Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 211
(243 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., a zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Stanislav Gross.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 259
V. n. z. o evidenci obyvatel a rod. číslech - EU

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.11.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.12.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.11.2003.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Rostislav Harazin, který přijal k tomuto tisku usnesení č. 48, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 211/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 11.12.2003.

Svým usnesením č. 268, v hlasování č. 53 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 15.12.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 53/2004.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 12. 2003 poslancům jako tisk 259/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 12. 2003 poslancům jako tisk 259/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 1. 2004 na 26. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 5, usnesení č. 888).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 1. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 1. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 2. 2004.

Témata EUROVOC: demografická statistikademografický rozborevidence obyvatelstvainformační systémosobní údajesociální zabezpečenísčítání lidutrvalý pobytukládání dat