Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 223
(158 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Bohuslav Sobotka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 305
Novela z. o pojiš. odpov. za škodu způs. provozem vozidla - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 305/0 dne 2. 5. 2003.
  Zákon předložen Výboru pro evropskou integraci k předběžné konzultaci.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 4. 2003 (usnesení č. 133). Určil zpravodaje: Ing. Vladimír Doležal a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 464).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 305/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 305/2, který byl rozeslán 22. 10. 2003 v 19:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 10. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 293, usnesení č. 726).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.11.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.12.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.11.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Soňa Paukrtová, který přijal k tomuto tisku dne 5.12.2003 usnesení č. 185, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 223/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 17.12.2003.

Svým usnesením č. 277, v hlasování č. 77 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 22.12.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 47/2004.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 23. 12. 2003 poslancům jako tisk 305/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 23. 12. 2003 poslancům jako tisk 305/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 1. 2004 na 26. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 13, usnesení č. 891).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 1. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 1. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 1. 2004.