Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
15. schůze Senátu v 6. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 271 - Zákon o volbách
 • 272 - Zákon o znakové řeči
 • 274 - Zákon o státní památkové péči
 • 275 - Občanský soudní řád
 • 276 - Zákon o soudech a soudcích
 • 278 - Zákon o DPH
 • 279 - Zákon o účetnictví
 • 281 - Zákon na ochranu zvířat proti týrání
 • 282 - Dluhopisy
 • 283 - Zákon o obcích
 • 284 - Zákon o válečných veteránech
 • 285 - Zákon o důchodovém pojištění
 • 286 - Zákon nemocenském pojištění
 • 287 - Zákon o chemických látkách
 • 288 - Zákon o vnitrozemské plavbě
 • 289 - Zákon o námořní plavbě
 • 290 - Zákon o lidských tkáních a buňkách
 • 291 - Biocidní přípravky
 • 293 - Zákon o obchodování s povolenkami
 • 299 - Zákon o elektronických úkonech
 • 300 - Zákon o elektronických úkonech - související
 • 301 - Zákon o Policii ČR
 • 302 - Zákon o Policii ČR - související

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 273 - Zákon omezení plateb v hotovosti
 • 277 - Zákon o vinohradnictví a vinařství
 • 280 - Zákon o veřejném zdravotním pojištění
 • 294 - Zákon o odpadech

senátní návrh zákona

 • 296 - Stykový zákon - senátní návrh
 • 297 - Novela JŘ PS PČR - senátní návrh
 • 298 - Novela Ústavy - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 188 - Římský statut Mezinárodního trestního soudu
 • 236 - Dohoda o provádění čl. III odst. 1 a 4 (1999/188/Euratom)

jiný

 • 221 - Zpráva NKÚ za rok 2007
 • 234 - Výroční zpráva ÚZSVM za rok 2007
 • 245 - Závěrečná doporučení Výboru OSN pro lidská práva

senátní návrh schválený v PS

 • 292 - Zákoník práce
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
188

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Římský statut Mezinárodního trestního soudu

188/1 UPV
 • odročuje jednání
188/2 VZOB
 • vyslovuje souhlas
188/3 SKUCR
 • doporučuje
Karel Schwarzenberg(ministr zahraničních věcí)Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Ladislav Macák (UPV) Jiřina Rippelová (SKUCR) Rostislav Slavotínek (VZOB) 15. schůze č.437  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: diktatura
221

Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2007

221/1 VHZD
 • bere na vědomí
František Dohnal
  Soňa Paukrtová (VHZD) 15. schůze č.432  - vyslovuje souhlas
  č.433  - bere na vědomí
  Podán:
  234

  Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2007

  234/1 VHZD
  • bere na vědomí
  Miloslav Vaněk
   Igor Petrov (VHZD) 15. schůze č.434  - vyslovuje souhlas
   č.435  - bere na vědomí
   Podán:
   236

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup k Dohodě mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (78/164/Euratom), ze dne 5. dubna 1973 a k Dodatkovému protokolu k Dohodě mezi Rakouskou republikou, Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Finskou republikou, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Portugalskou republikou, Španělským královstvím, Švédským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (1999/188/Euratom), ze dne 22. září 1998

   236/1 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Mirek Topolánek(předseda vlády)Rostislav Slavotínek (VZOB) 15. schůze č.430  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory:
   245

   Závěrečná doporučení Výboru Organizace spojených národů pro lidská práva - kontrolního orgánu Mezinárodního paktu o občanských a politických právech

   245/1 VVVK
   • bere na vědomí
   Džamila Stehlíková(ministr vlády ČR)
    Liana Janáčková (VVVK) 15. schůze č.473  - bere na vědomí
    Podán:
    271

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

    Ivan Langer(ministr vnitra)Jaromír Volný (UPV) 15. schůze č.429  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 261/2008 Sb.
    272

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony

    272/1 VVVK
    • pozměňovací návrhy
    272/2 SKSP
    • pozměňovací návrhy
    Džamila Stehlíková(ministr vlády ČR)Liana Janáčková (VVVK) Liana Janáčková (SKSP) 15. schůze č.472  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 384/2008 Sb.
    273

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

    273/1 VHZD
    • schvaluje
    Michal Doktor(poslanec)Soňa Paukrtová (VHZD) 15. schůze č.465  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 303/2008 Sb.
    274

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

    274/1 VVVK
    • schvaluje
    Václav Jehlička(ministr kultury)Jaromír Jermář (VVVK) 15. schůze č.445  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 307/2008 Sb.
    275

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

    275/1 UPV
    • pozměňovací návrhy
    275/2 VZSP
    • schvaluje
    Jiří Pospíšíl(ministr spravedlnosti)Ladislav Macák (UPV) Alena Palečková (VZSP) 15. schůze č.443  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 295/2008 Sb.
    276

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů

    276/1 UPV
    • schvaluje
    276/2 SKUCR
    • zaujímá stanovisko
    Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Jiřina Rippelová (UPV) Petr Pithart (SKUCR) 15. schůze č.444  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 314/2008 Sb.
    277

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů

    277/1 VHZD
    • schvaluje
    Michal Hašek(zástupce skupiny poslanců)Jan Hajda (VHZD) 15. schůze č.466  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 311/2008 Sb. zvykové právo
    278

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

    278/1 VHZD
    • schvaluje
    Miroslav Kalousek(ministr financí)Ivan Adamec (VHZD) 15. schůze č.458  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 302/2008 Sb.
    279

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony

    279/1 VHZD
    • schvaluje
    Miroslav Kalousek(ministr financí)Jiří Stříteský (VHZD) 15. schůze č.459  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 304/2008 Sb.
    280

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

    280/1 VZSP
    • pozměňovací návrhy
    Michaela Šojdrová(zástupce skupiny poslanců)Daniela Filipiová (VZSP) 15. schůze č.442  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 88/2008 Sb.
    281

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

    281/1 VHZD
    • schvaluje
    Petr Gandalovič(ministr zemědělství)Josef Vaculík (VHZD) 15. schůze č.453  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 312/2008 Sb.
    282

    Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2009 a 2010, a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2009 a 2010

    282/1 VHZD
    • nezabývat se
    Miroslav Kalousek(ministr financí)Ivan Adamec (VHZD) 15. schůze č.460  - nezabývat se
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 299/2008 Sb.
    283

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

    283/1 VUZP
    • schvaluje
    Ivan Langer(ministr vnitra)Ivo Bárek (VUZP) 15. schůze č.446  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 298/2008 Sb.
    284

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů

    284/1 VZOB
    • záznam z jednání
    Vlasta Parkanová(ministr obrany)Richard Sequens (VZOB) 15. schůze č.452  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 308/2008 Sb.
    285

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

    285/1 VZSP
    • schvaluje
    285/2 VHZD
    • schvaluje
    Petr Nečas(ministr práce a sociálních věcí)Josef Novotný (VZSP) Jiří Stříteský (VHZD) 15. schůze č.455  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 306/2008 Sb.
    286

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

    286/1 VZSP
    • schvaluje
    286/2 VHZD
    • schvaluje
    Petr Nečas(ministr práce a sociálních věcí)Milan Štěch (VZSP) Vítězslav Jonáš (VHZD) 15. schůze č.456  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 305/2008 Sb.
    287

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

    287/1 VUZP
    • schvaluje
    Martin Bursík(ministr životního prostředí)Karel Šebek (VUZP) 15. schůze č.467  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 371/2008 Sb.
    288

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

    288/1 VHZD
    • schvaluje
    Aleš Řebíček(ministr dopravy)Jiří Nedoma (VHZD) 15. schůze č.461  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 309/2008 Sb.
    289

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů

    289/1 VHZD
    • schvaluje
    Aleš Řebíček(ministr dopravy)Jiří Nedoma (VHZD) 15. schůze č.462  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 310/2008 Sb.
    290

    Návrh zákona o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách)

    290/1 VZSP
    • schvaluje
    290/2 VVVK
    • schvaluje
    Tomáš Julínek(ministr zdravotnictví)Pavel Sušický (VZSP) Karel Barták (VVVK) 15. schůze č.438  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 296/2008 Sb. rozdělení na volební kraje, slintavka a kulhavka
    291

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

    291/1 VZSP
    • schvaluje
    Tomáš Julínek(ministr zdravotnictví)Alena Palečková (VZSP) 15. schůze č.439  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 297/2008 Sb.
    292

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb

    292/1 VZSP
    • nezabývat se
    Tomáš Julínek (zástupce Senátu)Pavel Čáslava (VZSP) 15. schůze č.440  - nezabývat se
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 294/2008 Sb.
    293

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb.

    293/1 VUZP
    • schvaluje
    293/2 VHZD
    • schvaluje
    Martin Bursík(ministr životního prostředí)Bedřich Moldan (VUZP) Josef Vaculík (VHZD) 15. schůze č.468  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 315/2008 Sb.
    294

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

    294/1 VUZP
    • schvaluje
    294/2 VHZD
    • pozměňovací návrhy
    Kateřina Konečná(zástupce skupiny poslanců)Ivo Bárek (VUZP) František Kopecký (VHZD) 15. schůze č.471  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 383/2008 Sb.
    296

    Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů (stykový zákon)

    296/1 UPV
    • schvaluje
    Jiřina Rippelová (zástupce komise Senátu)Jiří Žák (UPV) 15. schůze č.474  - přikazuje
    Podán: Lhůta pro výbory:
    297

    Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

    297/1 UPV
    • schvaluje
    Jiřina Rippelová (zástupce komise Senátu)Jiří Žák (UPV) 15. schůze č.475  - přikazuje
    Podán: Lhůta pro výbory:
    298

    Návrh senátního návrhu Ústavního zákona, senátora Jana Horníka, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavních zákonů č. 347/1997 Sb., č. 300/2000 Sb., č. 395/2001 Sb., č. 448/2001 Sb. a č. 515/2002 Sb.

    298/1 UPV
    • záznam z jednání
    298/2 VUZP
    • pozměňovací návrhy
    298/3 VEU
    • zamítá
    298/4 SKUCR
    • zaujímá stanovisko
    298/5 VZOB
    • zamítá
    298/6 VHZD
    • odročuje jednání
    298/7 VZSP
    • záznam z jednání
    298/8 VVVK
    • zamítá
    Jan Horník (senátor)
     Jiří Žák (UPV) Alena Palečková (VZSP) Igor Petrov (VHZD) Tomáš Grulich (VEU) Jiřina Rippelová (SKUCR) Rostislav Slavotínek (VZOB) (MIV) Václava Domšová (VUZP) Milan Bureš (VVVK) 15. schůze č.476  - přikazuje
     Podán: Lhůta pro výbory:
     299

     Návrh zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

     299/1 VUZP
     • schvaluje
     299/2 UPV
     • schvaluje
     299/3 SKOS
     • schvaluje
     Ivan Langer(ministr vnitra)Ludmila Müllerová (VUZP) Josef Kalbáč (SKOS) Jiří Oberfalzer (UPV) 15. schůze č.447  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 300/2008 Sb.
     300

     Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

     300/1 VUZP
     • schvaluje
     300/2 UPV
     • schvaluje
     300/3 SKOS
     • schvaluje
     Ivan Langer(ministr vnitra)Ludmila Müllerová (VUZP) Josef Kalbáč (SKOS) Jiří Oberfalzer (UPV) 15. schůze č.448  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 301/2008 Sb.
     301

     Návrh zákona o Policii České republiky

     301/1 VZOB
     • schvaluje
     301/2 UPV
     • schvaluje
     301/3 SKOS
     • zaujímá stanovisko
     Ivan Langer(ministr vnitra)Tomáš Jirsa (VZOB) Jiří Pospíšil (SKOS) Petr Pakosta (UPV) 15. schůze č.449  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 274/2008 Sb.
     302

     Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky

     302/1 VZOB
     • schvaluje
     302/2 UPV
     • schvaluje
     302/3 SKOS
     • zaujímá stanovisko
     Ivan Langer(ministr vnitra)Tomáš Jirsa (VZOB) Jiří Pospíšil (SKOS) Petr Pakosta (UPV) 15. schůze č.450  - schvaluje návrh zákona
     č.451  - doprovodné usnesení
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 275/2008 Sb.
     Tisky EU
     Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
     N 082/06
     Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady kterou se mění směrnice 2003/87/ES tak, aby se zlepšil a rozšířil systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství

     (5862/08)
     KOM (2008) 16

     Česká verze
     doručena dne 29.1.2008
     Historie tisku EU
     VEU
     Eduard Matykiewicz

     9.4.2008
     N 082/06/03
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo životního prostředíVHZD
     • Usnesení přijato
     • 3.4.2008

     VUZP
     • Usnesení přijato
     • 2.4.2008

      
     15. schůze
     č. 469 - závěrečné usnesení přijato
     18.7.2008
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis     opatření na kontrolu znečištěnísnižování plynných emisíekologická politika Společenstvíobchodovatelné emisní povolenískleníkový plyn
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     N 083/06
     Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o geologickém skladování oxidu uhličitého a o změně směrnic Rady 85/337/EHS, 96/61/ES, směrnic 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006

     (5835/08)
     KOM (2008) 18

     Česká verze
     doručena dne 1.2.2008
     Historie tisku EU
     VEU
     Eduard Matykiewicz

     9.4.2008
     N 083/06/03
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo životního prostředíVHZD
     • Usnesení přijato
     • 3.4.2008

     VUZP
     • Usnesení přijato
     • 2.4.2008

      
     15. schůze
     č. 470 - závěrečné usnesení přijato
     18.7.2008
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis     ekologická odpovědnostskleníkový plynenergetická technologieekologická politika Společenstvíenergetická politikaukládání energiesnižování plynných emisívliv na životní prostředí
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     K 101/06
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Evropské agentury - cesta vpřed

     (7972/08)
     KOM (2008) 135

     Česká verze
     doručena dne 3.4.2008
     Historie tisku EU
     VEU
     Václav Koukal

     9.7.2008
     K 101/06/03
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo zahraničních věcí 15. schůze
     č. 463 - závěrečné usnesení přijato
     17.7.2008
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis     příslušnost institucí ESorgán nebo agentura EUvnitřní vztahyčinnost orgánukontrola Společenství
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     K 106/06
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - EU jako globální partner pro rozvoj - Jak urychlit pokrok směrem k dosažení rozvojových cílů tisíciletí

     (8403/08)
     KOM (2008) 177

     Česká verze
     doručena dne 21.4.2008
     Historie tisku EU
     VZOB
     Jaromír Štětina

     16.7.2008
     K 106/06/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo zahraničních věcí 15. schůze
     č. 464 - závěrečné usnesení přijato
     17.7.2008
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis     rozvojová pomoctrvale udržitelný rozvojpolitika spoluprácerozvojové zeměfinanční nástroje Společenstvípolitika pomocipomoc Společenství
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     N 107/06
     Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce Návrh nařízení Rady o úpravách ve společné zemědělské politice prostřednictvím změn nařízení (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. /2008 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

     (9656/08)
     KOM (2008) 306

     Anglická verze
     doručena dne 26.5.2008
     Česká verze
     doručena dne 28.5.2008
     Historie tisku EU
     VEU
     Alena Venhodová

     9.7.2008
     N 107/06/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo zemědělstvíVHZD
     • Usnesení přijato
     • 15.7.2008

      
     15. schůze
     č. 454 - závěrečné usnesení přijato
     17.7.2008
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis     zjednodušení legislativyochrana životního prostředíreforma společné zemědělské politikypodpora zemědělstvíspolečná organizace trhuspolečná zemědělská politika
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP