Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
9. schůze Senátu v 5. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 198 - Zákon o pohřebnictví
 • 199 - Zákon o obalech
 • 200 - Zákon o cestovních dokladech
 • 201 - Antidiskriminační zákon
 • 202 - Antidiskriminační zákon - související
 • 207 - Koncesní zákon
 • 208 - Koncesní zákon - související
 • 209 - Zákon o opatřeních k Libyi
 • 210 - Zákon o jednostr. zvyšování nájemného z bytu
 • 211 - Zákon o rostlinolékařské péči
 • 212 - Plemenářský zákon
 • 213 - Zákon o státní sociální podpoře
 • 214 - Zákon o sociálním zabezpečení
 • 219 - Trestní zákoník
 • 220 - Trestní zákoník - související
 • 221 - Zákon o sjednocením dozoru nad finančním trhem
 • 222 - Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
 • 223 - Veterinární zákon
 • 224 - Zákon o prevenci závažných havárií
 • 227 - Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
 • 228 - Zákon o veřejných zakázkách
 • 229 - Veřejné zakázky - související
 • 232 - Stavební zákon
 • 233 - Stavební zákon související
 • 234 - Zákon o vyvlastnění
 • 235 - Veřejné zdravotní pojištění
 • 237 - Zákon o životním a existenčním minimu
 • 238 - Zákon o pomoci v hmotné nouzi
 • 239 - Zákon o životním a existenčním minimu - souvisejíci
 • 240 - Zákon o sociálních službách
 • 241 - Zákon o sociálních službách - související
 • 242 - Zákon o nemocenském pojištění
 • 243 - Zákon o nemocenském pojištění - související
 • 244 - Zákon o advokacii

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 196 - Státní svátky
 • 197 - Ochrana před domácím násilím
 • 203 - Zákon o registrovaném partnerství
 • 204 - Občanský soudní řád
 • 205 - Zákon o kronikách obcí
 • 215 - Zákon o dráhách
 • 225 - Zákon o evidenci obyvatel

mezinárodní smlouva

 • 155 - Smlouva ČR-Makedonie o soc. zabezpečení

jiný

 • 61 - Záměr min. školství
 • 152 - Petice - Důl Frenštát
 • 153 - Petice - Výchova mladých
 • 230 - Trestní stíhání - L. Janáčková
 • 231 - Informace komisí
 • 236 - Operace Trvalá svoboda v Afghánistánu

senátní návrh schválený v PS

 • 206 - Zákon o státním občanství
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
61

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky

61/1 VVVK
 • ukládá
61/2 VVVK
 • doporučuje
Petra Buzková(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Zdeněk Janalík (VVVK) 9. schůze č.336  - bere na vědomí
Podán: organizace školství, školství, regionální orgány státní správy, místní orgány státní správy, školský systém, dlouhodobá prognóza
152

Petice za zrušení a zasypání Dolu Frenštát

152/1 VVVK
 • usnesl se
152/2 VVVK
 • doporučuje
 
  Václav Roubíček (VVVK) 9. schůze č.345  - konstatuje
  153

  Petice k etické výchově mladé generace

  153/1 VVVK
  • konstatuje
   
   Zdeněk Janalík (VVVK) 9. schůze č.347  - konstatuje
   155

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení, podepsaná ve Skopji dne 7. října 2005

   155/1 VZSP
   • dává souhlas k ratifikaci
   155/2 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Pavel Sušický (VZSP) Vlastimil Sehnal (VZOB) 9. schůze č.319  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: sociální zabezpečení, Česká republika, Makedonie
   196

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb.

   196/1 VVVK
   • zamítá
   Jitka Gruntová(zástupce skupiny poslanců)Zdeněk Janalík (VVVK) 9. schůze č.309  - zamítá
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 129/2006 Sb. vzdělávání, kulturní dědictví, Česká republika, státní svátek, druhá světová válka
   197

   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím

   197/1 VVVK
   • záznam z jednání
   197/2 UPV
   • pozměňovací návrhy
   Jan Kasal(zástupce skupiny poslanců)Vlastimil Balín (VVVK) Jiří Žák (UPV) 9. schůze č.312  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 135/2006 Sb. manželství, vystěhování z bytu, výkon rozhodnutí, trestný čin proti osobám, domácí násilí, fyzické násilí
   198

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   198/1 VUZP
   • schvaluje
   Radko Martínek(ministr pro místní rozvoj)Petr Fejfar (VUZP) 9. schůze č.331  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 67/2006 Sb. profesní etika, smrt, hřbitov
   199

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

   199/1 VUZP
   • schvaluje
   199/2 VHZD
   • schvaluje
   Libor Ambrozek(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Vladimír Schovánek (VHZD) 9. schůze č.324  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 66/2006 Sb. recyklování, obalová technika, balení, zabalený výrobek, recyklace odpadu, obalový materiál, likvidace odpadních látek
   200

   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů

   200/1 VZOB
   • pozměňovací návrhy
   200/2 VUZP
   • pozměňovací návrhy
   200/3 VEU
   • pozměňovací návrhy
   200/4
   • souhrnné pozměňovací návrhy
   František Bublan(ministr vnitra)Josef Zoser (VZOB) Jan Hadrava (VEU) (PN) Jiří Brýdl (VUZP) 9. schůze č.313  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 136/2006 Sb. informační systém, identifikační průkaz, osobní údaje, informační médium, cizí státní občan, biometrie, cestovní pas, azylové právo
   201

   Návrh zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon)

   201/1 VVVK
   • schvaluje
   201/2 UPV
   • zamítá
   201/3 VEU
   • schvaluje
   Pavel Němec(ministr spravedlnosti)Zdeněk Bárta (VVVK) Ludmila Müllerová (VEU) Jaromír Volný (UPV) 9. schůze č.306  - zamítá
   Podán: Lhůta pro Senát: antidiskriminační politika, rovné zacházení
   202

   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona

   202/1 VVVK
   • schvaluje
   202/2 UPV
   • zamítá
   202/3 VEU
   • schvaluje
   Pavel Němec(ministr spravedlnosti)Zdeněk Bárta (VVVK) Ludmila Müllerová (VEU) Jaromír Volný (UPV) 9. schůze č.307  - zamítá
   Podán: Lhůta pro Senát: antidiskriminační politika, rovné zacházení
   203

   Návrh zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

   203/1 VVVK
   • záznam z jednání
   203/2 UPV
   • záznam z jednání
   203/3 VZSP
   • schvaluje
   Anna Čurdová(zástupce skupiny poslanců)Liana Janáčková (VVVK) Alena Palečková (VZSP) Jaroslav Kubera (UPV) 9. schůze č.311  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 115/2006 Sb. rodinné právo, registrované partnerství
   204

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   204/1 UPV
   • zamítá
   Zuzka Rujbrová(zástupce skupiny poslanců)Jaroslav Kubín (UPV) 9. schůze č.308  - zamítá
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 133/2006 Sb. odměňování, soudní řízení, právnická osoba, soudní příkaz, výkon rozhodnutí, pohledávka, fyzická osoba, dluh
   205

   Návrh zákona o kronikách obcí

   205/1 VUZP
   • zamítá
   Jitka Gruntová(zástupce skupiny poslanců)Josef Kalbáč (VUZP) 9. schůze č.310  - zamítá
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 132/2006 Sb. ukládání dat, archiv, obec
   206

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

   206/1 UPV
   • nezabývat se
   206/2 VZOB
   • schvaluje
   206/3 VVVK
   • schvaluje
   Jitka Seitlová(zástupce Senátu)Jiří Stodůlka (UPV) Josef Pavlata (VVVK) Josef Zoser (VZOB) 9. schůze č.314  - nezabývat se
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 46/2006 Sb. státní občanství, Československo, udělení občanství, dvojí státní příslušnost, aplikace zákona
   207

   Návrh zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)

   207/2 VHZD
   • schvaluje
   Radko Martínek(ministr pro místní rozvoj)Pavel Eybert (VUZP) Jan Nádvorník (VHZD) 9. schůze č.329  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 139/2006 Sb. veřejná zakázka, oprávnění k výkonu služby, soutěžní řízení
   208

   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím koncesního zákona

   208/2 VHZD
   • schvaluje
   Radko Matínek(ministr pro místní rozvoj)Bohuslav Sobotka(ministr financí)Pavel Eybert (VUZP) Jan Nádvorník (VHZD) 9. schůze č.330  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 140/2006 Sb. veřejná zakázka, oprávnění k výkonu služby, soutěžní řízení
   209

   Návrh zákona, kterým se ruší zákon č. 78/1997 Sb., o opatřeních ve vztahu k Libyi, ve znění zákona č. 303/1999 Sb.

   209/1 VZOB
   • schvaluje
   Cyril Svoboda(ministr zahraničních věcí)Josef Jařab (VZOB) 9. schůze č.323  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 49/2006 Sb. mezinárodní právo, Libye, Česká republika, mezinárodní sankce, Rada bezpečnosti OSN, rezoluce OSN
   210

   Návrh zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

   210/1 VUZP
   • schvaluje
   Radko Martínek(ministr pro místní rozvoj)Pavel Eybert (VUZP) 9. schůze č.325  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 107/2006 Sb. pronájem nemovitosti, bydlení, bytová politika, pronájem, cenová regulace, úprava nájmů
   211

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

   211/1 VHZD
   • pozměňovací návrhy
   211/2 UPV
   • pozměňovací návrhy
   211/3 VEU
   • pozměňovací návrhy
   Jan Mládek(ministr zemědělství)Josef Vaculík (VHZD) Karel Schwarzenberg (VEU) Jiří Šneberger (UPV) 9. schůze č.320  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 131/2006 Sb. dovozní politika, přípravky ochrany rostlin, rostlinolékařská legislativa, ochrana zdraví rostlin, živnost, ochrana rostlin
   212

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

   212/1 VHZD
   • pozměňovací návrhy
   212/2 UPV
   • pozměňovací návrhy
   Jan Mládek(ministr zemědělství)Adolf Jílek (VHZD) Jiří Šneberger (UPV) 9. schůze č.321  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 130/2006 Sb. hospodářská zvířata, skot, šlechtění zvířat
   213

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů

   213/1 VZSP
   • pozměňovací návrhy
   Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Daniela Filipiová (VZSP) 9. schůze č.317  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 113/2006 Sb. rodina, rodinná politika, státní podpora, povinná školní docházka, zvláštní dávky
   214

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   214/1 VZSP
   • schvaluje
   Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Daniela Filipiová (VZSP) 9. schůze č.318  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 47/2006 Sb. sociální dávky, cizí státní občan, povolení k pobytu, občan EU
   215

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

   215/1 VHZD
   • pozměňovací návrhy
   Miroslav Kapoun(zástupce skupiny poslanců)František Kopecký (VHZD) 9. schůze č.316  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 191/2006 Sb. přepravní předpisy, zdvihací zařízení, odborná kvalifikace, bezpečnost dopravy, sport, elektrický vůz, bezpečnostní zařízení, sportovní vybavení
   219

   Návrh trestního zákoníku

   219/1 UPV
   • pozměňovací návrhy
   219/2 SKSP
   • doporučuje
   219/3 VEU
   • pozměňovací návrhy
   Pavel Němec(ministr spravedlnosti)Pavel Janata (UPV) František Příhoda (SKSP) Jan Hadrava (VEU) 9. schůze č.339  - zamítá
   Podán: Lhůta pro Senát: trestní odpovědnost, trestní sankce, trestní právo, trestný čin, zákoník, trestní zákoník
   220

   Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku

   220/1 UPV
   • pozměňovací návrhy
   220/2 VEU
   • pozměňovací návrhy
   Pavel Němec(ministr spravedlnosti)Pavel Janata (UPV) Jan Hadrava (VEU) 9. schůze č.340  - zamítá
   Podán: Lhůta pro Senát: soudní řízení, vězeňské právo, trestní řízení, trestní rejstřík, vazba, soud pro mladistvé
   221

   Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dozoru nad finančním trhem

   221/1 VHZD
   • schvaluje
   221/2 VEU
   • záznam z jednání
   Bohuslav Sobotka(ministr financí)Ivan Adamec (VHZD) Helena Rögnerová (VEU) 9. schůze č.333  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 57/2006 Sb.
   222

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   222/1 VHZD
   • schvaluje
   222/2 VEU
   • schvaluje
   Bohuslav Sobotka(ministr financí)Ivan Adamec (VHZD) Luděk Sefzig (VEU) 9. schůze č.332  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 56/2006 Sb. finanční instituce, finanční trh, kapitálový trh, převoditelný cenný papír, burza cenných papírů
   223

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

   223/1 VHZD
   • schvaluje
   Jan Mládek(ministr zemědělství)Adolf Jílek (VHZD) 9. schůze č.322  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 48/2006 Sb. společná zemědělská politika, zdraví zvířat, veterinární legislativa, ochrana zvířat, veterinář, veterinární medicína, veterinární inspekce
   224

   Návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií)

   224/2 VHZD
   • schvaluje
   Libor Ambrozek(ministr životního prostředí)Bedřich Moldan (VUZP) Igor Petrov (VHZD) 9. schůze č.334  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 59/2006 Sb. nebezpečná látka, průmyslové znečišťování, havarijní znečištění, chemická havárie, jedovatá látka, zdravotní riziko, zdraví veřejnosti, prevence environmentálních rizik, věda o nebezpečí
   225

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

   Lubomír Suk(zástupce skupiny poslanců)Pavel Eybert (VUZP) 9. schůze č.335  - nezabývat se
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 68/2006 Sb. dítě, ochrana matky a dítěte, trvalý pobyt, evidence obyvatelstva
   227

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

   227/1 VZSP
   • pozměňovací návrhy
   227/2 VVVK
   • pozměňovací návrhy
   227/3 UPV
   • pozměňovací návrhy
   227/4
   • souhrnné pozměňovací návrhy
   Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Alena Palečková (VZSP) (PN) Jiří Stodůlka (UPV) Milan Bureš (VVVK) 9. schůze č.349  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 134/2006 Sb. sociální zabezpečení, adopce dítěte, ochrana dítěte, odpovědnost, zvláštní výchovná péče, dítě
   228

   Návrh zákona o veřejných zakázkách

   228/1 VHZD
   • schvaluje
   228/3 VEU
   • schvaluje
   Radko Martínek(ministr pro místní rozvoj)Robert Kolář (VHZD) Alena Venhodová (VEU) Jan Horník (VUZP) 9. schůze č.326  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 137/2006 Sb. veřejná zakázka, vypsání soutěže, soutěžní řízení, vítězná zakázka
   229

   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách

   229/1 VHZD
   • záznam z jednání
   229/3 VEU
   • schvaluje
   Radko Martínek(ministr pro místní rozvoj)Robert Kolář (VHZD) Alena Venhodová (VEU) Jan Horník (VUZP) 9. schůze č.328  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 138/2006 Sb. veřejná zakázka, vypsání soutěže, soutěžní řízení, vítězná zakázka
   230

   Žádost o souhlas Senátu s trestním stíháním senátorky Liany Janáčkové

   Zdeněk Bárta(zástupce výboru Senátu)
    9. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán:
    231

    Informace stálých komisí Senátu o činnosti za rok 2005

     
     9. schůze č.338  - bere na vědomí
     Podán:
     232

     Návrh zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

     232/2 VHZD
     • pozměňovací návrhy
     232/3
     • souhrnné pozměňovací návrhy
     Radko Martínek(ministr pro místní rozvoj)Pavel Eybert (VUZP) (PN) Soňa Paukrtová (VHZD) 9. schůze č.358  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 183/2006 Sb. stavební politika, veřejná správa, stavební právo, územní plánování
     233

     Návrh zákona o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

     233/2 UPV
     • zamítá
     233/3 VHZD
     • pozměňovací návrhy
     233/4
     • souhrnné pozměňovací návrhy
     Radko Martínek(ministr pro místní rozvoj)Pavel Eybert (VUZP) (PN) Soňa Paukrtová (VHZD) Ondřej Feber (UPV) 9. schůze č.361  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 186/2006 Sb. stavební politika, veřejná správa, stavební právo, převod vlastnictví, územní plánování, územní samospráva
     234

     Návrh zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

     234/2 UPV
     • zamítá
     234/3 VHZD
     • schvaluje
     Radko Martínek(ministr pro místní rozvoj)Jitka Seitlová (VUZP) Jiří Nedoma (VHZD) Ondřej Feber (UPV) 9. schůze č.359  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 184/2006 Sb. vlastnictví, nemovitost, vyvlastnění, odškodnění
     235

     Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění

     235/1 VZSP
     • pozměňovací návrhy
     235/2 VEU
     • záznam z jednání
     David Rath(ministr zdravotnictví)Tomáš Julínek (VZSP) Karel Tejnora (VEU) 9. schůze č.348  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 117/2006 Sb. pojišťovna, všeobecné zdravotní pojištění, způsob financování, pojistné
     236

     Vládní návrh na vyslání kontingentu speciálních sil rezortu Ministerstva obrany do protiteroristické operace Trvalá svoboda v Afghánistánu

     236/1 VZOB
     • vyslovuje souhlas
     Karel Kühnl(ministr obrany)Josef Zoser (VZOB) 9. schůze č.337  - vyslovuje souhlas
     Podán: NATO, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce, Afghánistán, terorismus
     237

     Návrh zákona o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

     237/1 VZSP
     • pozměňovací návrhy
     Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Josef Novotný (VZSP) 9. schůze č.350  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 110/2006 Sb. výživa, sociální zabezpečení, sociální pomoc, životní minimum, základní životní potřeby, chudoba
     238

     Návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi

     238/1 VZSP
     • pozměňovací návrhy
     Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Milan Špaček (VZSP) 9. schůze č.352  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 111/2006 Sb. výživa, osídlení, sociální pomoc, životní minimum, základní životní potřeby, sociální dávky, chudoba, rodinné přídavky
     239

     Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o pomoci v hmotné nouzi

     239/1 VZSP
     • pozměňovací návrhy
     Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Josef Novotný (VZSP) 9. schůze č.353  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 112/2006 Sb. životní minimum, základní životní potřeby, sociální dávky, rodinné přídavky
     240

     Návrh zákona o sociálních službách

     240/1 VZSP
     • pozměňovací návrhy
     Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Daniela Filipiová (VZSP) 9. schůze č.354  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 108/2006 Sb. sociální pomoc, sociální pracovník, sladění sociálních zabezpečení, orgány veřejné správy, sociální služby, sociální práce, pomoc sociálně znevýhodněným skupinám
     241

     Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách

     241/1 VZSP
     • pozměňovací návrhy
     241/2 VHZD
     • pozměňovací návrhy
     Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Daniela Filipiová (VZSP) Milan Balabán (VHZD) 9. schůze č.355  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 109/2006 Sb. sociální zabezpečení, sociální pomoc, sociální pracovník, legislativa sociálního zabezpečení, sociální služby, sociální práce, sociální péče, důchodový plán, zdravotní pojištění
     242

     Návrh zákona o nemocenském pojištění

     242/1 VZSP
     • pozměňovací návrhy
     242/2 VHZD
     • pozměňovací návrhy
     Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Richard Sequens (VZSP) Ivo Bárek (VHZD) 9. schůze č.356  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 187/2006 Sb. nemoc, sociální dávky, výdaje na zdraví, náklady na zdraví, pojistné, zdravotní pojištění, pracovní nezpůsobilost
     243

     Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění

     243/1 VZSP
     • pozměňovací návrhy
     243/2 VHZD
     • pozměňovací návrhy
     243/3 VHZD
     • revokace usnesení
     Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Richard Sequens (VZSP) Ivo Bárek (VHZD) 9. schůze č.357  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 189/2006 Sb. zdravotní politika, nemoc, sociální dávky, výdaje na zdraví, náklady na zdraví, pojistné, pojistný nárok, zdravotní pojištění, pracovní nezpůsobilost
     244

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

     244/1 UPV
     • záznam z jednání
     Pavel Němec(ministr spravedlnosti)Jaromír Volný (UPV) 9. schůze č.341  - nezabývat se
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 79/2006 Sb. odborná kvalifikace, disciplinární právo, služební tajemství, advokát, profesní komora