Nápověda

Funkční období
SchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
4
Senát
K 125/10-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise na rok 2017 pro Evropu, která chrání, posiluje a brání
26.10.2016tisk EU1629kB náhled originál
-
Senát
N 124/10-
Návrh směrnice, kterou se mění směrnici (EU) 2016/1164, pokud jde o hybridní nesoulady s třetími zeměmi
26.10.2016tisk EU2353kB náhled originál
-
Senát
N 123/10-
Návrh směrnice Rady o mechanismech řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v Evropské unii
26.10.2016tisk EU2263kB náhled originál
-
Senát
N 122/10-
Návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB)
26.10.2016tisk EU1413kB náhled originál
5
Senát
N 121/10-
Návrh směrnice Rady o společném základu daně z příjmu právnických osob
26.10.2016tisk EU1565kB náhled originál
5
Senát
K 120/10-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Kosmická strategie pro Evropu
28.10.2016tisk EU1176kB náhled originál
-
Senát
K 119/10-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Připojení pro konkurenceschopný jednotný digitální trh - na cestě k evropské gigabitové společnosti
19.09.2016tisk EU1530kB náhled originál
5
Senát
N 118/10-
Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020
15.09.2016tisk EU791kB náhled originál
-
Senát
N 117/10-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu připojení k internetu v místních komunitách
16.09.2016tisk EU2077kB náhled originál
-
Senát
N 116/10-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací
16.09.2016tisk EU1981kB náhled originál
3
Senát
N 115/10-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (přepracované znění)
15.09.2016tisk EU6027kB náhled originál
-
Senát
N 114/10-
Návrh nař. EP a Rady o přeshr.výměně kopií někt.děl a jin.předmětů, které jsou chrán. autor.právem a právy s ním souvis.,v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi,z níž budou mít prospěch osoby nevidomé,zrak.postižené či osoby s jin.poruchami čtení
16.09.2016tisk EU916kB náhled originál
-
Senát
N 113/10-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů
16.09.2016tisk EU1029kB náhled originál
-
Senát
N 112/10-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu
16.09.2016tisk EU1314kB náhled originál
5
Senát
N 111/10-
Návrh směrnice EP a Rady o někt.povol. způs.užití děl a předmětů chrán.na zákl.autor.práva,z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé,zrak.postiž. či osoby s jinými poruchami čtení,a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autor.práva
16.09.2016tisk EU1050kB náhled originál
-
Senát
K 110/10-
Zpráva Komise Výroční zpráva za rok 2015 o subsidiaritě a proporcionalitě
04.09.2016tisk EU1216kB náhled originál
2
Senát
K 109/10-
Zpráva Komise Výroční zpráva za rok 2015 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty
04.09.2016tisk EU1351kB náhled originál
28
Senát
N 108/10-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec Unie pro znovuusídlování a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014
19.07.2016tisk EU1295kB náhled originál
-
Senát
N 107/10-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění)
18.07.2016tisk EU2080kB náhled originál
-
Senát
N 106/10-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení společného postupu pro mezinárodní ochranu v Unii a o zrušení směrnice 2013/32/EU
19.07.2016tisk EU2137kB náhled originál
Dokument 1. - 20. (125)
Strana  1 [7]

Je možné použít rozšířené vyhledávání, vyhledává nad všemi dokumenty.

Fulltextové vyhledávání
Zadejte hledaný výraz: