Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 435
(618 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Milan Urban.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 641
Novela energetického zákona - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 641/0 dne 23. 4. 2004.
  Zákon předložen Výboru pro evropskou integraci k předběžné konzultaci.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 4. 2004 (usnesení č. 289). Určil zpravodaje: Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 5. 2004 na 31. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1113).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 641/3, který byl rozeslán 27. 9. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 10. 2004 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 460, usnesení č. 1321).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 27.10.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.11.2004.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ivan Adamec, který přijal k tomuto tisku dne 24.11.2004 usnesení č. 375, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 435/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 25.11.2004.

Svým usnesením č. 550, v hlasování č. 69 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 25.11.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 670/2004.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 11. 2004 poslancům jako tisk 641/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 26. 11. 2004 poslancům jako tisk 641/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 12. 2004 na 39. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 28, usnesení č. 1410).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 12. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 12. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2004.