Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 12
(401 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízení soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 71
Novela z. - insolvenční zákon - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 71/0 dne 29. 1. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: JUDr. Jan Chvojka a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 149).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 10. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 10. 2018 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 71/6, který byl rozeslán 9. 10. 2018 v 9:01.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 16. 10. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 71/7 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 10. 2018 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 88, usnesení č. 371).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.11.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.12.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 27.11.2018.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Bc. Anna Hubáčková, který přijal k tomuto tisku dne 5.12.2018 usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 12/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 19.12.2018.

Svým usnesením č. 54, v hlasování č. 33 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Svým usnesením č. 55, v hlasování č. 34 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Dne 21.12.2018 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 31/2019.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 21. 12. 2018 poslancům jako tisk 71/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 21. 12. 2018 poslancům jako tisk 71/9.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 22. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 18, usnesení č. 433).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 1. 2019.
  Prezident zákon podepsal 30. 1. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 1. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 2. 2019.

Témata EUROVOC: dluhfyzická osobakonkurzsolventnostvyrovnání s věřitelizadluženostúvěr