Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
4. schůze Senátu v 12. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 4 - Zákon o státní službě
 • 5 - Notářský řád
 • 7 - Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • 8 - Plemenářský zákon
 • 9 - Autorský zákon
 • 10 - Zákon o směnárenské činnosti
 • 12 - Insolvenční zákon
 • 336 - Novela volebních zákonů

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 6 - Zákon o spotřebních daních
 • 11 - Zákoník práce
 • 16 - Zákon o DPH

mezinárodní smlouva

 • 271 - Fiskální pakt
 • 320 - Úml.o implemen. opatření k boji proti snižování daň. základu
 • 323 - Doporučení MOP č. 205 o zam.a důst.práci pro mír a odolnost
 • 326 - Úmluva Rady Evropy o filmové koprodukci

jiný

 • 17 - Informace z jednání ER ve dnech 13. a 14. prosince 2018
 • 20 - Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2019
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
4

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)

4/1 UPV 4/2 VUZP Jan Hamáček(ministr vnitra)Jiří Burian (UPV) Jitka Seitlová (VUZP) 4. schůze č.47  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 35/2019 Sb. struktura státní správy, veřejná správa, veřejná služba, nábor, státní zaměstnanec
5

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů

5/1 UPV Jan Kněžínek(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 4. schůze č.58  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 7/2019 Sb. svoboda usazování, diskriminace na základě státní příslušnosti, svoboda obchodu, občanství EU, notář
6

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

6/1 VHZD Pavel Kováčik(zástupce skupiny poslanců)Petr Šilar (VHZD) 4. schůze č.69  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 4/2019 Sb. rostlinná výroba, živočišná výroba, zemědělská výroba, spotřební daň, čistá technologie, primární sektor, minerální olej
7

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

7/1 VZSP 7/2 UPV Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Alena Šromová (VZSP) Šárka Jelínková (UPV) 4. schůze č.67  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 335/2018 Sb. sociální zabezpečení, lékařský posudek, veřejná služba, lékař, smluvní pracovníci
8

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů

8/1 VHZD Miroslav Toman(ministr zemědělství)Karel Kratochvíle (VHZD) 4. schůze č.61  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 3/2019 Sb. hospodářská zvířata, hospodářské zvíře, šlechtění zvířat, mezivládní spolupráce (EU), biologická diverzita
9

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

9/1 VVVK 9/2 VUZP Antonín Staněk(ministr kultury)Pavel Štohl (VVVK) Ivo Valenta (VUZP) 4. schůze č.62  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 50/2019 Sb. zdravotně postižený člověk, autorské právo, péče o postižené osoby, zákonnost, obchodní licence, bezplatné služby
10

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku

10/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) 4. schůze č.73  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 5/2019 Sb. devizová politika, směnečné právo, směnný kurz, směnitelnost měny, směnné relace, pohyblivý kurz
11

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

11/1 VZSP 11/2 UPV 11/3 VHZD Kateřina Valachová(zástupce skupiny poslanců)Lumír Kantor (VZSP) Jaroslav Větrovský (VHZD) Radek Sušil (UPV) 4. schůze č.72  - zamítá
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 32/2019 Sb. sociální zabezpečení, zákoník práce, mzda, sociální dávky, zaměstnanec, pojistné, zdravotní pojištění, pracovní nezpůsobilost
12

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízení soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

12/1 UPV 12/2 VZSP 12/3 VZSP Jan Kněžínek(ministr spravedlnosti)Anna Hubáčková (UPV) Jaroslav Malý (VZSP) 4. schůze č.54  - pozměňovací návrhy
č.55  - doprovodné usnesení
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 31/2019 Sb. úvěr, konkurz, solventnost, zadluženost, fyzická osoba, vyrovnání s věřiteli, dluh
16

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

16/1 VHZD Věra Kovářová(zástupce skupiny poslanců)Vladislav Vilímec (VHZD) 4. schůze č.71  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 6/2019 Sb. daň, daň z přidané hodnoty, osobní doprava, vybírání daní, sazba DPH, osobní tarif, hromadná doprava, cestující veřejnost
17

Zasedání Evropské rady (13. a 14. prosince 2018) - závěry, Mimořádné zasedání Evropské rady (článek 50) (13. prosince 2018) - závěry

17/1 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)
  Václav Hampl (VEU) 4. schůze č.65  - bere na vědomí
  Podán:
  20

  Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2019

  Vladislav Vilímec(zástupce výboru Senátu)
   4. schůze č.76  - schvaluje
   Podán:
   271

   Vládní návrh, kterým se předkládá Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii

   271/1 VHZD 271/2 VEU 271/3 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Martin Stropnický(ministr zahraničních věcí)Jan Hamáček(pověřený řízením ministerstva zahraničních věcí)Tomáš Petříček(ministr zahraničních věcí)Petr Šilar (VHZD) Václav Hampl (VEU) Jiří Dienstbier (SKUCR) Zdeněk Brož (VZOB) 4. schůze č.74  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: Hospodářská a měnová unie, měnová politika, Česká republika, koordinace politik v Evropské měnové unii, finanční spolupráce, eurozóna, jednotná měnová politika, nečlenská země eurozóny, členská země eurozóny
   320

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám, která byla podepsána v Paříži dne 7. června 2017

   320/1 VHZD 320/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Petr Šilar (VHZD) Václav Láska (VZOB) 4. schůze č.75  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: daň, Česká republika, zisk, dvojí zdanění, daňová úmluva, daňový základ
   323

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 205 o zaměstnanosti a důstojné práci pro mír a odolnost, přijaté na 106. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2017 spolu se stanoviskem vlády k němu

   323/1 VZSP 323/2 VZOB Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Jan Žaloudík (VZSP) Ladislav Václavec (VZOB) 4. schůze č.68  - bere na vědomí
   Podán: Lhůta pro výbory: pracovní podmínky, mezinárodní konflikt, Mezinárodní organizace práce, Mezinárodní konference práce, přírodní katastrofa, krizové řízení
   326

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o filmové koprodukci v revidovaném znění (Rotterdam, 30. 1. 2017)

   326/1 VVVK 326/2 VZOB Antonín Staněk(ministr kultury)Václav Chaloupek (VVVK) Jan Sobotka (VZOB) 4. schůze č.63  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: financování, Rada Evropy, Česká republika, audiovizuální dokument, filmový průmysl, filmová tvorba, audiovizuální koprodukce
   336

   Návrh zákona, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní

   336/1 UPV 336/2 VUZP Jan Hamáček(ministr vnitra)Jiří Dienstbier (UPV) Jan Horník (VUZP) 4. schůze č.53  - pozměňovací návrhy
   Podán: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 38/2019 Sb. volební systém, soudní řízení, volební právo, místní volby, rozdělení na volební kraje
   Tisky EU
   Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
   N 159/11
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu na podporu reforem

   (9606/18)
   COM (2018) 391

   Česká verze
   doručena dne 5.6.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Petr Orel

   7.11.2018
   č. 286 N 159/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Úřad vlády 4. schůze
   č. 66 - závěrečné usnesení přijato
   20.12.2018
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (25.02.2019)
   IPEX

   finanční nástroj EUpodpora EUčlenský stát EUsprávní reformastrukturální úpravahospodářské sbližovánínečlenská země eurozónyprogram EUreforma základních institucí
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Jan Grinc
   N 174/11
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost

   (10154/18)
   COM (2018) 472

   Česká verze
   doručena dne 15.6.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Václav Hampl

   7.11.2018
   č. 291 N 174/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo vnitra 4. schůze
   č. 48 - závěrečné usnesení přijato
   19.12.2018
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (25.03.2019)
   IPEX

   boj proti zločinupomoc obětem trestné činnostiorganizovaný zločinpočítačová kriminalitaterorismusprostor svobody, bezpečnosti a právapřeshraniční spoluprácefondy (EU)výměna informací
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Kateřina Kramešová
   N 173/11
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz

   (10151/18)
   COM (2018) 473

   Česká verze
   doručena dne 15.6.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Václav Hampl

   7.11.2018
   č. 291 N 173/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo vnitra 4. schůze
   č. 48 - závěrečné usnesení přijato
   19.12.2018
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (25.03.2019)
   IPEX

   migrační politika EUvnější hranice Evropské unievízová politikaSchengenská dohodafondy (EU)
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Kateřina Kramešová
   N 175/11
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond

   (10153/18)
   COM (2018) 471

   Česká verze
   doručena dne 15.6.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Václav Hampl

   7.11.2018
   č. 291 N 175/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo vnitra 4. schůze
   č. 48 - závěrečné usnesení přijato
   19.12.2018
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (25.03.2019)
   IPEX

   vízová politikapomoc uprchlíkůmfondy (EU)přeshraniční spolupráceprostor svobody, bezpečnosti a právazpětná migracekontrola migracívnější hranice Evropské uniemigrační politika EUazylové právo
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Kateřina Kramešová
   N 167/11
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program InvestEU

   (9980/18)
   COM (2018) 439

   Česká verze
   doručena dne 13.6.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Jaroslav Doubrava

   7.11.2018
   č. 288 N 167/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo průmyslu a obchodu 4. schůze
   č. 45 - závěrečné usnesení přijato
   19.12.2018
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (07.03.2019)
   IPEX

   fondy (EU)novinkainvesticedatabázedigitalizace dokumentůtrvale udržitelný rozvojprogram EUjednotný trhkonkurenceschopnostkapitálový trh
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Dita Voleská
   N 169/11
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021-2027

   (10167/18)
   COM (2018) 434

   Česká verze
   doručena dne 15.6.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Jiří Dušek

   7.11.2018
   č. 287 N 169/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Úřad vlády 4. schůze
   č. 52 - závěrečné usnesení přijato
   19.12.2018
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (25.03.2019)
   IPEX

   umělá inteligencezpracování datnovinkajednotný digitální trhbezpečnost informačních systémůprogram EUpočítačová gramotnostdigitalizace dokumentůpoužití výpočetní technikydigitální technologie
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Dita Voleská
   N 176/11
   Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na základě Smlouvy o Euratomu

   (10226/18)
   COM (2018) 462

   Česká verze
   doručena dne 15.6.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Jiří Dušek

   7.11.2018
   č. 292 N 176/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Státní úřad pro jadernou bezpečnost 4. schůze
   č. 46 - závěrečné usnesení přijato
   19.12.2018
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (29.03.2019)
   IPEX

   evropská politika sousedských vztahůpolitika spolupráceprogram EUrozvojová politikafinanční nástroj EUradioaktivní materiálymírové využití energiejaderná bezpečnost
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Milan Petřík
   N 177/11
   Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ukončují sezónní změny času a zrušuje směrnice 2000/84/ES

   (12118/18)
   COM (2018) 639

   Česká verze
   doručena dne 13.9.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Libor Michálek

   4.12.2018
   č. 12 N 177/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo dopravy 4. schůze
   č. 60 - závěrečné usnesení přijato
   19.12.2018
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (25.02.2019)
   IPEX

   letní časčlenský stát EUjednotný trhsladění norem
   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Jana Zatloukalová
   N 178/11
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení společné akce Rady 98/700/SVV, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 Příspěvek Evropské komise k zasedání vedoucích představitelů v Salcburku ve dnech 19. - 20. září 2018

   (12143/18)
   COM (2018) 631

   Česká verze
   doručena dne 13.9.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Miroslav Nenutil

   4.12.2018
   č. 10 N 178/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo vnitra 4. schůze
   č. 49 - závěrečné usnesení přijato
   19.12.2018
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (25.03.2019)
   IPEX

   evropská obranná politikahraniční kontrolačinnost orgánůorganizace EUevropská spolupráceevropská bezpečnostpolovojenské sílynelegální migracevnější hranice Evropské uniemigrační politika EU
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Kateřina Kramešová
   N 179/11
   Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro azyl a o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010 - Příspěvek Evropské komise k zasedání vysokých představitelů v Salcburku ve dnech 19. - 20. září 2018

   (12112/18)
   COM (2018) 633

   Česká verze
   doručena dne 13.9.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Miroslav Nenutil

   4.12.2018
   č. 10 N 179/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo vnitra 4. schůze
   č. 49 - závěrečné usnesení přijato
   19.12.2018
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (25.03.2019)
   IPEX

   organizace EUpomoc uprchlíkůmčinnost orgánůčlenský stát EUazylové právomigrační politika EUcizí státní občan
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Kateřina Kramešová
   N 180/11
   Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (přepracované znění) - Příspěvek Evropské komise k zasedání vedoucích představitelů v Salcburku ve dnech 19. - 20. září 2018

   (12099/18)
   COM (2018) 634

   Česká verze
   doručena dne 12.9.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Miroslav Nenutil

   4.12.2018
   č. 10 N 180/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo vnitra 4. schůze
   č. 49 - závěrečné usnesení přijato
   19.12.2018
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (25.03.2019)
   IPEX

   vyhoštěnípovolení k pobytucizí státní občanzpětná migracečlenský stát EUazylové právomigrační politika EUnelegální migrace
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   Projednávání v PSP

   Kateřina Kramešová
   N 181/11
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci šíření teroristického obsahu online - Příspěvek Evropské komise k zasedání vedoucích představitelů v Salcburku ve dnech 19. - 20. září 2018

   (12129/18)
   COM (2018) 640

   Česká verze
   doručena dne 14.9.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Miroslav Nenutil

   18.12.2018
   č. 18 N 181/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo vnitra 4. schůze
   č. 50 - závěrečné usnesení přijato
   19.12.2018
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (09.04.2019)
   IPEX

   přeshraniční spolupráceinternetjednotný digitální trhinformaceterorismussvoboda projevuboj proti zločinuposkytování služebzpřístupňování informacírozšiřování informací
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   Projednávání v PSP

   Milan Petřík
   N 182/11
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, pokud jde o postup ověřování v případě porušení pravidel ochrany osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu

   (12321/18)
   COM (2018) 636

   Česká verze
   doručena dne 17.9.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Václav Hampl

   4.12.2018
   č. 11 N 182/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo vnitra 4. schůze
   č. 51 - závěrečné usnesení přijato
   19.12.2018
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (25.02.2019)
   IPEX

   nadaceevropský volební systémvolební kampaňevropské volbysankce (EU)osobní údajevolební výsledkyochrana údajůevropská stranaEvropský parlament
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Jan Grinc
   J 183/11
   Sdělení Komise Evropa jako ochránce: iniciativa za účelem rozšíření pravomocí Úřadu evropského veřejného žalobce na přeshraniční teroristické trestné činy

   (12190/18)
   COM (2018) 641

   Česká verze
   doručena dne 17.9.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Tomáš Grulich

   18.12.2018
   č. 19 J 183/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo spravedlnosti 4. schůze
   č. 59 - závěrečné usnesení přijato
   19.12.2018
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (14.05.2019)
   IPEX

   soudní spolupráce EU v trestních věcechpravomoc institucí (EU)organizace EUiniciativa EUstátní zástupceterorismus
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   Projednávání v PSP

   Jan Grinc