Původní dokument
Následující text (HTML náhled) nemusí být věrnou podobou původního dokumentu (odlišnosti mohou být ve formátování textu, poznámkách pod čarou, přeškrtnutí textu, tabulkách, apod.) a slouží pouze pro náhled.

text o uhlí

Pořad 15. schůze Senátu

1.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda, kterou se mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na straně jedné a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 /senátní tisk č. 368/

2.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Dohoda o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací /senátní tisk č. 374/

3.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 574/2002 Sb., o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002 /senátní tisk č. 390/

4.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, která byla podepsána v Praze dne 8. června 2006 /senátní tisk č. 375/

5.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Ammánu dne 10. dubna 2006 /senátní tisk č. 377/

6.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích /senátní tisk č. 401/

7.

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování /senátní tisk č. 331/

8.

Ustavení Dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti Komunistické strany Čech a Moravy

9.

Volba předsedy Dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti Komunistické strany Čech a Moravy 

10.

Pozměněný návrhu Směrnice Evropského parlamentu a Rady o spotřebitelských úvěrových dohodách pozměňující směrnici Rady 93/13/EC - senátní tisk č. N 44/05

11.

Návrh Nařízení EP a Rady o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci - senátní tisk č. N 71/05

12.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání /senátní tisk č. 370/

13.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /senátní tisk č. 399/

14.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Druhá dodatková úmluva o vydávání mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými a Dodatková úmluva o vzájemné právní pomoci v trestních věcech mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými (Praha, 16. května 2006) a Dohoda o vydávání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a Dohoda o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými (Washington, 25. června 2003) /senátní tisk č. 376/

15.

Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2006 /senátní tisk č. 403/

16.

Informace stálých delegací Parlamentu České republiky o činnosti za 5. funkční období /senátní tisk č. 402/

17.

Zpráva předsedy Senátu o činnosti Senátu v 5. funkčním období