Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 40
(186 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 501/2001 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Pavel Rychetský.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 190
Vládní návrh zákona, kterým se mění obchodní zákoník

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 190/0 dne 4. 2. 2003.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 2. 2003 (usnesení č. 86). Určil zpravodaje: JUDr. Eva Dundáčková a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 18. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 18. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 245).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 8 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 3. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 3. 2003 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 190/2, který byl rozeslán 4. 3. 2003 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 3. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 407, usnesení č. 348).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.3.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 7.4.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.3.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Soňa Paukrtová, který přijal k tomuto tisku dne 19.3.2003 usnesení č. 32, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 40/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 26.3.2003.

Svým usnesením č. 60, v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 26.3.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 88/2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 3. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 3. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 3. 2003.

Témata EUROVOC: Evropský hospodářský prostorfinanční účetnictvíkomerční firmanotářobchodní právoobchodní rejstříksídlo právnické osoby