Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 445
(213 kB)
Návrh zákona o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí a o změně zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Milada Emmerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 639
V.n.z. o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 639/0 dne 21. 4. 2004.
  Zákon předložen Výboru pro evropskou integraci k předběžné konzultaci.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 4. 2004 (usnesení č. 289). Určil zpravodaje: Ing. Miloš Patera a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 5. 2004 na 31. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1116).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21., 22. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 639/2, který byl rozeslán 29. 9. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3., 5. 11. 2004 na 37. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 126, usnesení č. 1354).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 12.11.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.12.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.11.2004.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Josef Novotný, který přijal k tomuto tisku dne 1.12.2004 usnesení č. 76, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 445/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 9.12.2004.

Svým usnesením č. 560, v hlasování č. 88 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 13.12.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 15. 12. 2004 poslancům jako tisk 639/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 15. 12. 2004 poslancům jako tisk 639/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 1. 2005 na 40. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 13, usnesení č. 1449).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 1. 2005.
  Prezident zákon nepodepsal a 9. 2. 2005 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 639/5.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 639/6.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 22. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Vrácený návrh zákona zamítnut.