Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 207
(37 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Pavel Němec.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 7. 2001. Vláda zaslala stanovisko 24. 8. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 8. 2001 jako tisk 1007/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1007
Návrh zákona na změnu z. o silniční dopravě a z. o dráhách

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1007/0 dne 27. 7. 2001. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1007P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 9. 2001 (usnesení č. 444). Určil zpravodaje: František Vnouček a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 11. 2001 na 43. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1875).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1007/3, který byl rozeslán 5. 2. 2002 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 500, usnesení č. 2083).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.2.2002.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.3.2002.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Korytář, který přijal k tomuto tisku dne 7.3.2002 usnesení č. 223, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 207/1.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 15.3.2002.

Svým usnesením č. 318, v hlasování č. 83 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 15.3.2002.

Svým usnesením č. 318, v hlasování č. 83 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 19.3.2002 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 175/2002.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 3. 2002 poslancům jako tisk 1007/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 3. 2002 poslancům jako tisk 1007/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 4. 2002 na 47. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 887, usnesení č. 2224).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 4. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 4. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 4. 2002.