Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 192
(224 kB)
Návrh zákona o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Milan Urban.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 288
V. n. z. o ochranných známkách - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 288/0 dne 15. 4. 2003.
  Zákon předložen Výboru pro evropskou integraci k předběžné konzultaci.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 4. 2003 (usnesení č. 124). Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Býček a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 455).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 288/3, který byl rozeslán 15. 10. 2003 v 10:00.
  Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě podaných pozměňovacích návrhů s právem EU 0288S.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 10. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 205, usnesení č. 699).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.11.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.12.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 11.11.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Rückl, který přijal k tomuto tisku dne 24.11.2003 usnesení č. 171, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 192/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 3.12.2003.

Svým usnesením č. 255, v hlasování č. 9 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 4.12.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 441/2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 12. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 12. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 12. 2003.

Témata EUROVOC: ochranná známka EUposlanec parlamentu