Původní dokument
Následující text (HTML náhled) nemusí být věrnou podobou původního dokumentu (odlišnosti mohou být ve formátování textu, poznámkách pod čarou, přeškrtnutí textu, tabulkách, apod.) a slouží pouze pro náhled.

Ethan Frome

1.den schůze

( 18.prosince 1996 )

Předsedající senátor Jaroslav Musial:

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, milí hosté,na základě politické dohody senátorských klubů a v souladu s předloženým návrhem usnesení zahajuji podle § 22, odst. 4, zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ustavující schůzi Senátu. Co nejsrdečněji vás na ní vítám. V novodobých dějinách České republiky je to historicky první schůze Senátu. Proto jsme na úvod vyslechli státní hymnu a nad Valdštejnským palácem zároveň zavlála vlajka České republiky.

Vážené dámy, vážení pánové, dostalo se mi té cti zahájit historicky první zasedání Senátu Parlamentu České republiky. Nezastírám určité dojetí. Považuji ustavení horní komory za akt, který pro mě osobně představuje jednu z důležitých jistot demokracie. Té demokracie, kterou zosobňovala osobnost T.G. Masaryka, jehož myšlenky jsou tolik blízké našemu současnému presidentovi panu Václavu Havlovi. Jsou to myšlenky velkého člověka a velkého demokrata a já pevně věřím, že jsou to myšlenky velmi blízké i těm politikům, kteří si uvědomují, že konstruktivní politiku nemohou dělat lidé v zajetí úzkého, příliš stranického myšlení.

Věřím, že první Senát českého státu bude pracovním místem, kde bude převažovat snaha pomoci tvořit takové zákony, které umožní spokojený život obyvatel naší země. Vím, že proces, který by měl vést k tomuto cíli, nebude jednoduchý. Vím však také, jako většina z vás, že je nezbytný.

Dnešní ustavující schůzí Senátu dochází k dalšímu naplňování Ústavy jako základního zákona státu. Náš pan president Václav Havel letos v březnu řekl ve svém projevu v Poslanecké sněmovně, že Senát by mohl významně prohloubit a obohatit naši demokracii tehdy, kdyby byl souborem osob, které získaly zásluhou své odborné, občanské a lidské autority přímou důvěru občanů. Listopadové volby do Senátu daly právě na tuto úvahu odpověď.

V tajném hlasování na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva podle zásad většinového systému v souladu s ustanovením čl. 18, odst. 2 ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, jsme se stali senátorkami a senátory Parlamentu České republiky.

Dnes nám nastává práce a s ní odpovědnost. Žádné ústavní tajemno, jen viditelné výsledky práce budou našeho občana zajímat. Smyslem našeho snažení musí být pravda, spravedlnost, výsostná ochrana státních zájmů, důstojnosti člověka, občana a jeho nezadatelných práv.

Ve státotvorné filosofii Senátu nám jistě půjde o prosperitu a stabilitu země, o její dobro a blaho a v jejím důsledku o důstojný život spoluobčanů. Neobejde se to bez úzké a poctivé spolupráce s Poslaneckou sněmovnou a vládou České republiky. Senát jako horní komora Parlamentu České republiky má Ústavou stanovené legislativní povinnosti. Jsem však přesvědčen, že bude mít i na víc. Sehrát určitou očistnou a utišující roli v našem někdy neklidném politickém ovzduší a stát se vysokou školou politické kultury a slušnosti.

Každý z nás zastupuje svůj obvod, region. Je senátorem nejen těch, kteří ho volili, ale i těch, kteří mu hlas nedali nebo k volbám nepřišli. Svůj mandát bude vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Protože patří všem, neměl by se stát zajatcem žádné politické strany. Smysl pro čest, povinnost a určitá pokora by měly být neustále přítomny v těchto historických místech. Pevně věřím, že zvolené senátorky a senátoři přistoupí ke své práci jako ke službě občanům této země.

Přeji nám všem, abychom na toto krédo nikdy nezapomněli. Chtěl bych z tohoto slavnostního zasedání pozdravit našeho pana presidenta Václava Havla jménem paní senátorek, pánů senátorů a vzácných hostů a popřát mu brzké uzdravení. Moc se těšíme na jeho návštěvu v Senátu. (Potlesk.)

Děkuji.

Vážené senátorky, vážení senátoři, připomeňme si, že president republiky stanovil den zahájení zasedání Senátu na den 9. prosince 1996. Jeho rozhodnutí bylo publikováno

29. listopadu tohoto roku ve Sbírce zákonů pod číslem 292.

Do doby přijetí našeho jednacího řádu se budeme řídit jednacím řádem Poslanecké sněmovny. Budeme-li tedy dále zmiňovat jednací řád, jedná se vždy o jednací řád Poslanecké sněmovny, přičemž jeho ustanovení použijeme přiměřeně. O tom budeme dnes ještě hovořit.

Chci vás hned v úvodu schůze požádat o jednu laskavost. Protože se dosud všichni neznáme jménem, prosím vás, abyste se do rozpravy v průběhu celé ustavující schůze hlásili pouze písemně, popřípadě řekli u řečniště své jméno.

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, pořad ustavující schůze je zakotven v jednacím řádu, a to ustanoveními § 23 až 28. Aktuální situace však vyžaduje navrhnout vám projednání některých dalších bodů, z nichž přijetí prvního podmiňuje projednání zbývajících. O jejich zařazení na pořad budeme hlasovat po složení slibu. V písemném podkladu, který vám byl rozdán na lavice, jsou zařazeny na třetím, čtvrtém, jedenáctém, čtrnáctém, šestnáctém, sedmnáctém, osmnáctém a devatenáctém místě.

Nejprve bych vás rád seznámil s prvními dvěma body pořadu schůze.

Podle čl. 23 Ústavy České republiky skládá senátor slib na první schůzi Senátu, které se zúčastní.

V souladu s jednacím řádem tak učiní pronesením slova “slibuji” a podáním ruky tomu, do jehož rukou slib skládá. Předsedající dá předtím slib přečíst. Složení slibu poté senátor stvrdí svým podpisem. V této souvislosti připomínám ještě čl. 25 Ústavy, který řeší zánik mandátu. V něm je uvedeno, že mandát zaniká mimo jiné odepřením slibu nebo složením slibu s výhradou. Vlastní akt slibu proběhne tak, že po přečtení předepsané formule slibu složím slib já před vámi všemi. Poté sestoupím před senátorské lavice a vy ke mně budete přicházet v pořadí podle čísel volebních obvodů. Složení slibu nakonec stvrdíte svým podpisem.

O přečtení slibu požádám nejmladšího z našich řad, pana senátora Mirka Topolánka. Současně pana senátora žádám, aby po přečtení slibu do mých rukou složil slib a poté představil každého senátora před složením slibu přečtením čísla jeho volebního obvodu a jména.

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, nyní tedy můžeme přistoupit k prvním dvěma bodům ustavující schůze.

Žádám pana senátora Mirka Topolánka, aby přednesl slib předepsaný Ústavou České republiky. Zároveň vás prosím, abyste všichni povstali a zůstali stát po celou dobu čtení slibu. Poté složím slib já a po mně pan senátor Topolánek. Dále pak jednotliví členové senátorského sboru v pořadí podle volebních obvodů. Jména senátorů budou čtena spolu s čísly volebních obvodů a to od čísla jedna.

Senátor Mirek Topolánek:Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony, slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Senátor Jaroslav Musial(volební obvod č.32): Slibuji.

Senátor Mirek Topolánek(volební obvod č.70): Slibuji.

Volební obvod

číslo 1 - Karlovy Vary - Vladimír Kulhánek(slibuji)

číslo 2 - Sokolov - Jiří Vyvadil(slibuji)

číslo 3 - Cheb - Peter Morávek(slibuji)

číslo 4 - Most - Richard Falbr(slibuji)

číslo 5 - Chomutov -Ladislav Drlý(slibuji)

číslo 6 - Louny - Ivan Havlíček(slibuji)

číslo 7 - Plzeň-jih - Jaroslav Jurečka(slibuji)

číslo 8 - Rokycany - František Jirava(slibuji)

číslo 9 - Plzeň-město - Bohumil Kulhánek(slibuji)

číslo 10 - Český Krumlov - Karel Vachta(slibuji)

číslo 11 - Domažlice - Petr Smutný(slibuji)

číslo 12 - Strakonice - Pavel Rychetský(slibuji)

číslo 13 - Tábor - Pavel Eybert(slibuji)

číslo 14 - České Budějovice -Jiří Pospíšil(slibuji)

číslo 15 - Pelhřimov -Milan Štěch(slibuji)

číslo 16 - Beroun - Jiří Rckl(slibuji)

číslo 17 - Praha 12 -Jan Krámek(slibuji)

číslo 18 - Příbram - Zdeněk Vojíř(slibuji)

číslo 19 - Praha 11 - Václav Mencl(slibuji)

číslo 20 - Praha 4 -Zdeněk Klausner(slibuji)

číslo 21 - Praha 5 - Michael Žantovský(slibuji)

číslo 22 - Praha 10 - Milan Kondr(slibuji)

číslo 23 - Praha 8 - Alena Palečková(slibuji)

číslo 24 - Praha 9 - Josef Pavlata(slibuji)

číslo 25 - Praha 6 -Jan Koukal(slibuji)

číslo 26 - Praha 2 - Vladimír Zeman(slibuji)

číslo 27 - Praha 1 - Václav Benda(slibuji)

číslo 28 - Mělník - Jaroslav Horák(slibuji)

číslo 29 - Litoměřice - Karel Burda(slibuji)

číslo 30 - Kladno - Ladislav Svoboda(slibuji)

číslo 31 - Ústí nad Labem - Oto Neubauer(slibuji)

číslo 33 - Děčín - Egon Lansky(slibuji)

číslo 34 - Liberec - Přemysl Sobotka(slibuji)

číslo 35 - Jablonec nad Nisou - František Vízek(slibuji)

číslo 36 - Česká Lípa -Miroslav Coufal(slibuji)

číslo 37 - Jičín - Jiří Liška(slibuji)

číslo 38 - Mladá Boleslav - Jarmila Filipová(slibuji)

číslo 39 - Trutnov - Vlastimil Šubrt(slibuji)

číslo 40 - Kutná Hora - Karel Floss(slibuji)

číslo 41 - Benešov -Libuše Benešová(slibuji)

číslo 42 - Kolín - Vladislav Malát(slibuji)

číslo 43 - Pardubice - Jaroslava Moserová(slibuji)

číslo 44 - Chrudim - Petr Pithart(slibuji)

číslo 45 - Hradec Králové - Karel Barták(slibuji)

číslo 46 - Ústí nad Orlicí - Bohumil Čada (slibuji)

číslo 47 - Náchod - Miloslav Müller(slibuji)

číslo 48 - Rychnov nad Kněžnou - František Bartoš(slibuji)

číslo 49 - Blansko - Libor Pavlů(slibuji)

číslo 50 - Svitavy - Jiří Brýdl(slibuji)

číslo 51 - Žďár nad Sázavou - Jiří Šenkýř(slibuji)

číslo 52 - Jihlava - Václav Jehlička(slibuji)

číslo 53 - Třebíč -Pavel Heřman(slibuji)

číslo 54 - Znojmo - Milan Špaček(slibuji)

číslo 55 - Brno-venkov - Vlasta Svobodová(slibuji)

číslo 56 - Břeclav - Jiří Pavlov(slibuji)

číslo 57 - Vyškov - Oldřich Dočekal(slibuji)

číslo 58 - Brno-město - Luděk Zahradníček(slibuji)

číslo 59 - Brno-město - Richard Salzmann(slibuji)

číslo 60 - Brno-město -Jan Zahradníček(slibuji)

číslo 61 - Olomouc -Josef Jařab(slibuji)

číslo 62 - Prostějov - Jan Kavan(slibuji)

číslo 63 - Přerov -Jitka Seitlová(slibuji)

Číslo 64 - Bruntál - Zdeněk Babka(slibuji)

Číslo 65 - Šumperk -Václav Reitinger(slibuji)

Číslo 66 - Olomouc - Karel Korytář(slibuji)

Číslo 67 - Nový Jičín - František Konečný(slibuji)

Číslo 68 - Opava - Jan Voráček(slibuji)

Číslo 69 - Frýdek Místek - Věra Vašínková(slibuji)

Číslo 71 - Ostrava-město - Jan Zapletal(slibuji)

Číslo 72 - Ostrava-město - Vítězslav Matuška(slibuji)

Číslo 73 - Frýdek Místek -Emil Škrabiš(slibuji)

Číslo 74 - Karviná - Alfréd Michalík(slibuji)

Číslo 75 - Karviná - Antonín Petráš(slibuji)

Číslo 76 - Kroměříž -Eva Nováková(slibuji)

Číslo 77 - Vsetín - Vladimír Oplt(slibuji)

Číslo 78 - Zlín -Irena Ondrová(slibuji)

Číslo 79 - Hodonín -Jan Benda(slibuji)

Číslo 80 - Zlín -Jiří Stodůlka(slibuji)

Číslo 81 - Uherské Hradiště - Jaroslav Petřík(slibuji)

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Nyní se táži pro úplnost, zda všichni přítomní senátoři složili slib. Je zde někdo, kdo nesložil slib? Není tomu tak, tak mohu konstatovat, že složením slibu jsme projednali první a druhý bod programu.

A nyní se o slovo přihlásil předseda Poslanecké sněmovny pan Miloš Zeman a předseda vlády pan Václav Klaus.

Předseda Poslanecké sněmovny Miloš Zeman:Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás upřímně pozdravil jménem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a slíbil, že budeme maximálně usilovat o dobrou a plodnou spolupráci s tímto nově vytvořeným Senátem.

Chtěl bych připomenout, že navazujeme již na tradice Senátu první republiky, tradice spojené i s jeho dlouholetým předsedou Františkem Soukupem, ale před námi je především budoucnost. Budoucnost, která u obou zákonodárných sborů je spojena především s tvorbou dobrých zákonů.

Chtěl bych věřit, že bez ohledu na místo, odkud pocházíme, a bez ohledu na naši stranickou příslušnost v sobě všichni najdeme sílu, senátoři i poslanci, abychom si uvědomili, že dobré zákony jsou jakoby vryty do kamene, že přežívají funkční období jakékoli sněmovny a že mají sloužit občanům této země a jejich dobrému životu. Věřím proto, že najdeme sílu a odhodlání k tomuto společnému posuzování zákonů tak, aby až jednou budeme z těchto obou sněmoven odcházet, jsme se mohli ohlédnout za svojí prací, a abychom věděli, že se nám společně s vyvažováním různých nedostatků a s odstraňováním chyb, kterých se každý z nás může dopustit, podařilo dobré zákonodárné dílo ve prospěch naší země, protože právě proto tady všichni jsme.

Dovolte mi, abych upřímně popřál Senátu Parlamentu České republiky mnoho úspěchů v jeho práci a vám naplnění všech snů a nadějí, s nimiž jste do této sněmovny přišli.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk).

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Děkuji předsedovi Poslanecké sněmovny panu Miloši Zemanovi a prosím pana předsedu vlády pana Václava Klause, aby se ujal slova.

Předseda vlády České republiky Václav Klaus:Vážený pane předsedající, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, dovolte mi, abych vás jménem svým i jménem vlády České republiky pozdravil, abych vám v této slavnostní a pro celou naši zemi významné chvíli poblahopřál ke složení vašeho senátorského slibu a abych popřál mnoho úspěchů nejen vaší ustavující schůzi, ale hlavně mnoho úspěchů v budoucí práci prvého novodobého českého Senátu.

Toto mé přání není adresováno pouze vám, je adresováno i nám, tedy občanům České republiky, kteří v Senátu vidí další krok k naplnění Ústavy i konec konců k dotvoření našeho demokratického politického systému, posílení jeho stability a také, doufejme, cestu ke zkvalitnění našeho legislativního procesu.

Naše země v uplynulých sedmi letech nepochybně dosáhla mnoha úspěchů v budování demokratické společnosti a fungující ekonomiky. Tento proces však ještě ukončen není a my jsme si všichni vědomi toho, že před námi stojí řada úkolů.

I vaše jednání bude podstatně ovlivňovat to, zda udržíme dosavadní tempo postupu vpřed, či zda se zastavíme, či zda dokonce budeme nuceni potýkat se s pokusy vracet se zpátky. Jsem přesvědčen, že vaše zkušenosti a vaše schopnosti, o nichž jste nedávno přesvědčili své voliče, jsou zárukou dalšího úspěšného směřování naší země.

Čeká vás množství velmi konkrétní a leckdy i velmi mravenčí práce, která by neměla vést jen k prodloužení legislativní práce Parlamentu, ale hlavně k její nové kvalitě.

Zájem vlády a Senátu je jistě totožný: je jím prospěch občanů, prospěch této země. Vláda i já osobně jsme připraveni vám v této oblasti poskytnout veškerou součinnost a spolupráci. Z Ústavy sice není mezi vládou a Senátem téměř žádný vztah ve smyslu přímé návaznosti. Jsem však přesvědčen, že i bez tohoto psaného zakotvení obě tyto instituce mohou a že i budou dobře spolupracovat a že budou spoluvytvářet lepší politické klima v zemi a lepší tvář naší politické kultury.

Vy zahajujete fungování nového orgánu našeho ústavního systému. Vy budete těmi, jejichž práce vytvoří tradici, podle níž se Senát zapíše do vědomí našich občanů. Na vás záleží, zda se potvrdí pozitivní nebo negativní očekávání, která utváření této komory v Parlamentu provázela. Proto dosah vašich činů přesáhne funkční období každého z vás.

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, vaší dnešní schůzí začíná de facto nepřetržité zasedání Senátu. Proto vám ještě jednou přeji, abyste mohli neprodleně začít s normální prací, abyste brzy ustavili všechny orgány, které ke své práci potřebujete, abyste se co nejdříve stali důstojným partnerem Poslanecké sněmovny.

Občanům této země pak ještě jednou přeji, aby měli rychle možnost poznat, že je Senát skutečným obohacením našeho politického systému a celého politického života naší země.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Děkuji předsedovi vlády panu Václavu Klausovi.

Nyní vyhlašuji třicetiminutovou přestávku. Sejdeme se v jednací síni opět v 15.15 hod.

(Jednání po přestávce opět zahájeno.)

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, zahajuji přerušené jednání ustavující schůze.

Dalším bodem jednání je návrh na doplnění pořadu ustavující schůze. Složením slibu jsme se dostali do stadia, kdy se budeme rozhodovat o zařazení dalších bodů nad rámec stanovený pro ustavující schůzi jednacím řádem.

Navrhuji vám zařazení bodů označených čísly 4, 11, 14, 16, 17, 18 a 19. Tři z nich se týkají přiměřené modifikace jednacího řádu Poslanecké sněmovny.

Čtvrtým bodem je záležitost, která podle odstavce 2, čl. 43 Ústavy ČR vyžaduje též souhlas Senátu. Její aktuálnost spočívá v tom, že pro vyslání našich vojáků do jednotek IFOR byl původně dán souhlas Poslaneckou sněmovnou pouze do 20.prosince letošního roku.Vláda ČR však nyní žádá o prodloužení této lhůty.

V dalších dvou bodech nejprve projednáme návrh na ustavení dalších výborů Senátu a následně návrh na potvrzení volby předsedů těchto dalších výborů. Poslední výbor upřesní náležitosti spojené s výkonem funkce představitelů státní moci.

Chce se k návrhu na doplnění pořadu ustavující schůze někdo vyjádřit?

Senátor Jan Koukal:Vážený pane předsedající, dámy a pánové, možná, že díky nedokonalé připravenosti mé osobní, jsem ne zcela pochopil, co bylo myšleno vaším návrhem, zda z tohoto seznamu jednotlivých bodů, které tady máme, chceme předřadit body 4, 11, 14 atd., nebo zda budeme jednat podle pořadí. Potom nechápu, jak a proč byly jednotlivé body teď vytaženy. Jestli budeme jednat podle pořadí, jak jsou uvedeny v tisku, který jsme dostali, s tím nemám nejmenší problém. Nechápu ale, proč jste upozornil v tomto okamžiku na body 4, 11 atd. Žádám o vysvětlení.

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Prosím pana senátora Rychetského.

Senátor Pavel Rychetský:Vážený pane předsedající, vážené paní senátorky a senátoři, do prezidiální zprávy byla zahrnuta tato věta proto, že jednací řád, který zatím nemáme, ale který je přijat zákonem č. 90/95, rozsah ustavující schůze Sněmovny stanoví. Stanoví ho striktně, body, o nichž hovoří pan předsedající, jsou body, které jdou nad rámec tohoto jednacího řádu, které politické grémium složené ze zástupců klubů dohodlo, že by bylo vhodné ještě na dnešní schůzi projednat. Abychom je mohli projednat, musíme říci, že souhlasíme s jejich projednáním, neboť to jsou body, které zákon nepředepisuje.

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Děkuji panu senátorovi. Stačí odpověď panu senátorovi Koukalovi? Děkuji.

Můžeme přikročit dále. Budeme poprvé hlasovat. Ještě se hlásí pan senátor Václav Benda.

Senátor Václav Benda:Dámy a pánové, pane předsedající, promiňte, ale dostali jsme to teprve dnes na stůl. V bodě 11 v zelených deskách je ustavení organizačního výboru. Nevím, jak tomu mám rozumět, protože podle návrhů, které byly, a podle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, kterým se zatím řídíme, jsou členy organizačního výboru místopředsedové Senátu, jejichž volba bude následovat v bodech dalších. Tam je možná informace o struktuře organizačního výboru, ale ustavit organizační výbor nemůžeme, dokud neproběhnou další body. Upozorňuji na bod 11c, že je formálně závadný.

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Mám dojem, pane senátore, že jsme si to v klubech řekli. Hlásí se pan senátor Rychetský.

Senátor Pavel Rychetský:Připomínka pana senátora Bendy je věcná a je na místě. Je to určitý nepřesný termín. Zákon o jednacím řádu, který budeme, předpokládám, recitovat, vskutku stanoví, kdo je členem organizačního výboru, t.j. vyjmenované funkce, a dále stanoví, že další členy si tato komora podle principu poměrného zastoupení doplní. V tomto bodu se mělo správně v návrhu programu použít místo termínu ustavení organizačního výboru rozhodnutí o struktuře, o tom, co je v naší pravomoci, jakým způsobem se doplní organizační výbor a také se musí stanovit počet. Možná, že by bylo vhodnější místo ustavení organizačního výboru použít termín jako např. rozhodnutí o složení organizačního výboru nebo o počtu členů organizačního výboru.

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Děkuji panu senátoru Rychetskému.

Senátor Pavel Rychetský:Já ještě chci zdůraznit, že to není usnesení, toto je jenom program, a proto zde není třeba hlasovat.

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Pane senátore, stačí toto vysvětlení ?

Senátor Václav Benda:Ano, ale s tou opravou.

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Můžeme tedy pokročit dál. Budeme poprvé hlasovat. Dříve než se tak stane, dovolte mi malou poznámku. Jak zajisté víte, nejen dnešní, ale i některé schůze budou probíhat v náhradních prostorách Valdštejnského paláce, a proto zde nebylo možno instalovat hlasovací zařízení.

Z tohoto důvodu bude probíhat sčítání hlasů za pomoci skrutátorů, což je také důvodem mé prosby o vaše pokud možno jednoznačná gesta. Tím přispějeme k plynulému jednání naší schůze. Děkuji.

Teď tedy hlasováním vyjádříme, zda budeme jednat o rozšíření pořadu této schůze.

Zahajuji hlasování. Nejprve prosím o součet přítomných senátorů v sále. (Sčítání senátorů.)

V této chvíli je nás 79 přítomných. Je to potřebný počet pro přijetí, nadpoloviční většina je 40.

Dám nyní hlasovat, kdo podporuje přednesený návrh, nechť zvedne ruku.

Pro návrh hlasovalo 79.

Je někdo proti tomuto návrhu? (Nikdo.)

Konstatuji, že návrh na rozšíření pořadu ustavující schůze byl přijat.

Nyní budeme jednat o zařazení jednotlivých bodů do pořadu ustavující schůze. Navrhuji zařadit čtvrtý bod - návrh na jednotné používání jednacího řádu Poslanecké sněmovny pro jednání Senátu - jako jedenáctý bod, jehož částí je návrh usnesení, kterým se stanoví rozsah členství senátorů ve výborech. Jako čtrnáctý bod návrh usnesení Senátu k vládnímu návrhu k účasti České republiky v mnohonárodních silách pod vedením NATO a Organizace spojených národů k dohledu nad dodržováním mírové dohody a stabilizaci situace na území Bosny a Hercegoviny.

Jako šestnáctý bod jde o návrh na ustanovení dalších výborů, jako sedmnáctý bod návrh pravidel jednání Senátu o návrzích právních předpisů a mezinárodních smluv, jako osmnáctý první bod návrh na potvrzení volby předsedů výborů, jako devatenáctý bod návrh usnesení k stanovení podrobností k provedení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, a zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a zákona č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republiky.

Jsou k tomu nějaké připomínky? Hlásí se pan senátor Zahradníček.

Senátor Jan Zahradníček:Já si myslím, že vzhledem k naléhavosti těchto bodů je třeba o nich hlasovat jednotlivě.To znamená, že byste měl před každým hlasováním přečíst usnesení a měla by k tomu být otevřena rozprava.

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Děkuji panu senátorovi. Z našeho ustavení vyplývá, že budeme muset hlasovat po každém bodu zvlášť. (Hlásí se jeden senátor.) Prosím.

Senátor Jan Koukal: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dávám protinávrh, abychom hlasovali en bloc o pořadu našeho jednání, tak jak je uveden v materiálu, který jsme obdrželi, tedy bez rozpravy.

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Děkuji panu senátorovi Koukalovi. Prosím pěkně, je někdo dále přihlášen? Je nějaká námitka? (Hlásí se jeden senátor.) Prosím.

Senátor Jiří Vyvadil:Platí-li pro nás jednací řád Poslanecké sněmovny přiměřeně, tak pokud pan kolega Zahradníček chtěl podat pozměňovací návrh oproti programu, může ho podat. V opačné případě se hlasuje o jednotlivých pozměňovacích návrzích proti programu. Potom platí to, co řekl pan senátor Koukal. Jinak se hlasuje o programu jako celku.

Za druhé platí podle jednacího řádu, že se o jednotlivých bodech programu nevede rozprava.

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Děkuji panu senátorovi Vyvadilovi. Prosím, je ještě nějaká námitka nebo připomínka? Nikoliv. Pak přistoupíme k hlasování.

Nejprve prosím o součet přítomných senátorů v sále. V této chvíli je nás 79. Potřebný počet pro přijetí je tedy 40.

Kdo souhlasí se zařazením uvedených šesti bodů na pořad schůze, nechť zvedne, prosím, ruku. (Hlasování.) Pro návrh hlasovalo 78 senátorů. Kdo je proti tomuto návrhu ? Jeden. Děkuji. Návrh byl přijat. Budeme se tedy řídit pořadem, jak je uveden v rozdaném písemném materiálu.

Než přistoupíme k projednávání bodů stanovených v jednacím řádu, budeme se zabývat návrhem na jednotné používání jednacího řádu Poslanecké sněmovny pro jednání Senátu. Písemný podklad obsahující senátní tisk č. 96/1 a návrh usnesení Senátu jste dostali na lavice. Tento návrh předkládá pan senátor Pavel Rychetský. Prosím pana senátora, aby nám předložený návrh odůvodnil.

Senátor Pavel Rychetský:Vážený pane přesedající, vážené paní senátorky a páni senátoři, právní řád České republiky v tuto chvíli, kdy byl ustaven Senát jako jedna z komor Parlamentu ČR, neobsahuje zákonnou normu, která by stanovila pravidla jednání Senátu. Problém tedy je, jakou právní normu bude tento Senát používat prozatímně, provizorně, než se součástí právního řádu stane zákon o jednacím řádu Senátu Parlamentu ČR.

Článek 106 odst. 2 Ústavy stanoví, že do přijetí zákona o jednacím řádu komor se postupuje v jednotlivých komorách podle jednacího řádu ČNR. Jak však víte, zákon o jednacím řádu ČNR byl zrušen zákonem Poslanecké sněmovny č. 90 z roku 1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, přičemž tento zákon obsahuje § 126, který zní: “Do doby přijetí zákona o jednacím řádu Senátu se pro jednání Senátu používají přiměřeně ustanovení tohoto zákona”.

Jsme tedy v situaci, kdy existují dvě právní normy, které jsou v jistém konfliktu, stejně tak jako existují dva právní principy, které jsou také v jistém konfliktu. Ústava nám ukládá používat nadále zákon o jednacím řádu ČNR až do doby, než přijmeme svůj zákon o jednacím řádu, a jde nepochybně o normu vyšší právní síly, než je zákon Poslanecké sněmovny. Zákon Poslanecké sněmovny nám naopak ukládá používat její jednací řád do té doby, než bude přijat definitivní jednací řád.

Jedna právní zásada ukládá, že právní norma vyšší síly má přednost. Jiná právní zásada říká, že při konfliktu dvou právních norem se použije právní norma pozdější, to je novější. Domníváme se (a tím hovořím za pracovní skupinu, ve které byly zastoupeny všechny senátorské kluby tohoto tělesa), že vést rozpravy o tom, zda se máme řídit zásadou prvou nebo zásadou druhou, by mohlo prvé jednání Senátu nadměrně zatížit, proto jsme po zralé úvaze předložili, jak jste si jistě povšimli, návrh jeden. Návrh usnesení o jednacím řádu (máte jej jako součást senátního tisku č. 1), kterým se tato komora bude řídit, doporučujeme přijmout jako normu platnou pro naše jednání jednací řád Poslanecké sněmovny, a to samozřejmě až do té doby, než budeme mít zákon svůj vlastní.

Ustanovení, které jsem zde citoval, to je § 126 tohoto zákona, říká, že tento zákon se použije přiměřeně. Přiměřenost je v tomto případě nezbytně nutná, protože Ústava vymezuje v řadě případů odlišně kompetence obou komor Parlamentu ČR. V řadě případů jsme svědky toho, že některé kompetence jsou svěřeny výlučně Poslanecké sněmovně. Jsou to například pasáže o vztahu Poslanecké sněmovny k vládě (právo poslanců klást dotazy a interpelace, výlučné právo Poslanecké sněmovny zřizovat vyšetřovací komise). Na druhé straně jsou výlučná práva, která zase přísluší pouze Senátu a nikoli Poslanecké sněmovně, jako jsou například ustanovení o tom, že jmenování soudců Ústavního soudu není možné bez souhlasu tohoto orgánu a podobně.

Já dávám proto v parlamentním tisku č. 1 předložený návrh usnesení, který má tři body.

První bod zní, že Senát bere na vědomí, že do přijetí zákona o jednacím řádu Senátu bude Senát jednat přiměřeně podle zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, přičemž jsme dospěli k závěru, že ten termín přiměřeně nemůžeme ponechat zcela nespecifikovaný. Proto v příloze k  tomuto usnesení, to je v příloze č. 1, máte vyjmenovanou celou řadu významných bodů.

Pod písmenem a) jsou vyjmenována ustanovení tohoto zákona, která vůbec nikdy Senát nemůže používat, neboť mu v tom brání Ústava, která stanoví jeho kompetence.

Pod písmenem b) bodu 1 této přílohy jsou vyjmenována ustanovení, která zčásti nelze používat.

Pod bodem 2 jsou zahrnuta ta ustanovení jednacího řádu, která je třeba pouze modifikovat pro naše potřeby. Patří sem například ta ustanovení, kde slovo “poslanec” se zaměňuje “senátor”, výraz “předseda Poslanecké sněmovny” se zaměňuje výrazem “předseda Senátu”.

Zde bych chtěl zdůraznit, že nejde pouze o modifikace verbální, týkající se názvosloví, ale že jde o modifikace, které jsou naprosto nezbytné, neboť Senát je těleso, které má pouze 81 členů na rozdíl od Poslanecké sněmovny. Tak například zde navrhujeme, aby ustanovení zákona o tom, že minimální počet členů politického klubu v komoře je 10, bylo změněno na 5 s ohledem na menší počet senátorů a podobně.

Je tam v této příloze, máte to na poslední stránce v dodatku k senátnímu tisku č. 96/1, ještě jedno specifické moderační ustanovení pro dnešní schůzi. Tím nemyslím dnešní den, ale schůzi, která byla dnes zahájena, ustavující schůzi Senátu, na kterém jsme se vskutku dohodli až v hodině poslední, a to bylo někdy těsně před půlnocí včera, ustanovení, kterým se mění, respektive vylučuje, účinnost jednoho ustanovení, a to § 53 odst. 1 a 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, neboť toto ustanovení stanoví, že Poslanecká sněmovna nesmí jednat déle než do 21 hodin večer a nesmí přikročit k žádnému hlasování později než v 19 hodin večer.

Dovolujeme si vám navrhnout, abychom pro tuto ustavující schůzi s ohledem na rozsáhlý program, který byl právě schválen, toto ustanovení vypustili a jednali v tyto dny tak dlouho, abychom byli schopni navržený program skutečně projednat.

Tolik k bodu 1 navrhovaného usnesení.

Bod 2 navrhovaného usnesení je výrokovou částí, kterou měníme přílohu č. 2 v zákonu o jednacím řádu. Příloha č. 2 v zákonu o jednacím řádu je tzv. volební řád Poslanecké sněmovny. Jak jste si jistě všimli, pod bodem 2 vám navrhujeme odsouhlasit pro tuto ustavující schůzi zkrácení lhůt pro předkládání kandidátů na místa, která v tomto Senátu je třeba podle zákona stanovit, v některých případech, a především zvolit. Podle zákona, resp. přílohy č. 2 zákona o jednacím řádu, jsou tyto lhůty 24hodinové. Sami jste jistě pochopili, že s ohledem na to, že nás čeká volba předsedy Senátu, posléze volby místopředsedů Senátu a posléze po přerušení schůze potvrzení voleb předsedů výborů, by pro všechny tyto případy stanovení 24hodinových lhůt nepochybně způsobilo, že bychom nebyli ani do Štědrého večera schopni naplnit literu zákona a tyto schválené body programu této schůze dodržet.

Proto jsme se rozhodli navrhnout pod bodem 2 tohoto usnesení velice, velice drastické snížení lhůt z 24 hodin, jak jste si jistě všimli, na 30 minut ve všech těchto případech. Hovořím zde v množném čísle proto, že chci vyjádřit skutečnost, že toto je společná politická dohoda jednotlivých klubů, neboť se domníváme, že nejde ve skutečnosti o politické, ale o pracovní povinnosti, které chceme plnit.

Posledním bodem, bodem č. 3, předloženého návrhu je usnesení, bod, který, jak vám je jistě dobře známo, je předmětem dosti vážných diskusí, které zde nechci zeširoka opakovat. Myslím, že snad bude možné po dohodě, ke které jsme dospěli ještě v dnešních dopoledních hodinách, tento bod přijmout bez rozsáhlejší rozpravy. Problém je vám známý. Problém je v tom, že všichni budeme, doufám že za několik okamžiků, volit, někteří z nás budou voleni. Zatímco zákon o jednacím řádu, který chceme tímto usnesením recipovat, se nezabývá délkou funkčního období volených funkcí, neboť vyplývají z Ústavy, neboť je známo, na jak dlouhou dobu je volena Poslanecká sněmovna, nelze toto ustanovení v žádném případě použít pro Senát, neboť Senát je orgánem permanentním, přičemž Ústava nám ukládá, resp. této zemi ukládá, že jedna třetina, tj. 27 senátorů, musí být každé dva roky vyměněna.

Myslíme si, že definitivní vyřešení otázky, na jak dlouho zvolí Senát nebo v jakých periodách zvolí Senát své vrcholné orgány, bude samozřejmě věcí jednacího řádu definitivního, tj. zákona a nikoli usnesení Senátu.

Myslíme si, že bude v našich silách návrh takového zákona jako zákonodárnou iniciativu Senátu předložit Poslanecké sněmovně ještě v roce 1997, dokonce doufáme, že to bude co nejdříve.

Proto pod bodem 3 navrhujeme usnesení, kterým do té doby, než bude problém definitivně vyřešen, je stanoveno, že funkcionáři Senátu zvolení poprvé na této ustavující schůzi jsou zvoleni, resp. jejich funkční období končí nejpozději dnem, kdy budou zvoleni noví funkcionáři, a ukládá se, aby byli zvoleni na první schůzi Senátu po pravidelných, Ústavou předepsaných volbách, tj. po dvou letech. Domnívám se, že toto řešení je schůdné,

a že též bude z vaší strany přijato bez zásadnějších námitek.

Ještě mi dovolte doplnit předložený návrh usnesení právě pod tímto bodem 3 o další větu, která se skutečně pouze omylem a administrativním zatížením Kanceláře Senátu do tohoto návrhu nedostala, ačkoli též byla jednomyslně bez problémů akceptována na všech jednáních, která jsme mezi sebou v předcházejících dnech vedli.

V čl. 3 volebního řádu, který tím, že recipujeme zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, by pro nás měl platit též, je totiž pro Poslaneckou sněmovnu stanoveno, že předsedu Poslanecké sněmovny, pro nás předsedu Senátu, a místopředsedy Poslanecké sněmovny, pro nás místopředsedy Senátu, jsou oprávněny v Poslanecké sněmovně navrhovat pouze kluby. Zatímco ostatní funkce, tj. předsedy výborů, mohou navrhovat i jednotliví poslanci.

Domníváme se, že toto je ustanovení, které koresponduje se skutečností, že Poslanecká sněmovna je volena systémem poměrného zastoupení, kde tedy vlastně se těžko dají, i když jsme toho občas svědky, představit existence jiných politických subjektů než klubů. Zatímco Senát je naopak volen způsobem, který předpokládá a umožňuje individuální kandidaturu.

Proto mi dovolte, a omlouvám se za to, že to nedostáváte písemně, navrhnout, aby, až budeme hlasovat o tomto předloženém návrhu usnesení, byl bod 3, který nyní zní: ”Stanoví, že funkční období funkcionářů Senátu, jeho orgánů a delegací Senátu končí nejpozději provedením nových voleb, které se vykonají na první schůzi po pravidelných volbách do Senátu”- byl doplněn ještě o slova “navrhovat kandidáty na předsedu Senátu a místopředsedy Senátu jsou oprávněny senátorské kluby a senátoři”.

Asi vám je jasné, že jediná změna je v tom, že pro potřeby Senátu toto oprávnění předkládat nominace na tyto funkce Senátu by mělo být naším rozhodnutím svěřeno nikoli výlučně klubům, ale vedle klubů jednotlivým senátorům.

Tím jsem velmi stručně, a jsem si toho vědom, zdůvodnil první tisk předložený vám k projednání a myslím si, že pro tuto chvíli mohu poděkovat za vaši pozornost a vrátit slovo panu předsedajícímu.

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Děkuji, slyšeli jste odůvodnění návrhu, otvírám teď rozpravu a zároveň teď prosím pana senátora, už je tam, aby zaujal své místo u stolku zpravodajů, zaznamenával případné pozměňovací návrhy a zaujal k nim stanoviska. Prosím, kdo se hlásí do rozpravy. Pan senátor Žantovský.

Senátor Michael Žantovský:Vážený pane předsedo, paní senátorky, páni senátoři. Návrh usnesení Senátu z první schůze vyvolává několik poměrně vážných právních otázek. Je skutečně pravda, jak říká pan předkladatel, že Ústava České republiky, tuším v článku 106 odst. 2, předepisuje jednací řád pro zasedání Senátu, do přijetí zákona o jednacím řádu, a toto neodpovídá znění zákona 90/1995. Není pochyb o tom, že Ústava České republiky je norma vyšší právní síly a že ji nelze tak jednoduše zrušit zněním obyčejného zákona. Já ovšem na druhé straně souhlasím s panem předkladatelem v tom, že máme v této chvíli důležitější starosti a důležitější priority, než abychom se touto poněkud akademickou otázkou zabývali. Současně se ale domnívám, že by v této situaci určité právní nejistoty měl Senát řešit tento problém aktivním vyjádřením své vůle v jednom ze svých prvních právních aktů a ne vyjádřením pasivním, tzn. tím, že jak uvádí odst. 1, bere na vědomí, že do přijetí zákona o jednacím řádu jedná přiměřeně podle zákona. Čili já bych formuloval pozměňovací návrh, je to pozměňovací návrh formální, není to pozměňovací návrh věcný k usnesení, jednak s usnesením souhlasím v tom smyslu, že odst. 1 by se změnil tak, že slova “bere na vědomí” by se zaměnila slovy “se usnáší”, a slovo “jedná” předposlední slovo v prvním řádku se zamění slovy “bude jednat”. Děkuji.

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Děkuji panu senátorovi Žantovskému, přihlásil se pan senátor Václav Benda. Prosím.

Senátor Václav Benda:Pane předsedající, dámy a pánové. Zvláště vzhledem k tomu, že pan předkladatel konstatoval opakovaně, že jde o souhlasnou politickou vůli v celém tomto usnesení, tak bych přece jenom chtěl připomenout, že bod 3, k bodu 3 nebyla souhlasná politická vůle jednotlivých klubů Senátu, dokonce byla ještě do včerejška souhlasná politická vůle, že tedy řešení tohoto problému se přesune až do schválení definitivně jednacího řádu, že nebude řešen v těchto dnech, protože tam jsou velmi vážné ústavní, věcné argumenty i pro toto řešení i proti tomuto řešení. Já se obávám, že by to vyvolalo jaksi mnohahodinovou diskusi, aby se vypočetly tyto argumenty, nicméně pokud pan předkladatel akceptuje můj pozměňovací návrh, že bod 3 se doplní, stanoví, že funkční období funkcionářů Senátu, jeho orgánů, delegací atd. zvolených na první schůzi Senátu, a pak by to pokračovalo. Čili se doplní tedy vztahy k první schůzi Senátu, je zde problém jako takový, nebude řešit definitivně, jak by toto usnesení napovídalo, a opakuji, že k tomu souhlasná politická vůle nebyla, pak tedy budu spokojen a nebudu dále diskutovat. Pakliže nikoli, tak podávám tedy protinávrh, aby až na tu závěrečnou větu, kterou pan předkladatel dodatečně doplnil, o právu jednotlivých senátorů navrhovat kandidáty do vedení Senátu, aby celý tento odst. 3 byl vypuštěn, ale k tomu bych se vyjádřil na základě toho, jestli pan předkladatel bude recyklovat nebo nebude recyklovat tenhleten kompromisní návrh o tom, že se to usnesení vztahuje na první schůzi Senátu, další se pak vyřeší v jednacím řádu.

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Děkuji senátorovi Václavu Bendovi, a promiňte, já jsem zaznamenal, že se tam ze středu někdo hlásil - z vašich lavic. Je tam špatně vidět na vás pod tím světlem, nebylo tomu tak, prosím, kdo má další připomínky. Prosím. Prosím vás vždycky jméno, přijďte tedy laskavě, abychom mohli zaznamenat.

Senátor Jiří Vyvadil:Domnívám se, že celý ten materiál, byť je tam podepsán pouze Pavel Rychetský, byl určitým výrazem politického konsenzu a za této situace bych doporučoval ryze formální návrh, nicméně tak, abychom postupovali v  tom smyslu Ústavy

a vypustit slova v písmenu g) na základě stanoviska politického grémia, změna, která nastane, nastane přijetím toho usnesení, ale politické grémium od Ústavy jednalo od roku 1993, není a nemůže být orgán a dokonce vím, že nebylo ani ustanoveno. Nic se v podstatě nezmění, je to pouze věc formální, vypustit ta slůvka na základě politického grémia, protože není sporu o tom, že ty změny, které jsou zde obsaženy, nastanou tím usnesením, nikoliv na základě usnesením politického grémia, písmeno g), pane senátore, 3. řádka, na základě stanoviska politického grémia vypustit.

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Děkuji panu senátoru Vyvadilovi, a vždycky prosím laskavě jméno, prosím vás pěkně.

Senátor Zdeněk Klausner:Pane předsedající, dámy a pánové. Já jsem jeden z těch, který dostal ten tisk až dnes, a proto jsem si nemohl dostatečně prostudovat, nicméně namátkou jsem narazil v tisku číslo 1, bod 2, písmeno h) na výklad, kterým pokud ho přijmeme, se domnívám, že bychom si upravili způsob nazírání na Ústavu. V tomto bodě se praví, že 3/5 většinou všech poslanců potřebnou k přijetí ústavního zákona a ke schválení mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách uvedeno atd. se rozumí 3/5 většina přítomných senátorů. Domnívám se, že jde o jakýsi zásah do nazírání na Ústavu, a proto bych poprosil minimálně o vysvětlení tohoto bodu. Děkuji.

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Děkuji panu senátoru Klausnerovi. Kdo se hlásí dál? Prosím, pan senátor Václav Benda.

Senátor Václav Benda:Já bych jenom odpověděl víceméně technicky panu senátorovi, ať je to dobře nebo je to špatně. Tak je to v Ústavě takto rozlišeno, zatímco Senát schvaluje ústavní, tedy, Poslanecká sněmovna schvaluje ústavní zákony 3/5 většinou všech, Senát 3/5 většinou poslanců, to je přímo dikce Ústavy.

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Děkuji panu senátorovi Václavu Bendovi, kdo se hlásí dál? Ne, nikdo. Nikdo, prosím vás končím tedy rozpravu, pokud se skutečně nikdo nehlásí, prosím o závěrečné slovo navrhovatele pana senátora Pavla Rychetského.

Senátor Pavel Rychetský:Vážené dámy a pánové, první návrh pana senátora Žantovského se sestavuje z návrhu usnesení bodu 1, kde navrhuje slova “bere na vědomí” zaměnit slovy “se usnáší” a slovo “jednat” slovy “bude jednat”. Chtěl bych vám říci, že tento návrh v plném rozsahu jako předkladatel akceptuji, takže to není protinávrh, je to náš společný návrh, a kdybyste vzali na vědomí, že navržený bod 1 zní: Senát se usnáší, že do přijetí zákona o jednacím řádu Senátu se bude jednat přiměřeně podle zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, s výjimkami a výkladem některých pojmů uvedených v senátním tisku č. 96/1.

Pan senátor Benda navrhuje, aby v bodu 3 byl navržený text doplněn za slovy “Senátu” podruhé na té řádce na konci stránky doplněn slovy “zvolených na ustavující schůzi”. Tento návrh má jedno úskalí. Pokud by se stalo, že by tato ustavující schůze z nějakých důvodů nebyla schopna zvolit všechny orgány, které si podle programu předsevzala, pak by se mohlo stát, že ti, kteří by byli zvoleni na této schůzi, by měli jiné tvůrčí období než ti, kteří by byli zvoleni až na té další. Přesto se domnívám, že je možno, a opět si tento návrh přisvojuji, hlasovat o návrhu usnesení, který bude znít v tomto modifikovaném znění tak, že bod 3 bude znít: Stanoví, že funkční období funkcionářů Senátu, jeho orgánů a delegací Senátu zvolených na ustavující schůzi atd., i s tím doplňkem, který jsem četl předtím, za předpokladu, že v takovém případě by tato schůze prostě neskončila, byla přerušena a pokračovala do té doby, než svůj program vyčerpá, což je v podstatě logické, neboť její program už byl schválen. Takže i zde vlastně budeme hlasovat i o tom textu v této modifikované podobě. Naprosto stejná je situace s návrhem pana senátora Vyvadila; jde o úpravu, nikoli usnesení, jde o úpravu přílohy usnesení, kde prostě slova “na základě stanoviska politického grémia” se vypustí, nemají žádný charakter, není třeba vésti dlouhou diskusi.

A pokud se týče připomínky pana senátora Klausnera, myslím si, že ji zcela jednoznačně a dostatečně uspokojivým způsobem vysvětlil pan senátor Benda. Nebudu tyto argumenty opakovat. Jde o návrh, který je lege artis, můžeme jej v této podobě přijmout. Děkuji za pozornost.

Předsedající senátor Jaroslav Musial: Děkuji. Nyní můžeme tedy hlasovat o jednotlivých pozměňovacích, ale prosil bych srozumitelných, návrzích. Prosím pana senátora Rychetského, aby nám předkládal jednotlivé pozměňovací návrhy.

Předsedající senátor Jaroslav Musial: Pak nechám hlasovat o původním návrhu. Prosím.

Senátor Pavel Rychetský: Pane předsedající, vážené dámy a pánové, hlasovat budeme o předloženém tisku č. 1. Návrh usnesení s těmi doplňky, které jsem zde četl. V bodě 1 navrženého usnesení místo “bere na vědomí” je “se usnáší”, místo slova “je” - “bude jednat”. V bodě 3 se na první řádce stanoví, že funkční období funkcionářů Senátu, orgánů a organizací Senátu doplňuje slovy “zvolený na ustavující schůzi”. V příloze v bodě 2 písm. g) vypouštíme slova “na základě stanoviska politického grémia”. V bodě 3 se ještě doplňuje jedna věta: “Navrhovat kandidáty na předsedu Senátu a místopředsedy Senátu jsou oprávněny senátorské kluby a senátoři.”

V této podobě by tedy bylo usnesení předkládáno k hlasování. Děkuji pěkně.

Předsedající senátor Jaroslav Musial: Zahajuji tedy hlasování. Nejprve prosím opět o součet přítomných senátorů v sále. Je nás přítomno 79. Potřebný počet k přijetí je 40. Dávám tedy hlasovat. Kdo podporuje přednesený pozměňovací návrh neboli tento návrh upravený, jak zde bylo řečeno, nechť zvedne, prosím, ruku. Pro návrh hlasovalo 77. Kdo je proti návrhu?

(Připomínky v sále.) Prosím, buďte tak hodní, zopakujeme si to znovu. Kdo tedy je pro tento návrh? Pro bylo 80. Proti ...

Mne tady mate jedna věc, přítomno bylo nejprve 79, a teď někdo asi přišel. Znovu: kolik je tedy doopravdy přítomno? Děkuji. 80. Potřebný počet je 40. Kdo podporuje přednesený pozměňovací návrh, ať zvedne prosím ruku. Ne, ten návrh jak byl upraven. Tedy je to v pořádku. Tedy tento návrh byl přijat. Děkuji. Tím jsme probrali všechny tyto návrhy v jednom kole a budeme hlasovat o návrhu jako celku.

Senátor Václav Benda:Jenom pro stenozáznam. Potřebný počet je 41, nikoli 40.

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Promiňte, to je pravda, připomínka byla, že jsem se měl zeptat, kdo je proti tomuto návrhu? Nikdo. Kdo se zdržel hlasování? Nikdo.

Čili můžeme přikročit dále. Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, než přistoupíme k dalšímu bodu jednání, rád bych vám řekl několik slov. Skupina senátorů delegovaná senátorskými kluby ustavila podle § 116 odstavec 2 jednacího řádu volební komisi podle návrhu senátorských klubů. Pro vaši informaci poznamenávám, že komise je sedmičlenná.

Členové volební komise se již sešli a provedli kroky předepsané v článku 1 bodu 4 volebního řádu, to znamená, že zvolili ze svého středu předsedu, místopředsedu a dva ověřovatele. Toto jsme již mohli pro urychlení našeho jednání učinit, neboť volební komisi Senát nevolí, pouze bere na vědomí její ustanovení skupinou senátorů.

Na to navazuje bod našeho jednání, a to je:

Informace předsedy volební komise o ustanovení volební komise a o volbě jejich funkcionářů.

Předsedou volební komise pro volby konané na ustavující schůzi Senátu byl zvolen pan senátor Bohumil Kulhánek.

Vážený pane senátore, doporučuji dříve, než nás budete informovat o ustavení volební komise a o jejích prvních krocích, abyste nám jednotlivé členy komise představil. Prosím, pane senátore.

Senátor Richard Salzmann:Já nejsem senátor Kulhánek, já jsem Richard Salzmann,

a byl jsem pověřen komisí, abych to provedl za pana předsedu, který je hlasověindisponován.

Volební komise se skutečně dnes už sešla a skládá se z těchto senátorů, které bych vám rád představil: pan senátor Václav Jehlička, pan senátor Zdeněk Klausner, pan senátor Karel Korytář, pan senátor Bohumil Kulhánek, senátor Richard Salzmann, pan senátor Emil Škrabiš a paní senátorka Věra Vašínková.

Dovolte, abych vás informoval, že komise zvolila své funkcionáře, předsedou byl zvolen pan senátor Bohumil Kulhánek, místopředsedou byl zvolen senátor Richard Salzmann a ověřovateli senátoři Věra Vašínková a Emil Škrabiš. To je prosím všechno.

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Děkuji panu senátorovi Salzmannovi a ptám se, zda si někdo přeje vystoupit k jeho informaci? Nikdo. Děkuji.

Po přednesené informaci předsedy volební komise nyní vezměme na vědomí ustavení volební komise pro volby na ustavující schůzi Senátu, jak předpokládá jednací řád.

Přistupme k dalšímu hlasování. Žádám zástupce předsedy volební komise, aby ještě jednou přednesl návrh usnesení.

Senátor Richard Salzmann:Pane předsedající, mám dojem, že není žádný návrh usnesení, že zde je oznámení o tom, že komise dosáhla tohoto složení a teď jde o to, buď ji potvrdit nebo ne. V tom by mohlo spočívat to usnesení. Znovu tedy přečtu členy volební komise. Jsou to senátoři Václav Jehlička, Zdeněk Klausner, Karel Korytář, Richard Salzmann, Emil Škrabiš a senátorka Věra Vašínková. Já navrhuji, aby Senát vzal na vědomí ustanovení této komise.

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Můžeme tedy přistoupit k hlasování. Nejprve prosím o součet přítomných senátorů v sále. Je přítomno 79 senátorů, potřebný počet pro přijetí je 40. Začneme hlasovat. Kdo podporuje přednesenou zprávu, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.)

Hlasovalo 79 senátorů pro, proti návrhu se nevyslovil nikdo, návrh zprávy byl přijat.

Konstatuji, že jsme vzali na vědomí ustavení volební komise pro volby konané na ustavující schůzi Senátu.

Můžeme přistoupit k dalšímu bodu schůze, kterým je:

Návrh na stanovení počtu členů mandátového a imunitního výboru.

Podle § 45 jednacího řádu mandátový a imunitní výbor zkoumá, zda senátoři byli platně zvoleni a z tohoto důvodu je nutné, aby byl tento výbor ustaven jako prvý.

Na základě jednání mezi jednotlivými senátorskými kluby navrhuji, aby mandátový a imunitní výbor měl 12 členů. Ptám se vás, zda se někdo chcete vyjádřit? Jsou nějaké připomínky nebo námitky? Není tomu tak, děkuji.

Přistoupíme tedy k hlasování. Přednesu návrh usnesení: Senát stanoví, že mandátový a imunitní výbor bude mít 12 členů.

Zahajuji hlasování, nejprve prosím o součet přítomných senátorů v sále.

V této chvíli nás je 79, potřebný počet pro schválení je 40.

Můžeme začít hlasovat.

Kdo z paní senátorek a pánů senátorů podporuje přednesený návrh usnesení, nechť zvedne, prosím, ruku. (Hlasuje se.) Pro návrh hlasovalo 79 přítomných. Je někdo proti návrhu? (Nikdo.)

Návrh usnesení byl přijat.

Konstatuji tedy, že mandátový a imunitní výbor bude mít 12 členů.

Jak jsme před chvílí schválili ve 4. bodu, lhůta na předložení návrhů na členy tohoto výboru volební komisi je třicetiminutová a začne běžet vyhlášením přestávky.

Do ní zahrneme též dobu pro jednání komise, a to v délce patnácti minut.Volební komise sídlí, prosím, v místnosti č. 250 za jednacím sálem.

Vyhlašuji tedy 45minutovou přestávku. Sejdeme se v 17.10 hod. Prosím vás o dochvilnost. Děkuji vám.

(Jednání po přestávce opět zahájeno.)

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Prosím paní senátorky a pány senátory, aby zaujali místo.

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, dalším bodem je návrh na ustavení mandátního a imunitního výboru. Dříve, než nás pan senátor Salzmann seznámí s návrhem na ustavení mandátního a imunitního výboru, doporučuji, aby jednotliví senátoři při čtení jmen povstali. Návrh vám byl pro lepší přehled rozdán na lavice.

Prosím pana senátora Salzmanna, aby se ujal slova. Pan senátor Salzmann? Promiňte, šli ho hledat.

Pane senátore, vítám vás. Když budete tak laskav - přednést návrh.

Senátor Richard Salzmann:Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, byly doručeny tyto návrhy na členy mandátního a imunitního výboru Senátu: senátor Luděk Zahradníček, senátorka Jarmila Filipová, senátorka Alena Palečková, senátor Vladislav Malát, senátor Jan Voráček, senátor Jiří Vyvadil, senátor Jaroslav Musial, senátor Pavel Rychetský, senátor Oto Neubauer, senátorka Jitka Seitlová, senátor Jan Zahradníček a senátor Bohumil Čada.

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Děkuji panu senátorovi Salzmannovi, děkuji moc pěkně. Děkuji a táži se, zda se chce k návrhu někdo z paní senátorek a pánů senátorů vyjádřit. Není tomu tak.

Přistoupíme tedy k hlasování. Doporučuji hlasovat o všech navrhovaných kandidátech najednou. Má, prosím, někdo jiný návrh? Nevidím nikoho. Přeje si někdo, aby předseda volební komise ještě jednou přečetl návrh usnesení? Děkuji.

Zahajuji tedy hlasování. Nejprve prosím o součet přítomných senátorů v sále. Přítomno 81. Potřebný počet 41. Je to v pořádku.

Kdo podporuje přednesený návrh usnesení, ať zvedne, prosím, ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Pro je 81, proti nikdo. Návrh usnesení byl přijat.

Konstatuji, že jsme ustavili mandátový a imunitní výbor. Než přeruším naše jednání, aby se mohl výbor bezprostředně sejít ke své ustavující schůzi, využívám svého práva a pověřuji člena tohoto výboru pana senátora - podle stáří - Otu Neubauera řízením výboru. Ustavující schůze výboru se sejde v místností číslo 248, to je rohová místnost. Jednání bude trvat asi 30 minut. Poté bychom se opět sešli zde v jednacím sále a vyjádřili se ke zvolenému předsedovi výboru.

Přerušuji jednání na 30 minut. Prosím, abyste se před uplynutím této doby vrátili zpět do jednacího sálu. Prosím vás o dochvilnost asi v 17:50 hodin.

(Jednání po přestávce opět zahájeno.)

Předsedající senátor Jaroslav Musial: Vážené paní senátorky a páni senátoři, zahajuji přerušené jednání. Budeme pokračovat dalším bodem pořadu, kterým je návrh na potvrzení volby předsedy mandátového a imunitního výboru.

Mandátový a imunitní výbor se sešel a zvolil svého předsedu. Žádám pana senátora Neubauera, kterého jsem pověřil řízením výboru, aby nás seznámil s výsledkem volby.

Senátor Oto Neubauer: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, usnesení výboru mandátového a imunitního č. 2 k volbě předsedy výboru z 1. schůze z 18.12.1996.

Výbor mandátový a imunitní na své 1. schůzi zvolil aklamací pana Luďka Zahradníčka předsedou mandátového a imunitního výboru.

Dovolte mi, dámy a pánové, abych mu vaším jménem blahopřál. Předávám mu slovo.

Senátor Luděk Zahradníček: Pane předsedající, paní senátorky a páni senátoři, děkuji za blahopřání ke zvolení do prvního senátního výboru.

Dovolte mi, abych podal stručnou informaci o průběhu ověřování platnosti mandátů senátorů.

Výbor mandátový, imunitní, petiční a pro lidská práva ověří platnost volby senátorů Senátu Parlamentu ČR v souladu s ustanoveními Ústavy ČR o pravomocích a působnosti Senátu a podle § 1 odst. 2 zák. č. 90/95 o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a podle jeho § 45, odst. 1, písm.a.

K tomu účelu použije zejména rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o podaných stížnostech, výsledky hlasování ve volebních obvodech a čestná prohlášení senátorů

o neslučitelnosti funkcí.

Dalšími dokumenty jsou osobní dotazník senátora se souhlasným prohlášením o provozování osobních údajů v informačním systému v Senátu Parlamentu ČR, potvrzení o převzetí a nabytí mandátu, a to vše na základě ověření totožnosti senátora. Děkuji za pozornost.

Předsedající senátor Jaroslav Musial: Děkuji panu senátorovi. Předešel sice trochu čas, ale děkuji mu za ta slova. Bude mít možnost znovu promluvit.

Musím bohužel říci, že musím otevřít rozpravu o tom co bylo. Doufám, že to bylo tak jasné, ale prosím, kdo se chce k tomu vyjádřit?

Senátor Václav Benda: Pro pořádek musíme provést potvrzení volby předsedy, aniž bych chtěl otevírat rozpravu k jeho zprávě.

Předsedající senátor Jaroslav Musial: Jistě, počítám s tím. Právě proto chci přednést návrh usnesení na to, co zde řekl pan senátor Neubauer.

Senát potvrzuje ve funkci předsedy mandátového a imunitního výboru senátora Luďka Zahradníčka.

Tím je to uvedeno na pravou míru. Teď zahajujeme hlasování. Nejprve prosím o součet přítomných senátorů v sále. Přítomno je 81, potřebný počet pro přijetí je 41 přítomných.

Kdo podporuje přednesený návrh usnesení, nechť zvedne ruku. Pro návrh hlasovalo 80. Kdo je proti? Návrh usnesení byl přijat.

Konstatuji, že předsedou mandátového a imunitního výboru se stal senátor Luděk Zahradníček. Jménem nás všech mu blahopřeji a dávám mu slovo, aby nás informoval o dalším postupu jednání.

Je třeba to ještě znovu opakovat, když už to řekl? Není. Děkuji vám.

Slyšeli jste návrh dalšího postupu již při našem jednání při ověřování platnosti volby senátorů.

Přerušuji schůzi na 20 minut, aby mohl tento výbor přezkoumat platnost volby senátorů. Setkáme se tady v 18.15h.

(Jednání po přestávce opět zahájeno.)

Předsedající senátor Jaroslav Musial: Vážené paní senátorky, vážení senátoři, zahajuji přerušené jednání a budeme pokračovat dalším bodem pořadu, kterým je zpráva mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda senátoři byli platně zvoleni.

Dávám slovo předsedovi mandátového a imunitního výboru panu senátorovi Zahradníčkovi Luďkovi a žádám ho, aby nás informoval o závěru jednání výboru.

O slovo se hlásí pan senátor Pospíšil.

Senátor Jiří Pospíšil:Domnívám se, že jednání tohoto výboru mělo proběhnout řádně a myslím, že právě skončilo a že bychom je nemuseli peskovat za nedochvilnost, když pracovali.

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Prosím nyní pana předsedu mandátového výboru - o výsledku zkoumání, zda senátoři byli právoplatně zvoleni.

Senátor Luděk Zahradníček: Pane předsedo, dámy a pánové, omlouvám se za malé zdržení. Mandátový a imunitní výbor se před chvíli sešel a přijal toto usnesení:

Mandátový a imunitní výbor ověřil platnost volby senátorů Parlamentu České republiky v souladu s ustanoveními Ústavy České republiky o mandátech senátorů a podle § 45 odst. 1, písmeno a) zákona číslo 90/95 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Konstatuje, že všechny stížnosti podané Nejvyššímu soudu České republiky byly zamítnuty a všichni senátoři Senátu Parlamentu České republiky jsou platně zvoleni.

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Děkuji. Táži se, zda se chce někdo k této zprávě vyjádřit? (Nikdo se nehlásil.) Není tomu tak.

Připomínám vám, že po ukončení tohoto bodu začne běžet třicetiminutová lhůta na předložení návrhu na předsedu Senátu volební komisi. Volební komise bude na zpracování návrhu, včetně vytištění hlasovacích lístků, potřebovat 20 minut. Volební komise sídlí v místnosti č. 250 za jednacím sálem.

Vyhlašuji přestávku na 50 minut. Sejdeme se v 19.10 hod.

(Jednání po přestávce opět zahájeno.)

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, přistoupíme k dalšímu bodu jednání, a tím je volba předsedy Senátu. Dávám slovo místopředsedovi volební komise panu senátorovi Salzmannovi, aby přednesl návrh na jednotlivé kandidáty a další pokyny ke konání volby.

Senátor Richard Salzmann: Pane předsedající, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, volební komise vám oznamuje, že ve stanovené době byl odevzdán pouze jediný návrh ke zvolení předsedy naší komisi, a to na pana senátora Petra Pitharta.

Volbu provedeme tak, že se všichni odebereme do volební místnosti č. 250, kde obdržíte volební lístek a přesvědčíte se laskavě, že je orazítkován a ošifrován dvěma ověřovateli volební komise. Svoji vůli vyjádříte tím způsobem, že u jména kandidáta pana senátora Pitharta buď zakroužkujete č. 1, které je uvedeno u jeho jména, a to v případě, že mu chcete dát hlas, anebo škrtnete tuto jedničku ve formě křížku, tedy zaixujete, a to v případě, že mu nechcete dát hlas. Jestliže neupravíte volební lístek ani jedním ani druhým způsobem, stává se váš hlas neplatným. V místnosti vám volební lístek bude vydán proti podpisu ve volebním archu. Jsou tam zástěny a za nimi poličky s tužkami, takže každý bude mít příležitost zcela nepozorovaně svůj lístek upravit.

Prosím, jsou nějaké nejasnosti, pokud jde o techniku volby?

Senátor Václav Benda:Já jenom, aby potom nedošlo k nějakým nejasnostem po volbě, chtěl bych, aby zde jasně zaznělo, zda zvolený předseda komory musí dostat nadpoloviční počet z vydaných lístků, nebo z odevzdaných hlasů, nebo z platných hlasů. Chci, aby to zde bylo jasně definováno pro všechny. Vydá-li se 80 lístků, chci vědět, zda je třeba 41 platných hlasů pro zvolení.

Senátor Richard Salzmann:Já myslím, že odpověď na to je zcela jasná. Volební komise bude evidovat počet odevzdaných hlasovacích lístků a platných hlasů. Předsedou bude kandidát zvolen, jestliže většina těchto lístků z počtu vydaných bude odevzdána pro kandidáta.

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Ještě bych to doplnil. Dovolíte? Prosím vás, nadpoloviční většina hlasů přítomných poslanců je nutná pro zvolení. (Hlásí se další senátor.) Prosím, pane senátore.

Senátor Pavel Rychetský:Já se omlouvám, ale pravdu mají oba naši kolegové. Samozřejmě je to nadpoloviční většina z počtu přítomných senátorů. Ale zákon říká, že za počet přítomných poslanců při těsném hlasování se považuje počet vydaných hlasovacích lístků.

Senátor Milan Kondr:Já ještě jako dotaz: Prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k tomuto bodu.

Předsedající senátor Jaroslav Musial: Děkuji panu senátorovi a otevírám k tomuto rozpravu.

Senátor Milan Kondr:Pane předsedající, vážené senátorky, vážení senátoři, byl jsem pověřen klubem ODS, abych zde přednesl toto prohlášení.

Klub ODS z hlediska maximální funkčnosti Senátu, z hlediska dosažení žádané politické stability v tomto státě se domnívá, že zvolen by měl být za předsedu Senátu takový kandidát, který získá maximální možnou podporu všech senátorů.

Domníváme se dále, že takovýmto kandidátem by mohl být kandidát, který bude společným kandidátem vládní koalice. Bohužel toto kritérium, které jsme si stanovili a které omezuje úzké stranické zájmy, nesdíleli někteří naši partneři. Přijměte, prosím, ten fakt, že ODS nekandiduje svého kandidáta, za potvrzení našeho mnou vyjádřeného stanoviska, nikoli za podporu kandidáta jiného, navrženého jinou politickou stranou. Děkuji.

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Děkuji panu senátorovi Kondrovi za jeho projev. Já to považuji za vyhlášení politické strany ODS. Rozumím tomu správně? (Pan senátor Kondr souhlasně kývá hlavou.) Děkuji panu senátorovi.

Kdo se dále hlásí do rozpravy? Prosím pana senátora Šenkýře.

Senátor Jiří Šenkýř:Pane předsedající, dámy a pánové, jak už bylo řečeno, klub senátorů KDU-ČSL navrhuje na funkci předsedy Senátu senátora Petra Pitharta. Klub je přesvědčen, že Petr Pithart je dobrým kandidátem. Děkuji za pozornost.

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Děkuji panu senátorovi. Hlásí se paní senátorka Moserová.

Senátorka Jaroslava Moserová:Vážený pane předsedající, vážení senátoři, vážené senátorky, rovněž ODA je toho názoru, že za předsedu senátu by měl být zvolen člověk, který má přízeň celé koalice.

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Děkuji paní senátorce Moserové. Hlásí se někdo dále?

Senátor Jan Benda :Já bych chtěl být v tomto okamžiku poněkud nestranným, přestože navrhuje KDU - ČSL pana doktora docenta Pitharta. Já jsem přišel do politického dění v roce 1990. V roce převratných změn. Nikdy jsem nechtěl postupovat v politice na místa vyšší. Jsem náhradník v této funkci senátora, a jsem rád, že jím jsem. Tedy už dnes senátor.

Chtěl bych říci, že v roce 1990 jsem se ve funkci tajemníka okresního úřadu s panem Pithartem setkával ve velmi vážných a kritických situacích. Tedy nejsem ochoten přijmout například úvahy o tom, že pan Pithart je politik nerozhodný. Když budu brát náš okres Hodonín, tak vím, že pan Pithart rozhodný byl.

Vím, nebo pamatuji si větu pana prezidenta Havla, který říkal, že vláda pana Pitharta položila ty nejlepší základy pro všechno, k čemu se dnes hlásíme; k čemu se hlásíme jako k tomu pozitivnímu. To nejsou moje slova. To jsou slova pana prezidenta.

Můj osobní přístup k tomu, co se stalo s rozdělením Československa za účasti pana Pitharta, a co je mu vyčítáno, je velmi jednoduchý. Já jsem byl svědkem v soukromém i ve veřejném jednání toho, kdy pan Pithart prohlašoval, že jednat by se mělo tak, aby se nikdy nemuselo říci, že Češi opustili tento stát. Já si myslím, že je to to dobré, co jsem od něho slyšel. Je mi blízký tím, a není mi blízký tím, že bychom se znali - my se mnoho neznáme - tím, že má zkušenosti nejen z vítězství v době, kdy vítězil, ale i z porážek. Já jsem pana Pitharta v posledních čtyřech letech skoro neviděl, pouze jsem slyšel a cítil. Domnívám se, že má kredit i v zahraničí; nedomnívám se, jsem o tom přesvědčen. Vzděláním je právník, prací historik, publicista, politolog, vydavatel, politik, a já jsem přesvědčen o tom, že jestliže KDU - ČSL měla někoho navrhnout, lepšího nemá.

Myslím si, že bychom měli všichni sáhnout trošičku do minulosti, do svého srdíčka a velmi dobře zvažovat, kdo nás povede. Děkuji za pozornost.

Předsedající senátor Jaroslav Musial :Děkuji panu senátorovi Bendovi. Prosím, kdo se dál hlásí do rozpravy. Prosím, pane senátore Bendo.

Senátor Václav Benda:Jenom proto, že zde bylo citováno mínění pana prezidenta (nebudu připomínat ostatní body ze životopisu pana senátora Pitharta), nicméně upozorňuji, že v roce 1979 napsal článek “Bedra některých” a potom sérii některých dalších polemik proti horkým hlavám, kteréžto horké hlavy včetně prezidenta Václava Havla již v té době seděly ve vězeních, takže mu nemohly odpovídat, a on vesele psal, jak to dělaly špatně a až se z vězení vrátí, jak jim poradí. Čili dovolávka se páně prezidentovy jasné podpory je ne zcela korektní.

Předsedající senátor Jaroslav Musial :Děkuji panu senátorovi Bendovi. Prosím, zda se někdo hlásí dále do rozpravy. Prosím, pan senátor Kavan.

Senátor Jan Kavan :Nechtěl jsem tu hovořit, protože jsem si myslel, že věc je jasná. Teď mě však vyprovokoval pan senátor Václav Benda. Zmínkou o tom článku Petra Pitharta, který dobře znám, kdy krátce poté, co ho napsal, byl kurýrem vyvezen do Londýna, kde jsem ho překládal, stejně jako jsem překládal řadu dlouhých statí Václava Bendy a dalších. V té polemice i v odpovědi na článek Petra Pitharta, který napsal Jiří Müller a řada z těch, kteří hájili horké hlavy. Sám se přiznám, že mé sympatie v argumentu byly na straně těch horkých hlav a organizoval jsem kampaň právě v té době za zavřeného Jiřího Müllera.

Ovšem postavit to tak, jak to bylo teď postaveno, což by mohlo vytvořit dojem, že tu šlo o jakýsi závažný rozpor, o jakési schizma, které by zpochybnilo podporu prezidenta Havla pro Petra Pitharta, podporu, kterou, pokud vím, vyslovil znovu ještě dnes - proti tomu se musím velmi ostře ohradit.

Uvnitř Charty 77 měli různí lidé různé názory na tu či onu taktiku, ale Charta 77 byla tak fascinujícím útvarem, kterého si na Západě velmi vážili právě proto, že zahrnovala lidi různého ideologického smýšlení, odleva doprava a zpátky, ale spojoval je jasný společný jmenovatel - obrana lidských práv, obrana občanské společnosti, obrana demokracie a svobody proti nejrůznějším formám autoritativismu, totalitárního a diktátorského režimu, a v tomto boji zcela evidentně, a já doufám, že nikdo z vás o tom nepochybuje, stál Petr Pithart na stejné straně jako Václav Havel.

Já mám názory, které jsou velmi daleko od názorů Petra Pitharta, který je člověk v podstatě, dle mého úsudku, konzervativní, ale to mi nebude bránit pro něho hlasovat, protože se domnívám, že by v čele tohoto Senátu měl stát člověk čestný, férový, člověk, který dokázal, že je ochoten riskovat pro společné myšlenky svobody a demokracie, člověk, který chodil v Praze na setkání s kurýry, které jsem sem posílal, a věděl pokaždé, když tam šel, a chodil tam pravidelně několik let, že ho mohou zavřít a že může zůstat řadu let ve vězení, a nenapadlo ho to někdy vzdát.

A proto se domnívám, že není férové v tomto shromáždění teď zpochybňovat jakýmkoliv způsobem statečnost Petra Pitharta a jeho oddanost k myšlenkám svobody a demokracie, těm myšlenkách, které pro mě reprezentuje prezident Václav Havel. Tady nejde o žádný spor ideologický, v tomto sporu bychom měli s Petrem Pithartem asi různé názory na řadu věcí, ale prosím vás, nedovolme, abychom některá daná fakta v tomto shromáždění zpochybňovali, nezačínali bychom dobrým krokem. Děkuji.

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Děkuji panu senátorovi Janu Kavanovi a ptám se, kdo má další názor. Další připomínky, prosím. Pan senátor Egon Lansky.

Senátor Egon Lansky:Pane předsedo, dámy a pánové. Přiznám se, když jsem přijímal nabídku kandidovat do tohoto shromáždění, netušil jsem, že zde zahájíme činnost tímto druhem debaty. Velmi mě ponižuje, musím říci, že se tady dostáváme do situace, kdy vznášíme nikoli věcné námitky, které by možná mohly být vážným důvodem, aby ten či onen z nás nestál v té funkci nejvyšší v tomto našem shromáždění, místo toho se vracíme kamsi do jakési temnoty, ze které, domníval jsem se, jsme se už dávno vynořili. Dovolte mi, abych řekl, že já jsem netušil po 23 letech v exilu, že se vrátím do své vlasti, která se rozpadne, a že se ve fóru, o kterém jsme mluvili jako o fóru tolerantních, moudrých a velkorysých mužů a žen, které má korigovat jakési politické šarvátky, dostaneme do situace, kdy budeme zavádět kádrové metody. Je to tím horší, že je zavádíme a zavádí mezi sebou ti, kdo v době, když o něco šlo, dovedli stát při sobě. Velmi se za to stydím; kdybych věděl, že jednou budu prožívat tuto debatu, nikdy bych do tohoto fóra nekandidoval. Dámy a pánové, já teď vznáším k vám jednu prosbu, prosím vás, zkuste se pozvednout trošičku z toho marastu, do kterého začínáme zapadat, zkuste zvednout hlavu a chovat se jako takoví, o kterých se mluvilo, když se tento Senát smysluplně ustavil. Já odmítám sedět ve sboru, který bude kádrovat své příslušníky, a já vám říkám otevřeně, že budu hlasovat pro Petra Pitharta, ne proto, že je členem té či oné strany, ale proto, že se domnívám, že jsme hodni slušného, velkorysého a důstojného vůdce. Děkuji vám.

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Děkuji panu senátorovi Egonu Lanskemu. Ptám se, zda je další přihláška do debaty. Prosím, pan senátor Žantovský.

Senátor Michael Žantovský:Vážené dámy, vážení pánové, když jsme každý sám za sebe uvažovali a posléze se rozhodli ke kandidatuře do Senátu, padala skutečně slova jako tolerance, padala slova jako snášenlivost, padala slova jako schopnost překročit i osobní ideologické nebo názorové horizonty, překročit je směrem ke druhým. Já to zdůrazňuji proto, že tímto způsobem uvažoval i senátorský klub ODA, když se rozhodoval pro to, zda má nebo nemá kandidovat vlastního kandidáta, a kterému kandidátovi má případně vyjádřit podporu. V žádném případě se v té diskusi nevyskytly pochybnosti nebo kritika lidských kvalit Petra Pitharta. Senátorský klub ODA se rozhodl, že jako vyšší hodnotu zvolí snahu o nalezení konsenzu všech tří, přinejmenším tří koaličních stran, toto nás motivovalo, takto jsme se rozhodovali. Děkuji.

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Děkuji panu senátorovi Žantovskému. Ptám se, kdo dál se hlásí do rozpravy. Nikdo, prosím vás, já děkuji za všechny názory v rozpravě pronesené a ptám se znovu, zda ještě někdo nechce něco k tomu říci, je to velmi vážné, je to vážná chvíle, teď, bylo by dobré, abychom skutečně vážně se rozhodovali. Hlásí se pan senátor Brýdl.

Senátor Jiří Brýdl:Pane předsedající, dámy a pánové. Hlásím se až na druhou výzvu, a to z několika důvodů. Zdá se mi, že jsme v poněkud prekérní a schizoidní situaci. Padl jeden návrh na jednoho kandidáta. Na žádného jiného kandidáta. Nepadlo ani slovo o tom, že by námi navrhovaný kandidát měl něco v sobě zakódovaného nebo integrální schopnost, co by jeho kandidaturu vylučovalo. Já jsem senátorem za KDU-ČSL jako nestraník a nemohu být podezírán ze stranické kázně. Mohu být podezírán ze zralé úvahy, a to nejen proto, že jsem mladší, že jsem čekával v roce 1967 na Literární noviny, kde Petr Pithart působil, a že jsem četl jeho “68”, který mi ukázal, že Petr Pithart není komunista, ale analyzátor komunismu, že jsem jako komunální politik sdílel vývoj naší společnosti od roku 1990, a že se spolu s panem prezidentem doopravdy domnívám, že vláda pod vedením Petra Pitharta, a použil bych bruselské metody pro dobré a špatné, dala více a mnohem více dobrého než špatného, a proto také Petra Pitharta budu volit. A proto se také domnívám, že bychom měli uvažovat bez emocí. A mluvil-li pan Benda o korektnosti jako člověk, který je generačně stejně starý, ale neprožil toho tolik co on, mě zarazilo, že nekorektní mluví o korektnosti, to teda bych byl doopravdy nerad, aby to bylo součástí našeho Senátu. Má-li být korektivem to, že byly v disentu, kterého jsme si všichni vážili a vážíme, byly různé názorové proudy, tak to bych doopravdy také rád odmítl jako nezávislý kandidát za KDU-ČSL, jako člověk prožívající hluboce 68. rok a 89. rok, jako člověk sledujícího Petra Pitharta z dálky a nyní už ho víceméně osobně znajícího, si myslím, že se svým svědomím srovnám tuto volbu. Děkuji vám.

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Děkuji panu senátorovi Brýdlovi. Já jsem dal ještě rozpravu rozšířit. Ptám se znovu. Pan senátor Vyvadil.

Senátor Jiří Vyvadil:Pane předsedající, dámy a pánové, já budu stručný. My jsme dneska pro naše novináře v této fázi, v tomto okamžiku, rozehráli určitou mediální rovinu, protože přece každý z nás dávno před tím, ať cokoli zde bylo řečeno, je nějakým způsobem rozhodnut. Já patřím k těm racionálním, který nebude padat do obrovského amoku, když vyhraje můj kandidát, ale prostě z racionálních důvodů ho podpořím. Mám pocit, že netřeba v tomto okamžiku slov, protože všichni jsme si nepochybně tuto věc rozmysleli a ani jeden z nás během tohoto povídání nezmění svůj názor. Mám pocit, že bychom měli nyní pracovat.

Předsedající senátor Jaroslav Musial: Děkuji panu senátorovi Vyvadilovi. Nevidím už žádnou připomínku, žádný hlas, já vám samozřejmě za všechny názory a je dobře, že tady zazněly všechny názory, moc a moc děkuji. Teď bych ještě poprosil pana senátora Salzmanna, jestli má něco ještě k volbám, aby to bylo zcela jasné.

Senátor Richard Salzmann: Já už nemám, co bych dodal, jenom znovu zdůrazňuji základní pravidlo. Kdo chce dát hlas kandidátu panu senátorovi Pithartovi, udělá okolo čísla na začátku jeho jména kroužek. Kdo mu nechce dát hlas, přeškrtne toto číslo ve formě x. Ten, kdo neupraví volební lístek, způsobí, že tento lístek je neplatný. Každý dostane svůj volební lístek přímo v místnosti, potvrdí jeho přijetí podpisem na archu. První odvolí členové volební komise a po nich následují senátoři, jak přijdou.

Předsedající senátor Jaroslav Musial: Děkuji panu senátorovi Salzmannovi. Současně končím rozpravu. Volba bude zahájena bezprostředně po přerušení jednání a bude trvat 15 minut. Pak ponecháme 30 minut volební komisi na zpracování výsledků. Sejdeme se proto znovu v jednacím sále ve 20.30. děkuji.

(Jednání po přestávce opět zahájeno.)

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, zahajuji přerušené jednání a dávám slovo místopředsedovi volební komise panu senátorovi Salzmannovi, aby nás seznámil s výsledkem tajné volby předsedy Senátu. Prosím, máte slovo, pane senátore.

Senátor Richard Salzmann:Vážený pane předsedající, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, dovolte abych vám referoval o výsledcích volby.

Bylo vydáno 81 hlasovacích lístků. Počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků byl 81, počet neodevzdaných hlasovacích lístků byl 0. Počet platných hlasů odevzdaných pro navrženého kandidáta bylo 39. Pro senátora Petra Pitharta bylo tedy odevzdáno 39 hlasů, což nestačí ke zvolení. V prvním kole tedy nebyl nikdo zvolen.

Předpis o volbě nám říká, že nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců, přičemž víme od pana doktora Rychetského, že přítomní se definují podle počtu odevzdaných hlasů, koná se druhé kolo volby. Všimněte si, že říkám množné číslo, nezískal-li žádný, měli jsme jednoho, a další předpis říká, že do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali v prvém kole nejvyšší počet hlasů. My máme jenom jednoho. Zdá se mi, že je pochybné, aby se konalo druhé kolo, zdá se mi, že je situace zralá pro novou volbu.

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Děkuji panu senátorovi Salzmannovi, chci jenom upozornit na to, že pan senátor citoval článek 3, bod 15 a 16. Říkám to dobře, ano? Děkuji pane senátore.

Prosím vás pěkně, samozřejmě teď budeme k tomuto muset otevřít rozpravu. Hlásí se někdo do debaty? Prosím pěkně.

Senátor Přemysl Sobotka:Pane předsedající, vážení kolegové, já si myslím, že v této chvíli nám nezbývá, než abych podal tento návrh: přerušit jednání na hodinu na jednání klubů a přijít s novými kandidáty. Předpokládám, že výsledek druhého kola, i když by byl proti paragrafům, které zde byly citovány, by dopadl stejně a hlavně nesouhlasí - druhé kolo není podle těchto paragrafů průchozí. Můj návrh tedy je přerušit jednání, vyhlásit na hodinu přestávku na jednání klubů a vyhlásit novou volbu s novými kandidáty.

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Slyšeli jste návrh pana senátora Sobotky. Ptám se na další názory. Prosím. Než bude mluvit pan senátor, prosím vás, samozřejmě musíme k tomu dát dokonalý právní výklad.

Senátor Pavel Rychetský:Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já si netroufám dát žádný dokonalý výklad k této nedokonalé normě. Problém je prostě v tom, že zákon vůbec nepočítá s volbou s jedním kandidátem, ale samozřejmě, že je to volba legitimní a je možná. Zákon prostě říká, nebyl-li v prvním kole voleb nikdo zvolen, koná se druhé kolo. Z tohoto hlediska se domnívám, že musíme učinit zadost zákonu a musíme to druhé kolo vykonat bez ohledu na to, že se třeba někdo domnívá, že výsledek bude stejný. Musíme prostě naplnit literu zákona. Skutečnost, že stejný zákon říká, že do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů, neznamená to, když nemáme dva takové kandidáty, že bychom mohli dospět k závěru, že se nekoná. Koná se bohužel opět jenom s jedním kandidátem. Jsem však přesvědčen, zdůrazňuji ovšem, že je to moje osobní přesvědčení, že nedokonalý zákon nelze žádným sebelepším výkladem napravit, ale myslím si, že v zájmu jistoty, že jsme neporušili hned první den zákon, byť třeba s výsledkem, který může někdo předpokládat, bychom měli to druhé kolo provést a pak samozřejmě podle výsledků by nastala situace, kterou navrhuje pan kolega, to znamená, že bychom jednání museli přerušit. Myslím si, že je nutné druhé kolo provést a samozřejmě jediná možnost, jak tento problém rozhodnout, je normálním běžným hlasováním této komory, protože i většinový názor se dá říct, že je názor, kterým si my vyložíme problém v platné právní úpravě.

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Děkuji panu senátorovi a dávám dále prostor pro vyslovení názoru. Prosím, pane senátore.

Senátor Přemysl Sobotka:Pane předsedající, dámy a pánové, ještě jednou, já nejsem právník, ale myslím, že pan doktor Rychetský nám teď tady předvedl, jak se dá jeden odstavec využít proti druhému odstavci. Když já začnu využívat druhý odstavec, tak první odstavec je v protikladu. Správně řekl, že je to proti dikci zákona, která tam je. Já si nemohu pomoci, ale já jsem dal určitý návrh a myslím si, že bychom měli o tomto návrhu hlasovat. Váš návrh přišel až jako druhý, a je to Váš výklad dvou paragrafů, které si trochu protiřečí, ale za nedokonalost zákona my nemůžeme.

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Děkuji panu senátorovi, je další připomínka nebo názor? Prosím, pan senátor Kondr.

Senátor Milan Kondr:Pane předsedající, vážení senátoři, dovolte, abych využil paragrafu 54, odseku 9 a dal jako předseda klubu návrh na přerušení schůze na hodinu. O takovém návrhu rozhoduje Senát bez rozpravy.

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Děkuji panu senátorovi Kondrovi. Jsou další připomínky nebo názory? Prosím.

Senátor Jiří Vyvadil: Mám pocit, že když požádá předseda nejsilnějšího klubu, a nejen nejsilnějšího klubu, že by se mu mělo vyhovět. Měli bychom z toho vytvořit určitou uzanci, vytvořit z toho určité pravidlo. I když požádá předsedkyně nejmenšího klubu paní Moserová, mělo by se jí vyhovět. Byl jsem z dřívějška na to zvyklý.

Předsedající senátor Jaroslav Musial: Děkuji panu senátorovi Vyvadilovi. Je další návrh? Pokud není, dávám hlasovat o návrhu pana senátora Kondra. Prosím o zjištění počtu.

Senátor Přemysl Sobotka: Omlouvám se pane předsedo, ale myslím, že nemáme o čem hlasovat. Byl zde požadavek o přerušení na jednu hodinu na jednání klubů a o tom se nehlasuje.

Předsedající senátor Jaroslav Musial: Děkuji. Hlásí se senátor Rychetský.

Senátor Pavel Rychetský: Jen pro úplnost, je to přesně naopak, pane kolego. Zákon říká: Sněmovna může v průběhu schůze hlasováním bez rozpravy přesunout body pořadu nebo sloučit rozpravu nebo přerušit projednávání bodu pořadu a další jednání o něm odročit. Sněmovna, to jest komora. Takže o návrhu na přerušení je třeba hlasovat.

Předsedající senátor Jaroslav Musial: Děkuji. Hlásí se pan senátor Kondr.

Senátor Milan Kondr: Pane předsedající, dámy a pánové, vítám nabídku kolegy pana senátora Vyvadila. Pan senátor Rychetský má sice také pravdu, o tom návrhu se také hlasuje, nicméně řešení bych viděl v tom, pokud by pan předsedající opustil předsednický stůl na hodinu, tak schůze bude na hodinu přerušena. Kdybychom mohli přistoupit na takovouto dohodu, bylo by to uspokojivé.

Předsedající senátor Jaroslav Musial: Děkuji panu senátorovi. Chtěl bych jen připomenout § 54 odst. 9 - předseda poslaneckého klubu, tedy pan senátor Kondr, a předsedající mohou navrhnout přerušení schůze Sněmovny. O takovém návrhu rozhodne Sněmovna, v našem případě Senát, bez rozpravy. Děkuji.

Senátor Jiří Vyvadil: Já už nebudu diskutovat, ale chtěl bych uvést, že když paní senátorka Moserová požádá o přestávku na jednání klubu, i když je jich jen sedm, mám pocit, že celý Senát jí vyhoví. Na rozdíl od kolegy Rychetského se domnívám, že je to věc uzance a věc kultury, čili se tomu vyhoví.

Předsedající senátor Jaroslav Musial: Děkuji panu senátorovi. Prosím znovu součet přítomných senátorů v sále. Děkuji - je přítomno 79 senátorů, potřebný počet je tedy 40. Ptám se, kdo podporuje přednesený návrh pana senátora, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Pro návrh hlasovalo 71 senátorů. Kdo je proti? (Nikdo.) V předpisech není uvedeno, zda se někdo zdržel hlasování. Říkám to proto, že už zde ten návrh předtím padl.

Konstatuji, že návrh pana senátora byl přijat.

Přerušuji schůzi na 1 hodinu, aby mohla proběhnout jednání klubů. Jednání opět zahájíme ve 21.35 hod.

Předsedající senátor Jaroslav Musial: Vážené senátorky a senátoři, zahajuji jednání. Chce se někdo přihlásit? Pan senátor Sobotka.

Senátor Přemysl Sobotka: Pane předsedající, stahuji svůj návrh, který jsem podával před přestávkou.

Předsedající senátor Jaroslav Musial: Děkuji, pane senátore. Tím můžeme přerušit schůzi na 35 minut, aby mohlo proběhnout druhé kolo volby, které se uskuteční bezprostředně po přerušení na stejném místě jako kolo první.

Sejdeme se zde opět ve 22.15h. S technickou poznámkou se hlásí pan senátor Salzmann.

Senátor Richard Salzmann: Paní senátorky, páni senátoři, dovolte, abych vás krátce na této tabuli instruoval, jak se dělají kolečka a křížky, neboť to činí evidentní problémy (ukazuje na tabuli). Toto je kolečko (potlesk) nad číslem kandidáta, kterému chceme dát hlas, a toto je křížek přesně v této poloze u čísla kandidáta, kterému nechceme dát hlas. Každá jiná úprava způsobí, že je hlas neplatný. Prohlédněte si, až půjdete volit.

Předsedající senátor Jaroslav Musial: Děkuji panu senátorovi. Na vynikajícího právníka je to i vynikající technický výkon. Můžeme se teď rozejít a připravit se na volby.

(Jednání po přestávce opět zahájeno.)

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, zahajuji přerušené jednání a dávám slovo místopředsedovi volební komise, aby nás seznámil s výsledkem tajné volby předsedy Senátu. Pane senátore, máte slovo.

Senátor Richard Salzmann:Pane předsedající, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, dovolte abych vás seznámil s výsledkem druhé volby.

Bylo vydáno 81 hlasovacích lístků, celkový počet odevzdaných platných i neplatných lístků byl 81, počet neodevzdaných hlasovacích lístků byl nula a počet platných hlasů odevzdaných pro navrženého kandidáta byl 41.

Ve druhém kole byl zvolen pan Petr Pithart, gratuluji.

(Shromáždění povstává - dlouhotrvající potlesk).

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Děkuji panu senátorovi za podanou zprávu.

Vážený pane předsedo, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, zvolením předsedy Senátu skončilo moje řízení ustavující schůze. Věřím, že jménem nás všech mohu nově zvolenému předsedovi Senátu blahopřát a vám zároveň přeji ve vaší zodpovědné práci hodně úspěchů.

Nyní vám, pane předsedo, předávám slovo.

Předseda Senátu Petr Pithart:

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, vzácní hosté, dámy a pánové, děkuji v tuto chvíli především svým voličům na Chrudimsku a Havlíčkobrodsku - bez nich bych tu dnes nestál. Děkuji také kolegovi Salzmannovi za jeho vzornou instruktáž, která mě rozhodně neublížila.

Hlásím se k hodnotám a k cílům strany, která mne do Senátu kandidovala - KDU - ČSL, což mi ovšem nebrání slíbit i vám, kteří jste pro mne nehlasovali, že jako předseda Senátu budu pozorně a trpělivě naslouchat všem a že se budu snažit jednat věcně a nezaujatě. Tato slova vztahuji i na kolegu Bendu.

Teprve před chvílí jsme začali formovat orgány Senátu, instituce, kterou Ústava České republiky předpokládá již téměř čtyři roky. Chápu toto zpoždění jako memento: Nenaplněná Ústava, s níž se smiřujeme, není totiž Ústava. Jestliže si zvykáme na to, že něco z Ústavy platí a něco neplatí a že to závisí na naší úvaze, na poměru sil, pak tím říkáme, že Ústava není tím co stát, jeho instituce a jeho představitele zavazuje, ale jen tím, co se právě hodí. To je ale popření Ústavy. Ústava je to, co stojí, pevně stojí, a ne to, co libovolně vyměňujeme, přemísťujeme, odkládáme.

Senát byl potřeba již před oněmi čtyřmi roky. To je pro nás důvod pracovat o to usilovněji. Pracovat pro to, aby v České republice bylo napříště - dovolte mně tento obraz - o cosi méně paragrafů a o cosi více spravedlnosti.

Potřebujeme přece právo přehlednější, srozumitelnější, trvanlivější. Hlavně však právo, které vychází z mravních hodnot, a nikoliv z momentálních výhod pro ty, kteří jsou právě u moci, u zdrojů. Také právo přísnější k těm, kteří jej porušují. Nikoliv v poslední řadě potřebujeme právo dochvilné, které se stále neloudá kdesi vzadu, daleko za přirozenými pocity milionů, že toto je dobro a toto je zlo.

Dobro a zlo, to jsou slova, která dnes někteří lidé vyslovují už jen opatrně, stydlivě, jakoby v uvozovkách. Standardní je spíše ptát se, zda toto je výhodné či nevýhodné. Vůle a schopnost rozpoznat dobro a zlo není však lidem dána provždy. Můžeme o ni také přijít, nebudeme-li se snažit, aby se vzdálenost mezi právem a spravedlností co možná zmenšovala. Pak bychom se ovšem znovu vydávali na cestu ven z Evropy.

To má i velmi praktické důsledky: Odhaduji, že bez toho, že dáme rychlejší průchod přísnějšímu právu, zejména všude tam, kde se někteří lidé nepoctivě obohacují, nenajdeme dost odvahy energicky pokračovat v tolik ještě potřebné transformaci. Nemůžeme přece chtít po nikom, aby se ještě dále uskromňoval, dokud nenastolíme poměry, v nichž se bude vyplácet více nápad, schopnost řízení a poctivá práce, než nedodržení závazku dlužníka, zneužití funkce, podvod.

Ústava nám nejen umožňuje, Ústava nám ukládá povznést se poněkud nad vřavu denní politiky. Ne proto, abychom si poshověli, ale právě, abychom nespustili z očí to hlavní, to nejdůležitější: ideál právního státu, státu zavázaného právem.Abychom dbali základních svobod a práv každého člověka, každého občana.

Budu se snažit přispívat k tomu, aby tato komora Parlamentu pracovala usilovně, ale klidně, v duchu vzájemného respektu všech, kteří ji tvoří. Nevyzývám ke svornosti a k lásce, ale k velkorysé věcnosti, která se nejdříve ptá, co kdo říká a ne kdo to říká. Argumenty ad hominem vykažme z tohoto paláce.

Vyzývám k fair play spíše než k nesmiřitelnému boji, než k nálepkování, k ideologizování, kádrování. Vyzývám ke vtipu a k ironii spíše než k výrokům osobním, urážlivým.

Myslím si také, že bychom neměli vždycky jen čekat, co nám přinesou k posouzení z paláců za Tomášskou ulicí. Jakmile se Senát zaběhne, měl by podle mého názoru přijít se zákonodárnou iniciativou, která by vedla k omezení neodůvodněně nemravné široké imunity nás senátorů, ale i poslanců. Myslím také, že bychom posléze měli svou iniciativou přispět k depolitizaci státní správy, protože stát prorostlý stranami je sice lepší než stát prorostlý jedinou stranou, nikoliv však o tolik, aby nás dokázal nadchnout. Aby dokázal vzbudit v lidech cit loajality, totiž pozitivní vztah ke státu a jeho institucím, cit, který teprve zakládá politický národ, národ občanů.

Paní senátorky, páni senátoři, vážení vzácní hosté, náš nepočetný Senát, usazený v tomto úchvatném paláci, zdá se být občanům - soudě podle jejich účasti ve volbách - maximálně vzdálen. Zajisté, byli jsme zvoleni legitimně, protože jsme byli zvoleni podle demokratických pravidel, to však nemůže zastřít skutečnost, že kupříkladu pro mne, který jsem byl zvolen ve druhém kole více než 61 % hlasů, hlasovalo - vzhledem k malé účasti voličů - jen o cosi více než jen 19% všech oprávněných voličů. Vnímejme to jako dosti vážnou výzvu: měli bychom přesvědčit většinu skeptiků či lhostejných, že Senát je instituce potřebná, užitečná, praktická. Chci pro to, jistěže stejně jako vy všichni, udělat maximum.

Nechť je tento Senát pevným kamenem v základech České republiky, opěrou spravedlnosti, o níž by mělo právo stále usilovat, být nosníkem stability.

Pracujme pro to všichni. Máme k tomu ode dneška zbrusu novou příležitost. Děkuji vám ještě jednou. ( Dlouhotrvající potlesk.)

Předsedající senátor Jaroslav Musial:Děkuji panu předsedovi Senátu a vyhlašuji desetiminutovou přestávku.

(Jednání po přestávce opět zahájeno.)

Předseda Senátu Petr Pithart:Děkuji vám a omlouvám se, že mou vinou byla přestávka prodloužena. To se už nebude opakovat.

Podle schváleného programu bychom měli přistoupit k bodu 11. Ale vím, že klub ODS bude mít určitý procedurální návrh, a tak prosím pana senátora Kondra.

Senátor Milan Kondr:Vážený pane předsedo, dámy a pánové, návrh politického gremia zněl ukončit naše jednání dvacátou třetí hodinou. Do té 23. hodiny nám zbývá ještě 7 minut. Klub ODS přichází s návrhem, abychom ukončili o 7 minut dříve proti této hodině. Zdá se nám, že bychom pouze rozjednali a nedokončili komplikovaný bod.

Přicházím s návrhem, aby zítřejší schůze byla zahájena 10. hodinou dopoledne.

Předseda Senátu Petr Pithart:Děkuji panu předsedovi. Takže je tu návrh na přerušení jednání schůze i s hodinou, kdy by měla pokračovat, a já musím o tomto návrhu dát hlasovat. Musíme spočítat přítomné. V tuto chvíli je přítomen celý Senát, to je 81 senátorek a senátorů.

Dávám hlasovat o návrhu předsedy poslaneckého klubu ODS, abychom přerušili toto jednání a pokračovali zítra v 10,00 hod. Kdo je pro tento návrh? 75. Kdo je proti? 3. Kdo se zdržel hlasování? 2. Ještě se hlásí pan senátor Žantovský.

Senátor Michael Žantovský:Pane předsedo, ušetříme si za příští dva roky spoustu času, pokud budeme postupovat podle § 76 odst. 4 jednacího řádu Sněmovny, který říká, že je-li výsledek veřejného hlasování o procedurálním návrhu zřejmý (a toto byl procedurální návrh), není třeba zjišťovat přesný počet hlasů.

Předseda Senátu Petr Pithart:Děkuji. Toto beru. Takže schůze je přerušena a zítra se sejdeme v 10 hodin ráno. Přeji vám všem dobrou noc.

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> dcc76c226a822eba7de92542ab205182cf5f82c0