Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 138
(212 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Gustáv Slamečka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 590
Novela z. o civilním letectví - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 590/0 dne 16. 9. 2008.
  Zákon předložen Výboru pro evropské záležitosti k předběžné konzultaci.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 9. 2008 (usnesení č. 292). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Hojda a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 10., 19. 12. 2008 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 978).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 4. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 590/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 5. 2009 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 5. 2009 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 590/2, který byl rozeslán 6. 5. 2009 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 5. 2009 na 56. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 273, usnesení č. 1214).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 590/4, který byl rozeslán 10. 6. 2009 v 11:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 6. 2009 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 258, usnesení č. 1281).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.7.2009.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.8.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.7.2009.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Jiří Nedoma, který přijal k tomuto tisku dne 16.7.2009 usnesení č. 191, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 138/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 23.7.2009.

Svým usnesením č. 269, v hlasování č. 81 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 301/2009.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 9. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 8. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 8. 2009.

Témata EUROVOC: civilní letectvíletecká dopravaletecký provozletištěodborná kvalifikaceposádkaprofesní přípravavýuka jazyků