodnuto, rozhoduje los.

Nebudou-li ani po druhém kole obsazena stanovená místa místopředsedů, koná se na neobsazená místa nová volba podle volebního řádu.

Prosím kolegy z volební komise, aby se odebrali do prezidentského salónku, kde asi za dvě minuty bychom mohli začít s volbou.

Volba bude trvat 20 minut a sčítání lístků opět 20 minut, tedy 40 minut.

A prosím, kdyby pan předseda mohl vyhlásit přestávku.

Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Samozřejmě, v této chvíli dáme 40minutovou přestávku.

Ale mám dotaz, pane kolego. V případě, že bude stejný počet hlasů pro kandidáta a bude to nad platným kvórem, tak nebudou se doufám opakovat ty volby? Protože já jsem to z vašeho výkladu pochopil.

Senátor Tomáš Grulich: Nebudou. To by bylo jen v tom případě, já jsem na to upozornil, to pan předseda asi přeslechl, že je to jen v tom případě, jestliže je větší počet kandidátů, než je míst na místopředsedy Senátu.

(Jednání přerušeno ve 12.48 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 13.31 hodin.)

Předseda Senátu Přemysl Sobotka:Kolegyně a kolegové, zahajuji přerušené jednání a dávám slovo předsedovi volební komise, aby nás informoval o výsledku prvního kola první volby místopředsedů Senátu.

Senátor Tomáš Grulich: Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám přečetl zápis první volby prvního kola volby místopředsedů Senátu Parlamentu České republiky. – Já se omlouvám, já jsem si vzal jiný papír.

Počet vydaných hlasovacích lístků byl 80, stejně tak jako v předchozích volbách. Počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 80, z toho neplatný 1, jeden to stále ještě nepochopil, počet neodevzdaných hlasovacích lístků 0. Pro senátorku Alenu Gajdůškovou bylo odevzdáno 73 hlasů, pro senátora Jiřího Lišku bylo odevzdáno 72 hlasů, pro senátora Petra Pitharta bylo odevzdáno 58 hlasů, pro senátora Jiřího Šnebergera bylo odevzdáno 76 hlasů a pro senátora Milana Štěcha bylo odevzdáno 62 hlasů.

V prvním kole první volby byli zvoleni senátoři jako místopředsedové Senátu: Alena Gajdůšková, Jiří Liška, Petr Pithart, Jiří Šneberger, Milan Štěch.

Dovolte mi, abych kolegům poblahopřál. (Potlesk.)

Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Pane kolego, děkuji. I já blahopřeji všem zvoleným místopředsedům, a poprosil bych je, aby zaujali místa zde. V této chvíli můžu ukončit tento bod.

Jsme u dalšího a tímto bodem je:

Stanovení počtu ověřovatelů

V souladu s § 31 jednacího řádu Senát rozhodne o počtu ověřovatelů Senátu a o návrhu jejich nominací. Ověřovatele Senátu nominují senátorské kluby na základě parity podle článku 3 bodu 1 volebního řádu tak, aby Senát měl nejméně 10 ověřovatelů. Senátorské kluby navrhují, aby Senát měl 12 ověřovatelů. Otevírám rozpravu v daném okamžiku, do které se nikdo nehlásí, takže ji končím. Můžeme přikročit k hlasování o počtu ověřovatelů. Takže nejprve znělku.

Budeme hlasovat o usnesení, že Senát stanoví, že bude mít 12 ověřovatelů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku, kdo je proti, tlačítko NE a rovněž zvedne ruku. Hlasování číslo 11ukončeno, registrováno 76, kvórum 39, pro 72, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Končím tento bod.

Jsme u bodu:

Návrh na schválení nominace ověřovatelů Senátu

Opět má slovo předseda volební komise. Předpokládám, že všichni jmenovaní vždycky povstanou a navíc, nominaci máte na svých lavicích.

Senátor Tomáš Grulich:Dámy a pánové, dovolte mi vás seznámit s tím, že volební komise obdržela od jednotlivých senátorských klubů následující návrhy na ověřovatele Senátu. Prosím také, aby jmenovaní povstali. Tomáš Grulich – já vstávat nemusím, neb stojím, Jana Juřenčáková, Václav Koukal, Ludmila Müllerová, Soňa Paukrtová, Rostislav Slavotínek, Jaroslav Sykáček, Miroslav Škaloud, Jaromír Štětina (nepřítomen v sále) – je v kuloárech, Pavel Trpák, Alena Venhodová, Dagmar Zvěřinová.

Návrh usnesení Senátu vám přečtu až po rozpravě, která by měla následovat.

Předseda Senátu Přemysl Sobotka:Já otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, takže, pane předsedo, vraťte se k mikrofonu a přečtěte nám návrh usnesení.

Senátor Tomáš Grulich:Návrh usnesení z 1. schůze konané dne 26. listopadu 2008 k návrhu na schválení nominaci ověřovatelů Senátu.

Senát schvaluje nominované ověřovatele Senátu v tomto složení: Tomáš Grulich, Jana Juřenčáková, Václav Koukal, Ludmila Müllerová, Soňa Paukrtová, Rostislav Slavotínek, Jaroslav Sykáček, Miroslav Škaloud, Jaromír Štětina, Pavel Trpák, Alena Venhodová a Dagmar Zvěřinová.

Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Já děkuji a navrhuji, abychom hlasovali o všech najednou. Má někdo jiný návrh, abychom hlasovali po jménech? Nemá. Takže znělka – a budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a rovněž zvedne ruku. Hlasování číslo 12ukončeno, registrováno 76, kvórum 39, pro 72, proti nikdo, takže návrh byl schválen.

A nyní, protože máme ověřovatele, můžeme stanovit ověřovatele naší 1. schůze a navrhuji, aby to byli senátoři Jaroslav Sykáček a Miroslav Škaloud. Připomínku žádnou nevidím, takže nechám o těchto dvou hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a rovněž zvedne ruku. Hlasování číslo 13ukončeno, registrováno 76, kvórum 39, pro 72, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Končím tento bod

Jsme u dalšího bodu, kterým je

Zřízení výborů Senátu a komisí Senátu

Ze zákona Senát zřizuje:

Organizační výbor

Mandátový a imunitní výbor.

A dále navrhuji zřídit tyto výbory:

Ústavně-právní výbor

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

Výbor pro záležitosti Evropské unie

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

Jednací řád dále hovoří o tom, že Senát při zřizování výborů určí, kterému výboru bude příslušet vyřizování peticí a kterému výboru bude příslušet stanovování některých náležitostí spojených s výkonem funkce senátora podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců. Senát zároveň určí, kterému výboru bude příslušet schvalování návrhu rozpočtu Kanceláře Senátu a kontrola jeho hospodaření.

Dále Senát určí, kterému výboru nebo výborům bude příslušet projednávání návrhů legislativních aktů a závazných opatření orgánů Evropské unie.

Proto navrhuji určit, že

a)? výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice přísluší vyřizování peticí,

b)? výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu přísluší stanovení některých náležitostí spojených s výkonem funkce senátora podle zvláštního zákona, schvalování návrhu rozpočtu Kanceláře Senátu a kontrola jejího hospodaření

c)? výboru pro záležitosti Evropské unie přísluší projednávání návrhů legislativních aktů Evropské unie, předběžných stanovisek vlády k návrhům legislativních aktů a informací vlády o stavu jejich projednávání, jakož i projednávání příslušných komunikačních dokumentů,

d)? výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost přísluší projednávání návrhů závazných opatření orgánů Evropské unie v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky a v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech, stanovisek vlády k nim a informací vlády o stavu jejich projednávání, jakož i projednávání příslušných komunikačních dokumentů.

Současně navrhuji, abychom zřídili tyto komise Senátu:

Stálou komisi Senátu pro krajany žijící v zahraničí

Stálou komisi Senátu pro ochranu soukromí

Stálou komisi Senátu pro podporu demokracie ve světě

Stálou komisi Senátu pro práci Kanceláře Senátu

Stálou komisi Senátu pro rozvoj venkova

Stálou komisi Senátu pro sdělovací prostředky

Stálou komisi Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury.

Dále navrhuji Dočasnou komisi Senátu pro posouzení ústavnosti Komunistické strany Čech a Moravy.

Paragraf 47 odst. 3 stanoví, že Senát rozhodne, které komise se ustavují podle zásady poměrného zastoupení a které se volí většinovým způsobem.

Navrhuji, aby komise byly voleny většinovým způsobem.

Následně Senát stanoví podle § 43 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu úkoly jednotlivým komisím.

Návrhy usnesení máte rozdány na lavice.

Otevírám k celému tomuto bodu rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže ji končím a přistoupíme k hlasování o předloženém usnesení …

Pardon, omlouvám se, kolego, já jsem vás neviděl, hlásí se kolega Vlastimil Balín. Omlouvám, se že jsem ukončil rozpravu, opět je otevřena.

Senátor Vlastimil Balín: Pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové. Do úvodu bych chtěl říci, že se nemusíte, pane předsedo, omlouvat, já se omlouvám za to, že jsem byl příliš pomalý, vaši omluvu beru jenom proto, že jste neměl zvednuté oči, protože jste sledoval správně text, abyste nás neuvedl v omyl, což vás šlechtí.

Měl jsem jenom procedurální návrh, pane předsedo, abychom při hlasování o usnesení vyňali a hlasovali samostatně k bodu III. – zřízení Dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti KSČM, protože se nemohu ubránit dojmu, že v podání a rozhodování Senátu Parlamentu ČR se ustavují výbory a komise stálé, dočasné, ale slovo „dočasné“ v případě posuzování ústavnosti Komunistické strany Čech a Moravy by si asi zasloužilo přídomek komise trvalá. Já se domnívám, že tato komise ukončila svoji práci v 6. volebním období.

Děkuji.

Předseda Senátu Přemysl Sobotka:Děkuji. V každém případě návrh na statut Dočasné komise Senátupro posouzení ústavnosti KSČM byl po politické dohodě, takže já to v této chvíli vnímám a budeme o tom dále jednat.

Hlásí se pan senátor Jaromír Štětina.

Senátor Jaromír Štětina: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, my jsme se rozhodli pokračovat v práci naší komise, poněvadž výsledek naší práce je nyní prakticky posuzován. Dne 13. listopadu 2008 na základě rozhodnutí pléna Senátu pan předseda Přemysl Sobotka s doprovodným dopisem tuto zprávu postoupil panu premiérovi Topolánkovi a vláda nyní běžným způsobem projednává tento materiál, včetně našeho usnesení, kde jsme oslovili vládu, aby nechala práci komise posoudit Nejvyššímu správnímu soudu.

Myslím si, že je tedy zcela přirozené, že komise tady bude mít ještě dost práce, protože to může být právě vláda i Nejvyšší správní soud, které mohou mít vzhledem k Senátu dotazy a my jsme připraveni na ně odpovídat.

Proto potřebujeme, aby byla komise zachována.

Děkuji vám za pozornost.

Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Dobře. Prosím, kdo dále se hlásí? Nikdo. Musíme tedy vyřešit jeden problém od kolegy Balína, aby se navržená dočasná komise stala stálou komisí Senátu. Pochopil jsem to dobře?

Senátor Vlastimil Balín: Podal jsem procedurální návrh, abychom o tom zvlášť hlasovali.

Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Zvlášť hlasovat, dobře. Nechám o tom tedy v daném okamžiku hlasovat. Nejprve svolám kolegyně a kolegy do jednacího sálu.

Hlasujeme o tom, zda budeme hlasovat odděleně o dočasné komisi. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a rovněž zvedne ruku.

Hlasování č. 14bylo ukončeno, registrováno 77, kvórum 39, pro 37, proti 12. Návrh byl zamítnut.

A budeme nyní hlasovat en bloc o návrhu usnesení, tak jak jsem ho přečetl a zároveň jako ho máte všichni na svých slovech.

Zahajuji hlasování o všech výborech a komisích Senátu, včetně jejich náplně. Kdo je pro, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a rovněž zvedne ruku.

Hlasování č. 15bylo ukončeno, registrováno 79, kvórum 40, pro 73, proti nikdo.

Návrh byl schválena končím projednávání tohoto bodu.

Jsme u bodu, který se nazývá

Stanovení počtu členů výborů Senátu a komisí Senátu

Z jednání senátních klubů vzešel návrh, s nímž vás seznámím.

Navrhuji, aby Organizační výbor měl 13 členů, mandátový a imunitní výbor 13 členů, ústavně-právní výbor 9 členů, výbor pro hospodářství atd. 11 členů, výbor pro územní rozvoj atd. 11 členů, výbor pro vzdělávání atd. 9 členů, výbor pro zahraniční věci 11 členů, výbor pro záležitosti EU 10 členů, výbor pro zdravotnictví a sociální politiku 9 členů.

Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí 13 členů, Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí 9 členů, Stálá komise Senátu pro podporu demokracie ve světě 10 členů, Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře 9 členů, Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova 14 členů, Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky 12 členů, Stálá komise Senátu pro Ústavu ČR 12 členů, dočasná komise Senátu pro posouzení ústavnosti KSČM 7 členů.

Otevírám rozpravu, do které se hlásí pan senátor a předseda ODS Jiří Stříteský.

Senátor Jiří Stříteský: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, stalo se malým nedopatřením, že dočasná komise Senátu pro posouzení ústavnosti KSČM má pouze 7 členů, přitom pracovala ve větším počtu. Po dohodě se všemi předsedy politických klubů navrhuji počet členů 8. Děkuji.

Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Dále se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

V této chvíli budeme hlasovat o návrhu o počtech. Nejprve budeme hlasovat o změně v dočasné komisi na počet členů 8, potom budeme hlasovat o celku.

Nyní hlasujeme o navýšení počtu dočasné komise ze 7 na 8 členů. Zahajuji hlasování.

Kdo je pro, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování pořadové č. 16ukončeno. Registrováno 79, kvórum 40, pro 59, proti 5. Návrh byl schválen.

Nyní budeme hlasovat pro návrh o počtech v jednotlivých výborech a komisích,jak jsem ho přednesl.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto usnesení, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování pořadové č. 17ukončeno. Registrováno 79, kvórum 40, pro 72, proti nikdo. Návrh byl schválen. Tím končím projednávání tohoto bodu.

Jsme u bodu

Ustavení výborů Senátu

Dávám opět slovo předsedovi volební komise kolegovi Grulichovi.

Senátor Tomáš Grulich: Pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si vás informovat, že volební komise obdržela v souladu se článkem 4 volebního řádu od jednotlivých senátorských klubů následující návrhy na členy výborů. Prosím, aby ten, koho budu číst, povstal a aby se všem senátorům představil.

Organizační výbor:

Daniela Filipiová, Alena Gajdůšková, Jiří Liška, Soňa Paukrtová, Petr Pithart, Jiřina Rippelová, Rostislav Slavotínek, Přemysl Sobotka, Jiří Stříteský, Miroslav Škaloud, Jiří Šneberger, Milan Štěch, Petr Vícha.

Mandátový a imunitní výbor:

Miroslav Antl, Pavel Čáslava, Vladimír Dryml, Daniela Filipiová, Jan Horník, Zdeněk Janalík, Václav Koukal, Ludmila Müllerová, Petr Pakosta, Soňa Paukrtová, Jiří Pospíšil, Josef Řihák, Radek Sušil.

Ústavně-právní výbor:

Miroslav Antl, Václav Homolka, Jaroslav Kubera – stojící, Jan Nádvorník, Jiří Oberfalzer, Soňa Paukrtová, Jiřina Rippelová, Dagmar Zvěřinová, Jiří Žák.

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu:

Jiří Bis, Jan Hajda, Liana Janáčková, Adolf Jílek, Vítězslav Jonáš, Karel Korytář, Jiří Nedoma, Petr Pakosta, Igor Petrov, Josef Řihák, Jiří Stříteský.

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí:

Ivo Bárek, Marta Bayerová, Pavel Eybert, Jan Horník, Jiří Lajtoch, Bedřich Moldan, Ludmila Müllerová, Eva Richtrová, Karel Šebek, Petr Vícha, Václav Vlček.

Dalším výborem je výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Jsou to senátoři Vlastimil Balín, Milan Bureš, Hana Doupovcová, Jan Hálek, Marcel Chládek, Zdeněk Janalík, Jaromír Jermář, Karel Kapoun, Richard Svoboda.

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost: Jiří Dienstbier, Vladimír Dryml, Tomáš Jirsa, Tomáš Kladívko, Pavel Lebeda, Jiří Pospíšil, Vlastimil Sehnal, Rostislav Slavotínek, Jaroslav Sykáček, Jaromír Štětina, Tomáš Töpfer.

Dále je to výbor pro záležitosti Evropské Unie: Tomáš Grulich, Petr Guziana, Jana Juřenčáková, Václav Koukal, Miroslav Krejča, Luděk Sefzig, Miroslav Škaloud, Pavel Trpák, Alena Venhodová, Otakar Veřovský.

Posledním výborem je výbor pro zdravotnictví a sociální politiku: Pavel Čáslava, Daniela Filipiová, Miloš Janeček, Miroslav Nenutil, Alena Palečková, Božena Sekaninová, Zdeněk Schwarz, Pavel Sušický, Radek Sušil.

Toť zatím ode mne vše. Děkuji a vracím slovo předsedovi.

Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Otevírám rozpravu k danému návrhu, jak bylo přečteno. Jenom na začátek pro steno oprava: pan senátor Řehák se jmenuje Josef, a ne Jiří, jak bylo sděleno. Nikdo se nehlásí, končím rozpravu a přistoupíme k hlasování o usnesení, které zní:

Senát ustavuje výbory ve složení, které přednesl předseda volební komise: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE a rovněž zvedne ruku. Hlasování č. 18ukončeno, registrováno 78, kvórum 40, pro 72, proti nikdo, návrh byl schválen. Hlásí se mi pan senátor Tomáš Grulich.

Přesto jsme tímto usnesením schválili personální obsazení jednotlivých výborů.

Senátor Tomáš Grulich: Já se kolegovi Řihákovi omlouvám, je to Josef, ale není to Řehák, ale Řihák.

Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Takže steno má nyní jasno. My, doufám, že do budoucna také. Než přerušíme naši schůzi, tak výbory by se měly sejít na ustanovujících schůzích. Řízením mandátového a imunitního výboru pověřuji pana senátora Jiřího Pospíšila. Schůze by se měla konat ve Valdštejnově pracovně. Vzhledem ke dvojímu členství se schůze tohoto výboru bude konat až po schůzích ostatních výborů.

Řízením výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice pověřuji pana kolegu Jana Hálka. Schůze se uskuteční v místnosti č. 352 VP-C.

Řízením ústavně-právního výboru pověřuji pana senátora Jaroslava Kuberu. Ustavující schůze bude v Zeleném salonku.

Řízením výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu pověřuji pana kolegu Igora Petrova. Výbor se sejde ve Valdštejnově pracovně.

Řízením výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost pověřují pana senátora Tomáše Jirsu. Výborová schůze bude v Růžovém salonku.

Řízením výboru pro zdravotnictví a sociální politiku pověřuji paní kolegyni Alenu Palečkovou. Ustavující schůze se uskuteční v Zaháňském salonku.

Řízením výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí pověřuji pana senátora Ivo Bárka. Schůzi bude mít ve Frýdlantském salonku.

Řízením výboru pro záležitosti Evropské unie pověřuji pana senátora Luďka Sefziga a sejdou se v Černínském salonku.

V této souvislosti upozorňuji na rozdíl mezi volbou předsedy výboru výborem a volbou předsedy výboru Senátem.

V případě nastávající volby předsedy výborů Senátu organizaci volby zajišťuje výbor sám, tzn., že návrhy kandidátů předkládají senátoři jménem svých senátorských klubů přímo na schůzi výboru.

Já v této chvíli přerušuji naše jednání do 15.45 hodin, a poprosil bych, aby jednotlivé výbory přišly se svými zvolenými předsedy, které následně budeme potvrzovat tady na plénu.

(Jednání přerušeno ve 14.05 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 15.45 hodin.)

Místopředseda Senátu Jiří Šneberger: Kolegyně a kolegové, vítám vás po delší době v sálu, počkám ještě, až se zbytek z vás usadí a budeme pokračovat ve schváleném pořadu schůze.

Kolegyně a kolegové, následujícím bodem je

Potvrzení volby předsedů výborů Senátu

Výbory, které se ustavily, se sešly a zvolily si své předsedy. Žádám postupně senátory, kteří řídili schůze jednotlivých výborů, aby nám je představili. Jako prvního prosím pana senátora Jiřího Pospíšila, aby nás seznámil s výsledkem volby mandátového a imunitního výboru. Prosím, pane senátore, máte slovo.

Senátor Jiří Pospíšil: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením mandátového a imunitního výboru z první schůze konané dnes k volbě předsedy výboru. Po úvodním slově předsedajícího výboru senátora Jiřího Pospíšila a po rozpravě výbor zvolil pro 7. funkční období Senátu Parlamentu ČR předsedou výboru senátora Jiřího Pospíšila a pověřil mě, abych předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR. Vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí bylo jednomyslné a já se domnívám, že bylo správné, prosím Senát, aby toto usnesení potvrdil. (Veselost v sále.)

Místopředseda Senátu Jiří Šneberger: Děkuji, pane předsedo. Dalším je pan senátor Luděk Sefzig. Poprosím ho, aby nás seznámil s výsledkem jednání výboru pro evropské záležitosti. Prosím, pane senátore, a poprosím vás – já vím, vážení přátelé, že je to pro vás radostná zpráva, že byl pan senátor Pospíšil zvolen předsedou výboru, ale trochu méně hlučně. Děkuji.

Senátor Luděk Sefzig: Na jednání výboru pro záležitosti Evropské unie na první schůzi, která před malým okamžikem skončila, jsme stanovili počet ověřovatelů čtyři – Tomáše Grulicha, Petra Guziana, Janu Juřenčákovou a Pavla Trpáka, dále jsme stanovili počet místopředsedů na čtyři. Ve veřejném hlasování jsme zvolili za místopředsedy výboru pana Václava Koukala, Miroslava Krejču, Alenu Venhodovou, Otakara Veřovského. Dále výbor zvolil jednohlasně předsedou výboru senátora Luďka Sefziga, tedy mne. Já děkuji za důvěru kolegů, členů výboru pro záležitosti Evropské unie.

Místopředseda Senátu Jiří Šneberger: Děkuji, pane předsedo. Nyní poprosím pana senátora Jaroslava Kuberu, aby nás seznámil s výsledkem volby ústavně-právního výboru.

Senátor Jaroslav Kubera: Ústavně-právní výbor na své ustavující schůzi zvolil v tajném hlasování senátora Jaroslava Kuberu předsedou ústavně-právního výboru. Stanovil, že výbor bude mít tři místopředsedy a zvolil senátory Miroslava Antla, Dagmar Zvěřinovou a Jiřího Žáka místopředsedy ústavně-právního výboru.

Místopředseda Senátu Jiří Šneberger:Dalším je pan senátor Tomáš Jirsa. Požádám ho, aby nás seznámil s jednáním výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Prosím, pane senátore.

Senátor Tomáš Jirsa: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost na svém ustavujícím zasedání zvolil do svého čela předsedou výboru pana senátora Jiřího Dienstbiera– gratuluji – a čtyři místopředsedy Tomáše Jirsu, Tomáše Töpfera, Pavla Lebedu a Jaromíra Štětinu. Všem zvoleným gratuluji. Děkuji.

Místopředseda Senátu Jiří Šneberger: Děkuji, pane senátore. Následně poprosím o slovo pana senátora Jana Hálka, aby nás seznámil s výsledkem volby ve výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Pan senátor Hálek už jde. Prosím, máte slovo.

Senátor Jan Hálek:Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl usnesení výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, který na své první schůzi zvolil pro 7. funkční období Senátu v tajné volbě v prvním kole první volby předsedou výboru senátora Jaromíra Jermáře. A současně zvolil v neveřejném hlasování ověřovateli výboru Vlastimila Balína, Zdeňka Janalíka a Hanu Doupovcovou. Místopředsedy výboru jsou Milan Bureš, senátor Jan Hálek a senátor Karel Kapoun.

Místopředseda Senátu Jiří Šneberger: Já děkuji, pane senátore, další požádám o výsledek jednání výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí pana senátora Ivo Bárka. Prosím, pane senátore.

Senátor Ivo Bárek:Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vám přednesl druhé usnesení výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí z první schůze, která se konala dnes k volbě předsedy výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Výbor zvolil pro 7. funkční období Senátu předsedou výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí senátora Ivo Bárka a pověřil ho předložit toto usnesení předsedovi Senátu. Děkuji za podporu.

Místopředseda Senátu Jiří Šneberger: Děkuji, pane senátore. Následně poprosím o slovo pana senátora Igora Petrova, aby nás seznámil s výsledkem jednání výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Prosím, pane senátore.

Senátor Igor Petrov: Vážené dámy, vážení pánové, výbor pro hospodářství a zemědělství a dopravu na svém prvním zasedání zvolil za svého předsedu pana senátora Jana Hajdu jednohlasně. Děkuji.

Místopředseda Senátu Jiří Šneberger: Děkuji, pane senátore. Poslední bude paní senátorka Alena Palečková, která nás seznámí s výsledkem volby výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. Prosím, paní senátorko.

Senátorka Alena Palečková: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. I náš výbor pro zdravotnictví a sociální politiku zvolil možnost veřejné volby pro sedmé funkční období Senátu a předsedkyní výboru pro zdravotnictví a sociální politiku zvolil mne, tedy Alenu Palečkovou. Místopředsedy výboru byli potom zvoleni pánové senátoři Janeček, Sušický a Sušil. Děkuji za pozornost.

Místopředseda Senátu Jiří Šneberger: Já děkuji, paní senátorko, a otevírám v tuto chvíli rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, končím tedy rozpravu a budeme hlasovat o potvrzení všech předsedů výborů najednou. Má někdo jiný návrh z pléna? Nereflektuji žádný návrh, dovolte mi tedy, abych fanfárou přivolal nepřítomné senátorky a senátory do sálu, a posléze přednesu návrh usnesení a budeme hlasovat.

Kolegyně a kolegové, přednesu návrh usnesení:

Senát potvrzuje ve funkci předsedy mandátového a imunitního výboru pana senátora Jiřího Pospíšila.

Ústavně-právního výboru pana senátora Jaroslava Kuberu.

Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu senátora Jana Hajdu.

Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí senátora Ivo Bárka.

Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice senátora Jaromíra Jermáře.

Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost senátora Jiřího Dienstbiera.

Výboru pro záležitosti Evropské unie senátora Luďka Sefziga.

Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku senátorku Alenu Palečkovou.

V sále je aktuálně přítomno 75 senátorek a senátorů, kvórum je tedy 38. Zahajuji hlasování.

Kdo je pro návrh, ať stiskne tlačítko ANO a zvedne zřetelně ruku nad hlavu.

Kdo je proti návrhu, ať stiskne tlačítko NE a zvedne ruku nad hlavu.

Kolegyně a kolegové, konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 19se ze 77 přítomných senátorek a senátorů při kvóru 39 pro vyslovilo 76, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

Dalším bodem našeho schváleného pořadu pléna je

Ustavení komisí Senátu

Dávám slovo předsedovi volební komise, aby nás seznámil s návrhem na ustanovení komisí Senátu. Návrhy, které předložily senátorské kluby, vám byly rozdány. Poprosím pana senátora Grulicha. Máte slovo, pane předsedo.

Senátor Tomáš Grulich: Pane předsedající, dámy a pánové, dovoluji si vás informovat, že volební komise obdržela v souladu s článkem 4 volebního řádu od jednotlivých senátorských klubů následující návrhy na členy komisí Senátu. Se souhlasem pana předsedajícího si myslím, že už nikdo nemusí vstávat, protože si myslím, že už vstal každý alespoň jednou.

Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí: Tomáš Grulich, Petr Guziana, Jan Hálek, Marcel Chládek, Miloš Janeček, Jaromír Jermář, Pavel Lebeda, Jan Nádvorník, Petr Pakosta, Alena Palečková, Miroslav Škaloud, Jaromír Štětina, Otakar Veřovský.

Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí: Miroslav Antl, Tomáš Jirsa, Jana Juřenčáková, Tomáš Kladívko, Jiří Pospíšil, Radek Sušil, Tomáš Töpfer, Pavel Trpák, Alena Venhodová.

Stálá komise Senátu pro podporu demokracie ve světě: Jiří Dienstbier, Adolf Jílek, Tomáš Jirsa, Vítězslav Jonáš, Jaroslav Kubera, Jiří Nedoma, Vlastimil Sehnal, Karel Šebek, Milan Štěch, Jaromír Štětina.

Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu: Daniela Filipiová, Jan Hálek, Adolf Jílek, Karel Korytář, Jiří Nedoma, Alena Palečková, Božena Sekaninová, Jiří Stříteský, Milan Štěch.

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova: Hana Doupovcová, Jan Hajda, Jan Horník, Vítězslav Jonáš, Jana Juřenčáková, Karel Kapoun, Václav Koukal, Ludmila Müllerová, Miroslav Nenutil, Božena Sekaninová, Pavel Sušický, Karel Šebek, Dagmar Zvěřinová, Jiří Žák.

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky: Jiří Bis, Milan Bureš, Vladimír Dryml, Alena Gajdůšková, Liana Janáčková, Adolf Jílek, Jiří Oberfalzer, Eva Richtrová, Zdeněk Schwarz, Richard Svoboda, Tomáš Töpfer, Alena Venhodová.

Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury: Jiří Dienstbier, Alena Gajdůšková, Tomáš Kladívko, Miroslav Krejča, Petr Pakosta, Soňa Paukrtová, Petr Pithart, Jiřina Rippelová, Luděk Sefzig, Miroslav Škaloud, Jiří Šneberger, Jiří Žák.

Dočasná komise Senátu pro posouzení ústavnosti Komunistické strany Čech a Moravy: Vítězslav Jonáš, Tomáš Kladívko, Jiří Liška, Bedřich Moldan, Vlastimil Sehnal, Rostislav Slavotínek, Miroslav Škaloud, Jaromír Štětina.

Místopředseda Senátu Jiří Šneberger: Já vám děkuji, pane senátore a otevírám rozpravu. Do rozpravy se hlásí paní senátorka Rippelová. Prosím, paní senátorko, máte slovo. Ale ještě s právem přednosti se teď přihlásil pan senátor Stříteský. Dáte přednost dámě či potřebujete mluvit hned, pane senátore? Dává přednost dámě, takže paní senátorka Rippelová – přesto, i když už se vracela – má slovo. Prosím.

Senátorka Jiřina Rippelová: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já bych se jenom krátce chtěla vyslovit k otázce, která se v Senátu již několik týdnu diskutuje a diskutovala. Tou otázkou je možnost zapojení nesenátorů do činnosti senátních komisí.

Ráda bych poukázala na to, že jednací řády obou parlamentních komor v § 43, resp. v § 47 výslovně předpokládají možnost, aby členy komisí byli voleni také nečlenové komor, protože jde o právní úprava, kterou obsahoval rovněž předchozí jednací řád Poslanecké sněmovny, potažmo jednací řád České národní rady a kořeny této praxe jsou dohledatelné i ve starší minulosti. Smyslem této úpravy je otevřít parlamentní politiku nositelům znalostí pro ni užitečných. Je samozřejmě věcí Senátu, zda budeme senátory volit členy svých komisí, kolik jich bude a kdo konkrétně to bude.

Za ústavní komisi, které jsem měla tu čest až doteď předsedat, musím říci, kolegové z jiných senátorských klubů mně to jistě potvrdí, že naše zkušenost s působením dlouholetých členů komise, jako byli pan Eduard Outrata, pan Jiří Stodůlka, byla a je velmi pozitivní. To, že již nejsou senátory, nijak nemění poměry v komisi, která není orgánem politickým, nýbrž co možná odborným, což je snad patrné i v návrzích a stanoviscích, které připravujeme.

Osobně bych byla ráda, kdyby mohli být členy komisí i nadále. Pokud se tak nestane, mělo by však být zřejmé, že je to pro to, že si to Senát nepřeje. A nikoli proto, že to neumožňuje jeho jednací řád. Koneckonců nesenátoři byli členy komisí i v předchozím funkčním období a rozpor s jednacím řádem nikdo neshledal. Děkuji vám.

Místopředseda Senátu Jiří Šneberger: Pan senátor Jiří Stříteský.

Senátor Jiří Stříteský: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já bych chtěl – tak jak jsem ve svém minulém vstupu tady požádal o rozšíření dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti na 8 členů – doplnit toho osmého člena pana senátora Bedřicha Moldana. A zároveň, když už jsem tady, bych chtěl reagovat na to, co zde říkala paní senátorka Rippelová.

My jsme se v rámci vyjednávacích týmů dohodli na tom, že komise si můžou delegovat různé členy, ovšem bez hlasovacího práva. A to byl jednoznačný závěr našich vyjednávacích týmů, takže si myslím, že bychom mohli v tomto ujednání pokračovat. Ať si komise pozve, koho potřebuje z hlediska odborného, ale budou to členové bez hlasovacího práva. Děkuji.

Místopředseda Senátu Jiří Šneberger: Děkuji panu senátorovi Stříteskému. S přednostním právem paní senátorka Soňa Paukrtová jako předsedkyně KOD.

Senátorka Soňa Paukrtová: Pane předsedající, dámy a pánové, já bych navázala na to, co tady říkala paní předsedkyně Rippelová, předsedkyně komise pro ústavu a parlamentní procedury. Musím říci, že my jsme za náš klub navrhovali několik nesenátorů do jednotlivých komisí a v rámci projednávání jsem nakonec souhlasila s tím, že tito členové budou členy s hlasem poradním.

Na druhou stranu musím ale říci, že náš jednací řád předpokládá a umožňuje, aby členy komisí s hlasovacím právem byli i nesenátoři. V tom je do jisté míry rozpor a já se domnívám, že by bylo možné v příštích dvou letech zahájit jednání o tom, zdali ponecháme jednací řád v tom znění, ve kterém existuje, nebo zdali ho upravíme, zdali umožníme nesenátorům možnost hlasování nebo neumožníme, a pokud ano, tak jakému počtu v jednotlivých komisích.

Já si myslím, že ta ustanovení jsou poměrně vágní a to je i jeden z důvodů, proč jsem ustoupila v tom smyslu, že Klub otevřené demokracie netrvá na tom, aby jednotliví nesenátoři měli právo hlasovací, nicméně upozorňují na to, že v této věci existuje rozpor, a já bych tu debatu velmi uvítala. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda Senátu Jiří Šneberger: Děkuji, paní senátorko. Další přihlášenou s právem přednostním je paní senátorka Alena Gajdůšková, paní místopředsedkyně. Prosím, paní senátorko, máte slovo.

Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážení paní senátorky, páni senátoři, musím se nejdříve velmi omluvit, protože ještě způsobím malý procedurální zmatek nebo obtíž. Bohužel při tom, když jsme dojednávali nominace do jednotlivých komisí, tak nám nějakým informačním šumem vypadly návrhy na členství v komisích pro nezařazené senátory.

Já si dovoluji v této chvíli požádat Senát o revokaci usnesení o počtu členů komise, které by se týkalo Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova.

Požádám vás, abychom počet členů této komise navýšili na 15, tedy o jednoho. S tím, že dávám návrh na to, aby oním členem, kterého bych chtěla doplnit do návrhu, který přednesla volební komise, byl senátor Václav Homolka. Omlouvám se vám za tu procedurální potíž a prosím vás, abyste tento návrh podpořili. Děkuji.

Místopředseda Senátu Jiří Šneberger: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dalším přihlášeným je pan senátor Jaroslav Kubera.

Senátor Jaroslav Kubera: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já bych chtěl reagovat ne na toto rozšíření komisí, ale na to, co tady bylo řečeno o členství v komisích, co je důvodem, proč nepreferujeme to, aby tam byli nečlenové. Ten důvod je – je tady dost lidí, kteří ho velmi dobře znají z komunální politiky: Podívejte se na internet, teď zrovna je to aktuální, kolik je na krajích výborů a komisí, kolik jich je na městech. Ono se to dělá tak, že ti, kteří neuspěli ve volbách, zřídí pět, šest, sedm, osm, devět, deset komisí a tam se potom najmenují ti, kteří žádný mandát nemají, ale mohou svým způsobem velice ovlivňovat dění v kraji, ve městě, potažmo v Senátu, když to převedu na naše poměry. To znamená, že tomu, kdo tam chce jít opravdu proto, že tam chce pomáhat a pracovat, v tom nic nebrání, ale není řádným členem. To je problém toho sporu. Podle mě se vůbec nic nestane – a my jako ODS máme tentýž problém, že máme členy, kteří už nejsou senátory a chtěli by pracovat v komisi pro ústavu, a nepochybně tam pracovat budou, i když je nebude volit Senát. Děkuji za pozornost.

Místopředseda Senátu Jiří Šneberger: Děkuji, pane senátore. Dalším přihlášeným je pan senátor Tomáš Grulich. Prosím, pane senátore.

Senátor Tomáš Grulich: Milé kolegyně a kolegové, já jsem chtěl říci něco podobného, co kolega Kubera, tak to jenom doplním. Komise předkládají i návrhy zákonů a v tuto chvíli člen komise – nesenátor by vlastně bez mandátu hlasoval o něčem, co potom posléze bude schvalovat Senát. To jenom na okraj. A pak kolegu Stříteskému jsem chtěl sdělit, že Bedřicha Moldana jsem již jmenoval v rámci dočasné komise pro posouzení ústavnosti. Děkuji.

Místopředseda Senátu Jiří Šneberger: Děkuji. Jmenován je, ale v příloze materiálu není, tak bych vás poprosil, abyste si ho tam doplnili. Nikdo další se do rozpravy nehlásí. Ale hlásí, ještě pan senátor Vlastimil Balín. Prosím, pane senátore. Zase téměř s křížkem po funuse.

Senátor Vlastimil Balín: Opět se omlouvám. Pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, já jsem přemýšlel, kdy na toto téma promluvit. Teď se tady diskutuje a potěžkává mandát, nebo jestli mandát vznikl, kdo by měl mít nebo neměl mít možnost hlasovat a aktivněji se zapojovat do práce orgánů vytvářených Senátem. Já myslím, že diskuse je zbytečná, je to v jednacím řádu, ale prosím. Ale chtěl bych do hry vnést jinou věc.

Já se přiznám, že mandát nás tří senátorů za KSČM vznikal naprosto stejným způsobem jako mandát kteréhokoli z vás. A přesto paradoxně z jednacího řádu my nemáme šanci a možnost plnohodnotným způsobem tento mandát zde zúročovat právě proto, že jednací řád nám neumožňuje mít samostatný klub.

Chci udělat určitou paralelu v tom, že v Poslanecké sněmovně se napříč politickým spektrem ve vazbě na fungování Strany zelených udělala velmi vstřícně novela jednacího řádu Poslanecké sněmovny, je to tam nastaveno na počet tří jako možnost pro vznik klubu příslušného politického subjektu v Poslanecké sněmovně. A jestliže budeme zvažovat, které otázky otevírat a o kterých diskutovat, přimlouvám se za to, co tady říkala kolegyně Paukrtová, proto si myslím, že to stojí za vážnou debatu. Chtěl bych požádat, abychom do této debaty zahrnuli i tuto možnost a umožnili vytvořit klub senátorů za KSČM.

Děkuji.

Místopředseda Senátu Jiří Šneberger: Já vám děkuji, pane senátore Balíne.

V tuto chvíli už se skutečně do rozpravy nikdo nehlásí, končím tedy rozpravu a přistoupíme k hlasování o návrzích, tak jak byly předneseny jak předsedou volební komise, tak jak byly řečeny z pléna.

Kolegyně a kolegové, přivolám nepřítomné senátorky a senátory do sálu.

Nejdříve dle mého názoru bychom měli hlasovat o návrhu paní místopředsedkyně Gajdůškové, to znamená, že bychom revokovali rozhodnutí o počtu členů v jednotlivých komisích a u Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova bychom číslovku 14 změnili na číslovku 15.

Dovolte mi, abych o tomto návrhu dal hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko NE. Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 20se ze 77 přítomných senátorek a senátorů při kvóru 39 pro vyslovilo 71, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

Další hlasování by mělo být o tom, že pan senátor Homolka bude doplněn jako 15. člen Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova.

Zahajuji hlasování k tomuto návrhu. Kdo je pro návrh, ať stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu, ať stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 21se ze 77 přítomných senátorek a senátorů při kvóru 39 pro vyslovilo 73, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

Posledním procedurálním návrhem, který zazněl v rámci diskuse, byl návrh pana senátora Stříteského, aby byl doplněn na seznam Dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti Komunistické strany Čech a Moravy pan senátor Bedřich Moldan. I když byl přečten předsedou volební komise, je třeba, aby se doplnil seznam, který máme jako přílohu. A dám o tom hlasovat, je to jenom o jedno hlasování navíc a bude to všem zřejmé a jasné.

Kolegyně a kolegové, zahajuji hlasování o doplnění pana senátora Moldana do Dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti KSČM. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, ať stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 22se ze 77 přítomných senátorek a senátorů při kvóru 39 pro vyslovilo 64, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

Kolegyně a kolegové, zahájím nyní hlasování o ustavení Stálých komisí Senátu ve složení, které bylo upraveno po přečtení předsedou volební komise dle hlasování z pléna.

Kolegyně a kolegové, zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh, ať stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu, ať stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 23se ze 76 přítomných senátorek a senátorů při kvóru 39 pro vyslovilo 74, jeden byl proti. Návrh byl přijat.

Kolegyně a kolegové, následujícím bodem je

Volba předsedů komisí Senátu

Dám jako obvykle slovo předsedovi volební komise panu senátoru Grulichovi, aby nám sdělil návrhy na kandidáty. Současně prosím, aby kandidáti, kteří budou přečteni, povstali ve svých lavicích. Nebude to spousta lidí, jenom někteří, a bylo by dobře, abychom si zapamatovali, kdo je předsedou jaké komise.

Prosím, pane senátore Grulichu, máte slovo.

Senátor Tomáš Grulich: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás informoval, že volební komise Senátu obdržela následující návrhy kandidátů na předsedy komisí Senátu.

Na předsedu Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí je navržen senátor Marcel Chládek.

Na předsedu Stálé komise Senátu pro ochranu soukromí je navržena senátorka Jana Juřenčáková.

Na předsedu Stálé komise Senátu pro podporu demokracie ve světě je navržen senátor Vlastimil Sehnal.

Na předsedkyni Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu je navržena senátorka Daniela Filipiová.

Na předsedkyni Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova je navržena senátorka Ludmila Müllerová.

Na předsedu Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky je navržen senátor Jiří Oberfalzer.

Na předsedkyni Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury je navržena senátorka Jiřina Rippelová.

Na předsedu Dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti Komunistické strany Čech a Moravy je navržen senátor Jaromír Štětina. (Všichni navržení se představili povstáním.)

Vracím slovo panu předsedajícímu.

Místopředseda Senátu Jiří Šneberger: Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, končím tedy rozpravu a uděluji slovo předsedovi volební komise, aby přednesl další pokyny ke konání volby, které budou ostatně velmi podobné těm pokynům, které jsme tady již dnes několikrát slyšeli. Prosím, pane předsedo.

Senátor Tomáš Grulich: Způsob volby předsedů komisí upravuje článek 2 bod 11 volebního řádu, který říká, že senátor volí předsedu výboru nebo komise tak, že na hlasovacím lístku vyjádří a) souhlas s jedním z kandidátů zakroužkováním pořadového čísla před jeho jménem a pořadová čísla před jmény ostatních kandidátů přeškrtne křížkem, nesouhlas se všemi kandidáty přeškrtnutím pořadového čísla před jmény všech kandidátů písmenem X, tedy křížkem.

Podruhé to už nebudu opakovat – ten, kdo hlasoval špatně, ať se na to podívá. Dostanete takto velký volební lístek formátu A4.

Protože je jen jeden kandidát na místo předsedy komise, když budete souhlasit, zakroužkujete jedničku, nebudete-li souhlasit, učiníte křížek. Musí být ale vždy označena celá listina buď křížkem, nebo kroužkem. Jestliže někdo neoznačí, je považován lístek za neplatný.

Volí se opět v místnosti – v Prezidentském salonku, který již důvěrně za dnešní den znáte.

Prosím členy volební komise, aby se dostavili do Prezidentského salonku. Volba může začít za dvě minuty. Volba bude trvat 20 minut, sčítání hlasovacích lístků také 20 minut, celkem tedy 40 minut.

Prosím pana předsedajícího, aby vyhlásil takto přestávku.

Místopředseda Senátu Jiří ŠnebergerVyhlašuji přestávku do 17.00 hodin.

(Jednání přerušeno v 16.23 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 17.00 hodin.)

Místopředseda Senátu Jiří Šneberger: Kolegyně a kolegové, je 17. hodina, přestávka skončila. Podstatného člověka, kterého zde potřebujeme, aby nám sdělil výsledky volby, tady nemáme. Budeme muset počkat, aniž bych tomu sám chtěl napomoci. Pravděpodobně proto, že sčítání hlasů nebylo úplně jednoduché. (Přihlásil se mi pan senátor Trpák do diskuse, jako obvykle věřím tomu, že nechce nic plodného říct k volbám, ale jen zmáčkl tlačítko…je to tak.)

Pan předseda přichází, já mu předávám slovo, aby nás seznámil s výsledky volby.

Senátor Tomáš Grulich: Já vám děkuji, pane předsedající. Vzhledem k tomu, že těch jmen bylo hodně, přečtu vám zápis o volbě předsedů komisí Senátu.

Počet vydaných hlasovacích lístků80, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků byl 80. Vzhledem k tomu, že jsem nezopakoval, jak se volí, řekl jsem to jenom jednou, tak tentokrát byly dokonce dva lístky neplatné.

Pro senátora Marcela Chládka bylo odevzdáno 75 hlasů, pro senátorku Janu Juřenčákovou bylo odevzdáno 75 hlasů, pro senátora Vlastimila Sehnala bylo odevzdáno 72 hlasů, pro senátorku Danielu Filipiovou bylo odevzdáno 77 hlasů, pro senátorku Ludmilu Müllerovou bylo odevzdáno 77 hlasů, pro senátora Jiřího Oberfalzera bylo odevzdáno 77 hlasů, pro senátorku Jiřinu Rippelovou bylo odevzdáno 75 hlasů pro senátora Jaromíra Štětinu bylo odevzdáno 65 hlasů.

V prvním kole první volby zvoleni:

předsedou stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí senátor Marcel Chládek,

předsedkyní stálé komise Senátu pro ochranu soukromí senátorka Jana Juřenčáková,

předsedou stálé komise Senátu pro podporu demokracie ve světě senátor Vlastimil Sehnal,

předsedkyní stálé komise Senátu pro práci kanceláře Senátu se stala senátorka Daniela Filipiová,

předsedkyní stálé komise Senátu pro rozvoj venkova byla zvolena senátorka Ludmila Müllerová,

předsedou stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky senátor Jiří Oberfalzer,

předsedkyní stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury senátorka Jiřina Rippelová

a předsedou dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti Komunistické strany Čech a Moravy senátor Jaromír Štětina.

Já vám děkuji a zvoleným blahopřeji.

Místopředseda Senátu Jiří Šneberger: Já také všem zvoleným blahopřeji a budeme pokračovat dál ve schváleném pořadu dnešního jednání.

Následujícím bodem je

Návrh na stanovení počtu senátorů ve stálých delegacích

Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací

Návrhy, které vzešly ze senátorských klubů, vám byly rozdány na lavice. Pro úplnost vám návrhy opakuji.

a)? do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) zvolí Senát 3 senátory, a to 1 navrženého senátorským klubem ODS, 1 navrženého senátorským klubem KOD a 1 navrženého senátorským klubem ČSSD,

b)? do Středoevropské iniciativy zvolí Senát 3 senátory, a to 2 navržené senátorským klubem ČSSD a 1 navrženého senátorským klubem KDU-ČSL,

c)? do Parlamentního shromáždění Rady Evropy zvolí Senát 2 členy, a to 1 navrženého senátorským klubem ČSSD a 1 navrženého senátorským klubem ODS a dále 2 náhradníky, a to 1 navrženého senátorským klubem ODS a 1 navrženého senátorským klubem ČSSD,

d)? do Parlamentního shromáždění NATO zvolí Senát 2 členy, a to 1 navrženého senátorským klubem ODS a 1 navrženého senátorským klubem ČSSD, a 2 náhradníky a to 1 navrženého senátorským klubem ODS a 1 navrženého senátorským klubem KDU-ČSL

e)? do ZEU – Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu zvolí Senát 2 členy, a to 2 navržené senátorským klubem ODS a 2 náhradníky, a to 1 navrženého senátorským klubem ČSSD a 1 navrženého senátorským klubem KOD,

f)? do Meziparlamentní unie zvolí Senát 4 senátory, a to 2 navržené senátorským klubem ODS, 2 navržené senátorským klubem ČSSD,

g)? do Euro-středomořského parlamentního shromáždění zvolí Senát 1 člena navrženého senátorským klubem ČSSD.

K tomuto bodu otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, končím tedy rozpravu a přivolám nepřítomné senátorky a senátory do sálu a budeme hlasovat. Kolegyně, kolegové, zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh, ať stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu, ať stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 25se ze 72 přítomných senátorek a senátorů při kvóru 37 pro vyslovilo 69, nikdo nebyl proti, návrh byl přijat.

Budeme pokračovat dalším bodem, a tím je

Volba členů stálých delegací Parlamentu České republiky

do meziparlamentních organizací za Senát

Již dnes zřejmě naposledy udělím slovo již zvolenému předsedovi volební komise panu senátoru Grulichovi, aby nás seznámil s návrhem na volbu členů jednotlivých delegací. Prosím, pane senátore, máte slovo.

Senátor Tomáš Grulich: Děkuji za slovo, doufám, že tady jsem již dnes naposled. Myslím dnes naposled, ale ne v Senátu. Rád bych vás seznámil s volbou členů stálých delegací Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací za Senát.

Vzhledem k tomu, že do všech delegací byly navrženy právě potřebné počty členů, navrhuji jako předseda volební komise po dohodě s ostatními členy komise, aby volba členů a náhradníků delegací proběhla aklamací en bloc. Poprosím pana předsedajícího, jestli by mohl o této proceduře dát hlasovat.

Místopředseda Senátu Jiří Šneberger: Děkuji, pane předsedo. S ohledem na to, že uběhla krátká doba od předchozí fanfáry, já nechci, abyste si na tu krásnou znělku brzy zvykli, okamžitě zahájím hlasování o tomto návrhu, který nám předložil předseda volební komise.

Zahajuji hlasování. Kolegyně, kolegové, kdo je pro návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo je proti návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko NE. Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 26se ze 72 přítomných senátorek a senátorů při kvóru 37 pro vyslovilo 68, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

Máte dále slovo, pane předsedo.

Senátor Tomáš Grulich: Nyní mi dovolte, abych vás seznámil s návrhy, které obdržela volební komise Senátu:

a)? na 3 členy stálé delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě byli navržení senátoři Hana Doupovcová, Jan Horník a Bedřich Moldan;

b)? jako 3 členové stálé delegace Parlamentu České republiky do Středoevropské iniciativy byli navrženi senátoři Jiří Bis, Václav Koukal a senátorka Jiřina Rippelová,

c)? na 2 členy stálé delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Rady Evropy byly navrženy senátorky Daniela Filipiovová a Alena Gajdůšková a na 2  náhradníky byli navrženi senátoři Tomáš Jirsa a Pavel Lebeda;

d)? na 2 členy stálé delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění NATO byli navrženi senátoři Jiří Nedoma a Pavel Trpák, na 2 náhradníky senátoři Rostislav Slavotínek a Jiří Žák,

e)? na 2 členy stálé delegace Parlamentu České republiky do ZEU - Prozatímní shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu byli navrženi senátoři Jana Nádvorník a Liana Janáčková, přičemž senátor Jan Nádvorník je zároveň navržen na vedoucího delegace.

Dále na dva náhradníky byli navrženi senátor Miroslav Antl a Soňa Paukrtová.

Na čtyři členy Stálé delegace Parlamentu ČR do Meziparlamentní unie byli navrženi senátoři Ivo Bárek, Petr Guziana, Tomáš Julínek a Jiří Pospíšil. Jako jeden člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Eurostředomořského parlamentního shromáždění byla navržena senátorka Dagmar Zvěřinová.

Myslím, že by měla být asi zahájena, pane místopředsedo, rozprava.

Místopředseda Senátu Jiří Šneberger: Kdybyste řekl – děkuji, tak já bych pokračoval.

Senátor Tomáš Grulich: Děkuji. Vzhledem k tomu, že jsem tady dnes pravděpodobně naposled, jestli jsou tady kamery, já bych ještě zamával mamince tak, jako to dělal kolega Pavlata. (Smích.)

Místopředseda Senátu Jiří Šneberger:Já děkuji, pane předsedo, a otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí.

Končím tedy rozpravu a zahájíme hlasování. Já teď dám znělku, aby někdo nemohl říci, že o těch důležitých parlamentních delegacích nemohl volit, takže dáme znělku a počkáme, jestli nám přijdou někteří nepřítomní do sálu.

Takže kolegyně a kolegové, zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo je proti návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko NE.

Kolegyně a kolegové, konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 27se ze 73 přítomných senátorek a senátorů při kvóru 37 pro vyslovilo 72, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

Oznamuji vám, kolegyně a kolegové, že přerušuji první schůzi v tomto volebním období do zítřka 9.00 hodin. Děkuji za pozornost a zítra se uvidíme. Na shledanou.

Ještě jenom drobné upozornění – má-li někdo z vás chuť se zúčastnit zahájení výstavy 100 let mezinárodního hokeje – dnes v 18.00 hodin v chodbě místopředsedů. Kdo neví, kde to je, pan místopředseda Liška rád vysvětlí. Děkuji.

(Jednání přerušeno v 17.12 hodin.)