Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
1118
Senát
N 168/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond
13.06.2018tisk EU539kB náhled originál
1118
Senát
N 160/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a dalších fondech
04.06.2018tisk EU898kB náhled originál
11-
Senát
N 162/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti
04.06.2018tisk EU516kB náhled originál
1118
Senát
N 161/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti
04.06.2018tisk EU297kB náhled originál
11-
Senát
N 090/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle
12.12.2017tisk EU389kB náhled originál
11-
Senát
K 091/11-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské centrální bance Nové rozpočtové nástroje pro stabilní eurozónu v rámci EU
12.12.2017tisk EU341kB náhled originál
1113
Senát
N 089/11-
Návrh nař.EP a Rady, kterým se mění nař. EP a Rady č. 1303/2013 o spol. ust. o fondu pro regio. rozvoj, soc. fondu, Fondu soudržnosti, zeměd. fondu pro rozvoj venkova a námoř. a rybář. fondu, pokud jde o podporu strukturálních reforem v členských státech
08.12.2017tisk EU194kB náhled originál
119
Senát
187-
Návrh kandidáta na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
21.07.2017tisk331kB podklad originál
1110
Senát
N 055/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU
09.06.2017tisk EU399kB náhled originál
11-
Senát
K 056/11-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vznik Evropského obranného fondu
08.06.2017tisk EU615kB náhled originál
1024
Senát
K 060/10-
Sdělení Komise - Investovat do zaměstnanosti a růstu a maximalizovat příspěvek evropských strukturálních a investičních fondů
16.12.2015tisk EU1036kB neníoriginál
106
Senát
N 005/10-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013
14.01.2015tisk EU537kB náhled originál
106
Senát
K 003/10-
Sdělení Komise Investiční plán pro Evropu
26.11.2014tisk EU977kB náhled originál
9-
Senát
K 116/09-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Za obnovu evropského průmyslu
23.01.2014tisk EU360kB náhled originál
913
Senát
N 072/09-
Návrh nař. EP a Rady, kterým se mění nař. Rady (ES) č.1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se fin. řízení pro některé čl. státy, jejichž fin. stab. je postižena či ohrožena závaž. obtížemi, a pravidel pro zrušení závazku pro některé státy
28.05.2013tisk EU386kB náhled originál
9-
Senát
K 048/09-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí
15.03.2013tisk EU231kB náhled originál
9-
Senát
N 047/09-
Návrh změny návrhu Komise COM(2012) 496 nařízení EP a Rady o společných ustanoveních ohledně EFRR, ESF, FS, EZFRV a ENRF, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně EFRR, ESF a FS a o zrušení nař. Rady (ES) č. 1083/2006
14.03.2013tisk EU235kB náhled originál
9-
Senát
N 046/09-
Návrh změny návrhu Komise COM(2011) 607 final/2 - nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006
14.03.2013tisk EU241kB náhled originál
911
Senát
K 003/09-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů CARS 2020: Akční plán pro konkurenceschopný a udržitelný automobilový průmysl v Evropě
13.11.2012tisk EU352kB náhled originál
94
Senát
N 001/09-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám
08.11.2012tisk EU668kB náhled originál
Dokument   1. - 20. [20]
<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> dcc76c226a822eba7de92542ab205182cf5f82c0