Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
5. schůze Senátu v 5. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 51 - Zákon o zrušení Fondu národního majetku
 • 52 - Zrušení FNM - související
 • 57 - Zákon o kontrole obchodu s výrobky
 • 58 - Zákon o sociálním zabezpečení

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 53 - Váleční veteráni
 • 55 - Návrh zákona o výstavbě vybraných dálnic
 • 59 - Zákon o podpoře sportu

senátní návrh zákona

 • 47 - Konkurs a vyrovnání - senátní návrh
 • 49 - Státní svátky - senátní návrh
 • 65 - Novela ústavy - senátní návrh

návrh zákona zastupitelstva VÚSC

 • 56 - Zákon o silniční dopravě

mezinárodní smlouva

 • 6 - Úmluva o Europolu
 • 19 - Rozhodnutí o výsadách a imunitách
 • 20 - Druhý dodatkový protokol
 • 22 - ČR - Slovensko utajované skutečnosti
 • 459 - Protokol o posuzování životního prostředí
 • 472 - Ochrana Karpat

jiný

 • 50 - Zpráva Veřejného ochránce práv
 • 54 - Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2004
 • 455 - Zpráva o životním prostředí - 2003
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
6

Vládní návrh, kterým se předkládá Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol, kterým se mění Úmluva o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu), vypracovaný na základě čl. 43 odst. 1 této Úmluvy

6/1 VZOB
 • vyslovuje souhlas
6/2 VEU
 • dává souhlas k ratifikaci
6/3 UPV
 • vyslovuje souhlas
František Bublan(ministr vnitra)Jiří Pospíšil (VZOB) Jan Hadrava (VEU) Pavel Janata (UPV) 5. schůze č.123  - vyslovuje souhlas
Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, protokol (EU), policejní spolupráce (EU), Europol
19

Vládní návrh,kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rozhodnutí zástupců vlád členských států zasedajících v Radě Evropské unie o výsadách a imunitách udělených Evropské obranné agentuře a jejím zaměstnancům, podepsané dne 10. listopadu 2004 v Bruselu.

19/1 VZOB
 • záznam z jednání
Cyril Svoboda(ministr zahraničních věcí)Jiří Pospíšil (VZOB) 5. schůze č.120  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Evropská obranná agentura, evropská obranná politika
20

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Druhý dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních (Štrasburk, 8. listopadu 2001)

20/1 UPV
 • dává souhlas k ratifikaci
20/2 VEU
 • dává souhlas k ratifikaci
20/3 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
20/4 VVVK
 • dává souhlas k ratifikaci
Pavel Němec(ministr spravedlnosti)Pavel Janata (UPV) Jan Hadrava (VEU) Jan Hálek (VVVK) Rostislav Slavotínek (VZOB) 5. schůze č.122  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, soudní spolupráce, policejní spolupráce, trestní řízení, soudní spolupráce EU v trestních věcech
22

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností, podepsaná dne 3. února 2005 v Bratislavě

22/1 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Jiří Paroubek(předseda vlády)Josef Jařab (VZOB) 5. schůze č.131  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Slovensko, Česká republika, důvěrná informace, ochrana komunikací, státní tajemství, ochrana údajů
47

Návrh senátního návrhu zákona Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb.,o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

47/1 VHZD
 • pozměňovací návrhy
47/2 VEU
 • schvaluje
47/3 UPV
 • pozměňovací návrhy
Milan Balabán(zástupce výboru Senátu)Josef Vaculík (VHZD) Helena Rögnerová (VEU) Jiří Šneberger (UPV) 5. schůze č.121  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory: finanční instituce, konkurz, pohledávka, nucená správa, vyrovnání s věřiteli, dluh
49

Návrh senátního návrhu zákona senátora Martina Mejstříka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

49/1 VVVK
 • pozměňovací návrhy
49/2 UPV
 • záznam z jednání
Martin Mejstřík (senátor)Richard Sequens (senátor)Jaromír Štětina (senátor)Jan Horník (senátor)Soňa Paukrtová (senátorka)Josef Vaculík (senátor)Josef Kalbáč (senátor)Zdeněk Bárta (VVVK) Jaroslav Kubera (UPV) 5. schůze č.119  - přikazuje
Podán: Lhůta pro výbory: křesťanství, státní svátek
50

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2004

50/1 UPV
 • bere na vědomí
50/2 VVVK
 • bere na vědomí
Otakar Motejl(Veřejný ochránce práv)Jaromír Volný (UPV) Milan Bureš (VVVK) 5. schůze č.130  - bere na vědomí
Podán: zpráva o činnosti, ombudsman
51

Návrh zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku)

51/1 VHZD
 • schvaluje
Bohuslav Sobotka(ministr financí)Jan Nádvorník (VHZD) 5. schůze č.111  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 178/2005 Sb. veřejný majetek, privatizace, zrušení společnosti
52

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky

52/1 VHZD
 • schvaluje
Bohuslav Sobotka(ministr financí)Jan Nádvorník (VHZD) 5. schůze č.112  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 179/2005 Sb. veřejný majetek, privatizace, zrušení společnosti
53

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

53/1 VZOB
 • záznam z jednání
53/2 VVVK
 • záznam z jednání
Karel Černý(zástupce skupiny poslanců)Jaromír Štětina (VZOB) Martin Mejstřík (VVVK) 5. schůze č.113  - schvaluje návrh zákona
č.114  - doprovodné usnesení
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 190/2005 Sb. armáda, válka, vyznamenání, válečný veterán, policie
54

Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2004

54/1 UPV
 • bere na vědomí
54/2 VVVK
 • bere na vědomí
Karel Neuwirt(předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů)
  František Příhoda (UPV) Zdeněk Bárta (VVVK) 5. schůze č.141  - bere na vědomí
  Podán:
  55

  Návrh zákona o výstavbě vybraných dálnic, rychlostních silnic, silnic a tranzitních železničních koridorů a o změně některých zákonů

  55/1 VHZD
  • zamítá
  55/2 VEU
  • zamítá
  55/3 UPV
  • zamítá
  55/4 VUZP
  • záznam z jednání
  Jiří Hanuš(zástupce skupiny poslanců)Igor Petrov (VHZD) Miroslav Škaloud (VEU) Ondřej Feber (UPV) Pavel Eybert (VUZP) 5. schůze č.132  - zamítá
  Podán: Lhůta pro Senát: silniční stavby, stavební právo, veřejně prospěšná služba, silniční síť, dálnice, hospodářské priority
  56

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

  56/1 VHZD
  • pozměňovací návrhy
  56/2 VUZP
  • schvaluje
  Rudolf Blažek(zástupce Hlavního města Prahy)Vladimír Schovánek (VHZD) Jan Rakušan (VUZP) 5. schůze č.133  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 229/2005 Sb. dopravní podnik, silniční doprava, goodwill, dopravní licence, živnost, taxi, dopravce
  57

  Návrh zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů

  57/1 VHZD
  • pozměňovací návrhy
  57/2 VZOB
  • pozměňovací návrhy
  Milan Urban(ministr průmyslu a obchodu)Soňa Paukrtová (VHZD) Tomáš Jirsa (VZOB) 5. schůze č.136  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 228/2005 Sb. dovozní politika, trh zboží, zahraniční obchod, dovozní povolení, kontrola dovozu, obchod se zbraněmi, vývozní povolení, přibližování legislativy
  58

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

  58/1 VZSP
  • schvaluje
  Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Daniela Filipiová (VZSP) 5. schůze č.137  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 218/2005 Sb.
  59

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu

  59/1 VVVK
  • schvaluje
  59/2 VVVK
  • doporučuje
  Petr Ibl(zástupce skupiny poslanců)Zdeněk Janalík (VVVK) 5. schůze č.138  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 219/2005 Sb. sport, profesionální sport, sportovní organizace
  65

  Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátorů Jaroslava Kubery, Tomáše Julínka, Jiřího Šnebergera, Jiřího Lišky, Miroslava Škalouda a dalších, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

  65/1 UPV
  • schvaluje
  65/2 SKUCR
  • konstatuje
  Jaroslav Kubera (senátor)Tomáš Julínek (senátor)Jiří Šneberger (senátor)Jiří Liška (senátor)Miroslav Škaloud (senátor)Milan Bureš (senátor)Robert Kolář (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)František Kopecký (senátor)Daniela Filipiová (senátorka)Milan Balabán (senátor)Bedřich Moldan (senátor)Josef Pavlata (senátor)Jiří Nedoma (senátor)Alexandr Novák (senátor)František Příhoda (senátor)Alena Palečková (senátorka)Jiří Pospíšil (senátor)Miloslav Pelc (senátor)Jan Nádvorník (senátor)Pavel Eybert (senátor)Luděk Sefzig (senátor)Vlastimil Sehnal (senátor)Přemysl Sobotka (senátor)Pavel Sušický (senátor)Karel Tejnora (senátor)Ivan Adamec (senátor)Vítězslav Vavroušek (senátor)Alena Venhodová (senátorka)Jaromír Volný (senátor)Jiří Žák (senátor)Jiří Stodůlka (UPV) Jiří Stodůlka (SKUCR) 5. schůze č.118  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory: ústava, rozpuštění parlamentu, dolní komora
  455

  Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2003

  455/1 VUZP
  • bere na vědomí
  Libor Ambrozek(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) 5. schůze č.115  - bere na vědomí
  Podán: environmentální politika, znečišťování životního prostředí, vliv na životní prostředí, sledování životního prostředí, kvalita životního prostředí, náklady za znečištění, přibližování legislativy, ministerská odpovědnost
  459

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o strategickém posuzování životního prostředí k Úmluvě o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států

  459/1 VUZP
  • dává souhlas k ratifikaci
  459/3 VUZP
  • dává souhlas k ratifikaci
  459/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Libor Ambrozek(ministr životního prostředí)Miloslav Pelc (VUZP) Jiří Stříteský (VZOB) 5. schůze č.116  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: environmentální politika, ochrana životního prostředí, vliv na životní prostředí, mezinárodní spolupráce
  472

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat

  472/1 VUZP
  • dává souhlas k ratifikaci
  472/2 VZOB
  • vyslovuje souhlas
  Libor Ambrozek(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Josef Zoser (VZOB) 5. schůze č.117  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: země střední a východní Evropy, ochrana životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj, trvale udržitelná mobilita, pohoří, udržitelné zemědělství, udržitelné lesní hospodářství