Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 116
(216 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Bohuslav Sobotka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 205
Vládní návrh zákona o dani z přidané hodnoty - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 205/0 dne 5. 2. 2003.
  Zákon předložen Výboru pro evropskou integraci k předběžné konzultaci.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 2. 2003 (usnesení č. 86). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Kalousek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 266).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 45 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 3. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 205/1 (doporučuje zamítnout).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 3. 2003 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 205/Z.

Projednávání tisku proběhlo 8. 4. 2003 na 14. schůzi.
Lhůta k projednání výbory byla změněna (usnesení č. 370).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 205/3, který byl rozeslán 16. 5. 2003 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 5. 2003 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 311, usnesení č. 508).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 5.6.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.7.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.6.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Milan Balabán, který nepřijal k tomuto tisku žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 4.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Milan Balabán, který přijal k tomuto tisku dne 11.6.2003 usnesení č. 85, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 116/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Dne 27.6.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 322/2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 7. 2003.
  Prezident zákon nepodepsal a 18. 7. 2003 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 205/4.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 205/5.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 23. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 11, usnesení č. 639).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 9. 2003.

Témata EUROVOC: daň z přidané hodnotydaňová úlevadaňové přiznánísazba DPH