Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 449
(306 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Bohuslav Sobotka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 718
Novela z. o daních z příjmů - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 718/0 dne 25. 6. 2004.
  Zákon předložen Výboru pro evropskou integraci k předběžné konzultaci.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 6. 2004 (usnesení č. 322). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Kalousek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1260).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 10. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 718/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 11. 2004 na 37. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 11. 2004 na 37. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 718/2, který byl rozeslán 3. 11. 2004 v 10:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 11. 2004 na 37. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 222, usnesení č. 1361).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 12.11.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.12.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.11.2004.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Milan Balabán, který nepřijal k tomuto tisku dne 2.12.2004 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 15, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 449/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 9.12.2004.

Svým usnesením č. 557, v hlasování č. 77 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 10.12.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 669/2004.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 12. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 12. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2004.

Témata EUROVOC: daň z příjmu fyzických osobdaňová úlevadítěmanželéodpisrodina