Původní dokument
Následující text (HTML náhled) nemusí být věrnou podobou původního dokumentu (odlišnosti mohou být ve formátování textu, poznámkách pod čarou, přeškrtnutí textu, tabulkách, apod.) a slouží pouze pro náhled.

1

1.den schůze

(16.prosince 1998)

Místopředseda Senátu Ivan Havlíček:Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážení členové vlády, milí hosté. Zahajuji první schůzi Senátu po pravidelných volbách a všechny vás co nejsrdečněji na této schůzi vítám. Zvláště vítám mezi námi zvolené senátorky a senátory a těm, kteří nebyli zvoleni a nesedí nadále mezi námi, ještě jednou za nás za všechny děkuji za jejich odvedenou práci v Senátu Parlamentu České republiky.

Návrh pořadu této schůze schválil Organizační výbor svým usnesením č.258 z 8.prosince 1998 a vám byl zaslán spolu s pozvánkou ve středu 9.prosince 1998. Hned v úvodu vás chci požádat o jednu laskavost. Protože nově zvolené senátorky a senátory ještě neznám jménem a oni neznají nás, prosím vás, abyste se do rozpravy v průběhu celé schůze hlásili buď písemně nebo řekli u řečnického pultu své jméno.

Je mou povinností oznámit, že do zahájení této schůze se písemně omluvil pan senátor Pavel Rychetský.

Dále prosím nově zvolené senátory, aby do složení slibu senátora, kterým se ujmou výkonu svého mandátu, se zatím neregistrovali svou hlasovací kartou a do slibu nehlasovali. Ostatní senátory prosím v tuto chvíli o přihlášení jejich hlasovací kartou. Dovolte mi dále, abych vás informoval o změnách ve fungování hlasovacího zařízení. Především bylo zdokonaleno ve smyslu, že během hlasování můžeme změnit své hlasování jak hlasovat a platit bude poslední tlačítko, které jste stiskli v průběhu intervalu, který máme zatím nastaven na 30 vteřin a který je odpočítáván na světelné tabuli.

Dále je hlasovací zařízení rozšířeno o tlačítko "zdržel se", které lze využít v případě, že jste hlasovali ano nebo ne a chcete tuto volbu zrušit. Samozřejmě, že pokud nebudete hlasovat - nezmačknete žádné tlačítko - výsledek je stejný. A poslední poznámka. Všechny zobrazené výsledky na vašich displejích souhlasí s mými výsledky na hlavní tabuli. Aktuální počet přítomných senátorů je nově označen písmenem P. Přesto bych vás chtěl požádat, abyste během hlasování nevyjímali kartu z hlasovacího zařízení v průběhu onoho třicetivteřinového intervalu.

Tolik technické poznámky. A nyní podle § 54, odst. 3 zákona o jednacím řádu určíme dva ověřovatele této schůze. Navrhuji, aby ověřovateli první schůze Senátu byli senátoři Karel Barták a Vlastimil Šubrt. Má někdo návrhy na změnu, připomínky k tomuto návrhu? Nikoho nevidím. Můžeme přistoupit k hlasování. Budeme hlasovat o návrhu, aby ověřovateli byli senátoři Karel Barták a Vlastimil Šubrt. V sále je přítomno 48 senátorek a senátorů a potřebný počet pro přijetí návrhu je 25. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko NE. Konstatuji, že v okamžiku hlasování ze 49 přítomných se pro vyslovilo 46 senátorek a senátorů, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat a ověřovateli této schůze byli určeni senátoři Karel Barták a Vlastimil Šubrt.

Nyní stanovíme pořad první schůze Senátu. Má někdo z vás další návrh na změnu či doplnění pořadu schůze tak, jak vám byl rozeslán?

Žádný návrh nevidím, ano, prosím, pan kolega Voráček. Máte slovo, pane kolego.

Senátor Jan Voráček:Pane předsedající, pane předsedo, vážení kolegové, podávám návrh, aby bod č. 1 - Zpráva předsedy Senátu o činnosti Senátu v prvním funkčním období - byla podána na slavnostním zasedání dne 18.prosince. Děkuji.

Místopředseda Senátu Ivan Havlíček:Děkuji. Čili podáváte návrh, aby z pořadu této schůze byla tato zpráva vynechána. Žádám o další návrhy na změnu, doplnění pořadu této schůze. Prosím, pan senátor Vyvadil.

Senátor Jiří Vyvadil:Věcně se připojuji k panu kolegovi Voráčkovi, neboť tuto schůzi je oprávněn řídit toliko ten, kdo ji svolal, to je předseda Senátu, nikdo jiný.

Místopředseda Senátu Ivan Havlíček:Děkuji. Další návrhy? Jelikož další návrhy nejsou, přistoupíme k hlasování o pozměňovacím návrhu. Hlasujeme o návrhu pana senátora Voráčka, aby bod č. 1 byl vynechán po dobu této schůze a ostatní body byly přečíslovány.

Kdo je, prosím, pro tento návrh, nechť zvedne ruku a zmačkne tlačítko ANO. Děkuji. Kdo je, prosím, proti tomuto návrhu, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko NE. Děkuji. Z přítomných 49 senátorů se pro návrh vyslovilo 14 senátorek a senátorů, ne zvolilo 29 senátorek a senátorů. Návrh nebyl schválen.

Nyní budeme hlasovat o programu první schůze Senátu jako celku. Zahajuji hlasování. Kdo je, prosím, pro předložený program této schůze, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko ANO. Děkuji. Kdo je, prosím, proti tomuto programu, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko NE. Děkuji.

Z přítomných 49 senátorek a senátorů pro pořad 1.schůze hlasovalo 41 senátorek a senátorů. Jeden senátor byl proti. Návrh pořadu první schůze byl schválen.

Přistoupíme k prvnímu bodu pořadu dnešní schůze, kterým je:

Zpráva předsedy Senátu o činnosti Senátu v prvním funkčním období.

Pane předsedo, prosím, máte slovo.

Předseda Senátu Petr Pithart:Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, pane předsedající, dámy a pánové. Právě zítra, 17.prosince, tomu bude 60 let ode dne, kdy se naposledy sešel Senát Národního shromáždění republiky Československé. Konec tehdejšího Senátu je pozoruhodný tím, že jej zřejmě i samotné senátorky a senátoři nečekali. Myslím, že proto stojí za to přečíst několik vět z posledních řádků těsnopisecké zprávy ze 129.schůze Senátu Národního shromáždění republiky Česko-Slovenské, psáno se spojovníkem a s velkým "S" na začátku slova Slovenské. Na této poslední schůzi se projednávala zpráva výboru rozpočtového o usnesení Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona o zatímním vedení státního hospodářství Česko-Slovenské republiky. Předsedou Senátu byl tehdy už 10.rokem sociálně demokratický senátor dr. Soukup, jeden z mužů 28.října 1918. Cituji z těsnopisecké zprávy: " Předseda - povstávaje - Slavný Senáte - senátoři povstávají - jménem předsednictva Senátu děkuji vám všem, přátelé, drazí kolegové a kolegyně, za vše, čím jste přispěli, a přeji vám k Vánocům a k Novému roku několik zasloužených dnů oddechu, abyste znovu a s úspěchem mohli pokračovat ve všech dalších nezměrných úkolech, jež nové poměry ve státě na nás všech tak kategoricky žádají. Potlesk, senátoři usedají."

Dr. Soukup pokračoval: "Předsednictvo Senátu se usneslo podle § 40 jednacího řádu, aby se příští schůze svolala písemně nebo telegraficky, jak toho potřeba bude vyžadovati, s pořadem, jež bude určen." Dr. Soukup pak ještě dodal: "Děkuji vám všem ještě jednou a končím schůzi". Příští schůze již svolána nebyla. Ani písemně, ani telegraficky.

Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové. Řekl bych, že každý předseda Senátu by měl mít možnost říci k právě uplynulému funkčnímu období své, jakkoli subjektivní, slovo. Nejde mi teď o rekapitulaci dosavadní činnosti Senátu, ale o můj vlastní pohled na uplynulé dva roky. O pokus pojmenovat problémy, nad kterými se dnes zamýšlíme a hledat cestu dál. Vypadá to, že většina lidí v ČR by se dnes dokázala shodnout jen na dvou věcech - že s právem, se zákony a s možnostmi vymáhat jejich dodržování, to u nás není v pořádku. A pak už jen na tom, že Senát je zbytečný.

My, kteří jsme v Senátu po dva roky usilovně pracovali, přemýšlíme, proč tomu tak je. Vždyť v našem ústavním systému, který je založen na zdvojení kontroly uvnitř jednotlivých mocí, je Senát mimo jiné vnitroparlamentní kontrolou kvality právního řádu, jeho souladnosti a bezrozpornosti, jednoznačnosti a srozumitelnosti. A úsilí náš právní řád zlepšit jsme v těchto dvou letech věnovali většinu energie a času.

Proč je tedy s nespokojeností s právním řádem jedním dechem vyslovována nespokojenost se Senátem? Myslím, že bychom napříště měli mnohem více využívat možností být jinou komorou než Sněmovna. Propouštěli jsme se souhlasem či jen s pozměňovacími návrhy i takové návrhy zákonů, o nichž jsme věděli, že nejsou dobré, a mluvili jsme o tom otevřeně i od senátního řečniště.

Avšak zároveň jsme se úspěšně přesvědčovali, že jsou pořád lepší než žádné, že potřebujeme alespoň něco, alespoň na čas. Nejednali jsme pod tlakem stranických sekretariátů, měli jsme k tomu postoji dva základní důvody. Předně nám příliš krátká třicetidenní lhůta na projednání návrhů zákonů neumožňuje propracovat naše argumenty vždy skutečně do hloubky tak, abychom pak mohli za svými usneseními stát s pevným, zdůvodněným přesvědčením.

Za druhé jsme se v roli nepříliš zvaného hosta, možná i vetřelce v zaběhnutém ústavním systému cítili jako ti, kteří by měli svými výhradami a námitkami šetřit. Chceme-li, aby Sněmovna přijala alespoň některé naše pozměňovací návrhy, nebo dokonce aby uznala naše důvody k zamítnutí těch nejproblematičtějších návrhů zákona - nedrážděme. A tak jsme výhrady či nesouhlas s návrhy zákonů odvažovali doslova na lékárnických vahách. Buďme napříště důslednější, to znamená: bude-li to třeba, posílejme do Sněmovny zpátky právě tolik návrhů zákonů, kolik si jich to zaslouží. Nicméně taktické či jiné ohledy tu nejsou na místě.

Právě tím jsme totiž ztráceli šanci srozumitelně občanské veřejnosti ukázat v čem jsme jiní, protože jen jako jiní, jako jiná komora než Sněmovna, jsme v parlamentním systému České republiky užiteční a nezastupitelní. Pozměňovací návrhy či návrhy na zamítnutí nejsou přece kritikou Sněmovny, jakkoli takto také byly leckdy vnímány. Jsou především projevem toho, že senátní optika je díky odlišným volebním systémům jiná než optika sněmovní. A tak to také má být.

V parlamentním systému České republiky je Senát konstruován tak, aby mohl a chtěl chránit a prosazovat hodnoty co možná trvalé, cílové, spojované s imperativy ústavnosti, právního státu, otevřené společnosti. Senát tu není proto, aby reagoval na jednotlivé vládní manévrování, aby se spojoval s prosazováním dílčích zájmů s vyhraněně stranickými prioritami, zkrátka s těmi či oněmi konkrétními účely. Na účelové aktivity se rychle zapomíná, jednotlivé účely jsou naplněny či zmařeny a vzápětí se do popředí derou účely nové.

Aby však tato přirozená a zdravá vřava denní politiky, která vyplňuje stránky novin a denní zpravodajství televizí, nemohla nikdy ohrozit samu podstatu parlamentní demokracie, musíme v Senátu prosazovat - ještě s některými dalšími ústavními institucemi - a střežit ústavnost a právní jistoty.

Nechci se při této příležitosti vracet příliš zpátky, ale jednou se takto ohlédnout musím, protože poučení z posledních měsíců roku 1992 a prvních měsíců roku následujícího by nemělo být zapomenuto.

Netvrdím, že Senát vznikl jen z účelové úvahy, ale víme, že vznikl také z účelové úvahy. Souvisela s obtížemi při ústavně-právním řešení při rozdělení Československa. Tedy nejen v této souvislosti, ale také v této souvislosti se dostal Senát, respektive tehdy prozatímní Senát do Ústavy. Je tedy sám zrozen ve znamení velmi krátkodechého účelu, ale ne dosti na tom, kdyby byl býval alespoň vzápětí ustaven spolu s ostatními ústavními institucemi. Byly to však opět účelové úvahy, které ústavní slovo učinily tělem až téměř po čtyřech letech, po čtyřech letech platnosti nenaplněné Ústavy.

Lze vůbec překonat to dvojité účelové předznamenání, tato dvě neblahá znamení zrodu našeho Senátu? Věřím, že lze. Jak ale jinak, než trpělivým a tvrdohlavým trváním na obraně právě cílových hodnot, které přesahují obzor každodennosti, potřeby chvíle, zájmy jen jedněch, či druhých.

Ačkoli jsme zvažovali, a nebylo to jen jednou ani dvakrát, zda návrh nedokonalého zákona či novely opravit, či dokonce zamítnout, nebo raději schválit, protože je v zásadě potřebný, a dali jsme nakonec přednost krátkodobému účelu před cílovými hodnotami právního řádu, pracovali jsme ve skutečnosti proti samotné podstatě této druhé komory, a to i přesto, že jsme byli vedeni těmi nejlepšími motivy, i když jsme mysleli na občana a jeho dnešní starosti.

Paradoxní ovšem je, že kdybychom vždycky důsledně stáli na straně trvalých hodnot právního státu, netěšili bychom se dnes důvěře větší, ale spíše ještě menší. Věřím však, že bychom se těšili větší důvěře soudných odpovědných občanů. A ta by stála za to. Být jedním z institučních strážců ne vždy populárních hodnot ústavnosti, právního státu a otevřené společnosti, však předpokládá jistotu, že sama existence těchto institucí nebude zpochybňována jako hříčka nálad tu některých středočechů, jindy zase stranicky organizovaných důchodců.

Dnešní hlasité úvahy o referendu ukazují, že právní a ústavní nihilismus, který svého času připustil, že Senát existoval toliko na pergamenu Ústavy, nikoli však v každodenním ústavním životě, bude ještě dlouho působit jako lučavka ústavních poměrů v této zemi. Mezi platností a účinností Ústavy a faktickou existencí a zejména faktickým fungováním ústavních institucí stále ještě není jednoznačný vztah identity. Jde nikoli o literu, ale o naplnění duchu Ústavy, o naplněné ústavní principy. Kde je záruka, že zůstane u úvah o zrušení jen Senátu?

Tolik o tom, za co sice neseme díl odpovědnosti, ale co sami můžeme ovlivnit z části jen postupně. Kde však po dvou letech vidím rezervy Senátu, kde záleželo a bude záležet převážně na nás?

Nemalé rezervy jsou především v lepší součinnosti, v intenzivnější komunikaci se Sněmovnou, v dobrých pracovních vztazích funkcionářů Senátu s předsedou a místopředsedy Sněmovny, v intenzivní komunikaci mezi senátními a poslaneckými výbory a komisemi, stejně tak jako mezi kluby, jakož i mezi jednotlivými senátory a poslanci s podobnými zájmy a starostmi. Dokážeme si představit společná veřejná slyšení, společné pracovní skupiny, zejména například pro otázky Ústavy či EU. Jistě, vyžaduje to zájem z obou stran, ale to znamená, že také z naší strany. Ani zdaleka nelze tuto součinnost zajistit pouhou důslednější formalizací vzájemných vztahů. Mám na mysli již delší dobu připravovaný tzv. stykový zákon. Tím ovšem netvrdím, že není potřebný. Jeho neexistenci řadím mezi největší dluhy spolupráce obou komor. Právě tento zákon by měl jednoznačně řešit otázky ustavování a obsazování meziparlamentních delegací, měl by předejít technickým diskusím, jež jsme museli vést například při volbě prezidenta republiky. Některé problémy vzájemných vztahů je třeba řešit ovšem v rámci diskusí o změnách Ústavy. Tvoříme přece jeden jediný Parlament a eventuální naše odlišné postoje Ústava předpokládá. V takové odlišnosti je dokonce smysl dvoukomorovosti jakéhokoli parlamentu, zajisté nikoli ve sporech pošetile motivovaných prestižně.

Rezervy máme také v intenzivnějším a především přesvědčivějším působení na veřejnost, tedy v médiích. Nemyslím tu na něco jako public relations. Senátu jako ústavní instituci nemůže jít na prvním, ba ani na druhém místě, o oblibu a popularitu. Musíme však umět více, lépe a trpělivěji vysvětlovat co děláme a proč to děláme.

Po našich prvních plenárních schůzích jsme pravidelně pořádali tiskové konference s cílem vysvětlit jak a proč jsme se rozhodli. Novináři však dávali najevo okázalý nezájem, zajímaly je naše senátní skandály, či spíše to, co za ně pokládali. Neměli jsme se však tímto přístupem novinářů nechat odradit. A já cítím spoluodpovědnost za to, že jsme v tomto ohledu nebyli vytrvalejší.

Psal jsem hodně o Senátu, vystupoval jsem ve všech médiích, podobně jako mnozí z vás, ale bylo to málo. Přednášel jsem o Senátu na řadě středních a vysokých škol, ale mělo těch škol být ještě více.

Neuměli jsme reagovat na některé konkrétní zprávy či reportáže o Senátu, které nebyly pravdivé a velmi nám ublížily. Nevím, jestli jsme mohli umět vskutku účinně reagovat. Nejednou jsem měl pocit, že kampaň proti existenci Senátu z let 1992-1995 vlastně pokračuje.

Aféra s emeritními senátory však byla něčím jiným. Byla příkladem toho, jak i dobrá vůle plus menší chyba může mít v situaci takové trvající kampaně větší, ba velké následky. Jsem si naprosto jist, že nikdo z nás nemyslel na nějaká zbytečná privilegia pro bývalé kolegyně a kolegy, ale přesto právě tento dojem ovládl během několika dnů prakticky celou naši veřejnost. Kde se stala ta menší chyba s velkými následky? Dokud šlo jen o klubové iniciativy - kluby přece nejsou orgány Senátu - šlo vlastně o přátelské, uznalé gesto. Jakmile se však jeden jediný orgán Senátu na něčem, co se tohoto týkalo, usnesl, dostalo všechno docela jiný význam. Od té chvíle šlo o senátní iniciativu a pak už o skandál celého Senátu. Doufám pevně, že vyjádřím mínění většiny z vás, když řeknu, že jsme nechtěli a nechceme ani pro sebe ani pro naše bývalé kolegy žádné výhody.

Naopak mnozí z nás se přece nejednou pokoušeli omezit naši vlastní imunitu a z výboru bývalého kolegy Jurečky vzešel návrh na odejmutí 14.platu ústavním činitelům. Ale snad i toto řeknu za většinu z vás, nápad s emeritními senátory jsme měli raději zastavit hned zpočátku. Měli jsme být zkrátka předvídavější.

Pokud jde o veřejnost, myslím si, že bychom měli být ochotně vstřícnější, měli bychom umět aktivně vyvolávat zájem především zainteresovanější části veřejnosti. Hosté v těchto prostorách by měli být vždy vybaveni čerstvými informacemi o tom, co právě ten který den Senát projednává, jakými pravidly se při tom řídí apod. Když se takto pozorně o veřejnost stará i Sněmovna lordů, měli bychom to umět i my.

Na školy, přinejmenším na gymnázia, bychom měli zasílat informace o tom, k čemu Senát je a jak funguje a zvát k nám mládež, aby nás viděla v akci. Přitom bychom jim měli ukázat, že těžiště dobré práce dobrého Senátu je ve výborech, že plenární schůze je nejednou už jen něčím jako kontrolním hlasováním. Zvažme, zda podstatněji nerozšířit seznam adres těch, kterým posíláme náš časopis Senát.

Zahraniční aktivity Senátu patřily rovněž mezi kontroverzní témata. Delegace Senátu však odjížděly na dobře připravené, předem vyjednané a především promyšleně volené cesty, pochopitelně vždy na pozvání. Obsáhli jsme dvě sousední země, pak země senátní klasiky, mohu-li to tak říci, tj. Francii a Velkou Británii, dále pak země, se kterými - jak alespoň očekáváme - vstoupíme společně do NATO a do EU, jakož i země, jejichž budoucí členství v těchto strukturách hodláme podporovat. Vůbec první československou či českou parlamentní delegací v historii jsme byli v Izraeli.

Za nejdůležitější, nejtěžší a snad i nejúspěšnější cestu pokládám cestu do pobaltských republik a do Ruské federace, dále do Polska, Rakouska a Francie. S polským Senátem máme vztahy nejintenzivnější.

Stalo se však, že jsme na letošní rok dostali v rozpočtu částku na zahraniční cesty odpovídající našim zahraničním aktivitám v prvním roce Senátu, pochopitelně jen pomalu se tehdy rozbíhajícímu. Museli jsme pak žádat o navýšení a právě to dráždivě otevřelo celý problém a vedlo k onomu klišé, že Senát je nejlacinější cestovní kanceláří.

Kdybychom měli pro tento rok již v roce 1997 dobře vyjednaný rozpočet na naše zahraniční aktivity, nemuseli jsme k této špatné pověsti vůbec přijít.

Je nasnadě, že zahraniční cesty musejí být koordinované se Sněmovnou. Přimlouvám se také za to, aby bylo nadále ve větší míře respektováno, vedle základního klíče poměrného složení, také hledisko odbornosti. Vždycky se přece najdou senátorky a senátoři, kteří mají k té které zemi užší vztah. A to by mělo vážit.

V úvahu také dávám to, zda by naše delegace neměly být ještě méně početné.

Zamýšlet bychom se rovněž měli nad maximálním vytěžením jednotlivých cest, přenášením informací a zkušeností ve výborech a klubech. Nesouhlasím však s tím, že zahraničních aktivit bylo příliš mnoho. Zájem o náš Senát byl velký, čehož dokladem je to, že počet přijetí hostů ze zahraničí přesahuje počet našich návštěv v zahraničí. To je doklad naší sounáležitosti s civilizovaným světem. Tam, kam nikdo nejezdí, země, odkud nikoho nezvou, tam není vše v pořádku.

Doslova každodenní kontakty parlamentářů, především zemí Evropské unie a NATO, jsou dnes naprostou samozřejmostí. I s nejtěžšími mezinárodními problémy se nakonec vždycky pohne, pokud se o nich neustále jedná na všech možných, mj. také meziparlamentních úrovních. Smyslem tzv. parlamentní diplomacie, které byla nedávno věnována velká mezinárodní konference, není konflikty řešit, ale předcházet jejich samotnému vzniku. Dělba práce i odpovědnosti mezi exekutivou a zákonodárci na poli zahraniční politiky je velké nové téma postbipolárního světa. A nezapomínejme také na dobrou pověst, již si Senát získal u krajanských komunit v zahraničí.

Smyslem našich cest je získávání zkušeností, které nám stále fatálně chybějí. Potřebujeme se inspirovat v praktickém fungování jiných senátů. V neposlední řadě se potřebujeme naučit sebevědomě vystupovat ve světě, naučit se energicky a přesvědčivě hájit naše národní zájmy.

Velké, patrně největší rezervy, ba dokonce brzdy mnohého našeho snažení jsou pak zajisté v možnosti změnit některá pravidla, podle kterých postupujeme ve vlastním legislativním procesu. Vidím především dvě žádoucí změny, které by učinily naši práci smysluplnější.

Máme podle Ústavy jen třicet dní na to, abychom projednali návrhy zákonů. Ačkoli jsme se o to nějakou dobu snažili, ukázalo se, že je prakticky nemožné do těchto třiceti dnů vtěsnat nenapadnutelnou proceduru, která by dokázala předem roztřídit návrhy zákonů na ty, které právě nám, jako Senátu, příslušejí, a na ty, které bychom mohli či dokonce měli pominout, čili nezabývat se jimi. Potřebovali bychom tuto krátkou lhůtu obecně prodloužit, dejme tomu na dvojnásobek, anebo mít možnost prodloužit si ji takto usnesením případ od případu. Myslím si totiž, že posláním Senátu je vždycky posuzovat návrhy zákonů, které se přímo nebo nepřímo týkají lidských práv. Měli bychom co možná důkladně posuzovat především ty právní normy, u kterých se předpokládá dlouhodobé působení.

Právě normy s převažujícím soukromoprávním charakterem, pokud jde o kodexy, pak samozřejmě kodexy nejen soukromého, ale i veřejného práva, patří mezi ty, jež nejvíce ovlivňují život našich občanů. Naopak normy technického rázu pouze dočasně platné, kterými si vláda zjednává prostor pro své momentální manévrování apod., ty bychom měli ponechat více stranicky strukturované Sněmovně, která ostatně vládu vytváří, kontroluje a eventuálně jí vyslovuje nedůvěru.

Nepochybuji, že teď mě všichni dobře chápete. Tuto selekci bychom potřebovali nikoli proto, abychom si ušetřili práci, ale abychom naopak mohli mnohem více času, více energie a více znalostí našich i přizvaných expertů věnovat normám, které právě Senátu vzniklému z většinového volebního systému s jednomandátovými volebními obvody přísluší. Za takovýmito našimi stanovisky bychom si pak mohli pevněji stát a bylo by pak možné přesvědčivěji zdůvodnit, proč by Sněmovna měla mít možnosti zamítat pouze s kvorem vyšším, než je tomu dosud.

Druhý a podle mého názoru zatím poslední požadavek na změnu pravidel se týká Ústavou předepsaného způsobu schvalování či odmítání našich pozměňovacích návrhů Sněmovnou. Bez zřejmějšího zdůvodnění musíme tyto naše pozměňovací návrhy vždycky jakoby svázat do jednoho balíku tak, aby je Sněmovna mohla schválit jen všechny najednou, anebo je všechny odmítnout. Nepokládám za nutné potřebu takové změny zdůvodňovat.

Lze si představit i další ústavní změny týkající se postavení Senátu, ale již přijetím těchto dvou, které žádnému jinému orgánu žádnou pravomoc neubírají, by znamenalo podstatné zlepšení předpokladů pro větší účinnost naší práce. Budu na této schůzi hlasovat pro zřízení komise pro změny Ústavy a jsem rád, že jsem bezděky položil její základy, když jsem vás, kteří jste zde již zasedali v minulém funkčním období, v lednu tohoto roku oslovil s výzvou věnovat se systematické neuspěchané a tedy netermínované práci na ústavních změnách. Je nemalou výhodou, že jsme o těchto změnách v Ústavě začali na půdě Senátu uvažovat dávno před tím, než se problematika ústavních změn stala horkou aktualitou díky dohodě některých politických stran.

Velmi stručně připomenu, v čem se nám podle mého názoru evidentně dařilo. Valdštejnský palác jsme podle slibu, který jsme dali veřejnosti, otevřeli nejen naší veřejnosti a turistům, ale především jsme prostory Senátu postupně dávali k dispozici stále širší občanské i odborné veřejnosti ke konání konferencí, seminářů, kolokvií, ale i jen slavností. Za všechny zmíním Týden zahraničních Čechů nebo diskuse se zástupci rómských iniciativ. Jenom od počátku října do poloviny prosince se v Hlavním sále konalo více než 25 akcí. Těším se, že se především veřejná slyšení stanou napříště vrcholnou formou kontaktu Senátu s veřejností. Veřejná slyšení a semináře jsou úspěšnými pokusy otevřít mnohdy izolovaný svět zákonodárných sborů odborné a občanské veřejnosti. Byl bych rád, kdyby na úspěšná veřejná slyšení o integraci naší republiky do EU a NATO a třeba o energetické koncepci navázala dnes žhavě aktuální slyšení o reformě justice, reformě veřejné správy, zejména o tolik postrádaném zákonu o státní službě.

Senát je na dobré cestě stát se ohniskem reflexe nejpalčivějších otázek této doby, naší země, a to i takových otázek, u nichž nemusí být na dohled právní řešení. Podařilo se nám a Kanceláři Senátu vytvořit příznivé prostředí pro to, aby tu vznikl velmi kvalitní tým legislativních expertů. Víme, že nám jej všechny ústavní instituce závidí, a velmi si jich vážíme. Jsou pro nás spolehlivou oporou. Podobná slova chvály mám i pro pracovníky mnohých dalších útvarů Kanceláře Senátu, díky nimž se můžeme věnovat své práci.

Nejcennější je prostředí kolegiality a vzájemného respektu, které jsme tu mezi sebou vytvořili, bez ohledu na naši stranickou příslušnost. Právě takovéto prostředí mi umožňuje vyslovit před vámi jistou pochybnost. Jsem přesvědčen, že práce senátorek a senátorů v Senátu musí mít přednost před jistě velmi důležitou prací v regionech, ale nejsem si jist, zda tomu tak vždycky je. Voleni bychom měli být především za to, co uděláme se zákony, kterými se máme zabývat tady v Senátu.

Nově zvoleným senátorkám a senátorům přeji, aby rychle zapadli do toho, co tu snad děláme dobře, ale aby naopak nezapadli do nedobrých návyků této komory, jsou-li takové. Spolu s námi ostatními tedy očekávám, že nám přinesou nové nápady, že svým čerstvým zrakem uvidí a pojmenují to, pro co my jsme už možná ztratili vnímavost. Nechť se tu cítí dobře.

Novým funkcionářům přeji, aby se vyvarovali chyb těch dosavadních, aby nicméně shledali, že na ledacos z toho, co se nám tu a tam podařilo, mohou navázat.

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové, děkuji vám za to, že jsme spolu dokázali vytvořit v Senátu dobrou a inspirativní atmosféru. Děkuji vám za vaši práci, za vaše nápady, za vaši starost o Senát a o jeho dobrou pověst, byť i ta je teprve před námi. Právě ona dobrá atmosféra mezi námi nám stále dává naději, že ze Senátu učiníme jeden z pevných základních kamenů našeho ústavního systému. Děkuji vám. (Potlesk v sále)

Místopředseda Senátu Ivan Havlíček:Děkuji vám, pane předsedo. Otevírám k tomuto bodu rozpravu a na začátek přednesu návrh usnesení:

Senát bere na vědomí zprávu předsedy Senátu o činnosti Senátu v prvním funkčním období.

Tolik návrh usnesení. Konstatuji, že jsem neobdržel žádnou písemnou přihlášku do rozpravy k tomuto bodu. Táži se, kdo se hlásí z místa k tomuto bodu. Nikoho nevidím. Rozpravu k tomuto bodu končím. Můžeme přistoupit k hlasování.

Budeme hlasovat o usnesení: Senát bere na vědomí zprávu předsedy Senátu o činnosti Senátu v prvním funkčním období.Zahajuji hlasování. Kdo je, prosím, pro, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko ANO. Děkuji. Kdo je proti, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko NE. Děkuji. V hlasování č.4 z přítomných 52 senátorek a senátorů se pro vyslovilo 40, proti se vyslovil 1 senátor. Návrh byl schválen.

Dalším bodem dnešního pořadu je:

Zpráva mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byli jednotliví senátoři platně zvoleni.

Chci připomenout znění § 45, odst. 1, písm. a) jednacího řádu, podle něhož Mandátový a imunitní výbor zkoumá, zda byli jednotliví senátoři platně zvoleni, a svá zjištění předkládá Senátu. Nyní uděluji slovo předsedkyni Mandátového a imunitního výboru a žádám ji, aby nás informovala o závěrech jednání výboru. Paní senátorko, máte slovo.

Senátorka Jarmila Filipová:Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážený Senáte, včera, dne 15.prosince 1998, zasedal Mandátový a imunitní výbor, aby provedl ověření platnosti volby senátorů ve 27 volebních obvodech. Ráda bych vás seznámila s usnesením, ke kterému tento výbor dospěl.

Výbor ověřil platnost volby 26 senátorů zvolených ve druhém kole voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebních obvodech č. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 61, 64, 67, 70, 73, 76 a 79. Ověření proběhlo v souladu s ustanovením § 45, odst. 1, písm. a) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny s úpravami přiměřeného použití jeho ustanovení pro jednání Senátu.

Mandátový a imunitní výbor konstatuje, že nemohl ověřit mandát za volební obvod č. 58 Brno-město s ohledem na skutečnost, že Nejvyšší soud České republiky rozhodl svým usnesením č.11 ZP 54/98, že volba v tomto obvodu je neplatná a JUDr. Dagmar Lastovecké nelze vydat osvědčení o zvolení za senátora. Dále Mandátový a imunitní výbor pověřuje předsedkyni výboru Jarmilu Filipovou předložit toto usnesení Senátu Parlamentu ČR.

Místopředseda Senátu Ivan Havlíček:Děkuji vám, paní předsedkyně, posaďte se, prosím, ke stolku zpravodajů. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Než dám slovo první senátorce přihlášené do rozpravy, chci říci, že návrh usnesení k tomuto bodu je: Senát bere na vědomí zprávu Mandátového a imunitního výboru o výsledku ověření platnosti volby senátorů. Prosím paní senátorku Palečkovou, aby se ujala slova.

Senátorka Alena Palečková:Vážený pane předsedající, pane předsedo, pane předsedo Poslanecké sněmovny, kolegyně a kolegové, byla jsem pověřena klubem ODS přednést většinové stanovisko klubu.

Klub ODS se domnívá, že volba paní Dr. Lastovecké byla platná a že Mandátový a imunitní výbor nevyužil pravomocí, které mu dává Ústava, volební zákon, prozatímní pravidla jednání Senátu a zákon o Ústavním soudu. Za těchto okolností ovšem nechceme na plénu Senátu otevírat diskusi na toto téma. Žádáme však o oddělené hlasování o bodu 1 a bodu 2 usnesení Mandátového a imunitního výboru. ODS využije ústavních mechanismů k projednání platnosti mandátu paní senátorky Lastovecké na půdě Ústavního soudu.

Místopředseda Senátu Ivan Havlíček:Děkuji vám, paní senátorko, neodcházejte, prosím, zcela. Rád bych vám položil otázku. Já jsem přednesl návrh usnesení tak, jak zní, vy dáváte návrh jiný. Poprosil bych vás o úplné znění těch dvou návrhů, o kterých by se hlasovalo odděleně.

Senátorka Alena Palečková:Žádáme o oddělené hlasování o bodu 1 a bodu 2 usnesení Mandátového a imunitního výboru. Je to pouze jeden návrh.

Místopředseda Senátu Ivan Havlíček:Abyste mi dobře rozuměla, navrženo je hlasovat - bere na vědomí. Pokud vám dobře rozumím, pak by to znělo tak, že bere na vědomí bod 1, usnesení výboru, jedno hlasování. Druhé hlasování - bere na vědomí bod 2. (Ano.)Děkuji vám.

Kdo se dále hlásí do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím a budeme hlasovat.

Budeme hlasovat tak, jak navrhla paní senátorka Palečková. První hlasování zní: Senát bere na vědomí bod I. zprávy Mandátového a imunitního výboru o výsledku ověření platnosti volby senátorů.Připomenu, že další text bodu I. usnesení zní: Ověřil platnost volby 26 senátorů atd., jak jste slyšeli.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zdvihne ruku a zmáčkne ANO. Děkuji. Kdo je proti, nechť stiskne tlačítko NE. Děkuji. Z přítomných 52 senátorek a senátorů pro návrh hlasovalo 49 senátorek a senátorů. Proti nebyl nikdo. Tento návrh byl schválen.

Dále budeme hlasovat o usnesení: Senát bere na vědomí bod 2 zprávy Mandátového a imunitního výboru o výsledku ověření platnosti o volbě senátorů.Pro úplnost dodávám, že bod 2 konstatuje, že nemohl ověřit mandát atd., atd., jak jste slyšeli. Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto usnesení, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko ANO. Děkuji. Kdo je proti tomuto usnesení, nechť zdvihne ruku a zmáčkne tlačítko NE. Děkuji. Pro tento návrh se z 52 senátorek a senátorů vyslovilo 35 senátorek a senátorů. Proti bylo 11. Konstatuji, že i tento návrh byl schválen.

Tím končím projednávání tohoto bodu. Děkuji paní senátorce.

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, nyní můžeme přistoupit k dalšímu bodu naší schůze, jímž je podle čl. 23 Ústavy ČR:

Složení slibu senátorů,

kteří skládají slib na první schůzi Senátu, které se zúčastní.

V souladu s jednacím řádem tak učiní pronesením slova "slibuji" a podáním ruky tomu, do jehož rukou slib skládá. Složení slibu poté senátor stvrdí svým podpisem.

V této souvislosti připomínám ještě čl. 25 Ústavy, který řeší zánik mandátu. V něm je uvedeno, že mandát zaniká mj. odepřením slibu nebo složením slibu s výhradou. Vlastní akt slibu proběhne takto.

Nejmladší senátor Senátu, jímž je pan senátor Tomáš Julínek, přednese Ústavou předepsaný slib a jako první z nově zvolených senátorů ho složí do rukou předsedy Senátu. Poté senátor Tomáš Julínek bude číst jména nově zvolených senátorů podle jejich volebního obvodu a ti budou postupně přistupovat k předsedovi Senátu a slib vykonají pronesením slova "slibuji" a podáním ruky. Svůj slib poté stvrdí podpisem. Prosím vás, abyste všichni povstali a zároveň prosím pana senátora Tomáše Julínka, aby předstoupil před řečnický pult a přečetl slib daný Ústavou.

Senátor Tomáš Julínek: Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony, slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Slibuji.

Za volební obvod č. 1 senátor Vladimír Kulhánek. (Slibuji.)

Za volební obvod č. 4 senátor Richard Falbr. (Slibuji.)

Za volební obvod č. 7 senátor Jiří Skalický. (Slibuji.)

Za volební obvod č. 10 senátor Martin Dvořák. (Slibuji.)

Za volební obvod č. 13 senátor Pavel Eybert. (Slibuji.)

Za volební obvod č. 16 senátor Jiří Rückl. (Slibuji.)

Za senátní obvod č. 19 senátor Daniel Kroupa. (Slibuji.)

Za senátní obvod č. 22 senátorka Zuzana Roithová. (Slibuji.)

Za senátní obvod č. 25 senátor Jan Ruml. (Slibuji.)

Za senátní obvod č. 28 senátor Jaroslav Horák. (Slibuji.)

Za senátní obvod č. 31 senátor Jaroslav Doubrava. (Slibuji.)

Za volební obvod č. 34 senátor Přemysl Sobotka. (Slibuji.)

Za volební obvod č. 37 senátor Jiří Liška. (Slibuji.)

Za senátní obvod č. 40 senátor Jan Fencl. (Slibuji.)

Za volební obvod č. 43 senátorka Jaroslava Moserová. (Slibuji.)

Za volební obvod č. 46 senátor Bohumil Čada. (Slibuji.)

Za volební obvod č. 49 senátor Stanislav Bělehrádek. (Slibuji.)

Za volební obvod č. 52 senátor Václav Jehlička. (Slibuji.)

Za volební obvod č. 61 senátor František Mezihorák. (Slibuji.)

Za volební obvod č. 64 senátor Rostislav Harazin. (Slibuji.)

Za volební obvod č. 67 senátor Jaroslav Šula. (Slibuji.)

Za volební obvod č. 70 senátor Mirek Topolánek. (Slibuji.)

Za volební obvod č. 73 senátor Emil Škrabiš. (Slibuji.)

Za volební obvod č. 76 senátor František Kroupa. (Slibuji.)

Za volební obvod č. 79 senátor Josef Kaňa. (Slibuji.)

Místopředseda Senátu Ivan Havlíček:Prosím, posaďte se. Pro úplnost se táži, zda všichni nově zvolení senátoři složili slib. Je tomu tak. Konstatuji tedy, že všech 26 nově zvolených senátorů složilo předepsaný slib bez výhrad.

Dalším bodem dnešního pořadu schůze je:

Návrh zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu.

Tento návrh zákona jste obdrželi jako senátní tisk č.1998/93. Garančním výborem pro návrh tohoto zákona je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Ten určil jako svého zpravodaje pana senátora Vladimíra Oplta a přijal usnesení, které jste obdrželi jako senátní tisk č.1998/93/1. Návrh zákona uvede ministr financí, pan Ivo Svoboda, kterého mezi námi vítám a prosím ho, aby se ujal slova.

Ministr vlády ČR Ivo Svoboda:Vážený pane předsedo, pane předsedající, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři. Dovolte mi, abych velmi krátce uvedl projednání senátního tisku č.1998/93 k vládnímu návrhu zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1998. Tento návrh byl schválen již vládou premiéra Tošovského dne 22.dubna 1998. Ve smyslu § 121 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny však musel být předložen k projednání nové vládě, která ho dne 26.srpna 1998 schválila usnesením č.545 a předložila Poslanecké sněmovně k projednání a ta ho dne 26.listopadu 1998 schválila.

Návrh zákona byl ve smyslu § 18, odst. 3 zákona o dluhopisech předložen k připomínkám České národní bance. Ta s postupem vlády vyjádřila souhlas. Rozpočtové hospodaření České republiky v loňském roce skončilo schodkem 15,7 miliard korun a Poslanecká sněmovna usnesením k státnímu závěrečnému účtu rozhodla o úhradě tohoto schodku vydáním státních dluhopisů. Podle zákona o rozpočtových pravidlech České republiky, jakož i podle zákona o dluhopisech, musí o způsobu úhrady tohoto schodku, resp. o objemu a době splatnosti vydávaných dluhopisů rozhodnout Parlament České republiky zvláštním zákonem.

Zákon č.348 z roku 1997 o státním rozpočtu na rok 1998 opravňuje Ministerstvo financí financovat schodek státního rozpočtu minulého roku vydáním krátkodobých státních dluhopisů, a to do doby přijetí zákona o úhradě schodku státního rozpočtu za rok 1997, nejdéle však do konce roku 1998. Přetrvávající napětí rozpočtového hospodaření, které nás vede k očekávání výsledného schodku v roce 1998 ve výši okolo 20 miliard Kč vlivem nutnosti uhradit rozpočtem nekrytá rozhodnutí minulé vlády a Parlamentu - podrobně o nich byla seznámena Poslanecká sněmovna při projednání zprávy o stavu rozpočtu za 1.čtvrtletí - a naléhavosti vyřešit financování ztráty Konsolidační banky za rok 1997 neumožňuje úhradu loňského schodku v tomto rozpočtovém roce.

Vláda nepředpokládá dostatek rozpočtových prostředků ani v roce 1999. Schválením navrhovaného zákona Parlament uznává pokladní schodek minulého roku dlouhodobým státním dluhem. Nominální úroveň dlouhodobého státního dluhu tak dosáhne 173 miliardy Kč, přičemž relativní úroveň státního dluhu měřená podílem na státním rozpočtu však zůstane i přes mírný nárůst o O,4% nadále na nízké úrovni, a to 10,5%. V rámci povolení obsaženém v tomto zákoně bude Ministerstvo financí vydávat jednotlivé emise státních dluhopisů, jejichž objemy a doby splatnosti budou záviset na momentální situaci na finančním trhu a na poptávce po státních dluhopisech s konkrétní splatností.

Tento způsob vydávání státních dluhopisů umožňuje Ministerstvu financí pružně se přizpůsobovat změnám na finančním trhu a docílit nejlevnějšího možného financování potřeb státu. Obdobným způsobem bylo řešeno financování schodku státního rozpočtu České republiky v letech 1996, 1992 a 1991. Tolik úvodním slovem, děkuji vám za pozornost.

Místopředseda Senátu Ivan Havlíček:Děkuji vám pane ministře, posaďte se, prosím, ke stolu zpravodajů. Nyní žádám o slovo zpravodaje garančního výboru, senátora Vladimíra Oplta.

Senátor Vladimír Oplt:Vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové. Domnívám se, že pan ministr zcela vyčerpávajícím způsobem tady přednesl a zdůvodnil návrh zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu na rok 1997. Chtěl bych jenom zdůraznit to, co tady možná nebylo akcentováno dostatečně důrazně.

Zákon č.348/1997 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1998 opravňuje Ministerstvo financí financovat schodek státního rozpočtu z roku 1997 vydáváním krátkodobých státních dluhopisů až do doby přijetí dnes předkládaného návrhu zákona, tedy nejdéle do konce letošního roku. Přijetím předloženého návrhu zákona bude umožněno Ministerstvu financí vydat dlouhodobé státní dluhopisy na uvedený objem deficitu státního rozpočtu s konečnou lhůtou splatnosti danou uplynutím 15 let od nabytí účinnosti tohoto zákona. Tento zákon je v souladu se zákonem č.530/1990 Sb., o dluhopisech, ve kterém je stanovena povinnost určit rozsah a dobu splatnosti vydaných dluhopisů. Technicky je navrhovaný způsob řešení adekvátní způsobu běžnému v zemích Evropské unie.

V Poslanecké sněmovně byl návrh zákona přikázán k projednání výboru rozpočtovému, který přijal usnesení doporučit Poslanecké sněmovně vyslovit se zákonem souhlas bez připomínek. Při současném projednávání návrhu zákona ve druhém a třetím čtení byl zákon bez rozpravy přijat většinou 123 hlasů, když nikdo nebyl proti. V Senátu byl zákon přikázán Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu jako výboru garančnímu. Výbor na své schůzi zákon projednal dne 15.12. t.r. s usnesením doporučit Senátu schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Děkuji vám.

Místopředseda Senátu Ivan Havlíček:Děkuji vám, pane zpravodaji, posaďte se, prosím, ke stolku zpravodajů. Otevírám první část rozpravy. Písemně jsem neobdržel žádnou přihlášku do rozpravy. Vzhledem k tomu, že se nikdo do rozpravy nehlásí, první část rozpravy končím. Táži se pane ministře, zda se chcete ještě vyjádřit. Není třeba. Děkuji.

Přistoupíme k hlasování. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Odhlásil jsem vás a prosím, abyste se znovu přihlásili včetně kolegů, kteří v minulém bodu pořadu složili slib. Děkuji vám.

Budeme nyní hlasovat o jediném návrhu, který zazněl a který zní, že Senát schvaluje návrh zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu, obsaženém v senátním tisku č.1998/93.Doufám, že každému z vás svítí malá ledka žlutá vedle zasunuté karty.

Zahajuji hlasování. Kdo je, prosím, pro toto usnesení, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko ANO. Děkuji vám. Kdo je, prosím, proti, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko NE. Děkuji vám.

Z přítomných 65 senátorek a senátorů se pro návrh vyslovilo 63 senátorek a senátorů, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že návrh byl schválen.Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Končím projednávání tohoto bodu a vyhlašuji 10 minutovou přestávku.

(Jednání po přestávce opět zahájeno.)

Předseda Senátu Petr Pithart:Vážené kolegyně a kolegové, dalším bodem naší schůze je:

Stanovení funkčního období orgánů a delegací Senátu.

S příslušným návrhem nás seznámí místopředseda Senátu, kolega Ivan Havlíček. Pane kolego, máte slovo.

Místopředseda Senátu Ivan Havlíček:Pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, jde o usnesení, které přečtu.

Senát stanoví, že funkční období orgánů Senátu, funkcionářů a delegací Senátu, které byly ustaveny a zvoleny na první schůzi Senátu po pravidelných volbách do Senátu ve druhém funkčním období nebo v průběhu druhého funkčního období, končí nejpozději na první schůzi Senátu po pravidelných volbách do Senátu ve třetím funkčním období.

K tomuto usnesení bych rád řekl dvě zdůvodnění.

Především po každých volbách do Senátu se změní složení, byť třeba nepatrně, a mělo by být demokratickým právem, aby ti, kteří zasedají v Senátu, se podíleli na vzniku orgánu Senátu, na volbě funkcionářů Senátu, na volbě členů delegací Senátu.

Druhý důvod je, že Senát projevil vůli takto se chovat před dvěma lety, v době, kdy se ustavoval, a myslím si, že nemáme žádný moudřejší postup než tímto způsobem pokračovat. To je zdůvodnění tohoto návrhu, který vám byl rozdán.

Dovolte, abych zdůraznil, že tento návrh již předjímá to, co se může stát a co jsme nepředjali před dvěma lety - že některý z funkcionářů je zvolen v průběhu období a že usnesení, které jsme měli před dvěma lety, tento případ neošetřovalo. Toto usnesení je již poučeno z chyb minulých. Děkuji vám za pozornost.

Předseda Senátu Petr Pithart:Děkuji vám, pane místopředsedo. Protože jste vystupoval v roli zpravodaje a možná budete reagovat, buďte tak laskav a posaďte se ke stolku zpravodajů.

Otevírám rozpravu. Písemnou přihlášku do rozpravy nemám. Kdo se hlásí z místa? Nikdo se nehlásí. Pan kolega Havlíček patrně nebude chtít ještě jednou vystoupit. Můžeme proto přistoupit k hlasování.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Děkuji vám. Kdo s tímto návrhem nesouhlasí, nechť stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Osmé hlasování skončilo. Z 68 přítomných se 59 vyslovilo pro, proti nikdo. Návrh na stanovení funkčního období orgánů Senátu, funkcionářů a delegací Senátu byl schválen.Děkuji panu místopředsedovi za přednesení návrhu. Kolega Benda má slovo.

Senátor Václav Benda: Hlasoval jsem pro, ale mám technickou připomínku. Nebylo použito znělky pro zahájení hlasování. Příště by to nemělo být opomíjeno.

Předseda Senátu Petr Pithart:Všem se omlouvám.

Dalším bodem je:

Sdělení předsedy Volební komise o lhůtě na podání návrhu na předsedu, místopředsedy a ověřovatele Senátu.

Dávám slovo předsedovi Volební komise, aby nás seznámil s dalším postupem. Pane kolego Kulhánku, ujměte se, prosím, slova.

Zapomněl jsem na bod - aby to bylo kompletní - informace předsedy Volební komise o ustavení Volební komise a o volbě jejích funkcionářů.

Než přistoupíme k tomuto bodu, rád bych řekl několik slov. Skupina senátorů, delegovaná senátorskými kluby na základě parity, ustavila podle § 116, odst. 2 jednacího řádu Volební komisi podle návrhu senátorských klubů. Členové Volební komise se již sešli a provedli kroky předepsané v článku 1, bodu 4 volebního řádu, tzn., že zvolili ze svého středu předsedu, místopředsedu a dva ověřovatele. Toto jsme již mohli, pro urychlení našeho jednání, učinit, neboť Volební komisi Senát nevolí, pouze bere na vědomí její ustavení skupinou senátorů.

Na to navazuje další bod našeho jednání, a tím je teprve informace předsedy Volební komise o ustavení Volební komise a o volbě jejích funkcionářů.

Návrh usnesení Senátu vám byl rozdán na lavice. Předsedou Volební komise byl zvolen kolega Bohumil Kulhánek.

Vážený pane senátore, doporučuji, dříve než nás budete informovat o ustavení Volební komise a jejích prvních krocích, abyste nám jednotlivé členy komise představil, a ty prosím, aby při přečtení svého jména povstali. Prosím, pane předsedo, ujměte se slova.

Místopředseda Senátu Bohumil Kulhánek: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, Volební komise ustavená iniciativní skupinou senátorů zvolila na své 1.schůzi včera předsedou Bohumila Kulhánka, ověřovateli Volební komise jsou Emil Škrabiš a Miloslav Müller. Zároveň zvolila místopředsedou této komise paní senátorku Věru Vašínkovou. Dovolte mi představit další členy komise: pan senátor Josef Kaňa, pan senátor Karel Korytář a pan senátor Josef Pavlata. Děkuji vám za pozornost.

Předseda Senátu Petr Pithart:Děkuji vám, pane předsedo Volební komise. Ptám se, zda si někdo přeje vystoupit. Nikdo se nehlásí, rozpravu tedy končím.

Prosím předsedu Volební komise, aby přečetl návrh usnesení, o kterém budeme poté hlasovat.

Místopředseda Senátu Bohumil Kulhánek: Návrh usnesení, který Volební komise navrhuje, zní: Senát bere na vědomí ustavení Volební komise pro volby konané na první schůzi Senátu v tomto složení: předseda - Bohumil Kulhánek, místopředsedkyně - Věra Vašínková, ověřovatelé - Emil Škrabiš a Miloslav Müller, členové - Josef Kaňa, Karel Korytář, Josef Pavlata.

Toto je pouze pro volby na první schůzi Senátu. Abychom se k tomu při dalších zasedáních nemuseli znovu vracet, mám dojem, že by bylo dobré říci, že tato Volební komise je zvolena nejen pro toto první zasedání, protože voleb budeme mít ještě celou plejádu, ale že by bylo dobré, aby byla zvolena na celé dvouleté období. Děkuji.

Předseda Senátu Petr Pithart:Děkuji vám, pane předsedo. Po ukončení rozpravy se přihlásil s technickou poznámkou kolega Pospíšil. Má slovo.

Senátor Jiří Pospíšil: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, pokud chceme, aby tato komise pracovala po celé funkční období - podle jednacího řádu potvrzuje Senát členství v komisích a volí předsedy - měli bychom to formulovat "schvaluje složení komise", místo "bere na vědomí". Domnívám se, že tím se vyhneme jakýmkoli dalším pochybnostem a bude z toho stálá komise. Pokud by s tím pan zpravodaj souhlasil, stačilo by změnit slova "bere na vědomí" na slova "schvaluje".

Předseda Senátu Petr Pithart:Konstatuji, že tento návrh měl zaznít v rozpravě.

Jenom konstatuji, že to není orgán jako jiné orgány. Kolega Rychetský možná v rámci technické poznámky vysvětlí rozdíl.

Místopředseda vlády ČR, senátor Pavel Rychetský:Vážený pane předsedo, já zneužívám svého postavení - podle platného zákona, převezme-li slovo člen vlády, rozprava se znovu otevírá, což se právě stalo, a v takto otevřené rozpravě doporučuji, aby usnesení, které přijmeme, znělo takto:

"Senát ustavuje Volební komisi pro volby konané v druhém funkčním období Senátu v tomto složení..." Zbytek usnesení zůstane ve stejném znění. Děkuji.

Předseda Senátu Petr Pithart:Senát ustavuje Volební komise. Ano, děkuji.

Pan předseda Volební komise nemá námitky, pan kolega Pospíšil je spokojen. Kolega Šenkýř, prosím. Upozorňuji, že rozprava byla znovu zahájena.

Senátor Jiří Šenkýř:Pane předsedo, podle volebního řádu pro volby konané Senátem podle čl. 1 se říká, že Volební komisi ustaví skupina senátorů, je to třetí bod, čili nikoli Senát, ale skupina senátorů, to se stalo, takže já si myslím, že když přijmeme usnesení, že bere na vědomí ustavení Volební komise, že to bude stačit, protože nikde se neříká, že tato komise je ustavena jenom na toto první zasedání, ale říká se v úvodu "volby konané Senátem jakož i nominace vyžadující jeho souhlasu připravuje pro Senát Volební komise". Čili toto ustavení Volební komise podle mého soudu je na celé druhé funkční období. Děkuji.

Předseda Senátu Petr Pithart:Děkuji. Můžete, pane kolego Šenkýři, tedy navrhnout přesně znění usnesení?

Senátor Jiří Šenkýř:Usnesení by v tom případě znělo: "Senát bere na vědomí ustavení Volební komise pro druhé funkční období Senátu v tomto složení - pro volby konané v druhém funkčním období." Tak.

Předseda Senátu Petr Pithart:Pan předseda Ústavně-právního výboru Vyvadil.

Senátor Jiří Vyvadil:Pane předsedo, kolegové a kolegyně, já jenom odkazuji, pokud to nenastalo, na § 47 jednacího řádu. Předpokládám, že jsme volili předsedu komise. My, jako Senát, protože předsedou komise je vždy senátor, kterého volí Senát. Jinými slovy, já prosím, aby možná na pět minut bylo přerušeno, protože o tom tady můžeme diskutovat, věci se ujasnily a potom jsme jednali tak, jak nám ukládá jednací řád, § 47.

Předseda Senátu Petr Pithart:Děkuji. Souhlasím. Na pět minut přerušujeme jednání schůze. Prosím, aby kolega Vyvadil si svolal....

(Jednání po přestávce opět zahájeno.)

Předseda Senátu Petr Pithart:Vážené kolegyně, vážení kolegové, všechno nasvědčuje tomu, že bylo nalezeno přesné a naším řádům odpovídající znění usnesení. Prosím, abyste zaujali svá místa, budeme pokračovat.

Prosím pana předsedu Volební komise, aby přečetl modifikované znění návrhu na usnesení Senátu.

Místopředseda Senátu Bohumil Kulhánek: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, velmi krátce, omlouvám se za toto zdržení, ale připadalo mi to logické, abychom se k tomu nemuseli vracet na dalších zasedáních.

Senát bere na vědomí ustavení Volební komise pro volby konané na 1.schůzi Senátu a v průběhu druhého funkčního období - a již dále to pokračuje - v tomto složení: předseda, místopředseda atd.Pokud s tímto budete souhlasit. Děkuji vám.

Předseda Senátu Petr Pithart:Děkuji, rozpravu končím a dávám hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem tak, jak byl teď přednesen panem předsedou Kulhánkem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Děkuji. Kdo je proti, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko NE. Děkuji. 9.hlasování této schůze skončilo, Senát jím vzal na vědomí ustavení Volební komise, a to sice 69 hlasy pro, žádným hlasem proti z celkového počtu 76.

Děkuji panu předsedovi Kulhánkovi a můžeme přistoupit k dalšímu bodu, kterým je:

Sdělení předsedy Volební komise o lhůtě na podání návrhů na předsedu, místopředsedy a ověřovatele Senátu

Promiňte, pane senátore, můžete s technickou, samozřejmě.

Senátor Josef Pavlata: Pane předsedo, kolegové, kolegyně, já nechci zpochybňovat výsledek toho hlasování, nicméně vím o nejméně jednom případu, kdy kolega senátor není přítomen ve své lavici, má kartu zasunutu tak, že byl brán do kvora. Když prohlédneme lavice, najdeme těch případů patrně víc. Já si myslím, že to není zcela dobře a že by senátoři měli myslet na to, když odcházejí, ať už z jakéhokoli důvodu, aby si kartu brali s sebou. V jiném případě je možné vždycky odhlásit a znovu přihlásit, aby se přihlásili skutečně ti, kteří jsou zde přítomni. Děkuji za pozornost.

Předseda Senátu Petr Pithart:Děkuji. Obávám se, že takto se budeme muset vzájemně ještě několikrát upozornit, než si toto navykneme. Je to přesně tak, jak pan senátor řekl.

Dávám slovo předsedovi Volební komise, aby nás seznámil s dalším postupem.

Místopředseda Senátu Bohumil Kulhánek: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, s ohledem na změnu pořadu schůze, přesunutím zprávy Mandátového a imunitního výboru a zároveň vložením slibu senátorů, se návrhy na předsedu Senátu a další funkcionáře podávají nejpozději do 30 minut od skončení tohoto sdělení. Dále návrhy na místopředsedy do 30 minut po stanovení jejich počtu. Stejný limit bude platit i pro nominace ověřovatelů po stanovení jejich počtu. Takže, abychom si stanovili pravidla pro toto prvé zasedání, po odsouhlasení a vyhlášení do 30 minut návrhy a potom se samozřejmě budeme domlouvat dále o tom, kde budou volby, jakým způsobem; zřejmě znovu si zrekapitulujeme nejen pro ty nové, kteří u nás ještě nehlasovali, ale i pro starší, kteří již mají dvouleté období a jsou zapomnětliví, abychom v tom měli alespoň trochu pořádek. Děkuji vám.

Předseda Senátu Petr Pithart:Děkuji. Znamená to, že máte na mysli 11.30 hodin? Abychom byli přesní.

Místopředseda Senátu Bohumil Kulhánek: Pokud mám být zcela přesný, 11.31 je limitní čas, kdy Volební komise přebírá návrhy na předsedu Senátu. Děkuji vám.

Předseda Senátu Petr Pithart:Děkuji. Přerušuji na volbu předsedy schůzi Senátu. Sejdeme se v 11.30 hodin.

(Jednání po přestávce opět zahájeno.)

Místopředseda Senátu Ivan Havlíček:Vážené kolegyně, vážení kolegové, konstatuji, že je 11.31 hodin a zahajuji přerušené jednání 1.schůze Senátu. Prosím, abyste zaujali svá místa a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Dalším bodem našeho pořadu je:

Volba předsedy Senátu.

Uděluji slovo předsedovi Volební komise, aby přednesl návrhy na kandidáty a seznámil nás s dalšími pokyny ke konání volby. Prosím, pane předsedo Volební komise.

Místopředseda Senátu Bohumil Kulhánek: Pane předsedající, pane předsedo, kolegyně, kolegové, do termínu, který byl vyhlášen, což znamená 11.31 hodin, jsem obdržel dva návrhy na předsedu Senátu pro další dvouleté období. Senátní klub Unie svobody-Občanská demokratická aliance v naší zkratce US-ODA navrhuje na předsedu Senátu senátora Petra Pitharta. Senátní klub Občanské demokratické strany navrhuje senátorku Libuši Benešovou. A jedno opakování, senátorský klub KDU-ČSL navrhuje na předsedu Senátu Parlamentu České republiky doc. JUDr. Petra Pitharta.

Přátelé, máme dva kandidáty a pokud dovolíte, malé upřesnění. Jak jsem již přednesl, řada z nás je nových, řada z nás je zapomnětlivých. Takto důležité volby probíhaly před dvěma lety. Na listině volební, kterou obdržíte u předsálí Prezidentského salonku, jistě všichni víte, kde je to, budou dvě jména. Jednička - jedno jméno, dvojka - druhé jméno. Aby váš hlas byl platný, je zapotřebí kandidáta, kterému chcete dát svůj hlas, a dívám se na pana senátora Salzmanna, který to krásně maloval na tabuli, ale mám dojem, že když už je to opakování, tak to není zapotřebí už podruhé. Tomu, komu chcete dát hlas, číslo před ním zakroužkujte. Aby tento hlasovací lístek byl platný, je zapotřebí, abyste druhého kandidáta, kterému nechcete dát hlas, na číslo před jeho jménem udělali křížek. Pojďme si říci, že nejsme dětský domov třídící. Skutečností tedy je, že platný hlasovací lístek bude znamenat jedno číslo kroužek, druhé číslo křížek. To je k tomuto. Pokud by ještě někdo měl určité pochybnosti, na dveřích Prezidentského salonku jsme vám předložili určitý vzor, abyste se podle něho mohli řídit, takže máme vyčleněno na volbu 30 minut, na sečtení, ověření atd. 20 minut. Což tedy znamená, že za 50 minut se zde znovu sejdeme, když budeme mít výsledky tajných voleb.

Místopředseda Senátu Ivan Havlíček:Já vás přeruším, pane předsedo, ještě než přerušíme schůzi, otevřeme k tomuto bodu rozpravu.

Místopředseda Senátu Bohumil Kulhánek: Souhlas, ale já bych k tomu ještě malinko. Jakmile bude ukončena rozprava, Volební komise má k vám prosbu. Počkat pět minut, abychom byli schopni si to tam připravit. Po pěti minutách vás Volební komise velice ráda uvítá v Prezidentském salonku. Děkuji vám.

Místopředseda Senátu Ivan Havlíček:Děkuji vám, pane předsedo a v tuto chvíli otevírám k tomuto bodu rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, čili rozpravu uzavírám. Zeptám se pana předsedy Volební komise, jestli chce v tuto chvíli doplnit tu informaci. Pan předseda Volební komise podal informaci vyčerpávající a já tedy zopakuji, že po pěti minutách bude zahájeno vydávání volebních lístků a bude trvat s možností volit 30 minut. A poté ponecháme Volební komisi 20 minut na zpracování výsledků. Znamená to, že se zde v Jednacím sále sejdeme ve 12.30 hodin. Přerušuji do 12.30 hodin jednání k provedení volby předsedy Senátu.

(Jednání po přestávce opět zahájeno.)

Místopředseda Senátu Ivan Havlíček:Paní senátorky, páni senátoři. Zahajuji přerušené jednání a dávám slovo předsedovi Volební komise, aby nás seznámil s výsledkem tajné volby předsedy Senátu. Prosím, pane předsedo Kulhánku, máte slovo.

Místopředseda Senátu Bohumil Kulhánek: Pane předsedající, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Prvá volba, prvé kolo, skončila s následujícím výsledkem: počet vydaných hlasovacích lístků 79. Počet platných hlasů odevzdaných pro navrženého kandidáta paní senátorku Libuši Benešovou 36. Pro senátora Petra Pitharta 37. Neplatných hlasů 6. Vzhledem k tomu, že potřebné kvorum je 40, v prvém kole první volby nebyl zvolen žádný z kandidátůa je mojí povinností vás požádat po určité přestávce na oběd, abychom zahájili druhou volbu prvého kola. Děkuji vám. Doporučoval bych, pane předsedající, aby přestávka trvala do 13.15 hodin, aby se aparát mohl připravit a aby se mohly připravit hlasovací lístky pro druhé kolo. Děkuji.

Místopředseda Senátu Ivan Havlíček:Děkuji vám, hlásí se předseda klubu sociální demokracie, pan senátor Vojíř, prosím, pane senátore.


Senátor Zdeněk Vojíř:Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážený Senáte. Já si myslím, že současná situace vyžaduje diskusi ve všech senátorských klubech, proto současně s tím, že bychom se mohli naobědvat, doporučuji přestávku do 14.00 hodin.

Místopředseda Senátu Ivan Havlíček:Děkuji. Návrh padl, ostatní předsedové kývají, vyhlašuji přestávku do 14.00 hodin včetně oběda.

(Jednání po přestávce opět zahájeno.)

Místopředseda Senátu Ivan Havlíček:Vážené kolegyně, vážení kolegové. Pokračujeme v přerušeném jednání. Pan předseda Volební komise bude tak laskav a seznámí nás s dalším postupem při volbě předsedy Senátu. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Místopředseda Senátu Bohumil Kulhánek: Pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové. Dovolte mi, abych Volební komisi dal čas do 14.30 hodin - zkracujeme o 2 minuty. Zároveň bych vás požádal o pět minut zdržení, než doděláme všechny záležitosti, které máme dodělat s tím, že potom 20 minut potřebujeme opět na sečtení výsledků, než vám je předneseme. Tudíž bych doporučoval, pokud bude pan předsedající souhlasit, že bychom celkově dali 14.50 hodin k vyhlášení 2.kola první volby.

Místopředseda Senátu Ivan Havlíček:Děkuji. Čili volební lístky se vydávají během pěti minut, volby končí ve 14.30 hodin, přestávka do 14.50 hodin. Prosím, kdybyste ještě vydrželi vteřinku, ještě jsem ji nevyhlásil, protože se hlásí kolega Pavlata. Prosím, pane kolego, máte slovo.

Senátor Josef Pavlata:Pane předsedající, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Prosím vás při vyplňování, abyste, pokud chcete odevzdat platný hlas - obě čísla před jmény musí být označena buď křížkem nebo kroužkem. Jedno z nich musí být křížkem, jedno z nich kroužkem. Jenom takový hlas je platný. Kroužek znamená ano - chci tohoto kandidáta, křížek znamená ne - nechci tohoto kandidáta. Je to důležité sdělení a úpěnlivě vás prosím, vyplňte vy, kteří chcete, abyste odevzdali platný hlas, volební lístek tímto způsobem. Děkuji.

Místopředseda Senátu Ivan Havlíček:Děkuji. Pan předseda komise.

Místopředseda Senátu Bohumil Kulhánek: Doufám, že se nikdo z vás na Volební komisi nebude zlobit, že vám to bude opět a opět připomínat, na dveřích je sice Novotný a nějaký Knecht, ty prosím vás nevolte, ale je to názorný příklad, jak se má tento volební lístek vyplnit. Děkuji vám.

Místopředseda Senátu Ivan Havlíček:Děkuji také. Je vidět, že clip chart pana kolegy Salzmanna chybí. Vážené kolegyně, vážení kolegové, přestávka pro volbu do 14.50 hodin.

(Jednání po přestávce opět zahájeno.)

Místopředseda Senátu Ivan Havlíček:Paní senátorky, páni senátoři, zahajuji přerušené jednání a dávám slovo předsedovi Volební komise, aby nás seznámil s výsledkem tajné volby předsedy Senátu. Prosím, pane předsedo Volební komise, máte slovo.

Místopředseda Senátu Bohumil Kulhánek: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledkem druhé volby, která proběhla.

Počet vydaných hlasovacích lístků 79, počet odevzdaných lístků platných i neplatných hlasovacích lístků 79. Neplatných hlasů 2.

Pro senátorku Libuši Benešovou bylo odevzdáno 40 hlasů, pro senátora Petra Pitharta odevzdáno 37 hlasů. Ve druhém kole první volby byla zvolena předsedkyní Senátu senátorka Libuše Benešová,které za Volební komisi i za sebe blahopřeji. (Potlesk, senátor Petr Pithart předává předsedkyni Senátu Libuši Benešové kytici.)

Místopředseda Senátu Ivan Havlíček:Děkuji předsedovi Volební komise za přednesenou zprávu. Táži se paní předsedkyně Senátu, které velmi srdečně blahopřeji, zda si přeje vystoupit.

Předsedkyně Senátu Libuše Benešová: Dámy a pánové, obávám se, že telefon, který teď zvoní je můj. Moc se omlouvám za to, že jsem ho zapomněla vypnout. Alenko, prosím tě, byla bys tak laskava a sáhla do kabelky a zlikvidovala ho? Mnohokrát děkuji, velmi se omlouvám, měla jsem ho stále vypnutý a během této doby jsem zapomněla na to, že se vracím do sálu a že musím svůj telefonní přístroj umrtvit.

Vážené kolegyně a kolegové, chci vám poděkovat za to, že jsem prošla v této volbě. Velice si vážím, že jsem prošla ve volbě a chápu to jako velký závazek a velkou odpovědnost.

Nechci tady používat prázdná slova, ale přesto vás chci ujistit, že se budu snažit ze všech sil, abych tady splnila očekávání, která jsou pravděpodobně v tuto volbu vkládána. Byla bych moc ráda, kdybychom společně pracovali na tom, aby Senát byl velmi dělné těleso, aby pracoval dále v té atmosféře, v jaké pracoval dosud.

To, co se nám tady podařilo za uplynulé dva roky, bylo nejen, že jsme Senát oživili jako zcela nové těleso do té doby tady nezvyklé, že jsme do něj vložili jeho pravidelný pracovní rytmus, že jsme dokázali udělat určitý řád, ale současně že jsme dokázali pracovat nad rámec tohoto řádu, když to bylo potřeba. Chci jen připomenout, kolikrát jsme museli pracovat ve zkrácených lhůtách v té naší velmi krátké lhůtě proto, abychom vyhověli požadavku, aby ten či onen zákon platil pokud možno co nejdříve. Všechno se nám to dařilo v přátelské srdečné atmosféře, ve které jsme dokázali vést názorové střety. Tyto názorové střety se ale nikdy nepromítaly do osobní roviny. Pevně doufám, že ve stejném stylu, ve stejném duchu bude Senát pracovat i nadále.

Máme před sebou hodně práce. My nemůžeme za to, že Senát ve svém okamžiku vzniku byl v Ústavě ustanoven tak, jak byl. Když se Senát dostal do Ústavy, bylo to v okamžiku, kdy bylo potřeba rychle přijmout Ústavu nového státu, rychle ji vypracovat, rychle ji přijmout, aby stát byl vybaven tímto svým základním dokumentem. Bylo také zapotřebí, aby Ústava byla přijata co možná přesvědčivým množstvím hlasů. V okamžiku, kdy se o této Ústavě hovořilo, bylo přijato řešení, aby bylo vyhověno oběma typům zastánců forem Parlamentu. Těm zastáncům, kteří byli pro dvoukomorový Parlament, byl v Ústavě nabídnut Senát. Těm zastáncům, kteří byli pro jednokomorový Parlament, byl nabídnut Senát ve své nynější podobě. Bohužel my jsme teď v situaci, kdy se musíme s tímto faktem vyrovnávat. Musíme se s ním vyrovnávat nejen Senát jako celek, ale jako všichni senátoři, protože abychom dosáhli určité změny, a to nejen změny ve smyslu našeho zákonného vybavení, ale i ve smyslu lepší komunikace s Poslaneckou sněmovnou a lepší akceptace vzájemných návrhů, je potřeba, abychom na tom pracovali všichni. Jsem přesvědčena, že tento náš zájem, který je společný, dokážeme i splnit.

Byla bych ráda, kdybychom tento okamžik, který se bude v životě Senátu opakovat každé dva roky, ale přesto má svůj význam, mohli společně oslavit malou číší vína, na kterou si vás dovoluji pozvat do Frýdlantského salónku. (Potlesk.)

Místopředseda Senátu Ivan Havlíček:Tím bod volba předsedy Senátu končí.

Předsedové klubů požádali o časový prostor a nové paní předsedkyni Senátu je třeba umožnit řídit následující jednání. Hlásí se pan místopředseda Kulhánek, prosím, máte slovo.

Místopředseda Senátu Bohumil Kulhánek: Kolegové, mám dojem, že ve slušné společnosti bývá zvykem, že pokud někdo odstupuje, měli bychom mu zároveň poděkovat za práci za dva roky. Ať jsou názory některých různorodé, ve skutečnosti pan předseda Pithart pomáhal vytvářet atmosféru kolegiality v tomto Senátu, určitého porozumění i serióznosti. Mám dojem, že by od nás nebylo seriózní, pokud bychom mu alespoň potleskem nepoděkovali za první dva roky, které v Senátu působil. Myslím, že s tím budete souhlasit. (Potlesk.)

Místopředseda Senátu Ivan Havlíček:Přerušuji schůzi do 16 hodin.

(Jednání po přestávce opět zahájeno.)

Předsedkyně Senátu Libuše Benešová:Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, budeme pokračovat v přerušeném jednání.

Dalším bodem našeho programu je:

Stanovení počtu místopředsedů Senátu.

Na základě jednání senátorských klubů, které proběhlo teď po přestávce za mé přítomnosti a na kterém byly vzneseny návrhy jednotlivých klubů, naprosto většinovou podporu získal návrh na čtyři místopředsedy Senátu.

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se pan senátor Vojíř, předseda klubu ČSSD.

Senátor Zdeněk Vojíř:Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, senátorský klub ČSSD několikrát velmi podrobně projednával možnosti řešení počtu místopředsedů Senátu. Došli jsme k závěru, že nejvhodnějším počtem by byli dva místopředsedové. K tomuto závěru jsme došli jednak srovnáním s počtem místopředsedů v Poslanecké sněmovně, a také tím, že při zvýšené intenzitě dojde k úspoře nákladů Senátu.

Přestože návrh jedna plus čtyři je většinový, většinový myslím z pohledu předsedů jednotlivých senátorských klubů, nemůžeme tento návrh jako klub ČSSD podpořit. Děkuji.

Předsedkyně Senátu Libuše Benešová:Děkuji panu senátorovi Vojířovi. Hlásí se ještě někdo další do rozpravy?

Nikoho nevidím, končím tedy rozpravu a předkládám vám tento návrh usnesení: Senát stanoví, že bude mít čtyři místopředsedy.

Před tím, než proběhne hlasování, provedu vaše odhlášení. Vyjměte, prosím, hlasovací karty, nové přihlášení provedeme zasunutím karet zpět do hlasovacího zařízení.

Dovolím si zopakovat znovu návrh usnesení:

Senát stanoví, že bude mít čtyři místopředsedy.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo je proti tomuto návrhu, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko NE. Děkuji.

Konstatuji, že v okamžiku hlasování pořadového čísla 10 z přítomných 71 senátorek a senátorů se pro vyslovilo 46, proti bylo 18. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že Senát bude mít 4 místopředsedy.

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, přerušuji nyní schůzi na 45 minut. Během přestávky běží třicetiminutová lhůta pro podávání návrhů na místopředsedy Senátu. Dávám slovo předsedovi Volební komise.

Místopředseda Senátu Bohumil Kulhánek: Chtěl bych požádat senátorské kluby, aby buď mně nebo kterémukoliv členu Volební komise předávali návrhy na kandidáty na místopředsedy Senátu. Děkuji vám.

Předsedkyně Senátu Libuše Benešová:Děkuji. Konstatuji, že je 16.05 hodin. V 16.50 hodin budeme pokračovat v našem jednání.

(Jednání po přestávce opět zahájeno.)

Předsedkyně Senátu Libuše Benešová:Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, dovolte, abychom se vrátili k přerušenému jednání. Následujícím bodem našeho jednání je:

Volba místopředsedů Senátu.

Dávám slovo panu Bohumilu Kulhánkovi. Musíme na něj chviličku počkat. Dávám slovo panu předsedovi Volební komise Bohumilu Kulhánkovi, aby nám sdělil návrhy na kandidáty a další pokyny ke konání voleb. Současně prosím, aby kandidáti, kteří budou představeni, povstali ve svých lavicích. Prosím, pane senátore, máte slovo.

Místopředseda Senátu Bohumil Kulhánek: Děkuji. Paní předsedkyně, kolegyně, kolegové. Volební komise obdržela v termínu, který byl určen, tyto návrhy na místopředsedy Senátu: senátorský klub Unie svobody-ODA navrhuje kandidáta senátora Jana Rumla (obecně znám). Senátorský klub sociální demokracie navrhuje dva místopředsedy, a to za prvé senátora Ivana Havlíčka a za druhé senátora Jaroslava Musiala. Senátorský klub Občanské demokratické strany navrhuje Přemysla Sobotku. Senátorský klub KDU-ČSL navrhuje na místopředsedu Senátu senátora Petra Pitharta.

Tímto máme, přátelé, celkem pět kandidátů na čtyři místa, která jsme odsouhlasili. Zároveň bych vás velice rád požádal minimálně o 10 minutovou přestávku před volbou vzhledem k tomu, že se tisknou volební lístky na těchto pět kandidátů. Přátelé, pokud dovolíte, velice bych uvítal, kdybychom si znovu osvěžili paměť, zejména proto, že teď budeme mít více kandidátů, než skutečný počet místopředsedů Senátu. Budete mít čísla 1 až 5 a je z toho zapotřebí zaškrtnout maximálně čtyři. Kdo uzná za vhodné, možná méně. Chci jen zdůraznit, že maximálně můžete zaškrtnout čtyři kandidáty, jinak je tento hlas neplatný a s tím, že samozřejmě pokud někdo bude chtít méně lidí, všechny ostatní, které nezakroužkuje, je zapotřebí opět označit "X".

Ano, zlepšili jsme se proti první volbě předsedy Senátu, kde byli tři tímto způsobem neplatné hlasy, ve druhém kole byly všechny platné, vyjma těch, kteří nechtěli volit nikoho, ale z druhé strany teď to bude pro nás trochu složitější a já bych si velice přál, abychom tam zbytečně neměli neplatné hlasy.

Pokud dovolíte, paní předsedkyně, já bych si dovolil navrhnout, aby po deseti minutách začala běžet dvacetiminutová lhůta, kdy ji zkracujeme na dvacet minut pro volbu jako takovou, protože jsme si uvědomili, že ten průběh je velice plynulý, ale díky tomu, že tam bude pět kandidátů a pouze čtyři mohou projít, tak bych chtěl požádat tu druhou část při sčítání, aby byla třicetiminutová. Je to z toho důvodu, aby komise skutečně měla dostatek času k tomu, aby mohla seriózně toto sečíst a potom vám toto zde přednést. Děkuji.

Předsedkyně Senátu Libuše Benešová: Děkuji panu senátorovi za jeho informace a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se pan senátor Stodůlka.

Senátor Jiří Stodůlka:Vážená předsedkyně, dámy a pánové. Já mám pouze jeden problém před nastávající volbou. My v současné době máme platně zvoleného jednoho místopředsedu Senátu. Po proběhlé volbě můžeme mít také místopředsedů pět. To, myslím, že jsme tuto otázku ještě nedořešili. Pokud ano, rád bych slyšel vysvětlení tohoto stavu. Děkuji vám.

Předsedkyně Senátu Libuše Benešová:Hlásí se pan senátor Kulhánek a pak pan senátor Vyvadil.

Místopředseda Senátu Bohumil Kulhánek: Pane kolego, já vám velice děkuji. I když se to týká mě, musím vám sdělit, že jako bod číslo 5 bylo stanoveno funkční období orgánů, funkcionářů a delegací Senátu. Pokud by toto nestačilo, já osobně zde prohlašuji, tak, abychom se k sobě chovali slušně, že se vzdávám svého mandátu pro funkci místopředsedy Senátu k dnešnímu dni. (Hluk v sále.)Své funkce místopředsedy jako takové se vzdávám, toto by se maximálně mohlo týkat ještě kolegy Vyvadila a kolegyně Filipové. Ale toto, mám dojem, že bylo jednoznačně vyřešeno v bodě číslo 5 - stanovení funkčního období orgánů, funkcionářů a delegací Senátu. Děkuji vám.

Předsedkyně Senátu Libuše Benešová:Děkuji panu senátorovi Kulhánkovi, pan senátor Vyvadil chce ještě vystoupit k tomuto bodu.

Senátor Jiří Vyvadil:Snad jenom krátce. My jsme přijali rozhodnutí, že toto bude vždy po každých dvou letech nová první schůze, která bude vycházet z § 21 a následujících zákona o jednacím řádu, tj. jako by to byla ustavující schůze. Já nebudu zakrývat, že tento názor sdílí Ústavně-právní výbor. Samozřejmě, že má pravdu, ale abychom umožnili to fungování, vycházíme z toho, že je to nová schůze, všechno začíná nově a i nové impulsy, a i když máme pravdu, vycházíme z toho, že všechno skončilo.

Předsedkyně Senátu Libuše Benešová:Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pan senátor Benda.

Senátor Václav Benda:Já se hlásím spíše jenom z humoristických důvodů, poněvadž podle Ústavy vzdání se mandátu nemůže být vzato zpět. Tak doporučuji, aby toto bylo zaznamenáno jako technické nedopatření, aby to nebylo v zápisu, aby si někdo za měsíc nebo za rok nevzpomněl, že pan senátor se přeřekl a vyslovil tato slova. Říkám to opravdu, že v tuto chvíli je to humoreska, ale mohou nastat horší časy a ta humoreska by se mohla proměnit v tvrdou realitu, čili opravdu doporučuji, aby toto bylo zaznamenáno jako pouhopouhé přeřeknutí a nikoliv jako vzdání se mandátu.

Předsedkyně Senátu Libuše Benešová:Děkujeme panu senátorovi a doufám, že v našem stenozáznamu to bude tak zaznamenáno.

Hlásí se ještě někdo další do rozpravy? Nikoho už nevidím, čili dovolte, abych ukončila rozpravu.

Přerušuji jednání na požadovanou jednu hodinu, čili přesně do 18.00 hodin.

(Jednání po přestávce opět zahájeno.)

Předsedkyně Senátu Libuše Benešová:Zahajuji přerušené jednání. Dávám slovo předsedovi Volební komise, aby nás informoval o výsledku tajné volby místopředsedů Senátu.

Senátor Bohumil Kulhánek: Paní předsedkyně, kolegové a kolegové, dovolte, abych vás seznámil s první volbou prvního kola na místopředsedy Senátu. Z pěti kandidátů, kteří byli navrženi v termínu, který byl určen, byl počet vydaných hlasovacích lístků 80, odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 80, počet neodevzdaných hlasovacích lístků 0, neplatné hlasy žádné.

Pro senátora Ivana Havlíčka bylo odevzdáno 34 hlasů, pro senátora Jaroslava Musiala bylo odevzdáno 54 hlasů, pro senátora Petra Pitharta bylo odevzdáno 56 hlasů, pro senátora Jana Rumla bylo odevzdáno 27 hlasů, pro senátora Přemysla Sobotku bylo odevzdáno 47 hlasů.

V prvním kole první volby byli zvoleni místopředsedou senátoři Pithart, Musial a Sobotka. Těmto blahopřeji. Do druhé volby prvního kola postupují senátoři Jan Ruml a Ivan Havlíček.

Chtěl bych vás požádat o desetiminutovou přestávku, než opět dáme administrativně dohromady, abychom byli připraveni k hlasování. Potom bude stačit 20 minut na volbu a 20 minut na součet. Chtěl bych navrhnout paní předsedkyni, že v 18.10 hodin je možno přijít k volební místnosti a v 18.50 hodin by měla být ukončena přestávka, abychom mohli vyhlásit čtvrtého místopředsedu Senátu.

Předsedkyně Senátu Libuše Benešová:Děkuji panu místopředsedovi. Hlásí se pan senátor Vojíř.

Senátor Zdeněk Vojíř:Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, v zájmu urychlení průběhu pořadu dnešní schůze prosím předsedy jednotlivých senátorských klubů, aby se dostavili do Frýdlantského salónku k projednání přípravy bodů číslo 14 a dalších.

Předsedkyně Senátu Libuše Benešová:Vyhlašuji pauzu do 18.50 hodin na provedení druhého kola první volby místopředsedů.

(Jednání po přestávce opět zahájeno.)

Předsedkyně Senátu Libuše Benešová:Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, zahajuji přerušené jednání a ráda bych dala slovo předsedovi Volební komise, aby nás informoval o výsledku druhého kola první volby místopředsedy Senátu.

Senátor Bohumil Kulhánek: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, proběhla první volba druhého kola u volby místopředsedy Senátu. Počet vydaných hlasovacích lístků 77, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 77, počet neodevzdaných hlasovacích lístků 0, počet neplatných hlasů dva.

Pro senátora Ivana Havlíčka bylo odevzdáno 46 hlasů.

Pro senátora Jana Rumla bylo odevzdáno 29 hlasů.

Ve druhém kole prvé volby byl zvolen senátor Ivan Havlíček.Blahopřeji. Děkuji vám.

Předsedkyně Senátu Libuše Benešová:Děkuji předsedovi Volební komise za podanou zprávu. Blahopřeji všem zvoleným místopředsedům Senátu a prosím je, aby zaujali místa zde po mé pravici i levici. Prosím, pane senátore. Pan senátor Sobotka je v tuto chvíli mimo místnost.

Tím jsme ukončili bod Volba místopředsedů a přistupme, prosím, k dalšímu projednávanému bodu.

Dalším bodem je:

Návrh na schválení nominace ověřovatelů Senátu, stanovení počtu ověřovatelů Senátu.

Prosím předsedu Volební komise. Hlásí se senátor Benda.

Senátor Václav Benda:Já nedávám návrh, ale dávám technické upozornění. Je za 5 minut 19.00 hodin, čili nepadne-li návrh na prodloužení jednání, jednání v 19.00 hodin končí. Ale opakuji - já ten návrh nepodávám.

Předsedkyně Senátu Libuše Benešová:Ano, děkuji panu senátorovi za důležité upozornění. Předpokládám, že je vůle mezi senátory, abychom mohli pokračovat v našem jednání ještě po 19.00 hodině. Dá někdo návrh na to, abychom prodloužili možnost našeho jednání spolu s hlasováním po 19.00 hodině? Pan senátor Topolánek.

Senátor Mirek Topolánek:Paní předsedkyně, kolegové, kolegyně, dávám návrh, abychom prodloužili naše jednání s hlasováním do 21.00 hodiny.

Předsedkyně Senátu Libuše Benešová:Ano, návrh je podán. Hlásí se pan senátor Havlíček.

Místopředseda Senátu Ivan Havlíček:Paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, myslím si, že se nemusíme s tímto ukvapovat. Budu citovat § 53 našeho jednacího řádu; ten ve svém odst. 1 říká: "Senát zahajuje své denní jednání nejdříve v 9.00 hodin a končí nejpozději ve 21.00 hodin. Hlasování o návrzích zákonů, o pozměňovacích návrzích k nim a o mezinárodních smlouvách, vyžadujících souhlas Parlamentu, a o změně této doby pro hlasování lze zahájit nejpozději do 19.00 hodin."

Myslím si, že ta jednání, ty body, které máme teď před sebou, nejsou tohoto charakteru. Myslím si, že náš jednací řád nám říká, že tato jednání můžeme vést do 21.00 hodin. Nehlasujme o ničem, o čem hlasovat nemusíme. Děkuji.

Předsedkyně Senátu Libuše Benešová:Děkujeme panu senátorovi za toto vysvětlení a budeme pokračovat v našem pořadu.

Naším nyní projednávaným bodem je stanovení počtu ověřovatelů.

V souladu s § 27 jednacího řádu Senát rozhodne o počtu ověřovatelů Senátu a o návrhu na jejich nominaci.

Podle čl. 4 volebního řádu ověřovatele Senátu nominují senátorské kluby na základě parity tak, aby Senát měl nejméně 10 ověřovatelů.

Navrhuji tedy, aby Senát měl 13 ověřovatelů. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se do rozpravy nehlásí, proto rozpravu končím.

Můžeme přikročit k hlasování. Zkontrolujte si, prosím, zda jste všichni řádně zaregistrováni. Dovolila bych si přednést návrh usnesení: Senát stanoví, že bude mít 13 ověřovatelů.

Zahajuji hlasování.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko NE. Děkuji.

Konstatuji, že v okamžiku hlasování pořadové číslo 11 ze 76 přítomných senátorek a senátorů pro se vyslovilo 75, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat.

Konstatuji, že návrh byl přijat a Senát bude mít třináct ověřovatelů. Přerušuji naši schůzi na 50 minut, aby mohly být podávány návrhy na ověřovatele Senátu. Pan senátor Sobotka se hlásí.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:Paní předsedkyně, kolegyně a kolegové. Navrhuji pouhých 30 minut, protože je to samozřejmě závažná věc, ověřovatelé našeho zápisu, ale myslím si, že všechny kluby jsou připraveny nominovat a navrhuji zkrátit dobu nominace na čtvrt hodiny a zbytek by byla volba a myslím si, že volba by měla proběhnout aklamací, pokud se tak rozhodneme.

Předsedkyně Senátu Libuše Benešová:Je obecný souhlas s tím, že nám bude stačit 30 minut? Dle vaší reakce vidím, že ano, proto přerušuji naši schůzi na 30 minut… Pan senátor Vojíř se hlásí.

Senátor Zdeněk Vojíř:Paní předsedkyně, dámy a pánové. Já vycházím z druhé věty pana místopředsedy Sobotky, který říkal, že čtvrt hodiny. Myslím si, že patnáct minut nám všem postačí, máme přece všichni připraveni své kandidáty a rozhodně nebude trvat déle než ty papíry doneseme na příslušné místo. Děkuji a navrhuji 15 minut přerušení, abychom mohli odevzdat návrhy. A stejně obecně navrhuji i pro další návrhy, které budou předkládány, tj. návrh na počet členů výborů, aby nám také stačilo 15 minut, protože všechny kluby jsou natolik připraveny, že během patnácti minut odevzdají své návrhy. Tedy v obou případech 15 minut.

Předsedkyně Senátu Libuše Benešová:Pan senátor Sobotka chce k tomu ještě něco dodat.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:Stahuji svůj návrh a připojuji se k návrhu kolegy Vojíře a byl bych rád, kdybychom postupovali i z hlediska jednotlivých výborů a komisí navrhovaným způsobem, protože je to všechno v politických grémiích předjednáno.

Předsedkyně Senátu Libuše Benešová:Přerušuji naši schůzi na 15 minut, aby mohly být podány návrhy na ověřovatele Senátu. Návrhy na nominaci ověřovatelů se předkládají Volební komisi nejpozději do sedmi minut po stanovení počtu ověřovatelů, čili je potřeba to učinit opravdu velmi rychle. My se sejdeme zpátky zde v jednacím sále v 19.20 hodin.

(Jednání po přestávce opět zahájeno.)

Předsedkyně Senátu Libuše Benešová:Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, můžeme přistoupit k dalšímu projednávání bodu, kterým je návrh na schválení nominace ověřovatelů Senátu. Prosím předsedu Volební komise, pana senátora Kulhánka, aby se ujal slova. Současně prosím, aby představení kandidáti v lavicích vždy povstali. Písemné vyhotovení návrhu vám bylo rozdáno na lavice.

Senátor Bohumil Kulhánek: Paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, pokud dovolíte, seznámil bych vás s nominací jednotlivých senátorských klubů na ověřovatele Senátu.

Senátní klub ODS navrhuje senátorku Jarmilu Filipovou, senátora Tomáše Julínka a senátora Vlastimila Šubrta.

Senátorský klub ČSSD navrhuje pana senátora Františka Mezihoráka, senátora Jiřího Vyvadila, pana senátora Františka Vízka. Děkuji vám.

Senátorský klub KDU-ČSL navrhuje pana senátora Emila Škrabiše, pana senátora Stanislava Bělehrádka a pana senátora Františka Kroupu. Děkuji.

Senátní klub US a ODA navrhuje pana senátora Karla Bartáka, pana senátora Miroslava Müllera, pana senátora Jiřího Rückla.

Poslední návrh, který zde je, je od nezávislých a je to kandidatura na pana senátora Ladislava Drlého. Děkuji vám. Vše.

Předsedkyně Senátu Libuše Benešová:Děkuji, pane senátore. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se někdo do rozpravy? Nehlásí. Uzavírám rozpravu a můžeme přikročit k hlasování. Navrhuji, abychom hlasovali o všech kandidátech najednou. Má někdo nějaký jiný návrh? Ne. Nevidím nikoho se hlásit, a proto zahajuji hlasování.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko NE. Děkuji.

Konstatuji, že v okamžiku hlasování pořadové číslo 12 se z 72 přítomných senátorek a senátorů vyslovilo pro 68, proti nebyl nikdo.

Konstatuji, že tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme schválili nominované ověřovatele Senátu v tomto složení: Karel Barták, Stanislav Bělehrádek, Ladislav Drlý, Jarmila Filipová, Tomáš Julínek, František Kroupa, František Mezihorák, Miroslav Müller, Jiří Rückl, Emil Škrabiš, Vlastimil Šubrt, František Vízek, Jiří Vyvadil.

Vzhledem k tomu, že senátoři Karel Barták a Vlastimil Šubrt, které jsme určili ověřovateli první schůze, jsou mezi nominovanými ověřovateli, jež jsme právě schválili, pokračují v plnění úkolu ověřovatelů první schůze Senátu.

Nyní můžeme přikročit k dalšímu bodu naší schůze, kterým je:

Zřízení výborů a komisí Senátu.

Paní senátorky, páni senátoři, návrhy na zřízení výborů a komisí, které vzešly z jednání senátorských klubů, vám byly rozdány na lavice.

Navrhuji zřídit tyto výbory a komise: Organizační výbor, Mandátový a imunitní výbor, Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu, Ústavně-právní výbor, Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a jako nový výbor - Výbor pro evropskou integraci, a tyto komise: Stálou komisi Senátu pro práci KS, Stálou komisi Senátu pro krajany žijící v zahraničí a jako novou komisi Senátu pro Ústavu ČR.

K tomuto bodu otevírám rozpravu. Nevidím nikoho - paní senátorka Seitlová se hlásí? Ne. Tímto se řeší pouze ustavení výborů a komisí, nikoliv počet členů, to bude dalším naším bodem. Čili k tomuto bodu se nikdo nehlásí do rozpravy? Vidím dobře? Ano. Čili končím rozpravu a můžeme přistoupit k hlasování o následujícím usnesení.

Návrh usnesení zní: Senát zřizuje Organizační výbor, Mandátový a imunitní výbor, Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu, Ústavně-právní výbor, Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Výbor pro evropskou integraci, Stálou komisi Senátu pro práci KS, Stálou komisi Senátu pro krajany žijící v zahraničí, Komisi Senátu pro Ústavu ČR.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko ANO. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko NE. Děkuji. Konstatuji, že v okamžiku hlasování pořadové číslo 13 se z 72 přítomných senátorek a senátorů pro vyslovilo 68, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat.

Můžeme okamžitě přikročit k dalšímu našemu bodu, kterým je:

Stanovení počtu členů výborů Senátu a komisí Senátu.

Návrhy, které vzešly ze senátorských klubů, vám byly rovněž rozdány na lavice. Pro úplnost vám návrhy zopakuji. Senát stanoví, že Organizační výbor bude mít 9 členů, Mandátový a imunitní výbor 11 členů, Ústavně-právní výbor 9 členů, Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost 10 členů, Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu má 10 členů, Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí 11 členů, Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu 11 členů, Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku má 10 členů, Výbor pro evropskou integraci má 9 členů, Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu 11 členů a Stálá komise pro krajany žijící v zahraničí rovněž 11 členů, Komise Senátu pro Ústavu České republiky 12 členů. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se pan senátor Topolánek.

Senátor Mirek Topolánek: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, kolegové, kolegyně, já bych chtěl, abyste si opravili, po té diskusi, kterou jsme měli, je to asi chyba tisku, Výbor pro evropskou integraci má 10 členů a Organizační výbor jsme se dohodli 11 členů. Jestli s tím takto kolega Vojíř, je to překlep, souhlasí, tzn. je to takhle po dohodě senátorských klubů. Děkuji.

Předsedkyně Senátu Libuše Benešová:Děkuji. Hlásí se někdo další do rozpravy? Ne, nikoho nevidím, rozpravu končím. Předpokládám, že skutečně došlo k tiskové chybě, že se nejedná o žádný nový návrh, který by nebyl vydiskutován.

Klub sociální demokracie žádá přerušení na pět minut, dobře.

(Jednání po přestávce opět zahájeno.)

Předsedkyně Senátu Libuše Benešová:Lhůta, o kterou bylo požádáno, abychom přerušili, uplynula. Táži se, zda problémy, které se vyskytly, byly již odstraněny a prodiskutovány.

Senátor Mirek Topolánek:Myslím, že ano. Omlouvám se za zdržení. Opravte si pouze Výbor pro evropskou integraci z 9 členů na 10. Jinak platí to, co jste dostali na stoly.

Předsedkyně Senátu Libuše Benešová:Čili nikoli Organizační výbor 11, ale 9. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Senátorka Seitlová se hlásí.

Senátorka Jitka Seitlová:Paní předsedající, dámy a pánové, dávám protinávrh - Organizační výbor na 11 členů. Děkuji.

Předsedkyně Senátu Libuše Benešová:Zazněl tady protinávrh na počet členů Organizačního výboru na 11 členů. Pan senátor Vojíř se k tomuto hlásí.

Senátor Zdeněk Vojíř:Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, Organizační výbor 11členný bychom měli také posuzovat podle struktury. Pokud vezmeme v úvahu § 46, odst. 1 zákona o jednacím řádu, který říká - Organizační výbor tvoří jeho předseda, kterým je předseda Senátu, místopředsedové výboru, kterými jsou místopředsedové Senátu a další členové výboru navržení senátorskými kluby a ustavení podle zásady poměrného zastoupení. Pokud bude počet členů Organizačního výboru 11, pak podle poměrného zastoupení vychází, nebo podle vypočítaného poměrného zastoupení vychází podíl 3 a něco; tři, dva, dva, tzn. že 10 a něco; předpokládáme, že by bylo navrženo složení 4, 3, 2, 2. Pak si ale nemyslíme, že by rozdíl v počtu členů mezi klubem ODS a klubem ČSSD byl takový, aby rozdíl byl o celý jeden hlas v Organizačním výboru. Pokud bude počet členů Organizačního výboru 11, pak považujeme za možné a navrhujeme, aby složení bylo 3, 3, 2, 2 a jedno místo ponecháno pro nezařazeného senátora. Děkuji.

Předsedkyně Senátu Libuše Benešová:Vidím, že tento bod není bohužel náležitě prodiskutován a připraven v senátorských klubech. Teď nám to zřejmě způsobí určitou potíž. Hlásí se paní senátorka Seitlová, potom pan senátor Kulhánek.

Senátorka Jitka Seitlová:Dámy a pánové, paní předsedající, já bych jenom doplnila, že teď bychom neměli hlasovat o tom, jaké bude rozdělení, ale o tom, kolik, jaký počet. Protože nejsme dohodnuti, jak tady bylo řečeno, potom na těch dvou možných variantách, myslím si, že o těch je potřeba potom dále jednat, protože pak tady máme další bod; tam je ustavení jednotlivých členů jako takových. To je fakticky až ten druhý bod. Teď hlasujeme o počtu členů s tím, že varianty jsou tyto dvě a možná bychom našli ještě nějakou. Děkuji.

Předsedkyně Senátu Libuše Benešová:Pan senátor Kulhánek.

Senátor Bohumil Kulhánek: Paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, každý z nás, kdo pracoval v exekutivě, víme, že jakmile je více členů jakéhokoli grémia, jakékoli porady, více než 10, prakticky se všechno prodlužuje a těžko dochází k závěrům. Doporučoval bych 9 členů jak tomu bylo a mám dojem, že tato funkce by byla zachována.

Předsedkyně Senátu Libuše Benešová:Pan senátor Topolánek.

Senátor Mirek Topolánek:Chtěl jsem vás požádat o přerušení na 10 minut pro jednání klubu.

Předsedkyně Senátu Libuše Benešová:Přerušuji na 10 minut.

(Jednání po přestávce opět zahájeno.)

Předsedkyně Senátu Libuše Benešová:Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, dovolte, abych zahájila naše přerušené jednání. Sdělí mi někdo z jednajících stran výsledek jejich jednání? Pan senátor Vojíř.

Senátor Zdeněk Vojíř:Paní předsedkyně, dámy a pánové, navrhujeme po jednání jednotlivých senátorských klubů, aby Organizační výbor měl devět členů.

Předsedkyně Senátu Libuše Benešová:Dále se do rozpravy hlásí paní senátorka Seitlová.

Senátorka Jitka Seitlová:Dámy a pánové, poněvadž výklad je velmi nejasný, jak jsme za tu krátkou chvíli teď zjistili, tak nabízí několik možných variant. Víme, že by to byla komplikace, a to zpochybnilo i ten návrh, jak tady byl předložen, takže ho stahuji.

Předsedkyně Senátu Libuše Benešová:Paní senátorka stahuje návrh na 11 členů Organizačního výboru. V tom případě je tady pouze jediný návrh tak, jak jsme ho dostali v usnesení, které máme na svých stolech; a už se nikdo nehlásí do rozpravy. Mohu ji uzavřít? Uzavírám rozpravu a přistoupíme k dalšímu hlasování. Zahajuji hlasování. Předpokládám, že není třeba, abych znovu četla návrh usnesení. Je tam jediná malá drobná změna, kde jsme říkali, že to je pouze technická záležitost, chyba, kterou jsme si opravovali již před tím, a to u Výboru pro evropskou integraci, který má deset členů. Jinak je to tak, jak to máte před sebou. Zahajuji hlasování. Nebudu již pouštět fanfáru. Doufám, že panu senátorovi Šenkýřovi nebude chybět. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo je proti tomuto návrhu, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko NE. Děkuji, hlasování bylo ukončeno. Konstatuji, že v tomto hlasování č. 14 - o stanovení počtu výborů Senátu a komisí Senátu - ze 71 přítomných senátorek a senátorů se pro vyslovilo 67. Proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat.

Můžeme přikročit k dalšímu bodu.

Zde bych potřebovala, aby se mnou velmi spolupracoval předseda naší Volební komise, protože další náš projednávaný bod je sdělení předsedy Volební komise o lhůtě na podávání návrhů na členy výborů Senátu a případně komisí Senátu. Žádám předsedu Volební komise, aby se ujal slova.

Senátor Bohumil Kulhánek: Paní předsedkyně, dámy a pánové, máme zde v této poloze dva problémy. Podle zkrácené lhůty prvního zasedání, co se týče návrhů na členy výborů Senátu, je třicetiminutová lhůta. Co se týká členů komisí Senátu, pokud budeme chtít tomuto dostát, musíme vás požádat o zkrácení 24 hodinové lhůty rovněž na těchto třicet minut tak, abychom toto mohli společně dnes ještě projednat. Děkuji vám.

Předsedkyně Senátu Libuše Benešová:Děkuji, pane předsedo. Mám tomu rozumět tak, že podáváte návrh na zkrácení lhůty pro předložení návrhu na členy stálých komisí Senátu?

Senátor Bohumil Kulhánek: Na podání návrhů na členy výborů Senátu je třicetiminutová lhůta. Přečtu vám návrh usnesení předsedy Volební komise na zkrácení lhůty před konáním voleb členů komisí Senátu, který by zněl:

Senát souhlasí se zkrácením lhůty pro konání volby členů komisí Senátu podle článku 3, bodu 2, přílohy číslo 2 zákona číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a tak dále, na třicet minut tak, aby volba konaná na první schůzi Senátu proběhla ještě dnes, to znamená 16.prosince 1998. Toto je návrh Volební komise.

Předsedkyně Senátu Libuše Benešová:Budeme hlasovat o procedurálním návrhu předsedy Volební komise, o kterém se hlasuje bez rozpravy. Zahajuji hlasování.

Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo je proti tomuto návrhu, nechť zmáčkne tlačítko NE a zvedne ruku.

Konstatuji, že v hlasování číslo 15 o zkrácení lhůty pro podávání návrhů z přítomných 71 senátorů a senátorek hlasovalo pro návrh 69, proti nehlasoval nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

Přerušuji naše zasedání, aby mohla proběhnout jednání senátorských klubů. Připomínám, že návrhy na členy výborů a na členy komisí se podávají Volební komisi nejpozději třicet minut po skončení jednání senátorských klubů. Sejdeme se zde opět ve 20.40 hodin.

Senátor Bohumil Kulhánek: Navrhuji v 20.40 hodin zde.

Předsedkyně Senátu Libuše Benešová:Sejdeme se tady ve 20.40 hodin.

(Jednání po přestávce opět zahájeno.)

Místopředseda Senátu Ivan Havlíček:Prosím pány senátory, aby zaujali svá místa. Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, zahajuji přerušené jednání.

Dalším bodem je:

Ustavení výborů Senátu.

Hlásí se pan senátor Topolánek, dávám mu slovo.

Senátor Mirek Topolánek:Děkuji. Pane předsedající, paní předsedkyně, kolegové, kolegyně, vzhledem k tomu, že je 20.51 hodin a zbývá nám dokončit poslední bod, který dokončit musíme, domnívám se, že by bylo dobré prodloužit naše jednání, včetně hlasování, do 22.00 hodin s tím, že samozřejmě skončíme dříve. Tu rezervu si tam však musíme ponechat.

Navrhuji prodloužit jednání včetně hlasování do 22.00 hodin.

Místopředseda Senátu Ivan Havlíček:Děkuji, pane senátore. Je to procedurální návrh, o kterém dávám bezprostředně hlasovat.

Hlasujeme o prodloužení dnešního jednání do 22.00 hodin.

Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmačkne tlačítko ANO. Děkuji. Kdo je proti, nechť zvedne ruku a zmačkne tlačítko NE. Děkuji.

Ze 74 přítomných senátorek a senátorů pro návrh hlasovalo 68, jeden byl proti. Návrh byl přijat.

Dávám nyní slovo předsedovi Volební komise, aby nás seznámil s návrhem na ustavení výborů. Návrhy, které vzešly z jednání senátorských klubů, vám byly rozdány na lavice.

Prosím, pane předsedo Volební komise, pane senátore Kulhánku, máte slovo.

Senátor Bohumil Kulhánek: Pane předsedající, paní předsedkyně, kolegyně a kolegové. Takovéto klání jsem ještě nezažil. Kolega Müller chvíli lezl i po zemi, abychom to složili, zejména proto, že naši kolegové z KDU-ČSL to udělali zcela jinak, než všichni ostatní, takže nebylo možné srovnat cokoli k čemukoli.

Nicméně si dovolím říci, že to základní v podstatě máme. Pokud dovolíte, přečtu vám návrh usnesení Senátu k návrhu na ustavení výborů:

Senát ustavuje výbory Senátu v tomto složení - nebudu číst jména, protože je máte před sebou. Budu číst jen názvy výborů:

Mandátový a imunitní výbor,

Ústavně-právní výbor,

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost,

Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu,

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí,

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu,

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a

Výbor pro evropskou integraci.

Omlouvám se, že nečtu jednotlivé členy těchto výborů, všichni je známe a zbytečně bychom prodlužovali dnešní večer.

Pokud se týká komisí, máme v podstatě tři základní komise, které před sebou nemáte. Nebudu číst členy, přečtu pouze názvy komisí, které by měly být ustaveny:

Stálá komise Senátu pro ústavu ...

Místopředseda Senátu Ivan Havlíček:Já vás přeruším, pane předsedo, komise Senátu jsou zvláštním bodem programu. Myslím, že by nebylo správné, abychom ty body pomíchali.

V tuto chvíli vám děkuji za uvedení toho, o čem budeme hlasovat.

Před vlastním hlasováním, po skončení rozpravy, vás budu pane předsedo Volební komise žádat, abyste přece jen kompletně přečetl seznam, protože to bude potřeba pro stenozáznam.

Nyní otevírám rozpravu k tomuto bodu.

Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže můžeme přistoupit k hlasování.

Nyní prosím ještě pana senátora Kulhánka, předsedu Volební komise, aby přečetl úplné znění návrhu usnesení, o němž pak budeme hlasovat.

Senátor Bohumil Kulhánek: Vážený pane předsedající, vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, předkládám návrh usnesení Senátu k návrhu na ustavení výborů:

Senát ustavuje výbory Senátu v tomto složení:

Mandátový a imunitní výbor:Jaroslav Doubrava, Richard Falbr, Jarmila Filipová, Jiří Pavlov, Jitka Seitlová, Jiří Stodůlka, Věra Vašínková, Jan Voráček, Jiří Vyvadil, Vladimír Zeman.

Ústavně-právní výbor:Václav Benda, Jaroslav Doubrava, Richard Falbr, Jiří Pavlov, Jiří Stodůlka, Jaroslav Šula, Jan Voráček, Jiří Vyvadil, Vladimír Zeman.

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost:Oldřich Dočekal, Jaroslav Horák, Zdeněk Klausner, Jan Krámek, František Kroupa, Vítězslav Matuška, Peter Morávek, Jan Ruml, Milan Špaček, Michael Žantovský.

Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu:Martin Dvořák, Václav Jehlička, Josef Kaňa, Daniel Kroupa, Irena Ondrová, Josef Pavlata, Antonín Petráš, Jiří Šenkýř, Věra Vašínková, František Vízek.

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí: Stanislav Bělehrádek, Jiří Brýdl, Bohumil Čada, Pavel Eybert, Bohumil Kulhánek, Miloslav Müller, Jiří Pospíšil, Jitka Seitlová, Petr Smutný, Ladislav Svoboda, Zdeněk Vojíř.

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu: Karel Burda, Ladislav Drlý, Jiří Liška, Alfréd Michalík, Vladimír Oplt, Jaroslav Petřík, Jiří Rückl, Emil Škrabiš, Mirek Topolánek, Jan Zapletal.

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku: Karel Barták, František Bartoš, Miroslav Coufal, Rostislav Harazin, František Jirava, Tomáš Julínek, Vladimír Kulhánek, Alena Palečková, Milan Štěch, Jan Zahradníček.

Výbor pro evropskou integraci: Jarmila Filipová, Pavel Heřman, Vladislav Malát, František Mezihorák, Jaroslava Moserová, Václav Reitinger, Zuzana Roithová, Richard Salzmann, Jiří Skalický, Vlastimil Šubrt.

Toto je návrh usnesení, které se týká návrhu na ustavení výborů Senátu pro další dvouleté období. Děkuji vám.

Místopředseda Senátu Ivan Havlíček:Děkuji vám, pane kolego, já nyní navrhuji, abychom hlasovali o tomto usnesení jako o celku. Jestliže je námitka proti tomuto postupu, prosím, přihlaste se. Žádnou námitku nevidím, zahajuji hlasování. Kdo je prosím pro, aby byly ustaveny výbory Senátu v tom složení, jak je přednesl pan senátor Kulhánek, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Děkuji vám. Kdo je proti, nechť zvedne ruku a zmačkne tlačítko NE. Děkuji. Konstatuji, že ze 72 přítomných senátorek a senátorů se pro návrh vyslovilo všech 72 kolegyň a kolegů. Návrh byl schválen.

Konstatuji tedy, že Senát ustavil všechny dříve schválené a vyjmenované výbory s výjimkou Výboru organizačního.

Nyní z tohoto důvodu přerušíme jednání o tomto bodu do zítřka tak, abychom zítra mohli jednat o Výboru organizačním a dokončit tento bod a také přerušíme tuto schůzi, aby se výbory mohly sejít na svých ustavujících schůzích.

Řízením Mandátového a imunitního výboru pověřuje paní předsedkyně senátorku Jarmilu Filipovou a výbor se sejde v 9.30 hodin v místnosti č. 252. Prosím, aby se tento výbor sešel jako první ze všech výborů a zvolil ze svého středu předsedu, neboť členové Mandátového a imunitního výboru jsou členové i dalších výborů. Ostatní výbory se sejdou v 10.00 hodin.

Řízením Výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu pověřuji v zastoupení paní kolegyně pana kolegu Františka Vízka a schůze výboru se uskuteční v místnosti č. 204.

Řízením Ústavně-právního výboru pověřuje paní předsedkyně pana senátora Jiřího Vyvadila a ustavující schůze výboru se bude konat v Zeleném salonku.

Řízením Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu pověřuje paní předsedkyně pana kolegu Jaroslava Petříka. Výbor se sejde v místnosti č. 251.

Řízením Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost pověřuje paní předsedkyně pana senátora Michaela Žantovského. Výborová schůze se uskuteční v místnosti č. 219.

Řízením Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku pověřuje paní předsedkyně pana kolegu Františka Bartoše. Ustavující schůze tohoto výboru se uskuteční v místnosti č. 250.

Řízením Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí pověřuje paní předsedkyně pana senátora Jiřího Brýdla. Schůze výboru se bude konat v místnosti č. 248.

A konečně řízením Výboru pro evropskou integraci pověřuji v zastoupení paní předsedkyně pana senátora Richarda Salzmanna a schůze proběhne v místnosti č. 117.

V této souvislosti upozorňuji na rozdíl mezi volbou předsedy výboru výborem a volbou předsedy výboru Senátem. V případě nastávající volby předsedy výborů Senátu organizaci volby zajišťuje výbor sám. Tzn., že návrhy kandidátů předkládají senátoři jménem svých senátorských klubů na schůzi výborů. To je vše v tuto chvíli k tomuto bodu. Podotýkám, že jsme rezervovali čas mezi 8. a 10. hodinou projednání politických klubů, jak nás o to někteří předsedové požádali. Dávám slovo panu senátorovi Vojířovi, jako předsedovi sociálně demokratického klubu.

Senátor Zdeněk Vojíř:Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Já mám jednu prosbu. Protože náš senátorský klub po vzoru ostatních svolal schůzi na 9.hodinu - my ji dříve nedokážeme svolat, protože se nám nepodaří zajistit kolegy, kteří jsou členy vlády. A nejsme si jisti, zda naši členové budou moci do Mandátového a imunitního výboru přijít v době, která byla určena. Prosil bych o trochu změny, aby Mandátový a imunitní výbor, protože chápeme, že členové jsou členy i jiných výborů, aby se sešel poté, co se sejdou ostatní výbory, tj. například v 10.45 nebo v 10.30. Děkuji.

Místopředseda Senátu Ivan Havlíček:Pan senátor Vyvadil.

Senátor Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedající, já myslím, že by to bylo moudré, protože kuloárně zde byly různé úvahy. Všichni se budeme muset stejně ještě ráno objektivně poradit. Stejně si nedovedu představit, že by Mandátový a imunitní výbor mohl zasedat již v 9.30 hodin. Nechť v 10 hodin zasedají ostatní výbory, kde, zdá se, nebudou vůbec tak dramatické problémy a v těch, možná, 10.45 nebo 10.30 - k tomu by se mohla vyjádřit paní kolegyně Filipová - v 10.30 by se sešel Mandátový a imunitní výbor.

Místopředseda Senátu Ivan Havlíček:Pan místopředseda Sobotka.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:Pane místopředsedo, vzhledem k těmto údajům pojďme zahájit naše zasedání v 11.30 hodin. Tím nám vznikne rezerva na to, aby mohla proběhnout jednání ve všech výborech i klubech a odehrát se i různá další jednání. Můj návrh tedy je, aby naše plenární zasedání začalo v 11.30 a co se bude odehrávat předtím, nechť je tak, jak bylo navrženo.

Místopředseda Senátu Ivan Havlíček:Děkuji. Chýlíme se pravděpodobně k dohodě. Čili dohoda by mohla znít tak, že prostor pro politické kluby je do 10.00 hodin, výbory s výjimkou Výboru mandátového a imunitního v 10.00 hodin, Mandátový a imunitní výbor v 10.45 hodin. Zahájení pokračování našeho zasedání této schůze v 11.30 hodin. Jsou námitky proti tomuto návrhu? Námitky nevidím, čili považujte tato právě vyslovená časová data za platná.

Já vám děkuji za dnešní namáhavou práci a těším se na shledání zítra. Nezapomeňte vytáhnout své karty a odnést si je s sebou.

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> dcc76c226a822eba7de92542ab205182cf5f82c0