Původní dokument
Následující text (HTML náhled) nemusí být věrnou podobou původního dokumentu (odlišnosti mohou být ve formátování textu, poznámkách pod čarou, přeškrtnutí textu, tabulkách, apod.) a slouží pouze pro náhled.

Senát PČR: Stenozáznam 03.12.2020

(1. den schůze – 03.12.2020)

(Jednání zahájeno v 10.02 hodin.)

1. místopředseda Senátu Jiří Růžička:  Dobré ráno, dámy a pánové, dobré ráno, prosím, abyste se pomalu usadili na svá místa. Je 10:02 hodin. Zahájíme naše dnešní jednání. Ještě přichází z předsálí další senátoři, prosím, abyste se už pomalu na svá místa usadili, abychom mohli zahájit. Tak, senátorky a senátoři se usazují, prosím, abychom se už zklidnili. Koledy, které zněly od stromečku, sice již neuslyšíme v tuto chvíli, protože už ztichly, nicméně naše dnešní jednání bude v trošku vánoční atmosféře, nejenom že zněly koledy po ránu, ale máme tady ještě stromeček, vedle stromečku bych doporučil vaší pozornosti betlém, který je vedle stromečku. Ten stromeček jsme dostali na popud a po jednání paní senátorky Žákové z věznice v Příbrami. Přijde mi to velmi symbolické, že v místě, kde se schvalují a upravují zákony, máme práci těch, kteří někdy zákon porušili. Doufám, že to bude předznamenávat i naše jednání v tomto čase adventním. Přeji vám hezký adventní čas.

Zahajuji 3. schůzi Senátu, na které vás vítám. Tato schůze byla svolána na návrh OV podle § 49 odst. 1 zákona o jednacím řádu Senátu. Pokud budu zmiňovat jednotlivé paragrafy, jedná se o ustanovení zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů. Prosím, prosím všechny senátory, aby už se uklidnili... Usadili... Špatně se mluví, když do toho mluví deset dalších. A vyrušují tím.

Pozvánka na dnešní schůzi nám byla zaslána dne 27. listopadu 2020. Z dnešní schůze se omluvili: Miloš Vystrčil, Václav Láska, Petr Vícha, Ladislav Kos, Alena Dernerová, Leopold Sulovský, Ivo Trešl a Jaroslav Zeman.

Já vás nyní prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami, pokud jste zapomněli identifikační karty, připomínám, že náhradní jsou k dispozici u prezence v předsálí jednacího sálu.

Nyní podle § 56 odst. 4 určíme dva ověřovatele této schůze. Navrhuji, aby ověřovateli 3. schůze Senátu byli senátoři Jaroslav Chalupský. Souhlasí? Ano. A Josef Bazala. Ano, souhlasí. Děkuji. Má někdo připomínky k mému návrhu, prosím? Nevidím, že by měl někdo připomínky, nejsou žádné, proto přistoupíme k hlasování. Předtím ještě spustím znělku, protože přece jenom tady taková pozornost nebyla zatím.

Nyní budeme hlasovat o návrhu, aby ověřovateli 3. schůze Senátu byli senátoři Jaroslav Chalupský a Josef Bazala. Kdo souhlasí s tímto návrhem, zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Spouštím hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko NE.

Mohu konstatovat, že v hlasování č. 1 se z 66 přítomných senátorek a senátorů při kvóru 34 pro vyslovilo 62, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Senátoři Jaroslav Chalupský a Josef Bazala byli určeni ověřovateli zápisu.

Nyní přistoupíme ke schválení pořadu 3. schůze Senátu. Návrh pořadu nám byl rozdán na lavice. V souladu s usnesením OV navrhuji zařadit senátní tisk č. 18, Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, který byl dnes postoupen a OV ho projednal. Navrhuji, abychom ho zařadili jako bod č. 22. To je můj návrh. Ptám se, jestli někdo další má návrh na změnu či doplnění pořadu schůze? Vidím, že tomu tak není. Nikdo nic nenavrhuje. Já bych pokračoval dál. Budeme hlasovat o jednotlivých návrzích na změnu a doplnění pořadu 3. schůze. To byl tedy ten bod, který já jsem navrhoval, který je v souladu s usnesením OV, dnešním usnesením, zařadit senátní tisk č. 18 jako bod č. 22 na pořad naší schůze. Spustím fanfáru, protože ještě pár senátorů přišlo.

Ještě jednou opakuji, že hlasujeme o mém návrhu zařadit senátní tisk č. 18 jako 22. bod pořadu naší schůze. Kdo souhlasí s tímto návrhem, zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo nesouhlasí, zvedne ruku a tiskne tlačítko NE. Děkuji.

V hlasování č. 2 se ze 67 přítomných senátorek a senátorů při kvóru 34 pro vyslovilo 66, proti nebyl nikdo, návrh byl přijat. Další návrh na změnu pořadu schůze nebyl podán, takže jsme vyčerpali všechny. Budeme hlasovat o návrhu pořadu schůze jako o celku. Nebudu spouštět znělku, spouštím hlasování. Kdo souhlasí s návrhem pořadu jako celkem, zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo nesouhlasí, zvedne ruku a stiskne tlačítko NE.

Konstatuji, že v hlasování č. 3 se ze 68 přítomných senátorek a senátorů při kvóru 35 pro vyslovilo 67, proti nebyl nikdo, návrh byl přijat. Tím byl přijat i návrh pořadu schůze, tak jak jsme ho doplnili a dostali jsme už předem.

Předseda vlády svými dopisy ze dne 16. a 23. listopadu 2020 požádal jménem vlády Senát, aby projednal návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., což je zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů ve zkráceném jednání podle § 118 zákona o jednacím řádu Senátu. Poslanecká sněmovna projednala tyto návrhy zákonů ve čtvrtek 26. listopadu ve zkráceném jednání podle § 99 odstavce 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. My nejprve podle § 118 odstavce 1 rozhodneme, zda vyhovíme žádosti vlády a projednáme tyto návrhy zákonů ve zkráceném jednání. O tomto návrhu, tedy jestli to budeme projednávat ve zkráceném jednání, zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo nesouhlasí, zvedne ruku a stiskne tlačítko NE.

V tomto hlasování č. 4 se ze 68 přítomných senátorek a senátorů při kvóru 35 pro vyslovilo 67, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

My budeme moci přistoupit k projednávání prvního zákona, kterým je

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

Tisk č. 15

Tento návrh zákona jsme obdrželi jako senátní tisk č. 15. Poprosím paní ministryni financí Alenu Schillerovou, kterou tady zároveň vítám, která dnes bude zastupovat předsedu vlády Andreje Babiše, aby nás seznámila s návrhem zákona. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

Ministryně financí ČR Alena Schillerová:  Děkuji za slovo pane místopředsedo. Dámy a pánové, vláda České republiky na svém jednání 16. listopadu tohoto roku schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Jedná se o velmi stručnou novelu, která však bude mít významný pozitivní dopad na účastníky řízení o opakovaných žádostech o vydání osvědčení a dokladů, a to jak fyzických osob, tak i podnikatelů v situaci, kdy činnost jak Národního bezpečnostního úřadu, tak i jeho spolupracujících subjektů, například zpravodajských služeb, nebo soukromých subjektů, je v nynější době z důvodu šíření nemoci covid a přijatých opatření ztížena. Může tak docházet k tomu, že Národní bezpečnostní úřad nebude moci bez nezbytných informací rozhodnout ve stanovené lhůtě o opakované žádosti podané držitelem osvědčení a dojde k diskontinuitě přístupu k utajovaným informacím. V takovém případě fyzická osoba přestane splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon práce na daném místě a podnikatel musí odevzdat utajované informace a nesmí se například účastnit veřejných zakázek s utajovaným prvkem.

Stejný dopad má nerozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu o opakované žádosti v případě držitele dokladu, kdy dochází k nemožnosti vykonávat citlivou činnost. V takovém případě, kdy účastník řízení je v legitimním očekávání, že mu bude zachována kontinuita přístupu k utajované informaci, a toto očekávání je zmařeno omezenou činností Národního bezpečnostního úřadu a spolupracujících subjektů, by byla dána odpovědnost státu za následky spojené s nemožností přístupu k utajované informaci a stát by nesl odpovědnost za vzniklé škody.

Tomuto stavu má právě zabránit předložená novela, která stanoví, že účastníku řízení, který podal opakovanou žádost v době, kdy byl vyhlášen válečný stav nebo pro celé území České republiky nouzový stát nebo stav ohrožení státu nebo byly tyto stavy vyhlášeny v průběhu řízení o této žádosti a o žádosti držitele osvědčení nebylo rozhodnuto do doby skončení platnosti jeho dosavadního osvědčení, bude umožněn přístup k utajované informaci i nadále, a to do doby vydání rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu o opakované žádosti, nejdéle však po dobu 12 měsíců po skončení platnosti dosavadního osvědčení.

Stejný způsob bude zvolen i u držitele dokladu pro výkon citlivé činnosti. Uvedená úprava se přechodnými ustanoveními zavádí i pro ty osoby, které opakovanou žádost o osvědčení nebo doklad podaly před nabytím činnosti tohoto zákona a před nabytím účinnosti jim nezanikla platnost osvědčení nebo dokladu. Zároveň se po dobu vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu staví lhůty uvedené v § 117 tohoto zákona. Právě z důvodu naléhavé potřeby řešení se navrhuje, aby zákon nabyl účinnosti dnem následujícím po dni vyhlášení zákona. Děkuji vám za pozornost.

1. místopředseda Senátu Jiří Růžička:  Děkuji, paní ministryně. Prosím, abyste se posadila ke stolku zpravodajů a sledovala naši rozpravu. Senátní tisk projednal ústavně právní výbor, usnesení máme jako senátní tisk č. 15/2. Zpravodajem výboru byl určen senátor Ondřej Feber. Organizační výbor určil garančním výborem pro projednávání tohoto návrhu zákona výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Usnesení nám bylo rozdáno jako senátní tisk č. 15/1. Zpravodajem výboru je pan senátor Patrik Kunčar, kterého prosím, aby nás nyní seznámil se zpravodajskou zprávou. Prosím, pane senátore, máte slovo.

Senátor Patrik Kunčar:  Dobrý den, děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, vážená paní vicepremiérko, kolegyně, kolegové. Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal tento návrh zákona na své včerejší schůzi, stejně tak učinil i ústavně-právní výbor, a protože oba výbory shledaly tuto předlohu naprosto bezproblémovou a vyslovily s ní souhlas, tak jsme se s kolegou z ústavně-právního výboru Ondřejem Feberem dohodli, že přednesu jednu společnou zprávu.

Paní vicepremiérka tady řekla všechno podstatné, takže myslím, že bych se už jenom opakoval. Jenom doplním, že předložená novela je v souladu s unijním právem a také s předpisy NATO, takže z tohoto pohledu také není žádný problém. Jenom bych doplnil, že tato novela je také velmi užitečná z toho důvodu, že se blíží předsednictví České republiky v rámci Evropské unie, kdy se očekává nárůst žadatelů o prověrky a také nám narůstá počet vojáků na zahraničních misích.

Takže tolik jenom na doplnění. Já přednesu zprávu VZVOB, který svým 10. usnesením z 3. schůze konané dne 2. prosince 2020, k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, jako senátní tisk č. 15, po odůvodnění zástupce předkladatele Jiřího Langa, ředitele Národního bezpečnostního úřadu, po mé zpravodajské zprávě a po rozpravě doporučuje Senátu PČR schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Děkuji za pozornost.

1. místopředseda Senátu Jiří Růžička:  Děkuji, pane senátore. Prosím, abyste se i vy posadil ke stolku zpravodajů a sledoval případnou rozpravu. Sice jste avizoval, že jste se dohodli s panem senátorem Feberem na společném úvodu, takže jen pro pořádek se ptám.. Pan senátor Feber jako zpravodaj ÚPV, chce vystoupit, nebo nechce? Chce.

Senátor Ondřej Feber:  Děkuji, není nutné, abych vystupoval.

1. místopředseda Senátu Jiří Růžička:  Chtěl vystoupit, jenom aby řekl, že nechce vystoupit. Tím považuji tuto část za uzavřenou. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy se nehlásí nikdo. Proto obecnou rozpravu končím. Předpokládám, že paní ministryně už nechce nic dodat? Pan senátor Kunčar také nechce nic dodat. Proto tedy budeme hlasovat. Padl jediný návrh, a to je návrh schválit tento zákon ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Jsou to dva návrhy schválit, z obou výborů, jak z garančního, tak z ÚPV. Jiný návrh nepadl, proto budeme po znělce hlasovat o tomto návrhu. Spouštím znělku.

Jak už jsem říkal, padl jediný návrh, schválit tento zákon ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo nesouhlasí, zvedne ruku a stiskne tlačítko NE.

V tomto hlasování č. 5 se z 69 přítomných senátorek a senátorů při kvóru 35 pro vyslovilo 68, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Já končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu senátoru Kunčarovi, děkuji paní ministryni, kterou ovšem ještě uslyšíme, protože nyní budeme projednávat bod, kterým je

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Tisk č. 16

Tento návrh zákona jsme obdrželi jako senátní tisk č. 16. Jak jsem říkal, uvede ho ministryně financí, paní Alena Schillerová, kterou nyní prosím, aby nás seznámila s návrhem zákona.

Ministryně financí ČR Alena Schillerová:  Děkuji za slovo, pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi představit vám ve stručnosti návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Dále budu používat už jenom zkrácenou verzi „spotřební daně“.

Návrh zákona reaguje na současnou situaci, kdy pivo není možné s ohledem na vládní opatření k zabránění šíření koronaviru distribuovat do uzavřených restaurací, hotelů, obdobných zařízení a naopak je nutné ho s ohledem na tato opatření a na povahu tohoto výrobku z uvedených provozoven vracet zpět do režimu podmíněného osvobození od spotřební daně za účelem jeho likvidace či přepracování, což je logicky spojeno se vznikem nároku na vrácení spotřební daně.

Možnost vracení zdaněného piva do daňových skladů byla do zákona o spotřebních daních vložena již během jara. O tom zákoně jste tady také hlasovali. Bylo to zákonem č. 229/2020 Sb., kterým se změnil zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v souvislosti s jarním výskytem koronaviru. Tato v současné době účinná úprava však umožňuje vracení piva do daňových skladů pouze do 31. prosince 2020. Vzhledem k přetrvávající situaci spojené s výskytem koronaviru je však nezbytné prodloužit toto opatření i po 31. prosinci 2020. Protože v současné době není možné už objektivně dopředu odhadnout vývoj epidemiologické situace, tedy zda zdaněné pivo bude do konce tohoto kalendářního roku beze zbytku spotřebováno, případně zlikvidováno, rovněž tak nelze odhadovat vývoj v novém roce.

Z tohoto důvodu je vhodné možnost vracení piva do režimu podmíněného osvobození od spotřební daně časově neomezovat. Z pohledu podnikatelského prostředí přinese tato navrhovaná úprava zvýšení právní jistoty subjektů, také administrativní zjednodušení procesu umožní vracení piva do režimu podmíněného osvobození od daně. Vše se děje pod dohledem Celní správy, takže případné obavy ze zneužití tady nejsou na místě. Děkuji vám.

1. místopředseda Senátu Jiří Růžička:  Děkuji, paní ministryně, za úvodní slovo. OV určil garančním a zároveň jediným výborem pro projednávání tohoto návrhu zákona VHZD. Usnesení nám bylo rozdáno jako senátní tisk č. 16/1. Zpravodajem výboru je pan senátor Jaromír Strnad. Já ho prosím, aby nás nyní seznámil se zpravodajskou zprávou. Prosím, pane senátore, máte slovo.

Senátor Jaromír Strnad:  Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, kolegyně a kolegové. Jak již zde bylo řečeno, v souvislosti s jarní vlnou onemocnění covid-19 byla vládním návrhem zákona dána možnost provozovatelům skladů, aby v odůvodněných případech a se souhlasem správce daně bylo možné navrátit pivo z meziskladů zpět do daňového skladu. A to za účelem likvidace piva nebo jeho přepracování.

Tato možnost byla ale časově omezena do 1. ledna 2021. Tento návrh zákona dává možnost vrácení spotřební daně bez časového omezení, oproti přechodné úpravě se nově zavádí, že pivo musí být vráceno do téhož daňového skladu, z něhož bylo do volného daňového oběhu uvedeno.

Nyní bych vás seznámil s hlasováním ve sněmovně. Z 95 přítomných poslanců bylo pro 94. I přes ty drobné legislativní připomínky náš výbor doporučuje schválit návrh zákona. Dovolte mi, abych vás tedy seznámil s usnesením, které nemám... Nic. Navrhuji schválit návrh zákona. Děkuji.

1. místopředseda Senátu Jiří Růžička:  Usnesení máme všichni k dispozici, dostali jsme ho včas, jsou tam všechny věci, které tam mají být. Prosím vás, abyste se tedy posadil ke stolku zpravodajů a sledoval rozpravu. Já se ptám, zda někdo navrhuje podle § 107 jednacího řádu, aby Senát vyjádřil vůli návrhem tohoto zákona se nezabývat? Protože tomu tak není, otevírám obecnou rozpravu k tomuto návrhu zákona. Do obecné rozpravy se jako první hlásí pan senátor Tomáš Goláň. Prosím, pane senátore, máte slovo.

Senátor Tomáš Goláň:  Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Mně se podařilo ve spolupráci s ministerstvem financí a tedy zde přítomnou paní ministryní udělat pozměňovací návrh ke kompenzačnímu bonusu.

Protože kompenzační bonus pro osoby samostatně výdělečně činné měl takovou podobu, že nebylo možné, pokud čerpáte jakoukoliv podporu, třeba na zaměstnance, čerpat i kompenzační bonus na samotnou OSVČ. A samozřejmě ty OSVČ musely volit nejmenší zlo, když měli pět, šest, sedm zaměstnanců, tak si vzali raději podporu na pět, šest, sedm zaměstnanců, než aby si ji brali samy na sebe. Ve spolupráci s panem náměstkem jsme připravili pozměňovací návrh, který jste dostali na stoly, nicméně je tam ještě drobná legislativní změna, za chvíli vám to rozdají, takže než to dostanete, budete muset poslouchat, jak tady budu něco povídat. Ten kompenzační bonus se samozřejmě rozšiřuje i na ošetřovné a případné COVID Nájemné. To znamená, opravdu ty pomoci, které jsou speciální, už nebudou vylučovat samotnou možnost, už běží pozměňovací návrh, je to super, čerpání kompenzačního bonusu. Proto vás prosím, abychom zákon poslali do podrobné rozpravy, neboť je na něm shoda jak s odborníky z ministerstva financí, tak napříč veškerými profesními organizacemi a komorami.

Pokud někdo bude mít pocit, že je to přílepek, ano, musím to tady upozornit jako předseda ústavně-právního výboru, je to přílepek, ale nemáme to kam dát. Jak to máte koncipováno, tak to bylo původně k daňovému balíčku, nicméně nevíme, jak dopadne daňový balíček, kdy se bude projednávat. Pokud dnes v rámci zákona o spotřebních daních nebo jeho změny schválíme tento kompenzační bonus, tak bude velice rychle v účinnosti a budou moci rychle osoby samostatně výdělečně činné, které jsou bity, ne že neprávem, ale prostě nezaviněně, jsou bity touto současnou situací, dostat tu náhradu, kterou by jinak nedostaly. To znamená, byť tu byl návrh schválit, prosím, abychom dostali tento zákon do podrobné rozpravy, abychom mohli moji navrhovanou úpravu schválit. Děkuji vám za pozornost.

1. místopředseda Senátu Jiří Růžička:  Děkuji panu senátoru Goláňovi, který avizoval pozměňovací návrh, který sám označuje přílepkem k tomuto zákonu. Také vysvětlil, proč ho tam chce, ten pozměňovací návrh, případně v podrobné rozpravě načíst. Další přihlášený do obecné rozpravy je pan místopředseda Jan Horník. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

Místopředseda Senátu Jan Horník:  Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážené kolegyně a kolegové, já bych chtěl poděkovat senátoru Goláňovi, že myslí na podnikatele, kteří v podstatě jako OSVČ doposud nemají šanci peníze dostávat. Já bych se ale rovnou chtěl zeptat, případně i paní ministryně, pokud někdo čerpá kompenzace na zaměstnance, zdali potom bude ještě možnost čerpat tyto kompenzace na OSVČ v případě, když nedodrží podmínku, že ve finále třeba půlku zaměstnanců nebo třetinu musel propustit. Tyto situace nastávají úplně běžně, protože my jsme řešili první vlnu, teď řešíme druhou vlnu, třeba v oblasti pohostinství, ubytování mají podnikatelé obrovské problémy. Karlovy Vary, odkud já pocházím, a nejenom to, ale horské oblasti a podobně, jsou naprosto prázdné, jsou zavřené provozy, ode dneška tedy otevřené, nicméně ti podnikatelé nemají z čeho čerpat. Takže aby tam nebyla zase podmínka, jako tomu bylo na jaře, že podnikatelé museli podepsat prohlášení, že nikoho nepropustí, a proto dostanou kompenzace na ty zaměstnance. Ale mezitím uběhla delší doba a do té situace se dostali znovu. Teď na podzim museli třeba půlku lidí propustit. Ale tím pádem už nemají nárok na další finanční prostředky. Já se ptám, jestli jim nebude například znemožněno mít i na to OSVČ?

Jinak situace je více než vážná, platby neprobíhají, jak by měly probíhat, jak nám je slibováno, a co se týká čistoty přijímaných novel zákona, souhlasím s tím, že je to přílepek, ale tato doba je tak zvláštní, když si vzpomenu na předchozí období, když se schvalovaly, já jsem většinou pro to nehlasoval, ale když se schvalovaly různé zákony s přílepky z úplně jiných oblastí, a to jsme neměli tuto situaci, takže já, pokud bychom byli schopni se na tom domluvit, jsem ochoten tuto disproporci, která nastává v dnešní zvláštní době u podnikatelů, OSVČ, kteří si nemohou požádat, nedostávají ty finanční prostředky, tak jsem ochoten se skřípěním zubů pro to zvednout ruku. Protože my dostaneme asi dalších sedm zákonů z Poslanecké sněmovny, všechno se dělá narychlo. Já to chápu, na druhou stranu vidíme, když to děláme narychlo, jako daňový balíček, který se teď projednává narychlo v Senátu, jaké to přináší v budoucnosti problémy a jak nejsme schopni odhadnout, co všechno se v praxi objeví. Takže já bych měl tento dotaz, možná i na pana předkladatele Goláně, jestli ta situace je vyřešená. Požádám na jednom, jestli můžu požádat i na druhém. V druhém případě, zdali když podnikatel musel propustit třetinu zaměstnanců, jestli vůbec ještě má nárok žádat finanční prostředky. Ale tlak a pandemie ho dotlačila, on to neudělal naschvál, on si jistil nejlepší pracovníky... Ale ta situace, když už bohužel nemá finanční rezervu, tak ho dotlačila do tohoto stavu. Děkuji za pozornost.

1. místopředseda Senátu Jiří Růžička:  Tady nám do toho znělo něco jiného... Děkuji panu místopředsedovi Horníkovi. Další do obecné rozpravy je přihlášen pan senátor Strnad, protože pan senátor Zdeněk Nytra s přednostním právem nechce přednostní právo využít. Prosím pana senátora Strnada.

Senátor Jaromír Strnad:  Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Pan senátor Goláň tady hovořil o svém pozměňovacím návrhu, který máte před sebou. Ode mne tam máte také pozměňovací návrh. Avizuji, že pokud projde projednávání tohoto návrhu zákona do podrobné rozpravy, já ho nakonec načítat nebudu, protože v případě, že by se Poslanecké sněmovně nepodařilo projednat tento návrh zákona do konce roku, tak by tam vznikl problém a zákon by platil až od prvního července, což by bylo určitě pro pivovary nežádoucí, takže bude lepší, kdyby zákon prošel s touto legislativní chybou. Děkuji.

1. místopředseda Senátu Jiří Růžička:  Děkuji, pane senátore, za uvedení na pravou míru, toho vašeho pozměňovacího návrhu, který máme k dispozici. Prosím pana senátora Zdeňka Nytru.

Senátor Zdeněk Nytra:  Vážený pane předsedající, vážená paní místopředsedkyně vlády, vážené kolegyně a kolegové, naprosto souhlasím s tím, co tady říkal pan místopředseda Horník. Na druhou stranu opravdu nežijeme v jednoduchém období, proto bych chtěl z tohoto místa podpořit ten pozměňovací návrh kolegy, senátora Goláně. Zároveň se i omluvit kolegům ostatním, protože ten návrh opravdu vznikal na poslední chvíli. Opravdu žijeme v nezvyklé době, přizpůsobujeme se jí všichni. Myslím si, že pozměňovací návrh je veskrze prospěšný právě pro ty lidi, kteří současnou situací trpí úplně nejvíce. Já plně nesdílím obavy pana senátora Strnada, protože Poslanecká sněmovna dále zasedá, bude s největší pravděpodobností zasedat ještě před vánočními svátky, případně mezi svátky. Má dostatek prostoru projednat ten náš pozměňovací návrh. Opravdu by to velice pomohlo všem zmíněným v pozměňovacím návrhu. Chci vás požádat, abyste souhlasili, respektive propustili projednávání tohoto bodu do podrobné rozpravy. Děkuji.

1. místopředseda Senátu Jiří Růžička:  Děkuji, pane senátore. Je to jasné. Další je do obecné rozpravy přihlášen pan senátor Goláň opět. Prosím, pane senátore, máte slovo.

Senátor Tomáš Goláň:  Děkuji za slovo, já prostřednictvím pana předsedajícího bych chtěl poděkovat Zdeňku Nytrovi za to, co tady řekl. Musím se vyjádřit samozřejmě k tomu, co řekl tady pan místopředseda Horník. Podpora a propouštění se týká toho Antiviru, to se netýká právě tohoto. Takže tento zákon tím nebude ohrožený, týká se zákona z gesce ministerstva práce a sociálních věcí, nikoli tohoto. Takže tam je odpověď na to, že se pomoc, kterou schválíme, nevyloučí. Paní ministryně by to potvrdila, určitě to ráda potvrdí. Nebude to vylučovat nárok na tento kompenzační bonus.

K tomu přílepku, bylo zapotřebí ten zákon dát k nějakému zákonu, který je z gesce ministerstva financí, aby ministerstvo financí bylo u toho zpravodajování. My jsme měli už jenom dvě možnosti do konce roku, a to byl buď daňový balíček, anebo tato změna zákona o spotřebních daních. Zákon, tak jak je, ten pozměňovací návrh byl připraven k daňovému balíčku, ale nevíme, jak se bude daňový balíček dlouho posouvat a kam se bude sunout, tak jsme to udělali narychlo včera k tisku 11. Proto tam došlo k tomu zmatku. Jak říkám, je to tím, že jsme pod časovým presem.

Vyjádřím se ještě k panu Strnadovi. Moc mu děkuji za to, že stahuje tu účinnost. Zdeněk Nytra to tady dobře řekl, tento zákon může být velice brzy projednán ve sněmovně. V okamžiku nabytí účinnosti změny, kterou pozměňovacím návrhem uděláme, už mohou okamžitě žádat osoby samostatně výdělečně činné o ten bonus. Pokud bychom schválili návrh senátora Strnada, kolegy Strnada, tak bychom účinnosti automaticky stavěli až na první leden. A tam každých 14 dní v podstatě hraje roli, protože sami se setkáváte se svými voliči, zejména s těmi malými, kteří tímto trpí, ale v okamžiku, kdy měli zaměstnance, tak se nedostali na nic. Já ještě jednou tady děkuji paní ministryni financí, že přesně pochopila situaci a že opravdu svolila k tomu, abychom to projednávali se senátním tiskem 11. Děkuji vám za pozornost.

1. místopředseda Senátu Jiří Růžička:  Děkuji, pane senátore. Dále se do obecné rozpravy hlásí paní předsedkyně senátního klubu KDU-ČSL Šárka Jelínkova.

Senátorka Šárka Jelínková:  Hezké dopoledne, vážená paní vicepremiérko, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Já bych prosila za náš klub KDU-ČSL po ukončení obecné rozpravy a po vyslechnutí samozřejmě ještě názoru paní ministryně pětiminutovou přestávku na to, abychom se jako klub domluvili, protože samozřejmě je to něco, co jsme dostali až tady na stůl. Nemáme to mezi členy klubu vyjednané, takže bych poprosila o toto. Byť samozřejmě chápu, o co jde, ale je to zase změna něčeho, co nebylo domluvené, nebo že se to bude řešit jiným způsobem. Takže poprosím 5 minut. 5 minut nám na to bude stačit určitě.

1. místopředseda Senátu Jiří Růžička:  Ano, rozumím, beru na vědomí, vyhlásím. Ptám se, jestli ještě někdo další se hlásí do obecné rozpravy? Není tomu tak. Proto obecnou rozpravu končím. Táži se paní ministryně, jestli se chce vyjádřit k obecné rozpravě? Ano, paní ministryně, prosím, máte slovo.

Ministryně financí ČR Alena Schillerová:  Děkuji, pane místopředsedo. Velmi stručně, my jsme tu úpravu takto na jaře měli v podstatě. Byl kompenzační bonus a byl umožněn souběh jak s Antivirem, to znamená, když například OSVČ, živnostník, měl zaměstnance a splňoval podmínky programu Antivirus, tak je mohl čerpat. Měli jsme umožněný souběh s ošetřovným. To znamená, já nevím, třeba kadeřnice měla děti, tehdy to bylo do 15 let, teď máme do 10, tak mohla čerpat to i ono. A měli jsme umožněný i souběh s COVID Nájemné.

Teď jsme se posunuli do druhé vlny, která už nebyla tak plošná při čerpání kompenzačního bonusu. Museli jsme dělat samozřejmě i určité politické kompromisy. Vždy, když jste ve vládě koaliční, tak děláte nějaké politické kompromisy. COVID Nájemné jsme si vysvětlovali, že se tady míjí. Ale máte pravdu, že kdyby to pokračovalo, tak se mohou do souběhu dostat. Souhlasím, já sama jsem už i veřejně uvedla, že podpořím souběh s Antivirem. Já dostávám stovky e-mailů na toto téma. To znamená, že ti lidé si dnes musí vybrat buď mezi kompenzačním bonusem 500 Kč denně, nebo mezi Antivirem na zaměstnance. Jinak, pane místopředsedo Horníku, Antivirus je nastaven tak, je to program MPSV, má tři... Tam je A, B, C (to jsme teď neaktivovali, to byla zákonná úprava). A se týká těch, kteří mají zaměstnance v karanténě. Pak na ně čerpají, tuším, 60 %. Dívám se na pana Goláně, jestli je tam 60 nebo 80 %, teď si nejsem jistá. A pak jsou tam ti, kterým jsme zavřeli provozy, třeba ta restaurace, zaměstnanci zůstali doma, tak na ty dnes může čerpat 100 %. To jsme v druhé vlně zvedli, bylo tam dříve méně, teď je tam 100 %. Ale samozřejmě nemůže ho propustit. Když ho propustí, tak nemá, co by na něho čerpal. To znamená, čerpá to na ty, které zaměstnává. Teď jsme tam dali 100 %. Když je to v důsledku zavřeného provozu, tak je tam dokonce fakt 100 % do konce roku. A pak je Antivirus B, já nejsem jeho velká fanynka, protože to je takové to udržování lidí na překážkách. Já říkám, stimulujme spíš firmy, ať lidé jdou pracovat. Samozřejmě chápu, když je zavřený provoz, když je karanténa, tak to nejde, ale Antivirus typu B... Chápala jsem, že situace byla dramatická, takže nakonec jsem pro něj taky ruku zvedla, ale nejsem jeho fanynka. Říkám, vytvořme podporu takovou, abychom naopak podporovali práci, nikoliv nepráci. Takže to jenom vysvětluji ty dopady.

Já to podpořím, ale musím jako právník a bývalý legislativec tady říci upřímně na mikrofon, 7 let jsem působila v Legislativní radě vlády, v Komisi pro finanční právo, takže se svým svědomím bych si to nesrovnala. Je to přílepek. Jak řekl Ústavní soud, takzvaný „divoký jezdec“, to je bez diskuse. Zase si musíme na rovinu říci, když nebude žalobce, nebude soudce, jak jsme si to včera psali, pane senátore, takže já to věcně podpořím. Ještě takovou poznámku. Úředníci ministerstva financí, když na tom pracují, tak samozřejmě to technicky odpracují, ať s tím souhlasí, nebo ne. Oni prostě nemají tu politickou zodpovědnost. Právě trochu z toho byli zmateni, když jste tady říkal, že s tím souhlasí, protože oni to odpracují pro kohokoli z vás, ať s tím je potom souhlas politický, nebo není, aby to bylo technicky správně. Takže já politický souhlas sám, protože mi to dává smysl, dostávám celou řadu dopisů a mailů a zpráv, takže myslím si, že ti lidé jsou v opravdu bezvýchodné situaci. Navíc to bude nastaveno zpětně. Já skutečně mám jenom dvě možnosti. Buď to uděláme tímto zákonem, nebo to uděláme balíčkem. I v tom balíčku by to bylo sporné, ale asi bychom si to obhájili spíš jak teď v novele zákona o spotřební daních. Musí to tady zaznít. Všichni, aby věděli, o čem budou hlasovat, protože někdy se naopak zase ta argumentace k tomu stáčí, takže abychom to férově řekli. Děkuji vám.

1. místopředseda Senátu Jiří Růžička:  Děkuji paní ministryni za jasné vyjádření jejího názoru a postoje, který jistě všichni jsme poslouchali a bereme ho na vědomí. Prosím pana garančního zpravodaje, aby se k obecné rozpravě vyjádřil i on.

Senátor Jaromír Strnad:  V rozpravě vystoupilo 5 senátorů a senátorek, z toho pan senátor Goláň dvakrát. Zazněl tady návrh schválit. V případě, že tento návrh schválen nebude, bude otevřena podrobná rozprava. Děkuji.

1. místopředseda Senátu Jiří Růžička:  Ano, je to přesně tak, máme jediný návrh, návrh garančního výboru, návrh zákona schválit ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. O tom také budeme po znělce... A po pětiminutové přestávce hlasovat. Děkuji panu senátoru Horníkovi, že mě zadržel. Nebudu spouštět znělku, přestávka bude trvat do 10:53 hodin.

(Jednání přerušeno v 10.48 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 10.53 hodin.)

Po přestávce, kterou si vyžádal senátní klub KDU, přistoupíme k hlasování, které už jsem avizoval. Máme jediný návrh, návrh na to schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. O tom teď budeme hlasovat. Spouštím hlasování. Kdo souhlasí, zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo nesouhlasí, zvedne ruku a stiskne tlačítko NE.

Konstatuji, že v hlasování č. 6 se z 71 přítomných senátorek a senátorů při kvóru 36 pro vyslovil 1, proti nebyl nikdo. Návrh nebyl přijat. Vzhledem k tomu, že jsme neschválili návrh zákona v navrženém znění, ani ho nezamítli, otevírám podrobnou rozpravu.

Do podrobné rozpravy se jako první hlásí pan senátor Tomáš Goláň. Prosím, pane senátore.

Senátor Tomáš Goláň:  Já si dovolím z místa, protože budu číst pozměňovací návrh... Pozměňovací návrh senátora Tomáše Goláně k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

1. Na konci názvu zákona doplnit „a zákona č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2“.

2. Nad čl. 1 vložit označení část první, která včetně nadpisu zní: „Část první - Změna zákona o spotřebních daních“.

3. Za část první vložit novou část druhou, která zní: „Část druhá - Změna zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2“.

Čl. 2. V § 8 odst. 1 zákona č. 461, o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, písm. c) zní: Kompenzační bonus za kalendářní den, za který obdržel v ČR nebo v některém z členských států EU nebo Evropského hospodářského prostoru podporu související se zmírňováním následků výskytu koronaviru označeného jako SARS-CoV-2 s výjimkou:

1) podpory, která slouží k úhradě nájemného,

2) podpory poskytované zaměstnavatelům,

3) podpory poskytované v podobě dotace v rámci dotačního programu MPO ČR, Ošetřovné pro OSVČ.

Čl. 3. Přechodné ustanovení. Vznikl-li subjektu kompenzačního bonusu nárok na kompenzační bonus podle zákona č. 461/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, běží lhůta pro podání žádosti o kompenzační bonus znovu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Následující článek 2 označit jako článek 4.

4. Nad čl. 4, dosavadní čl. 2, vložit označení části 3, které včetně nadpisu zní: „Část třetí - Účinnost“.

5. Nadpis čl. 4, dosavadní čl. 2, vypustit.

Odůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu máte v tom původním předloženém. Já se jenom chci opravit v rámci podrobné rozpravy, že je to pozměňovací návrh k senátnímu tisku č. 16, nikoli 11. Proto vás prosím o podpoření tohoto pozměňovacího návrhu tak, jak jsme přednesli s paní ministryní. Děkuji vám za pozornost.

1. místopředseda Senátu Jiří Růžička:  Děkuji, pane senátore. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy? Do podrobné rozpravy už se nehlásí nikdo další, proto podrobnou rozpravu končím. Paní ministryně, přejete si ještě něco dodat? Ne, děkuji. Prosím tedy pana garančního zpravodaje, aby se k té rozpravě vyjádřil.

Senátor Jaromír Strnad:  Zazněl zde jediný pozměňovací návrh, a to pozměňovací návrh pana senátora Goláně, takže nezbývá nic jiného, než o tomto pozměňovacím návrhu hlasovat.

1. místopředseda Senátu Jiří Růžička:  Děkuji, pane senátore. Ptám se paní ministryně na její stanovisko. (Ministryně: Souhlasné.) Stanovisko je souhlasné. Pan garanční zpravodaj? (Garanční zpravodaj: Také souhlasné.) Také souhlasné. My můžeme přistoupit k hlasování. Spustím znělku.

Aktuálně je přítomno 72 senátorek a senátorů, kvórum je 37. My můžeme přistoupit k hlasování o pozměňovacím návrhu, tak jak ho přednesl pan senátor Tomáš Goláň. Spouštím hlasování. Kdo souhlasí, zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo nesouhlasí, zvedne ruku a stiskne tlačítko NE.

V tomto hlasování č. 7 se z 72 přítomných senátorek a senátorů při kvóru 37 pro vyslovilo 72, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

Vzhledem k tomu, že jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, přistoupíme k hlasování o tom, zda návrh zákona vrátíme Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Nebudu spouštět znělku. V sále je přítomno 71 senátorek a senátorů, kvórum je 36. Spouštím hlasování. Jestli ještě něco chce pan senátor dodat? Ne. Paní ministryně? Vy s tím souhlasíte jako s celkem, jistě. Pan senátor Strnad také. Takže spouštím hlasování. Kdo souhlasí, zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO.

Kdo nesouhlasí, zvedne ruku a stiskne tlačítko NE.

V hlasování č. 8 se z 72 přítomných senátorek a senátorů při kvóru 37 pro vyslovilo 72, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Nyní v souladu s § 3 odstavce 2 zákona č. 300/2017 Sb., stykového zákona, pověříme senátory, kteří odůvodní usnesení Senátu na schůzi Poslanecké sněmovny. Návrh je pan senátor Goláň... Souhlasí. Pan senátor Wagenknecht? Souhlasí. A pan senátor Vilímec? Nevidím ho... Jo, je tam, souhlasí, byl zakryt. Takový je návrh, abychom je pověřili, s tím, aby obhájili náš postoj ve sněmovně. Nebudu pouštět znělku. Zahájím hlasování o tomto návrhu. Kdo souhlasí, zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo nesouhlasí, zvedne ruku a stiskne tlačítko NE.

V hlasování č. 9 se z 72 přítomných senátorek a senátorů při kvóru 37 pro vyslovilo 71, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji paní ministryni. My se u mikrofonu vystřídáme.

Místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová:  Ještě jednou, vážené kolegyně, kolegové, pěkné dopoledne. Nyní projednáme bod, kterým je

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Tisk č. 13

Tento návrh zákona jste obdrželi jako senátní tisk č. 13. Nyní prosím pana poslance Jana Řehounka, aby nás seznámil s návrhem zákona. Pane poslanče, vítám vás tady, prosím, máte slovo.

Poslanec Jan Řehounek:  Vážená paní předsedající, vážené senátorky, vážení senátoři, já bych chtěl úplně na začátek poděkovat, že zařazení tohoto bodu jak na výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, tak i na plénum Senátu proběhlo v nejkratším možném čase, takže ještě jednou velmi děkuji.

Krátký úvod k tomuto tisku. 1. 12. 2018 vstoupil v účinnost nový zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, který reflektoval na věci týkající se primárně pojistného trhu, a to především na to, že po dohodě jak ministerstva financí, tak dohledového orgánu České národní banky byla stanovena nová pravidla pro vykonávání takzvaných odborných zkoušek, aby opravdu byla zajištěna kvalita prodejců pojistných produktů. Tento tisk zároveň určil dvouletou lhůtu, ve které by měli všichni ti, kteří v té době měli licence od České národní banky, aby si udělali nové odborné zkoušky a byli takzvaně přelicencováni. Úplně na začátku to vypadalo, že dva roky jsou opravdu velmi dostatečná lhůta pro to, aby se to stihlo. Bohužel úplně na začátku nebyl připraven systém, to znamená, nebylo možné začít hned zkoušet. Musely se v první fázi prozkoušet takzvané akreditované osoby, které zajišťovaly potom zkoušení samotných pojišťovacích prodejců. Potom bohužel, jak samozřejmě všichni víme, v březnu přišel covid a celé zkoušení bylo zastaveno.

V současné době jsou ještě opravdu desítky tisíc lidí, kteří nevykonali tuto zkoušku, tak jsem já jako hlavní předkladatel po dohodě napříč politickým spektrem ve sněmovně a za vydatné podpory ministerstva financí a České národní banky připravil relativně jednoduchou novelu tohoto zákona, která tu lhůtu, která uplynula toto pondělí, prodlužuje o 6 měsíců. A zároveň prodlužuje i lhůtu pro zaplacení poplatku, který musí všichni ti, kteří chtějí na tom trhu působit, zaplatit. Včera jsem toto sdělil některým z vás na výboru, kde to prošlo relativně velmi jednoduše. Všichni členové výboru toto podpořili. Já bych vás chtěl tímto, prosím, požádat o schválení, tak jak prošel tisk sněmovnou. Vláda ho projednala ve zrychlené fázi přesně před 30 dny. To znamená, pokud by se to dnes podařilo, tak si myslím, že je to velmi rychlé projednání. A hlavně zajistíme to, že opravdu nehrozí to, že by ti lidé šli v této již tak pohnuté době třeba na úřady práce a registrovali se, protože by nemohli v případě neschválení této novely vykonávat svoji činnost. Děkuji vám a jsem připraven na případné dotazy.

Místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová:  Děkuji, pane navrhovateli. Prosím vás, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů. Organizační výbor určil garančním a zároveň jediným výborem pro projednání tohoto návrhu zákona výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, který přijal usnesení, jež vám bylo rozdáno jako senátní tisk č. 13/1. Zpravodajem výboru je pan senátor Lumír Aschenbrenner. Prosím, aby nás nyní seznámil s jeho zpravodajskou zprávou. Prosím, pane senátore.

Senátor Lumír Aschenbrenner:  Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane poslanče, tento návrh se týká změny dvou zákonů, které víceméně vyřeší aktuální problém nemalé skupiny našich občanů. Jedná se přibližně o 15 tisíc lidí, na které to dopadne. Jak se v jednom rčení říká, že včera bylo pozdě, v tomto případě bylo pozdě předevčírem. I proto se výbor pro zemědělství, hospodářství a dopravu sešel v co nejkratší možné době, což je 2. prosince, a přijal usnesení, které máte před sebou. Já vám ho přeci jen přečtu. Výbor

I. doporučuje Senátu Parlamentu České republiky schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou,

II. určuje zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Lumíra Aschenbrennera,

III. pověřuje předsedu výboru, senátora Vladislava Vilímce, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu České republiky.

Tolik ode mě vše. Poprosil bych vás o podporu těchto dvou zákonů.

Místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová:  Děkuji, pane senátore. Prosím vás, abyste se posadil také ke stolku zpravodajů, sledoval rozpravu a zaznamenával případné další návrhy. Ptám se, zda někdo navrhuje podle § 107 jednacího řádu, aby Senát vyjádřil vůli návrhem zákona se nezabývat? Nikdo takový se nepřihlásil. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí. Myslím, že teď tedy skončím rozpravu. Ptám se, jestli se chce ještě pan navrhovatel vyjádřit? Nechce. Ano, přece jenom, máte slovo, pane navrhovateli.

Poslanec Jan Řehounek:  Děkuji. Já už jenom zopakuji to, že jsem velmi rád, že všechny složky, to znamená, jak vláda, tak Poslanecká sněmovna, tak ctěný Senát, se tímto zabývaly v tak rychlé míře, tak jak se tím zabývaly. Ještě jednou děkuji za podporu.

Místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová:  Děkuji, pane navrhovateli. Pane zpravodaji garančního výboru, chcete se vyjádřit k proběhlé rozpravě?

Senátor Lumír Aschenbrenner:  Děkuji, není k čemu.

Místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová:  Děkuji. Nyní, protože padl jediný návrh, budeme hlasovat o tomto návrhu, tedy schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

V sále je nyní přítomno 71 senátorů. Aktuální kvórum je 36. Spustím znělku, prosím.

Kvórum se nám změnilo, máme přítomno 72 senátorů, aktuální kvórum je 37. Ještě vidím, že kolegové dobíhají...

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Děkuji. Kdo nesouhlasí, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování č. 10 ze 72 přítomných senátorek a senátorů při kvóru 37 se pro vyslovilo 64, proti 0, návrh byl přijat. Tím hlasování o zákonu končí. Gratuluji panu poslanci, který byl předkladatelem. Můžeme ukončit tento bod. Na shledanou.

Nyní přistoupíme k dalšímu bodu našeho jednání, a to je

 

Návrh senátního návrhu zákona senátorky Renaty Chmelové a dalších senátorů, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Tisk č. 312

Jedná se o první čtení. Tento návrh senátního návrhu zákona uvede předkladatelka, senátorka Renata Chmelová. Paní senátorko, máte slovo. Prosím.

Senátorka Renata Chmelová:  Dobré dopoledne, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Předstupuji před vás s návrhem senátního zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Dovolte, abych vás seznámila s hlavními principy této úpravy a s nezbytností navrhované úpravy.

Zákon o státní památkové péči je jedním z nástrojů ochrany kulturního bohatství České republiky. Tato ochrana je provedena souborem zákazů a příkazů, přičemž správním trestem za jejich porušení jsou především pokuty ve výši stanovené tímto zákonem.

Dle úpravy účinné od roku 2008 bylo možné uložit pokutu s horní hranicí 100 tisíc. Tuto výši zákonodárce v roce 2008 vyhodnotil jako zcela neúměrnou možným škodám na chráněných kulturně historických hodnotách a horní hranici pokut navýšil na 2 miliony, respektive 4 miliony korun, tedy dvacetinásobně, respektive čtyřicetinásobně.

Ale od navýšení uplynulo již 12 let. Vzhledem k významnému růstu cenové hladiny především, ale nikoliv výlučně, nemovitostí a vzhledem ke zkušenostem se stávající úpravou se aktuální horní hranice pokut jeví jako nedostatečná. Opakovaně se objevují příklady, kdy vlastníci památkově chráněných objektů úmyslně porušují povinnosti stanovené jim zákonem s tím, že eventuální nevysoká pokuta se již stává pouhým vícenákladem. V minulých letech tak byly bez ohledu na památkovou ochranu zdemolovány například vila na Šafránce v pražských Vinohradech nebo dvě vily v pražské Ořechovce.

Nízkou vynutitelnost plnění povinností stanovených zákonem o státní památkové péči konstatuje i ministerstvo kultury v návrhu zákona o ochraně památkového fondu z roku 2019. Tento návrh lépe strukturoval skutkové podstaty jednotlivých přestupků, přičemž navrhoval navýšení pokut za některé z nich až na 10 milionů korun. Návrh byl ale bohužel nicméně po připomínkovém řízení stažen z dalšího legislativního procesu. Jeho další projednávání během tohoto volebního období se nepředpokládá. Zejména s ohledem na připravovanou novelu stavebního zákona, na kterou by teprve navazoval. Akutní potřeba ochrany památek však dle navrhovatelů přetrvává, proto považujeme za vhodné, aby byla přijata alespoň dílčí novela, kde budou pokuty stanovené stávajícím zákonem o státní památkové péči navýšeny. Převážná část zákonem trestaných jednání může ve svém důsledku znamenat nenávratné, zpravidla fakticky nevyčíslitelné škody na památkovém fondu jako součásti národního kulturního pokladu. Tyto škody pak mají pro provázanost památkové péče s cestovním ruchem i dalšími dopady v rovině ekonomické. Proto se s cílem posílení odrazujících účinků pokut navrhuje jejich zvýšení, výrazné zvýšení na 10, respektive 20 milionů korun. Zároveň se z návrhu ministerstva kultury, o kterém jsem mluvila, alespoň částečně přebírá podrobnější strukturování sankcí, a to v podobě snížení horní hranice pokut v případě protiprávního jednání, které je spojeno například s pouhým nesplněním oznamovací povinnosti. Při stanovení konkrétní výměry sankce musí orgán projednávací přestupek samozřejmě nadále vycházet z obecných kritérií, jež jsou detailně upravena v obecné úpravě, jako je zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení v nich.

Co se týká zhodnocení souladu navrhované právní úpravy, je konstatováno, že navrhovaná úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, že není v rozporu s právními předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie ani s obecnými právními zásadami práva Evropské unie. Ani není v rozporu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.

Co se týká hospodářského a finančního dosahu navrhované právní úpravy na státní rozpočet a rozpočty krajů a obcí, je konstatováno, že návrh má pozitivní dopady na státní rozpočet v podobě navýšení výnosů z pokut ukládaných na základě zákona o státní památkové péči a nemá dopady na rozpočty obcí a krajů. Zároveň je konstatováno, že nemá dopady ani na další zkoumané oblasti, například sociální dopady v ochraně soukromí a tak dále.

Ráda bych shrnula, že návrh tedy spočívá ve změně výše pokut ukládaných za spáchání přestupku fyzickým podnikajícím, fyzickým i právnickým osobám. U přestupků spočívajících v pouhém porušení oznamovací povinnosti se horní hranice pokuty snižuje ze 2, respektive 4 milionů na 100 tisíc. U ostatních přestupků se naopak pro dosažení odrazujícího efektu horní hranice zvyšuje na 10, respektive 20 milionů korun, což je pětinásobek oproti současně platnému zákonu.

Co se týká navržené účinnosti zákona, měla k její formulaci připomínku naše senátní legislativa. Já se k této připomínce připojuji. Pokud bude náš návrh zákona puštěn do prvního čtení, navrhnu úpravu té formulace platnosti zákona dle doporučení legislativního odboru Senátu. Děkuji.

Místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová:  Děkuji vám, paní senátorko. Prosím, abyste zaujala místo u stolku zpravodajů. Organizační výbor určil zpravodajkou pro první čtení senátorku Jaromíru Vítkovou. Máte slovo, paní senátorko.

Senátorka Jaromíra Vítková:  Pěkné dopoledne, paní místopředsedkyně, vážení kolegové a kolegyně. Návrh senátního zákona paní senátorky Renaty Chmelové a dalších senátorů tady paní senátorka velmi dobře představila. Já bych jenom chtěla dodat, že navrhovaná novela stanovuje tři horní hranice pokut za přestupky: 100 tisíc, 10 milionů a 20 milionů korun. Ohledně této navrhované novely jsem již svolala pracovní schůzku, která proběhla 18. listopadu za přítomnosti náměstka ministra kultury, zástupců, nebo respektive ředitelů Archeologického ústavu Akademie věd z Prahy i Brna, předsedy Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, také jsem přizvala zástupce z krajských úřadů.

Na základě diskuse a závěrů z této pracovní schůzky budu připravovat pozměňovací návrhy, které především zohlední oblast archeologie. V podstatě na schůzce tato oblast byla velmi diskutována a je obava, že snížení hranice přestupků za opomenutí oznamovací povinnosti na 100 tisíc korun by nebyla dobrá, že by vedla k obcházení zákona. Vzhledem k tomu, že se v této chvíli jedná o první čtení tohoto senátního návrhu, podporuji jeho projednání ve výboru pro vzdělávání, kulturu, vědu, lidská práva a petice. Děkuji za pozornost.

Místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová:  Děkuji, paní zpravodajko. Prosím vás, abyste také zaujala místo u stolku zpravodajů, sledovala rozpravu a zaznamenávala případné další návrhy, abyste se k nim potom mohla po skončení rozpravy vyjádřit. Nyní otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy se opět nikdo nehlásí. Obecnou rozpravu tedy končím. Nyní se ptám... Ano, přeci jen se hlásí, já teď musím znovu otevřít obecnou rozpravu. Aha, prý nemůžu, tak přemýšlím, jak to rychle udělat. Poradím se... Já si myslím, že můžeme tedy hlasovat. Ano, vy dostanete slovo, paní navrhovatelko. Přesně teď dostanete slovo. Takže ptám se paní navrhovatelky Renaty Chmelové, chce-li se k rozpravě vyjádřit? Prosím. Teď máte slovo.

Senátorka Renata Chmelová:  Děkuji, já se omlouvám, že jsem rychle nezareagovala, já bych potřebovala zareagovat ještě v rozpravě, protože bych chtěla navrhnout, abychom mohli hlasovat zároveň i o zkrácení lhůty k projednání tohoto návrhu z toho důvodu, že již v lednu bychom potom tento návrh nemohli projednat z důvodu už naplnění programu, jak mě upozornilo naše organizační oddělení. To znamená, já bych zde navrhla zkrácení lhůty k projednání tohoto návrhu ve výborech na 10 dní, to znamená do 22. ledna. Děkuji. To je moje vystoupení v rozpravě.

Místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová:  Ne, to je vystoupení, které je už v rámci vyjádření navrhovatelky.

Senátorka Renata Chmelová:  Děkuji. Já bych ještě na závěr, ve svém závěrečném slovu, chtěla velmi krátce reagovat na kolegyni zpravodajku. Moc děkuji za to vznesené téma, jak dalece snižovat pokuty za oznamovací povinnosti. Je skutečně pravdou, že ten návrh ministerstva kultury v roce 2019, ze kterého my jsme vycházeli, pokuty strukturoval daleko podrobněji, zavedl tam ještě tu střední kategorii, byly tam ještě jiné částky. Zároveň tedy těch 100 tisíc za to snížení té oznamovací povinnosti... Ten tam skutečně takto byl. Ale je pravdou, že oblast archeologie měla svůj celý paragraf. Skutečně v tom návrhu ty 4 miliony za porušení oznamovací povinnosti v oblasti archeologie byly. Takže děkuji, že se toto téma zvedlo, a určitě se s tím vypořádáme na jednání výboru. Pokud bude postoupeno k jednání. Děkuji.

Místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová:  Děkuji vám. Paní zpravodajka pro první čtení má teď slovo, jestli se chce vyjádřit?

Senátorka Jaromíra Vítková:  Já samozřejmě vnímám potřebu rychle tento tisk projednat, ale přece jenom těch 10 dní se mi zdá být velmi rychlých.

Místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová:  Takže padly tady... Teď je tady debata organizačního výboru. Poprosím, moment. (Senátoři se radí o dalším postupu.)

Žádné připomínky, můžeme postoupit dál. Vzhledem k tomu, že jsme návrh zákona nevrátili navrhovateli k dopracování, takový návrh nepadl, ani jsme ho nezamítli, je teď na nás, abychom přikázali návrh senátního návrhu zákona výboru či výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje, aby garančním výborem pro projednání tohoto návrhu senátního návrhu zákona byl výbor pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Má někdo ještě jiný návrh? Nevidím, že by někdo měl jiný návrh. Proto můžeme přistoupit k hlasování. Napřed pustím znělku.

V tuto chvíli máme ještě technickou... Ta technická poznámka se týká toho, že bychom zkrátili lhůtu k projednání tohoto návrhu senátního návrhu ve výborech o 10 dní, tj. do 22. ledna. Takže je to tak. Takto to navrhuje paní navrhovatelka. Já po tom, co budeme hlasovat o přikázání do výboru, bych dala ještě hlasovat o tomto návrhu samostatně po skončení tohoto hlasování. Takže v tuto chvíli je přítomno 71 senátorů. Aktuální kvórum pro hlasování je 36. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s přikázáním návrhu zákona, zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo nesouhlasí, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování č. 11 se ze 71 přítomných senátorek a senátorů při kvóru 36 pro vyslovilo 61, proti byl jeden, návrh byl přijat. Nyní je tedy zákon přikázán do výboru.

Další hlasování. Budeme hlasovat o tom, že návrh senátního návrhu zákona senátorky Renaty Chmelové a dalších senátorů, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, Senát přikazuje tomuto výboru, to už jsme hlasovali, a zadruhé zkracuje lhůtu k projednání tohoto návrhu senátního návrhu zákona ve výborech o 10 dní, tj. do 22. ledna.

Rozumíme, o čem budeme hlasovat? Ano? Nikdo nemá problém, takže to jsem ráda. Teď zahájíme hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko ANO. Děkuji. Kdo nesouhlasí, zvedne ruku a stiskne tlačítko NE. Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování č. 12 se ze 71 přítomných senátorek a senátorů při kvóru 36 pro vyslovilo 40, proti bylo 12. Návrh byl přijat.

Děkuji paní navrhovatelce. Konstatuji, že tento bod k projednání jsme skončili. Na návrh organizačního výboru nyní přerušuji schůzi, a tu schůzi přerušuji do 10. prosince do 9:00 hodin. Děkuji vám.

(Jednání přerušeno v 11.31 hodin.)