Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
137
Senát
N 015/13-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 347/2013
16.12.2020tisk EU378kB neníoriginál
125
Senát
K 086/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výbor regionů Renovační vlna pro Evropu - ekologické budovy, nová pracovní místa a lepší životní úroveň
16.10.2020tisk EU159kB neníoriginál
12-
Senát
K 068/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vodíková strategie pro klimaticky neutrální Evropu
09.07.2020tisk EU156kB neníoriginál
122
Senát
K 067/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Cesta ke klimaticky neutrálnímu hospodářství: Strategie EU pro integraci energetického systému
09.07.2020tisk EU146kB neníoriginál
127
Senát
K 010/12-
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o fungování evropského trhu s uhlíkem
18.12.2018tisk EU1268kB náhled originál
114
Senát
N 167/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program InvestEU
13.06.2018tisk EU578kB náhled originál
1118
Senát
N 166/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014
13.06.2018tisk EU627kB náhled originál
11-
Senát
N 144/11-
Návrh nař. EP a Rady o požad. pro schval. typu mot. vozidel a jejich přípoj. vozidel a systémů, konstr. částí a samost. tech. celků urč. pro tato voz. z hlediska obecné bezp. a ochrany cestujících ve voz., kterým se mění nař. (EU) 2018/... a zruš. nař(ES)
23.05.2018tisk EU372kB náhled originál
1117
Senát
N 147/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě
22.05.2018tisk EU254kB náhled originál
1117
Senát
N 143/11-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury
18.05.2018tisk EU268kB náhled originál
1113
Senát
K 082/11-
Sdělení Komise EP, Radě, EHSV a VR Širší využívání alternativních paliv Akční plán pro zavádění infrastruktury pro alternativní paliva podle čl.10 odst.6 směr. 2014/94/EU, včetně posouzení vnitrost. rámců politiky podle čl. 10 odst. 2 směr. 2014/94/EU
16.11.2017tisk EU316kB náhled originál
11-
Senát
N 081/11-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/106/EHS o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy
10.11.2017tisk EU293kB náhled originál
1112
Senát
N 080/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy
10.11.2017tisk EU268kB náhled originál
11-
Senát
K 059/11-
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zpráva o pokroku v realizaci sítě TEN-T v letech 2014 a 2015
21.06.2017tisk EU433kB náhled originál
11-
Senát
N 050/11-
Návrh směrnice Rady kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, pokud jde o jistá ustanovení o zdanění vozidel
09.06.2017tisk EU198kB náhled originál
11-
Senát
N 049/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřebě paliva u nových těžkých vozidel
01.06.2017tisk EU380kB náhled originál
11-
Senát
N 048/11-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (přepracované znění)
01.06.2017tisk EU338kB náhled originál
1110
Senát
N 047/11-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly
01.06.2017tisk EU332kB náhled originál
11-
Senát
N 046/11-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU
01.06.2017tisk EU252kB náhled originál
11-
Senát
N 045/11-
Návrh nař. EP a Rady, kterým se mění nař.(ES) č. 561/2006, pokud jde o min.požadavky na max. denní a týdenní doby řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nař. (EU) č. 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů
01.06.2017tisk EU236kB náhled originál
Dokument   1. - 20. [91]
Strana   1 [5]